Філософія як самосвідомість людини І суспільстваСкачати 83.13 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір83.13 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Питання до кандидатського іспиту з філософії

Центр гуманітарної освіти для аспірантів та здобувачів інститутів НАН України

Філософія як самосвідомість людини і суспільства


 1. Філософія. Специфіка філософських проблем та характер філософського знання. (Одна з праць на вибір: Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.,1991. Соловьев В.С. На пути к истинной философии: Соч. - Т.2. – М., 1988. Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. - М., 1989. - № 2).

 2. Структура філософського знання.

 3. Філософія і світогляд. Структура світогляду та його історичні форми.

 4. Філософія і міфологія. Особливості міфологічного світогляду давніх слов’ян.

 5. Філософія і релігійний світогляд. Світові релігії. Прийняття християнства в Київській Русі та його вплив на розвиток культури України. Релігійне життя в сучасній Україні.

 6. Філософія і наука. Методологічна роль філософії в науковому пізнанні


Історія філософії


 1. Давньоіндійська філософія: брахманізм, буддизм, індуїзм.

 2. Філософія давнього Китаю: даосизм та конфуціанство.

 3. Антична філософія: характерні риси та основні періоди розвитку. Діалектика Сократа. Порівняльний аналіз “західної” та “східної” філософських традицій.

 4. Філософія Платона: теорія ідей, вчення про суспільство та державу (Платон. Государство // Платон. Соч.: В 3-х т.- Т.3. – Ч.І. – М., 1971).

 5. Філософія Арістотеля: критика теорії ідей Платона, вчення про категорії, етика. (Одна з праць Арістотеля на вибір: Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: В 4 -х т. - Т.1. – М., 1976. Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4-х т. - Т.4. - М., 1976).

 6. Філософія Середньовіччя: теоцентризм, реалізм, номіналізм.

 7. Філософія доби Відродження: гуманізм та антропоцентризм, натуралізм, пантеїзм.

 8. Особливості філософії Нового часу: емпіризм та раціоналізм. Проблема методу пізнання (Ф.Бекон, Р.Декарт).

 9. Філософія французького Просвітництва ХVIII ст.: погляди на матерію, суспільство, релігію та людину (Монтескье Ш. О духе законов // Антология мировой философии. Т.2.- М., 1970).

 10. Філософія І.Канта: вчення про антиномії, теорія пізнання, етика.

 11. Філософія Г.-В.Ф. Гегеля: принцип тотожності мислення та буття, діалектика. Розуміння історії.

 12. Філософія Л.Фейєрбаха: антропологічний принцип та вчення про релігію.

 13. Філософія К.Маркса: матеріалістичне розуміння історії. Вплив марксизму на світову філософію та соціальну практику. (Одна з праць на вибір: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. - Разд.1 // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч., 2-е изд. - Т.3. - М., 1955. Фромм Э. Концепция человека у Маркса // Фромм Э. Душа человека.- М., 1992).

 14. Діалектика: її сутність та основні історичні форми. Діалектичний матеріалізм як історична форма діалектики.

 15. Зародження філософських ідей в Київській Русі. (Іларіон Київський. Слово про закон і благодать // Історія філософії України. Хрестоматія. - К., 1993).

 16. Філософсько-етичні погляди Г.Сковороди та їх вплив на українську та російську філософію. (Сковорода Г. Разговор пяти путников об истинном щастии в жизни // Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. - К., 1983).

 17. Києво-Могилянська Академія як осередок української і слов’янської культур.

 18. Російська релігійна філософія кінця ХІХ - початку ХХ ст. (В.Соловйов, М.Бердяєв). (Одна з праць на вибір: Бердяев Н.А. Воля к жизни и воля к культуре // Философские дискуссии 20-х г.г. - М., 1990. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т.- Т.2. – М., 1988).

 19. Соціально-філософські мотиви в творчості Т.Г.Шевченка та їх значення для розвитку національної самосвідомості.

 20. Соціально-філософські погляди І.Франка. (Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Твори. - Т.45. – К., 1986).

 21. Релігійна філософія ХХ ст. (П.Тейяр де Шарден, П.Тілліх, Г.Марсель). (Одна з праць на вибір: Тейяр де Шарден П.Феномен человека. – М.,1987, Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы // Проблема человека в западной философии. - М., 1988).

 22. Антропологічний ренесанс в філософії ХХ ст. (Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии.- М., 1988).

 23. Людське існування як головна тема філософії екзистенціалізму. (Одна з праць на вибір: Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. – М.,1989; Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. – М., 1989).

 24. Герменевтика: проблема інтерпретації та розуміння, герменевтичне коло.

 25. Комунікативна філософія: проблеми, представники, напрямки. (Один з текстів К.Ясперса, М.Бубера, О.-Ф.Больнова, Ю.Хабермаса, К.-О.Апеля в роботі: Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. – К., 1996).


Онтологія, гносеологія, феноменологія


 1. Проблема буття в історії філософії. Уявлення про структуру буття (матеріальне, духовне, соціальне). Концепції монізму, дуалізму, плюралізму.

 2. Буття, субстанція, універсум. Еволюція уявлень про матерію. Атрибути матерії.

 3. Діяльність як спосіб буття людини в світі. Структура і форми діяльності: предметно-практична, духовно-практична і духовно-теоретична. Поняття духовності.

 4. Поняття культури. Культура як реалізація творчих сил людини (буття гуманізму). Культура і цивілізація. Масова культура і її роль в сучасному суспільстві.

 5. Модерн і постмодерн. Основні риси філософії постмодерну (Ж.Ліотар, Ж.Дельоз).

 6. Проблема свідомості. Свідоме, несвідоме, підсвідоме. Свідомість людини і психіка тварин. (Марксизм, фрейдизм, К.Юнг). Проблема ідеального.

 7. Свідомість як суспільний феномен. Колективне несвідоме (концепція архетипів К.Юнга). Свідомість і мова. Національна мова і національна свідомість.

 8. Філософські категорії, їх специфіка, функції, історичний характер (системи категорій Платона, Арістотеля, Канта, Гегеля).

 9. Категорії рух, простір, час та їх світоглядне і методологічне значення.

 10. Категорії закон і хаос та їх значення в світорозумінні та сучасній науці. Основні ідеї синергетики та їх світоглядна роль. (Одна з праць на вибір: Категории „закон” и „хаос”. – К, 1987; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. Предисловие О.Тоффлера. - М., 1986).

 11. Категорії сутність і явище та їх роль в науковому пізнанні.

 12. Принципи детермінізму та індетермінізму. Категорії детермінації: причина і наслідок, необхідність і випадковість, умова і обумовлене.

 13. Категорії форма і зміст, структура і елемент, система і функція. Структуралізм та постструктуралізм.

 14. Проблема пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Діалектика суб’єкта і об’єкта в процесі пізнання. Еволюційна епістемологія (Ж. Піаже, К.Лоренц).

 15. Співвідношення абстрактного і конкретного в пізнанні (Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Работы разных лет. - Т.1. – М., 1972).

 16. Істина як гносеологічна та культурологічна категорія. Концепції істини. Проблема істини в постмодерній філософії.

 17. Чуттєве та раціональне, емпіричне та теоретичне в пізнанні. Сенсуалізм та раціоналізм. Роль емоцій у пізнанні. Проблема інтуїції.

 18. Поняття науки. Критерії наукового знання. Ідеали та норми наукового знання.

 19. Поняття методології та наукового методу. Методи емпіричного та теоретичного рівнів пізнання.

 20. Основні форми наукового пізнання: науковий факт, проблема, гіпотеза, концепція, теорія.

 21. Наука і гуманізм. Етика вченого: проблеми та дискусії, їх розв’язок.

 22. Особливості технічного пізнання. Наука, технологія, культура: проблеми гуманізації та соціальної відповідальності. (Адорно Т. О технике и гуманизме // Философия техники в ФРГ. - М., 1986).

 23. Класична, некласична та постнекласична наука. (Збірник: Totallоgy-ХХІ. Другий і третій випуск. Постнекласичні дослідження. – К., 1999. - С.521-523).

 24. Філософія позитивізму. Постпозитивістське тлумачення науки. (Кун Т. Структура научных революций. - М., 1977).


Соціальна філософія та філософія історії
56. Соціальне буття як проблема. Філософія історії: специфіка, головні проблеми.

57. Проблема типологізації історії. Культура, цивілізація, формація, епоха. (М.Данилевський, К. Маркс, А. Тойнбі, О. Шпенглер, К. Ясперс).

58. Поняття традиційного, індустріального та постіндустріального суспільства. Ідея інформаційного суспільства.

59. Суспільство і природа: єдність і відмінність. Екологічні та демографічні проблеми.

60. Людина і суспільство: проблема єдності та відчуження (Локк, Руссо, Маркс). "Суспільство без опозиції" у ХХ ст. (Маркузе Г. Одномерный человек // Американская социологическая мысль. - М., 1994; Маркузе Г. Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого індустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. – К., 1996).

61. Роль економіки в суспільстві. Історичні способи виробництва і закономірності їх розвитку (К. Маркс, Р. Арон, Д. Белл). Історицизм і критика його К. Поппером (Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги. - Т.1,2. – К., 1994).

62. Наука і техніка як чинники суспільного розвитку. Сцієнтистські та технократичні концепції історичного процесу і їх оцінка.

63. Духовний фактор в історії. Суспільні ідеали (свобода, соціальна справедливість, солідарність та ін.), ідеології, соціальні міфи та утопії в житті суспільства.

64. Мораль як соціокультурний феномен. Категорії моралі. Мораль та право.

65. Політика і політична організація суспільства та їх роль у визначенні суспільних процесів. Структура політичної організації. Демократія і тоталітаризм. (Макиавелли Н. Государь. – М., 1982.).

66. Право і правосвідомість. Ідея правової держави. Право і закон. Право і справедливість. Конституція і її роль в суспільстві. Особливості Конституції України. Проблема прав людини в сучасному світі.

67. Громадянське суспільство і держава. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

68. Соціальна структура і соціальні відносини. Роль інтелігенції в суспільному розвитку. Проблема формування національної еліти.

69. Історичні форми людських спільнот. Етнос і нація. Особливості формування української нації. Національна ідея (Одна з праць на вибір: Костомаров М.І. “Закон Божий” /Книга буття українського народу/. - К., 1991; Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм // Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991; Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1995).

70. Проблема суб’єктів історії: особа, народні маси, класи, нації. (Одна з праць на вибір: Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. - Т.13. – М., 1959; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Политические исследования. – М., 1994. - №1).

71. Реформи і революції, війна і мир, конфлікти та консенсус як форми суспільних трансформацій.

72. Проблема сенсу та спрямованості історії. Основні концепції критеріїв суспільного розвитку. (Одна з праць на вибір: Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. - М., 1990. - №3; Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991).

73. Людина як суб’єкт власного життя. Життєвий шлях людини: поняття, проблеми, цілісність. (Фромм Э. Душа человека. – М., 1992).


Глобалізація світу та її наслідки
74. Феномен сучасної глобалізації: економічний, технологічний, екологічний, інформаційний та ін. аспекти. Концепція “стійкого розвитку” як глобальна стратегія людства.

75. Наука в контексті формування нової моделі світу сучасної цивілізації: цілісність

і багатоманітність, діалог культур, інформаційний простір.

76. Техніка і технологія в системі культури. (Збірники: Философия техники в ФРГ.

- М., 1989; Новая постиндустриальная волна на Западе. - М., 1999 – одна з статей на вибір).

77. Прогнози і перспективи розвитку сучасної цивілізації. (Тоффлер О. Третя хвиля // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія. - К., 1996).


Сучасна вітчизняна філософія
78. Основні проблеми та ідеї в сучасній вітчизняній філософії. (Одна з праць або стаття зі збірника на вибір: Світогляд і духовна творчість. - К., 1993; Крисаченко В.С. Екологічна культура. – К., 1996; Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання.- К., 1995; Лук’янець В., Соболь О. Філософський постмодерн. – К., 1998; Totallogy. Постнекласичні дослідження. – К., 1995, Крымский Сергей. Философия как путь человечности и надежды. – К., 2000).


к и ї в 2007 навчальний рік
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка