European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка27/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ІІІ. Література до вивчення курсу


1. Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник. – М.: Наука, 1986. – 832 с.

2. Географія населення з основами демографії: Методичні рекомендації до практичних робіт / Укл. Джаман В.О. – Чернівці: Рута, 2005. – Частина 1. – 16 с.

3. Демографический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – 608 с.

4. Джаман В., Круль В., Чернюх Г. Демографія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 160 с.

5. Заставецька О.В., Заставецький Б.І. , Ткач Д.В. Географія населення України. – Тернопіль, 2001. – 147 с.

6. Заставний Ф.Д, Географія України : у 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

7. Заставний Ф. Демографічні втрати населення України. Голодомори, війни, еміграції. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 130 с.

8. Козлов В.М. и др. Народонаселение стран мира: справочник. – М., 1984.

9. Корж О.В. Курс лекцій з демографії. – Тернопіль: Інфотехцентр, 1998. – 140 с.

10. Крачило М.П. Географія населення. – К.: НМК ВО, 1992. – 180 с.

11. Курс демографии: учеб. пособие / под. ред. А.Я. Боярского. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 391 с.

12. Население мира: Демографический справочник / сост. В.А. Борисов. – М.: Мысль, 1989. – 477 с.

13. Основы этнографии. – М.: Высшая школа, 1968. – 359 с.

14. Пономарьов А.П. Українська етнографія. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

15. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

16. Соціально-економічна географія світу / За ред. С. Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.

17. Соціально-економічна географія України / За ред. О. Шаблія. – Л.: Світ, 1994. – 640 с.

18. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

19. Шаблій О. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львів. націонал. ун-т ім. І. Франка, 2001. – 744с.

20. Стеценко С.Г. Демографічна статистика: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 415 с.

21. Страны и народы. Общий обзор / Отв. ред. С.И. Брук, В.В. Покшишевский. – М.: Мысль, 1978. – 351 с.

22. Культура і побут населення України / В.І. Наулко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232.

23. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392 с.

24. Дністрянський М.С. Етногеографія України. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2008. – 232 с.Дисципліна «інтелектуальна власність»

Кількість годин: 36 год. (1 кредит)

Форма контролю – залік

Пояснювальна записка

1. Мета курсу -формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а також правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній формах.

2. Основні завдання: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб.

Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ),

ЗМ1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини:

Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку дер­жави.

Система інтелектуальної власності:

Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Система законодавства України про інте­лектуальну власність. Державна система правової охорони інте­лектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної власності.

Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності:

Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової вла­сності. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.

Економіка інтелектуальної власності:

Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелекту­альної власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелекту­альної власності: підходи та методи. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності:

Дії, що визнаються порушенням права ін­телектуальної власності. Категорії спорів. Форми і порядки захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту та кримінальна відповідальність за порушення прав.

ІІІ. Література до вивчення курсу


  1. Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.

  2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.

  3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

  4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

  5. Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с

АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА

Шифр дисципліни

Курс – 5; семестр – 10; всього годин – 108; 3 кредити.Вибіркова.

Метою практики є оволодіння студентами-практикантами сучасних методів, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних на географічному факультеті знань, професійних умінь і навичок для організації та проведення навчального процесу в академгрупах, прийняття самостійних рішень під час роботи зі студентами, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань, творчого застосовування й оптималізації знань в педагогічній діяльності.

Завдання практики - ознайомлення та засвоєння організаційних форм навчально-виховного процесу; вивчення системи організації і планування навчального процесу; наукової організації праці викладача; оволодіння прийомами організації аудиторної та поза аудиторної роботи студентів.

Методика викладання та методи навчання: індивідуальні консультації, дискусії, екскурсії.

Оцінювання: диференційований залік.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка