European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка6/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

ДИСЦИПЛІНА “АНГЛІЙСЬка мова”


Кількість годин (кредитів): 297 год. (8 кредитів)

Форма контролю – іспит

І. Пояснювальна записка

Метою викладання курсу є практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, застосовуючи лексико-граматичний мінімум проводити обговорення преблем буденного життя, загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

Завданням курсу „Англійська мова для професійного спілкування” є:

- вивчення англійської мови в різних аспектах. Навчальна тематика курсу складена з урахуванням мети „Англійської мови для професійного спілкування”. Дотримуватись принципу тематичності означає вивчення всіх мовних аспектів: фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою;

- формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування: навчальна ситуація максимально наближена до умов реальної комунікації;

- досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різники аспектами життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританіїї та ін;Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни „Англійська мова для професійного спілкування”. Прослухавши курс „Англійська мова для професійного спілкування”, студент повинен:

- на професійному, побутовому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

- на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

- реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

- працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

- у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Моя сім’я. Моя зовнішність. Освіта.

НЕ 1.1. Моя сім’я. Зовнішність. Елементи розмови. Вітання. Автобіографічна інформація. Моя сім’я. Родичі. Професії. Форми звертання. Зовнішність людини. Риси обличчя. Будова тіла. Риси характеру. Граматичний матеріал: Вживання артиклів. Відмінювання дієслова „to be”. Числівники. Теперішній неозначений час. Структура речень. Типи питань. Ступені порівняння прикметників. Теперішній тривалий час.

НЕ 1.2. Освіта. Освіта у Великобританії і Україні. Вивчаємо англійську мову. Чернівецькій національний університет. Граматичний матеріал: вираження майбутньої дії.

ЗМ 2. Житло. Харчування.

НЕ 2.1. Будинок. Моя кімната. Будинок / квартира. Кімнати. Моя кімната. Меблі. Пошук житла. Кухонне приладдя. Електроприлади. Житло британців. Граматичний матеріал: Прийменники, присвійний відмінок іменника. Присвійниі займенники. Структура there is/are. Неозначені часи. Теперішній завершений час.

НЕ 2.2. Їжа. Харчування. Їжа і напої. Продукти харчування. Прийоми їжі у Великобританії. Традиційні страви української кухні. Рецепти. Граматичний матеріал: Множина іменника. Числівники. Теперішній тривалий завершений час.

ЗМ 3. Покупки. Гроші.

НЕ 3.1. Покупки. Покупки. Магазини. Типи товарів. Як робити покупки. Ціна і якість. Реклама. Домашнє читання. Граматичний матеріал: Артикль. Іменники для позначення кількості.

НЕ 3.2. Гроші. Гроші. Валюта. Грошова економіка і бартер. Обмін готівки. Купівля та продаж. Банківська система. Домашнє читання. Граматичний матеріал. Минулі часи. Модальні дієслова.

ЗМ 4. Здоров’я. У лікаря. Україна та англомовні країни.

НЕ 4.1. Здоров’я. У лікаря. Здоров’я і хвороби. Відвідування лікаря. У лікарні. Здоровий спосіб життя. В аптеці. Домашнє читання. Граматичний матеріал: Узгодження часів. Непряма мова. Підрядні речення часу та умови.

НЕ 4.2. Україна. Англомовні країни. Великобританія: географічне положення і політична структура країни. США: географічне положення і політична структура країни. Україна: географічне положення і політична структура країни. Повторення граматичного матеріалу за семестр.

ЗМ 5. Подорожування.

НЕ 5.1. Подорожування. Подорожування. Види транспорту. Громадській транспорт. Подорож залізницею. На митниці. Бронювання квитків. Проживання у готелі. Граматичний матеріал: Безособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметник, герундій)

ЗМ 6. Дозвілля. Вихідні / канікули. Мистецтво і культура.

НЕ 6.1. Дозвілля. Вихідні / канікули. Громадські зручності. Дозвілля. Планування вихідних. Канікули і свята. Міський транспорт. Автомобіль. Граматичний матеріал: герундій.

НЕ 6.2. Мистецтво і культура. Мистецтво і культура. Види мистецтв. У кінотеатрі. Театр. Відвідування концерту. Мистецькі фестивалі. Пісенний конкурс „Євробачення”. Граматичний матеріал: умовні речення.

ЗМ 7. ЗМІ. Книги. Спілкування і розваги.

НЕ 7.1. Засоби масової інформації. Книги. Спілкування і розваги. Засоби масової інформації: радіо, телебачення, газети і журнали. Роль телебачення в нашому житті. Британська преса. Новини. Книги.

НЕ 7.2. Спілкування і розваги. Спілкування і розваги. Правила етикету. В гостях. Граматичний матеріал: типи питань.ЗМ 8. Україна. Відомі люди України. Англомовні країни. Відомі люди. Наука і техніка. Свята. Екологія.

НЕ 8.1. Україна. Відомі люди України. Англомовні країни. Відомі люди. Наука і техніка. Свята. Свята у Великобританії, США і Україні. Досягнення науки і техніки. Відомі люди України. Домашнє читання. Повторення граматичного матеріалу за семестр.

НЕ 8.2. Екологія. Проблеми екології в Україні та світі. Шляхи вирішення екологічних проблем. Руйнування довкілля та його захист. Домашнє читання.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

1. Венкель Т. Англійська мова для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Книги – XXI, 2009. – 175 c.

2. Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови. – Київ: „Освіта”, 1994.

3. Яценко Т. В., Манютіна Т. В. Вибрані тексти для читання. Для студентів географічних факультетів. Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – XXI, 2009. – 160 c.

4. Swan M., Walter C. How English Works / a Grammar Practice Book. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 396 c.

5. Welcome to Ukraine www.wumag.kiev.uaДИСЦИПЛІНА «економічна теорія»

Кількість годин (кредитів): 108 год. (3 кредити)

Форма контролю – іспит

І. Пояснювальна записка

ДИСЦИПЛІНА «ПРАВОЗНАВСТВО»

Кількість годин (кредитів): 81 год. (2,5 кредитів)

Форма контролю – залік.

І. Пояснювальна записка

1.1. Метою даного курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності державно-правових відносин та категорій, підготовка їх до можливого застосування цих знань в практичній діяльності, формування належного, якісного рівня правосвідомості та правової культури.

1.2. Головні завдання курсу:

І. Формування уявлень про предмет курсу: 1. набуття навичок цілісного сприйняття державно-правових явищ;

 2. збагачення знань і формування теоретичних уявлень, що забезпечують повноцінне сприйняття державно-правових явищ;

 3. розширення обсягу знань про конкретні предмети і явища, що входять у сферу державно-правового регулювання.

ІІ. Засвоєння основних понять з курсу:

 1. збагачення словника термінів;

 2. оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань про державно-правові предмети і явища з метою формування відповідних понять.

ІІІ. Володіння державно-правовими знаннями, вміннями і поняттями у практичній діяльності:

 1. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній практичній діяльності;

 2. навчання застосуванню теоретичних знань у самостійній науково-практичній діяльності, сполучення їх з новими поняттями, вироблення нових знань.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • володіти знаннями з різних галузей права;

 • розуміти зміст нормативних актів;

 • вміти застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теорія держави і права. Конституційне право України.НЕ 1..1. Теорія держави.

НЕ 1.2. Теорія права.

НЕ 1.3. Конституційне право України.

ЗМ 2. Загальна характеристика окремих галузей права України.

НЕ 2.1. Кримінальне право України.

НЕ 2..2. Цивільне право України.

НЕ 2.3. Трудове право України.

НЕ 2.4. Сімейне право України.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

 1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський В.С., Колодій А.М.; За заг. ред. В.В. Копєйчікова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 24-42.

 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під ред. С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 29-44.

 3. Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 5-12.

 4. Правознавство: Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова, А. М. Колодія – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 19-21, 44-64.

 5. Правознавство: Навчальний посібник / За заг ред С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007. – С. 5-33,

 6. Костенко О.Б. Основи правознавства: Посібник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 3-33.

 7. Правознавство: Підручник / С.Л. Лисенков. – К.: ФОРУМ. – 2004. – С. 26-50.

 8. Скакун О. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2006. – С. 22-25, 38-40, 47-50, 73-86.

ДИСЦИПЛІНА „Історія України”

Кількість годин (кредитів): 108 (3 кредити)

Форма контролю – іспит

І. Пояснювальна записка

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу. Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування; Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії; Основні етапи політичного розвитку; Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.). Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії; Еволюція політичного статусу українських земель; Соціально-економічний розвиток українських земель; Виникнення козацтва.

НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги; Воєнні дії 1649-1653 рр.; Формування основ української державності в ході визвольної війни; Переяславська рада та „Березневі статті”.

НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст. Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті; Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія; Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.

ЗМ 2. Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.; Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель; Українські землі в Першій світовій війні;

НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.). Формування і діяльність Центральної ради; Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал; Гетьманат Павла Скоропадського; Внутрішня і зовнішня політика Директорії; Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни. Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії. Окупаційний режим на території України. Визволення України і відновлення радянської влади.

НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст. Десталінізація суспільства та культури; Хрущовська відлига; Соціальні та економічні реформи; Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України; Дисидентський рух в Україні.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

ДИСЦИПЛІНА «ФІЛОСОФІЯ»

Кількість годин (кредитів): 108 (3 кредити)

Форма контролю – іспит.

І. Пояснювальна записка

Мета курсу: окреслення головних світоглядних проблем, шляхів та способів їхнього розв’язання в історії філософії та сучасній культурі, формування свідомості студентів на засадах сучасних гуманістичних ідеалів, ліберально-демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських пріоритетів. Визначальним у цьому навчально-виховному процесі є осмислення студентами специфіки сучасних соціокультурних настанов та спадщини світової філософії, розкриття максимальних теоретичних та практичних перспектив їх особистісної та фахової самореалізації в процесі європейської ідентифікації України.

Завдання курсу: вивчення класичних розділів філософії, які складають теоретичний розділ курсу: онтології, яка розглядає проблеми буття, матерії і форм її існування, співвідношення матерії і свідомості; гносеології, яка знайомить з проблемами чуттєвого й раціонального пізнання, істини, форм і методів наукового пізнання; аксіології, в якій розглядаються проблеми ціннісного ставлення людини до світу, природи, суспільства тощо. Вивчення теоретичних проблем засноване на знаннях історико-філософського матеріалу та взаємозв’язку філософії з сучасними проблемами людства. Уміння систематизувати отримані знання, аналізувати й оцінювати значущість внеску того чи того філософа у загальну культурну скарбницю, проводити теоретичні дослідження, експлікувати проблеми та виявляти можливі шляхи їх розв’язання є підґрунтям формування творчого мислення студентів.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

 1. Петрушенко В.Л Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів ВНЗ освіти І-ІV рівнів акредитації. – Львів: «Новий світ-2000», 2008. – 506 с.

 2. Подольська Є.А. Філософія. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 704с.

 3. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студ. ВНЗ. - К.:Академвидав, 2005. - 592 с.

 4. Основи філософських знань: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.

 5. Філософія: Навчальний посібник / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф.Надольного. – 3-тє вид., стерео. – К.: Вікар, 2002. – 516 с.

ДИСЦИПЛІНА «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

Кількість годин (кредитів): 54 год. (1,5 кредити)

Форма контролю – залік.

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу: дати студентам розуміння загальних закономірностей функціонування культури, її значення в суспільному поступі та розвиткові індивіда, а також засвоєння ним найвидатніших досягнень світового мистецтва, добрі знання специфіки та неповторності української культури.

1.2. Головні завдання курсу: дати студентам методологічні засади розуміння культури, розкрити сутність культурної еволюції, закономірностей розвитку української національної культури у зв'язках зі світовою культурою, а також формувати у них глибокі громадські переконання.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- освоєння студентами тематики культурно-історичних епох;

- основний акцент засвоєння «феноменів культури», тобто тих моментів буття, що пов’язані з перетворювальною діяльністю людини.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Теорія культури. Історія культури від найдавніших часів до епохи відродження.

НЕ 1.1. Культурологія, як навчальний предмет.

НЕ 1.2. Сучасні погляди на виникнення та розвиток культури.

НЕ 1.3. Біблія – гнига людської мудрості і краси.

НЕ 1.4. Культура кам’яної доби.

НЕ 1.5. Найдавніші пам’ятки культури на території України.

НЕ 1.6. Культура стародавнього Сходу.

НЕ 1.7. Культура стародавньої Греції і Риму.

НЕ.1.8. Середньовічна європейська культура.

НЕ 1.9. Культура Київської Русі.

ЗМ 2. Історія культури від епохи Відродження до сьогодення.

НЕ 2.1. Культура епохи відродження.

НЕ 2.2. Європейська культура 13-18 ст.

НЕ 2.3. Культура козацької доби.

НЕ 2.4. Європейська культура кінця 18-19 ст.

НЕ 2.5. Європейська культура в контексті ідейно-естетичних шукань 20 ст.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

1. Антофійчук В.І. Культурологія. Короткий термінологічний словник: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 152 с.

2. Культура українського народу: Навч. посібник / Русанівський В.М. та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

3. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів

акредитації / За заг. ред. В.М. Пічі. – Львів: Магнолія плюс, 2003. – 235 с.

4. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д.

Горбули. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.

5. Культурологія: Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / За ред. М.М. Занковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с.ДИСЦИПЛІНА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

81 год. (2,5 кредита)

Форма контролю – залік.

І. Пояснювальна записка

Вивчення релігієзнавства в українській вищій школі – важливий чинник підвищення рівня духовної культури людини, оскільки знайомить з релігією та вільнодумством як соціально-культурними феноменами суспільства. Знання історії світоглядних культур відчиняє двері до правильного розуміння й осмислення величезної глибини цивілізаційного надбання людства, до свідомого і плідного її засвоєння. Правильно сформовані світоглядні орієнтації, уявлення про духовні цінності допомагають людям чіткіше визначити свою програму життя, а народам – зайняти належне місце в цивілізованому світі. В період становлення державності України, духовних засад українського народу як ніколи важливо оволодіти багатством загальнолюдських вартостей та ідеалів.1.1. Мета курсу – з’ясувати особливості формування релігійних вірувань, обрядів та морально-етичних засад релігійних традицій світу. Визначити соціальні функції релігії та її вплив на життя суспільства та особистість зокрема.

1.2. Головні завдання курсу: сформувати уявлення про роль та місце релігії в житті людини; розкрити структуру та соціальні функції релігії; виділити класифікацію релігій та окреслити основні ознаки доісторичних. Етнічних та світових релігій; виявити собливості віровчення та обрядово-культову практику світових релігій; уміти застосовувати набуті знання на практиці.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Студент повинен володіти понятійно-категоріальним апаратом; орієнтуватися в ранноьоісторичних формах релігійних вірувань, знати характерні ознаки етнічних релігій та володіти ґрунтовними знаннями віроповчальних та обрядових особливостей світових релігій. Уміти робити висновки на основі аналізу різноманітних вірувань.ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Ґенеза релігійних вірувань. Особливості ранньоісторичних та етнічних релігій

НЕ 1.1. Релігія як суспільно-культурне явище. Функції релігії та її класифікація. Основні теорії походження релігії. Вступ. Сутність та етимологія поняття релігія. Соціальні функції релігії. Основні підходи до класифікації релігії. Проблема виникнення релігійних вірувань.

НЕ 1.2. Ранні форми релігійних вірувань та етнічні релігії. Ранні форми релігії: магія, тотемізм, анімізм, фетишизм, землеробські культи, шаманізм. Культ і ритуал. Особливості народних та етнічних релігій.

НЕ 1.3. Конфуціанство та Індуїзм як найбільш яскраві представники національних релігій.

Релігійні особливості давнього Китаю. Особистість Конфуція та міфи пов’язані із його життям та діяльністю. Морально-етичні засади вчення Конфуція та їх пізніша трансформація у китайському суспільстві. Еволюція релігійних уявлень Давньої Індії. Вчення про карму, сансару та реінкарнацію. Кастовий устрій індії та його вплив на минуле та сучасне Індії.ЗМ. 2. Світові релігії та їхня роль у глобальному світі

НЕ 2.1. Буддизм: витоки та основні течії. Соціально-політичні передумови виникнення буддизму. Міфи про Будду та його життя. Учення Будди про страждання в контексті індуїстської релігійної системи. Цар Ашока та його роль у розповсюдженні Основні течії буддизму: хінаяна, махаяна, варджаяна та їх віроповчальні особливості. Трипітака священна книга буддизму. Чернецтво та його роль у буддиських течіях. Особливості географії буддизму.

НЕ 2.2. Християнство – найбільша світова релігія. Витоки християнства та особливості віровчення православ’я і католицизму. Обрядово-культова практика християнства. Ранні та пізні форми протестантизму.

НЕ 2.3. Іслам – наймолодша за часом виникнення світова релігія. Мухаммад – засновник світової релігії. Життя мухаммада як важливий елемент ісламу. Догматичні особливості ісламу. Морально-етичне вчення Мухаммада – основа ісламу. Обряди та культ в мусульманстві. Суніти, шиїти та суфії – найпоширеніші течії ісламської релігії. Ісламський фундаменталізм – проблема глобалізованого світу.

НЕ 2.4. Сучасні нетрадиційні релігії та нові релігійні рухи. Характеристика сучасного релігійного життя. Класифікація новітніх релігійних течій та рухів. Ознаки новітніх релігій.

НЕ 2.5. Сучасний стан і правове регулювання державно-церковних відносин. Релігійно-церковні відносини в Україні. Основні моделі державно-церковних відносин. Основні тенденції в релігійному середовищі Буковини.

ІІІ. Література до вивчення курсу: 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук.ред.проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

 3. Гудима А.М. Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000.

 4. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Ч.. 2001.

 5. Історія релігії в Україні : у 10 т. /Редкол.: А.колодний (голова) та ін. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 1996-1998. – Т.Дохристиянські вірування; Прийняття християнства / За ред. Б.Лобовика.

 6. Історія релігій в Україні: Навч.посібник / А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик. – К., 1999.

 7. Кабо В.Р. Первоначальные формы религии // Религии мира. – М., 1987. – С.137-154.

 8. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000.

 9. Клочков В.В. Религия, государство, право. – М.. 1998.

 10. Колодний А. Українське релігієзнавство // Українське релігієзнавство. – К., 1996. - № 1. – С.1-8.

 11. Колодний А., Лобовик Б. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996.

 12. Колодний А., Филипович Л. Релігія в контексті духовного відродження України // Українське релігієзнавство. – К., 1996. - № 2. – С.4-14.

 13. Конфесії України у цифровому вимірі // Українське релігієзнавство. – К., 1997. - № 5. – С.64-68.

 14. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1997.

 15. Релігієзнавство: Навч.посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000.

 16. Релігієзнавство: навч.посібник / За ред.М.Ф.Рибачука. – К., 1997.

 17. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000.

 18. Релігієзнавчий словник / За ред. проф.А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996.

 19. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

.

ІІ. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка