Формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах гімназії: з досвіду експериментальної діяльностіСкачати 256.73 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір256.73 Kb.

УДК 37.017.93

Коваленко Надія Миколаївна,

директор гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ НА ЗАСАДАХ ТРАДИЦІЙНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ГІМНАЗІЇ: З ДОСВІДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Подається досвід роботи педагогічного колективу з проблем формування духовності особистості. Обґрунтовується необхідність залучення християнських цінностей до різних напрямків навчально-виховного процесу.

Ключові слова: християнські цінності, християнська етика, формування духовності особистості.
The author presents the experience of the team of teachers on education spiritual personality. The necessity of bringing Christian values ​​to different parts of the educational process.

Keywords: Christian values​​, Christian ethics, spiritual formation of personality.
Представляется опыт работы педагогического коллектива по проблемам формирования духовности личности. Обосновывается необходимость приобщения христианских ценностей к различным направлениям учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: христианские ценности, христианская этика, формирование духовности личности.
На базі гімназії № 9 Кіровоградської міської ради з 30 червня 2006 року проводиться педагогічний експеримент «Формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу». Науковий керівник експерименту – Надія Андріївна Калініченко, завідувач кафедри педагогіки і психології Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений вчитель України, науковий кореспондент Інституту педагогіки АПН України.

Об’єктом дослідження експерименту є навчально-виховний процес в закладі освіти нового типу. Предметом дослідження є формування свідомої та духовно-досконалої особистості громадянина на засадах традиційних для українського народу християнських цінностей.

Метою дослідження є обґрунтування доцільності формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей українського народу в умовах загальноосвітнього закладу нового типу, розробка та апробація моделі випускника навчального закладу – Школи духовного здоров'я.

Очікувані позитивні результати: • Поліпшення професійної підготовки вчителів та класних керівників з проблеми формування духовності особистості;

 • Узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які сприяють формуванню духовності гімназистів;

 • Забезпечення функціонування гімназії, як моделі навчального закладу духовного здоров'я особистості;

 • Публікація матеріалів з проблеми дослідження в регіональній та всеукраїнській пресі;

 • Розробка та апробація методичних рекомендацій по формуванню духовності особистості на засадах народної етнопедагогіки, християнських цінностей українського народу.

Творчою групою вчителів, які займаються експериментальною роботою, було здійснено аналіз національних цінностей українського народу, які ефективно впливають на формування духовності особистості. Проведено аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури та позитивного педагогічного досвіду з метою визначення основних шляхів, методів і засобів, умов формування духовності особистості, проаналізовано шляхи формування методологічної і психологічної культури вчителя, здійснювався контроль за станом та динамікою формування духовного здоров'я учнів, створено та апробовано авторську програму факультативного курсу «Світло пізнання» з проблеми експерименту (автор Сайко А.А., вчитель зарубіжної літератури).

Етапи роботи над проблемою


Етап

Зміст роботи

Термін виконання

Діагностично-організаційний

1. Орієнтація;

 1. 2. Діагностування;

3. Планування (проектування).

Перший місяць роботи

Теоретико-пошуковий

 • - Ґрунтовне опрацювання технології;

 • - Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми;

 • - Консультації з представниками науки та духовенства;

 • - Досягнення високої компетенції в суті проблеми.

Перший рік роботи 2006-2007

Другий рік роботи 2007-2008Діяльнісно-апробаційний

 • - Адаптування конкретних рекомендацій, розроблених вченими, до специфіки навчального закладу;

 • - Апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень та коригування їх в процесі практичного застосування;

 • - Накопичення власного досвіду з проблеми.

Третій рік роботи 2008-2009

Четвертий рік роботи

2009-2010


Результативно-узагальнюючий

 • - Самоаналіз ходу й результатів апробованої програми;

 • - Колективний аналіз ефективності апробованої програми;

 • - Узагальнення досвіду роботи групи над проблемою.

П'ятий рік роботи 2010-2011

Шостий рік роботи 2011-2012Презентаційний

 • - Презентація результатів роботи;

 • - Поширення створеного досвіду, демонстрація його різним групам вчителів: виступи з лекціями, повідомлення, участь у семінарах; публікації в пресі.

Сьомий рік роботи 2012-2013

Восьмий рік роботи 2013-2014


Адміністрацією гімназії було приділено значну увагу організаційно-методичному забезпеченню підготовки вчителів та класних керівників до формування духовності особистості на засадах національних цінностей українського народу.

В рамках експерименту педагогічний колектив здійснює апробацію програми з предмету “Етика: духовні засади”, яку створив авторський колектив на чолі з Хайруліною В.М., членом-кореспондентом АПН України, кандидатом педагогічних наук, директором Українського коледжу ім. В.О.Сухомлинського.

Згідно з програмою експерименту творчою групою вчителів (Коваленко Н.М., Сімеонова В.М., Коваленко В.М., Тарасенко Н.М., Довгалюк Н.В., Сайко А.А., Руденко Т.Д., Гетман О.В., Дуняшенко Н.В.) було розроблено авторські уроки з предмету «Етика: духовні засади»; практичним психологом і соціальним педагогом (Кондратенко О.О., Дегтяренко Д.М.) складено та опрацьовано з учнями діагностуючі анкети з розвитку рис та якостей загальнолюдських цінностей («Духовність в житті людини» (5-7 класи), «Чи справжній ти друг?» (5-7 класи), «Поняття чесності» (7-8 класи), «Чи добра ти людина?», «Традиції святкування в твоїй родині», «Самоповага», «Співчуття», «Честь і гідність людини», «Пошана» (7-8 класи), «Любов. Сім'я. Традиції», «Ціннісні орієнтації» (9-10 класи), «Чи налаштований ти на сімейне життя?», «Традиції + Я = ?» (11-ті класи). Психологічний матеріал, за допомогою якого було проведене дане психодіагностичне дослідження, був розроблений згідно з навчальною програмою курсу «Етика: духовні засади» та складений з окремих анкет і опитувальників. Психодіагностичний матеріал дозволив системно і послідовно вивчити та проаналізувати відсоткові показники знань учнів з духовно моральних питань на протязі усього року.

Учні тих класів, де вивчається «Етика: духовні засади», мають значно глибші знання та більш сформовані вміння і навички аналізувати і оцінювати духовно-моральні явища.

Вчителям, що викладають матеріал даного курсу, психологом гімназії було запропоновано такі рекомендації: • бути зразком наслідування для учнів;

 • викладати предмет в інтерактивній тренінговій формі спілкування;

 • організувати цікаві семінарські заняття, екскурсії та поїздки до релігійних святинь та пам'яток;

 • читати та вивчати допоміжну духовну літературу.

Реалізація мети експерименту відбувається на уроках курсу «Етика: духовні засади», який викладають в гімназії вчителі суспільних дисциплін: Тарасенко Н.М. – 10-А, 10-В класи, Сімеонова В.М. – 8-Б клас; Коваленко В.М. – 5-А, 5-Г, 6-А, В, Г, 7-А, Б, Г, Д, 8-А, 9-А, 11-А, В, Г класи.

Тарасенко Н.М. уроки курсу «Етика: духовні засади» намагається будувати за такими принципами: • урок повинен сприяти розвитку духовних цінностей, духовно збагачувати учнів;

 • поєднувати гуманістичні та християнські ідеї при вивченні курсу «Етика: духовні засади»;

 • пробуджувати в учнів бажання вдосконалюватися, ставати кращими;

 • використовувати на уроках приклади життєвих ситуацій для активізації пізнавальної діяльності учнів;

Наталія Миколаївна використовує на уроках різні види робіт: пошукові роботи учнів дають можливість досліджувати проблему: диспути допомагають зрозуміти духовний стан сучасного суспільства.

Тарасенко Н.М. розвиває в учнів уміння вільно аргументувати, висловлювати власну думку, стверджувати життєву позицію.

Наприклад, при вивченні теми «особливості юнацьких взаємин» Тарасенко Н.М. було поставлено таку мету: розглянути особливості юнацьких взаємин, зокрема психологічних та етичних, пояснити такі поняття, як закоханість, любов, стримування, вірність та довіра, їх роль в традиціях та сучасності українського народу, розвивати вміння аналізувати типи взаємин між юнаками та дівчатами, розуміння важливості культури стримування та любові у юнацьких взаєминах, збагачувати власний пошук орієнтацією на християнські цінності, виховувати на засадах християнських цінностей розуміння важливості любові, віри, вірності у сучасному житті.

З метою реалізації поставлених завдань тему було розділено на 5 уроків, в ході яких розглядалися психологія та етичні засади міжособистісних взаємин юнаків та дівчат, відмінності та особливості закоханості та любові, важливість культури стримування, аналізувались причини та наслідки вседозволеності та переваги цнотливості, значення віри, вірності та довіри у стосунках, наводилися приклади та докази всеперемагаючої сили любові. Серед форм і методів роботи на уроках використовувались групові та індивідуальні форми роботи: такі, як проведення опитувань та досліджень розуміння відмінностей закоханості та любові, традиційні – бесіда, повідомлення учнів, робота з першоджерелами (біблійні притчі, заповіді) та інноваційні – «Прес», мозковий штурм та використання ТЗН. Зокрема, на уроці «Етичні основи взаємовідносин юнаків та дівчат» у 10-А класі Тарасенко Н.М. провела бесіду про традиційне уявлення про етикет дівчини та юнака; обговорили сучасні вимоги до юнака та дівчини. Учні складали таблицю «відмінності юнаків та дівчат”; обговорювали поняття «жіночність» та «мужність» за методом «Прес». Вивчили поняття «фемінізм» та «емансипація» та їх роль в сучасному житті; складали на дошці асоціативну схему, «Етичні норми». При підбитті підсумків прозвучали такі запитання: «Які риси ви найбільше цінуєте у чоловіків та жінок?», „Чи притаманні вони вам самим?”, „Дотримання яких правил і норм у взаємовідносинах юнаків і дівчат ви вважаєте обов’язковими? Чому?”.

На уроці у 10-В класі «Поняття про щасливий шлюб» цікавими були розповіді учнів про їх розуміння «щасливого шлюбу» у сучасному світі. Вони провели соціологічні опитування на тему «Секрети щасливого шлюбу», а також цікавими були твори-роздуми «Якою я бачу щасливу сім’ю». Прозвучала розповідь вчителя «Український народ про секрети сімейного щастя». Учні готували повідомлення, добирали прислів’я, приказки про взаємовідносини в сім'ї, якими вони повинні бути. При підбитті підсумків був використаний метод «Вільний мікрофон» - про складові традиційного, християнського та сучасного сімейного щастя, щасливого шлюбу.

У 10-В класі вчитель провела урок на тему: «Закоханість. Любов – прагнення до цілісності», де відбулося обговорення прислів’їв, приказок, цитат про взаємини юнаків та дівчат, проводилась робота з першоджерелами – стаття протоієрея Іллі Шугаєва «Чи можна одружуватись не кохаючи?», дискусія на тему: «Як відрізнити закоханість і кохання?».

У 8-Б класі курс «Етика: духовні засади» викладає Сімеонова В.М. Вона провела низку уроків на тему «культура спілкування у родині», де розкрила такі проблеми, як залежність сім’ї як осередку любові, збереження довіри у родині, розподіл обов’язків у родині. Вчитель створила 12 уроків-проектів за програмою. Особливо цікавими є проекти: «Людина як образ і подоба Божа. Ієрархічна будова особистості. Проблема особистості в контексті християнської антропології»; «Шлях духовного вдосконалення; «Покаяння як духовне відродження, як звільнення душі з полону гріха».

Уроки-проекти створювалися при допомозі інтерактивної методики. Мозковий штурм, метод «Мікрофон», метод «Прес», метод «Навчаючи, вчуся», симуляції, рольові ігри, ділові ігри, інтерв’ю, соціологічні дослідження , складання «Портфоліо». Працюючи в групах, учні вивчають Біблію – Книгу Книг, спілкуються зі Словом Божим, вивчають християнські цінності з позицій загальнолюдської моралі, традицій українського народу. Вивчення Біблії збагачує учнів духовно, робити їх морально стійкими, виховує в них повагу та любов до ближнього: батьків, учителів, друзів, людей похилого віку – до всіх, хто їх оточує.

Готуючи проекти, Сімеонова В.М. творчо працює з учнями, вчить їх складати цікаві проблемні питання, розкривати їх зміст, аналізувати теоретичний матеріал, вміти висловити свою точку зору, дібрати основні події та факти, що розкривають тему проекту. Використовуючи життєвий досвід, матеріали періодичної преси, літератури, навчає розуміти стан суспільства з приводу піднятої проблеми. Гостросюжетні теми програми викладаються за допомогою рольових та ділових ігор, що допомагає учням краще зрозуміти та запам’ятати матеріал, допоможе їм у майбутньому вірно зорієнтуватися у практичному житті.

Сімеонова В.М. внесла деякі корективи до програми курсу «Етика: духовні засади». Вона складала уроки-проекти, міняючи місцями теми, групуючи їх за змістом та подібністю, враховуючи моральний стан особистості, розвиток суспільства, історію та традиції українського народу. Кожний проект готувався та презентувався протягом чотирьох уроків. Перший урок: знайомство з темою, бесіда, шкільна лекція, повідомлення, інформація. Другий урок: складання проблемних питань, робота з Біблією, періодичною пресою (журнали «Благовіст», «Отрок», монографічна світська та християнська література); робота над випереджувальним практичним завданням (соціологічні дослідження, інтерв’ю, складання «портфоліо», твори-ессе). Третій урок: перевірка випереджувального завдання-виконання практичних вправ (ділові ігри, рольові ігри, стимуляція, віртуальні подорожі, екскурсії у світову історію). Четвертий урок: теоретична і практична реалізація теми – презентація проекту, підбиття підсумків, рефлексія.

Сімеонова В.М. провела відкриту презентацію чотирьох уроків-проектів, на які були запрошені: керівник творчої групи по апробації курсу «Етика: духовні засади», директор гімназії Іванченко Н.М. та заступник директора з виховної роботи Вовк О.В., вчителі кафедри суспільних дисциплін: Тарасенко Н.М., Коваленко В.М. Творча група вчителів (керівник Іванченко Н.М.) працювала під час презентації учнівських проектів. Надія Миколаївна знайомила учнів з християнськими цінностями, збагачувала їх духовний та моральний потенціал, звернула увагу учнів на необхідність звіряти свої вчинки зі Словом Божим.

Уроки-проекти з курсу «Етика: духовні засади» спрямовані на формування в учнів базових компетентностей щодо вирішення суспільних проблем, їхньому активному залученню в соціальне життя, передачу їм знань, умінь та цінностей християнського суспільства. Ці уроки забезпечують залучення старшокласників до колективної діяльності, набуття можливості впливати на соціальне середовище, формувати власні переконання, збагачуючи особистий досвід вирішення суспільних проблем, засвідчують виразну тенденцію до світоглядної переорієнтації молоді, для котрої усе більшого значення набувають демократичні християнські цінності, пошанування людини.

Коваленко В.М. під час уроків використовував такі методи, засоби і форми роботи, що покращували вивчення та засвоєння матеріалу учнями, та були доцільними до даних тем. А саме: науковість та точність викладу матеріалу, наочність, метод-прес, фронтальне опитування, робота з підручником, коментоване читання, дидактичні картки, випереджувальні завдання, використання ТЗН, метод «навчаючись, вчу» та ін. У 7-Г класі Коваленко провів урок на тему «Естетичний аспект творчості», де використав розповідь, бесіду за питаннями, написання міні твору. У 11-Г та 11-В класах на уроках «Нерозривність шлюбу як ідеальний принцип існування сім’ї» методом фронтального опитування дискусії вчитель розкрив особливості міцного шлюбу. У 5-Г учитель провів урок «Дорога до щастя: чистота думок, вчинків», запропонував методи «мозковий штурм», коментоване читання, дидактичні картки. При вивченні теми «Цінності в людському житті» Коваленко В.М. поставив мету: розкрити значення таких понять, як цінності, ідеали, святині, традиції; розглянути класифікацію та ієрархію цінностей матеріальних і духовних в житті людини; розповісти, до чого призводить захоплення кумирами; познайомити з основними традиційними цінностями нашого народу та людини, виховувати почуття прагнення до досконалості. Для реалізації мети тему розподілено на 6 підтем. Під час проведення уроків використовувалися такі методи і форми: фронтальне опитування, мозковий штурм, робота в групах, випереджувальні завдання, «Мікрофон», робота з першоджерелами, лекція, бесіда.

При підготовці до уроків вчителі використовують спеціальну літературу, журнали. В цьому завжди їм допомагає бібліотекар Руденко Т.Д., яка підготувала дуже цікаві підбірки матеріалів для викладання курсу «Етика: духовні засади». Руденко Т.Д. розробила бібліотечні уроки з курсу «Етика: духовні засади» для 9 класу. Уроки її відзначаються багатим теоретичним матеріалом.

Вчитель української мови та літератури Довгалюк Н.В. підготувала урок з української літератури «Джерела української фразеології: крилаті вислови біблійного походження», побудований на засадах християнської моралі та християнських цінностей. Вчитель працює над проблемою «Формування духовності учнів на уроках української мови та літератури». На уроках використовує тематичні диктанти, тексти для аудіювання: «Ікони Миколи Бідняка», «Любов’ю до України і Бога натхнений» тощо.

Вчитель Сайко А.А. формує християнські цінності на уроках зарубіжної літератури. Влаштовує дискусії «Що є любов?» (В.Шекспір «Ромео і Джульєтта»), «Як знайти гармонію зі світом?» (Р.Бах «Чайка на ім’я Джонатан»), проводила відкриті уроки на теми: «У кожної людини повинна бути своя ялинка!» (Ф. Достоєвський «Хлопчик у Христа на ялинці»), конспект уроку був надрукований у журналі «Благовіст», утвердження християнських цінностей у романі Ф.Достоєвського «Злочин і кара» тощо.

Вчитель Дуняшенко Н.В. на уроці української мови на тему «Фонетика. Звуки мови. Норми моралі» у 5 класі з учнями провела словникову роботу: мораль та моральність; учні уклали асоціативний рядок до поняття «Риси характеру». На уроці літератури на тему «О.Гончар. Собор – духовна краса в житті людини» розкривались проблеми моралі, духовності.

Протягом експерименту вчителями, психологом, соціальним педагогом та педагогом-організатором гімназії визначався стан готовності сучасних школярів до вдосконалення духовності особистості, а також досліджувалися педагогічні умови по формуванню духовності вихованців у загальноосвітньому закладі нового типу та створено модель педагогічних умов. Проведено аналіз національних цінностей, які ефективно впливають на формування духовності особистості. У гімназії створено модель Школи духовності.

Творчою групою педагогів гімназії, які викладають предмет «Етика: духовні засади», вчителями та соціально-психологічною службою запроваджено моніторинг психолого-педагогічної взаємодії колективу гімназії, батьків та громадськості з питання формування духовності особистості. Розвиток духовності особистості неможливий без адекватно сформованої самооцінки, потреби в саморозвитку, продуктивного міжособистісного спілкування у відповідності з власними духовними потребами. З метою задоволення потреб особистості в пізнанні свого внутрішнього світу психологічною службою гімназії розроблялися діагностичні матеріали для учнів гімназії з питань самовдосконалення, саморозвитку, ціннісних орієнтирів, визначення власної життєвої позиції, патріотичної та громадської свідомості, спираючись на вітчизняні духовні цінності і традиції.

Використані методики – анкети для 5-х – 6-х класів: «Поняття чесності», «Значення слова в житті людини», «Почуття. Воля. Розум», «Совість», «Традиції і святкування в твоїй родині», «Твої життєві цінності ». При порівнянні результатів між класами, в яких викладається духовна етика і в яких не викладається ми бачимо:

- «Поняття чесності» Дали правильну відповідь 98 % , не знають або відповіли неправильно 2 %. В тих класах де не викладається духовна етика дали правильну відповідь 79 %, не знають або відповіли неправильно 21%

- «Совість» Дали правильну відповідь 87%, не знають або відповіли неправильно 13 %. В тих класах де не викладається духовна етика дали правильну відповідь 78%не знають або відповіли неправильно 22%.

- «Значення слова в житті людини» Має значення 82%, не має значення 2 %, не завжди 16% Для учнів, в яких не викладається духовна етика має значення 75 %, не має значення 5%, не завжди 20%.

- «Почуття. Воля. Розум» Розуміє та виконує 79%, не розуміє 2 %, не завжди виконує 19% Учні , в яких не викладається духовна етика розуміють та виконують 71 %, не розуміють 4 %, не завжди виконують 25%.

- «Традиції і святкування в твоїй родині» Розуміє та поважає 78%, не розуміє 3%, не завжди 19%. Учні, в яких не викладається духовна етика розуміють та поважають 74%, не розуміють 5%, не завжди 21%.

- «Твої життєві цінності» На питання: Що для тебе є найціннішим та найважливішим? Родина та близькі друзі 72% , життя та здоров’я 12 %, матеріальний добробут 16 %. Учні, в яких не викладається духовна етика на питання: «Що для тебе є найціннішим та найважливішим?» відповіли родина та близькі друзі 70%, життя та здоров’я 12 %, матеріальний добробут 18%.

Анкети для 7-х – 8-х класів: «Відповідальність за думки та вчинки», «Потреба в дружбі», «Ти й твоя сім’я», «Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості». При порівнянні результатів між класами, в яких викладається курс «Етика: духовні засади» і в яких не викладається ми бачимо:
«Відповідальність за думки та вчинки»


Викладається курс: «Етика: духовні засади»

Не викладається курс: "Етика: духовні засади»

Дали правильну відповідь

Відповіли неправильно

Не знають

Дали правильну відповідь

Відповіли неправильно

Не знають

69 %

13 %

18 %

63 %

15 %

22 %

«Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості»
Викладається курс: «Етика: духовні засади»

Не викладається курс: "Етика: духовні засади»

Впливає

Не впливає

Не завжди

Впливає

Не впливає

Не завжди

60 %

8 %

32 %

51 %

12%

37 %

«Потреба в дружбі»
Викладається курс: «Етика: духовні засади»

Не викладається курс: "Етика: духовні засади».

Потребує

Не потребує

Потребує

Не потребує

97 %

3 %

93 %

7 %

«Ти й твоя сім’я»
Викладається курс: «Етика: духовні засади»

Не викладається курс: "Етика: духовні засади».

Розуміє та допомагає своїй сім’ї

Не виконує обов’язки

В деяких випадках

Розуміє та допомагає своїй сім’ї

Не виконує обов’язки

В деяких випадках

87 %

3 %

10 %

82 %

4 %

14 %

Анкети для 9-х – 11-х класів: «Ціннісні орієнтації», «Поняття краси», «Сенс життя», «Любов, сім’я, традиції», «Поняття шлюбу та сім’ї». При порівнянні результатів між класами, в яких викладається духовна етика і в яких не викладається ми бачимо:

«Ціннісні орієнтації»


Викладається курс: «Етика: духовні засади»

Не викладається курс: "Етика: духовні засади».

Дали правильну відповідь

Не знають або відповіли неправильно

Дали

правильну відповідьНе знають або відповіли неправильно

64 %

36 %

58%

42 %

«Поняття шлюбу та сім’ї»
Викладається курс:

«Етика: духовні засади»Не викладається курс:

"Етика: духовні засади».Який на твою думку найоптимальніший вік для одруження ?

18-21

22-25

26-30

18-21

22-25

26-30

12 %

68 %

20 %

13 %

76%

11 %

«Поняття краси»
Викладається курс: «Етика: духовні засади»

Не викладається курс:

"Етика: духовні засади».Дали правильну відповідь

Не знають або відповіли неправильно

Дали правильну відповідь

Не знають або відповіли неправильно

86 %

14 %

82 %

18 %

«Сенс життя»
Викладається курс:

«Етика: духовні засади»Не викладається курс:

"Етика: духовні засади»Дали правильну відповідь

Не знають або відповіли неправильно

Дали правильну відповідь

Не знають або відповіли неправильно

92%

8%

87 %

13 %

«Любов, сім’я, традиції»Викладається курс:

«Етика: духовні засади»Не викладається курс:

"Етика: духовні засади»Як ти гадаєш чи обов’язково до шлюбу залишатись цнотливим?

Так

Ні

Не знають

Так

Ні

Не знають

62 %

14 %

34 %

58 %

14 %

28 %

Як ти вважаєш чи мають місце віра і традиції в житті сучасної сім’ї?

Так

Ні

Не знають

Так

Ні

Не знають

96 %

2 %

2 %

93 %

2 %

5 %

Проведені дослідження допомогли виявити помітне покращення та позитивний результат викладання даного курсу.

Психодіагностичний матеріал, за допомогою якого було проведене дане дослідження, був розроблений згідно з навчальною програмою курсу «Етика: духовні засади» та складений з окремих анкет і опитувальників. Він дозволив системно і послідовно вивчити та проаналізувати відсоткові показники знань учнів з духовно-моральних питань протягом року і зробити висновки: учні, які навчаються в класах, де вивчається курс «Етика: духовні засади», мають значно глибші знання та більш сформовані вміння і навички аналізувати й оцінювати духовно-моральні явища.

Члени творчої групи мають низку друкованих статей у періодичній пресі: • Н.М.Іванченко «Діти – створіння Божі, чи жити вам вічно». Журнал «Благовіст», №1 (33), 2007р.

 • Н.М.Іванченко «Формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей у гімназії №9». Журнал «Благовіст», №4 (10), грудень, 2008р.

 • Т.Д.Руденко «Духовність: потреби й інтереси дітей, батьків, сім'ї». Науково-методичний журнал «Управління школою» №10 (238), квітень 2009р.

 • Т.Д.Руденко „Виховний захід «Кумири та ідеали». Журнал «Шкільний світ» №7 (471), лютий 2009р.

 • Т.Д.Руденко «Ікона як можливість знайомства з духовною традицією, що говорить мовою символів». Журнал «Благовіст», №3 (35), 2007р.

 • Т.Д.Руденко „Бібліотечний урок з духовної етики у 9-му класі на тему: «Моральний вимір особистості». Журнал «Благовіст», №1 (37), 2008р.

 • Т.В.Тернавська „Мультимедійний урок-презентація у 9-му класі на тему: «Шукаймо щастя за Сковородою». Журнал «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», № 5 2008р.

 • Н.В.Довгалюк „Урок з української мови у 10-му класі на тему: «Джерела української фразеології. Крилаті вислови біблійного походження». Журнал «Благовіст», № 1 (33), 2007р.

 • Н.В.Довгалюк „Урок з української мови в 11-му класі на тему: «Особливості вживання односкладних і двоскладних речень у різних стилях. Біблійне вчення у спадщині Григорія Савича Сковороди, як одне з джерел його творчості». Журнал «Благовіст», №4 (36), 2007р.

 • А.А.Сайко „Урок із зарубіжної літератури у 6-му класі на тему: У кожної людини повинна бути своя ялинка. Роль християнських цінностей в оповіданні Ф.Достоєвського «Хлопчик у Христа на ялинці». Журнал «Благовіст», № 4 (40), 2008 р.

 • О.С.Краснопольська „Урок з духовної етики у 5-му класі на тему: «Народження слова. Слово в служінні добру і злу. Відповідальність за думку, слово, вчинок». Журнал «Благовіст», № 3 (35), 2007р.

 • Н.В.Дуняшенко „Урок із зарубіжної літератури на тему: «Хроніка боротьби з чумою чи позиція людини у цій «межовій ситуації»?» (Характеристика образів роману «Чума» Альбера Камю). Журнал «Зарубіжна література в школі», №18 (90), вересень 2008 р.

 • Н.В.Дуняшенко «Святе місце – джерело спокою та вічної благодаті». Журнал «Благовіст», № 4 (36), 2007 р.

 • Н.В.Дуняшенко «Діалог про великих українців». Газета «Освітянське слово», № 1, січень 2009 р.

 • Н.М.Іванченко. Вічні істини та незвичайна олімпіада. Духовність в школі. Журнал «Благовіст», №2 (45), 2010 р.

 • Н.В.Довгалюк. Урок формування практичних умінь та навичок у 9 класі на тему: «Пізнати самого себе» (Біблійне вчення у спадщині Григорія Савича Сковороди як одне з джерел його творчості). Журнал «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», №4, 2010 р.

 • Н.В.Дуняшенко. Урок з української мови для 5-го класу на тему: «Нехай панують на землі добро і справедливість» (Звуки мови і звуки мовлення) Журнал «Дивослово», №12, 2009 р.

 • Н.В.Дуняшенко. Жити в гармонії з Богом. Монастирськими стежками. Журнал «Благовіст», №2 (45), 2010 р.

 • Т.Д.Руденко. Дещо про моральні цінності читачів. Журнал «Шкільна бібліотека», № 5, 2010 р.

 • Т.Д.Руденко. Виховний захід на тему: «У країні квітів» (з використанням матеріалів Біблії). Шкільний Світ, травень, № 19 (531), 2010 р.

Педагогічний колектив гімназії здійснює формування духовності учнів шляхом впровадження інтегрованого підходу до навчання та виховання. Цей процес є багатоаспектним і захоплює всі ланки навчальної діяльності учнів. Формування духовності гімназистів проходить не тільки при викладанні духовної етики, але й під час занять гуртків «Слідопити», народознавчий, театральний, вокальний та інших. Вихованці цих гуртків, досліджуючи історію рідного краю та народу, вивчають духовні традиції Православ'я, зачаровуються красою церковного живопису та співу, милуються дзвонами храмів, вчаться шанувати святині свого народу. Учні гімназії в процесі дослідницької роботи в рамках численних проектів розшукують зниклі святині Єлисаветградської землі, досліджують життєвий шлях великих постатей рідного краю.

Уроки духовності та години спілкування, відвідування храмів та святих місць, незабутні зустрічі з духовенством стали традиційними формами розвитку духовності учнів.

Вчителі та учні гімназії беруть активну участь у благодійних акціях милосердя, вони постійні учасники Всеукраїнських суспільних акцій «Громадянин», тісно співпрацюють з Кіровоградською обласною організацією Червоного Хреста, з Регіональним громадсько-просвітницьким товариством «Православна просвіта» (участь у регіональних акціях милосердя: «З долоньки – в долоньку», «Різдвяний Ангел», «Біла квітка»).

Велика увага приділяється в гімназії і просвітницькій діяльності серед батьківської громадськості. Завідувачка бібліотеки гімназії Руденко Т.Д. має цілий ряд статей, надрукованих в різних науково-методичних журналах Всеукраїнського рівня з проблем духовної потреби та інтересів сім'ї.

Духовно-моральні проекти: «Добрий Янгол» - турбота про дітей-сиріт (для учнів 9-х класів), «Україна – моя молитва» (для учнів 10-х класів), «Я і Україна» (для учнів 5-6-х класів), «Духовно-моральні засади родини» (для учнів 7-8-х класів), «Обіймемо Землю красою й любов'ю» (для учнів 11-х класів), розроблені педагогами та завідувачкою бібліотеки гімназії – наблизили учнів до світу християнських цінностей, провели їх стежкою добра і милосердя, наблизили до Світла.

Учні 10-11-х класів захищали такі проекти та вийшли переможцями у Всеукраїнських суспільних акціях: • Суспільна акція «Громадянин - 2009», проект «Духовні скарби Кіровоградщини – потреби й інтереси сьогодення…», керівник вчитель Дуняшенко Н.В. (22 травня 2009 р., м. Київ);

 • Всеукраїнський проект «Великі постаті рідного краю», гімназійний проект «Історія нашого краю: Духовні постаті Єлисаветградщини», керівник вчитель Сайко А.А. (19-21 грудня 2008 р. м. Львів);

Про досвід своєї роботи педагогічний колектив гімназії інформує колег, батьків учнів та громадськість не тільки у періодичній пресі але й під час виступів на регіональних та Всеукраїнських конференціях і семінарах. Щороку вчителі гімназії запрошують педагогів міста, не байдужих до морально-духовного виховання учнів, на практичні семінари, на яких знайомлять їх зі своїми напрацюваннями та авторськими уроками.

Згідно з програмою експерименту в гімназії було створено кабінет християнської етики, який оснащено необхідними методичними матеріалами і технічними засобами навчання (телевізор, DVD-програвач, екран, мультимедійний проектор).

У бібліотеці гімназії функціонує постійно діюча виставка літератури морально-духовної тематики. Бібліотеку оснащено комп’ютерами, підключеними до мережі Internet та великою кількістю книг, довідників та посібників необхідних для роботи вчителів та учнів в процесі розвитку духовності школярів.

Педагоги гімназії намагаються виховувати своїх учнів на ідеалах добра, любові, милосердя, правди, совісті, справедливості, виховують міцні моральні переконання та почуття любові до Бога, до ближнього, до батька й матері, до рідної землі, до Батьківщини, до українського народу, виховують громадянина і патріота України з глибоким розумінням громадянського обов’язку.

Колектив гімназії переконаний у тому, що навчально-виховний процес повинен базуватися не лише на основі наукового осмислення оточуючого світу, але й на духовних, моральних та культурних надбаннях українського народу. Підростаюче покоління української нації повинне знати та цінувати своє духовне коріння, шанувати моральні та релігійні традиції свого народу.
Література


 1. Вашенко Г.Г. Виховання волі і характеру / Г.Г.Вашенко . – К. : Варта, 1999 – 352 с.

 2. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О.Лосский. – М. : 1991.

 3. Концептуальні засади формування духовності особистості / ред. кол. // За матеріалами сайту «Освіта.uа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.com.ua/.

4. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок : [книга для вчителя] / І.П.Підласий. – К. : Рад. школа, 1989.

5. Чепурко О.М. Духовне виховання учнів під час бесід з позакласного читання / О.М.Чепурко // Зб. наукових праць. – К. : КДПІ, 1990.
Відомості про автора:

Коваленко Надія Миколаївна, директор гімназії № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, відмінник освіти України

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка