European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка25/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Не 1.2 Загальна психологічна характеристика студентського віку та студентської групи


Психологічна характеристика студентського віку як періоду пізньої юності або ранньої дорослості. Суперечливості та кризи студентського віку. Типологічні особливості сучасних студентів. Вищий навчальний заклад - один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця (адаптація, індивідуалізація, інтеграція)

Змістовий модуль 2.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

НЕ 2.1. Становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою у навчально-професійній діяльності

Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку: а) професіоналізація пізнавальної сфери; б)формування мотиваційно-професійної спрямованості особистості; в) розвиток «Я-концепції» як показника професійного зростання; г) формування професійних здібностей. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.НЕ 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів.

Студент як суб'єкт власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів та розвиток їх творчого потенціалу як майбутніх фахівців. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності, причини неуспішності і шляхи їх усунення.НЕ 2.3. Психологія виховання особистості студента як фахівця з вищою освітою.

Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та мета, зміст, завдання виховання студентів. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз відповідних функцій виховання. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі та їх характеристика.НЕ 2.4. Психологічний аналіз функцій управління навчально-виховним процесом у вищій школі.

Освіта як система, характерні для неї особливості. Необхідність і об'єктивні можливості управління системою освіти. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління.Змістовий модуль 3.

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

НЕ 3.1. Психологічна характеристика науково-педагогічної діяльності та особистості викладача вищої школи.

Психологічний аналіз видів науково-педагогічної діяльності викладачів ВНЗ. Психолого-педагогічна структура діяльності викладача.НЕ 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами.

Психологічна характеристика педагогічної взаємодії. Педагогічне спілкування як форма контактної взаємодії. Труднощі та бар'єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика.НЕ 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення.

Протиріччя і конфлікти в педагогічній взаємодії та засоби їх регулювання.

Психологічні передумови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.

Література


 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. - К.: центр. Навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 2. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 4. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник /За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2007. – 352 с.

 6. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання. – К., 1993.

 7. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.

 8. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). - X.: Скорпіон, 2000. - 120 с.

 9. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. - К., 1996

 10. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2004. - 48 с.

 11. Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи. – К., 2007. – 304 с.

 12. Виховна робота зі студентською молоддю . Навч. посібник. – Одеса, 2006. – 288.

 13. Виховна робота зі студентською молоддю. – Концепція виховної роботи. - Тернопіль, 2001.

 14. Мороз В.Д. Сучасні проблеми управління вищою школою // Педагогіка і психологія. - 2002. - №3.

 15. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи К.: 2000, – 313с.

 16. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования М.: 2005. – 392 с.

 17. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи (Практикум), – К.: 2008, – 333 с.

Дисципліна «Палеогеографія антропогенну»

Кількість годин: 108 год. (3 кредити)

Форма контролю – залік
І. Пояснювальна записка
Дисципліна «картографічне моделювання»

Кількість годин: 81 год. (2,5 кредити)

Форма контролю – залік
І. Пояснювальна записка

Дисципліна «Проблеми фізичної, економічної та соціальної географії»

Кількість годин: 108 год. (3 кредити)

Форма контролю – залік

Частина 1.

1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

Вивчення обєкту і предмету курсу, структури Фізичної (природничої) географії та її завдань, історії і перспективи розвитку. Головною метою курсу “Проблеми фізичної географії є ґрунтовна підготовка студентів з основ дисциплін природничо-географічного циклу.1.2 Завдання вивчення дисципліни:

– охарактеризувати науково-методологічну організацію курсу;

– виявити особливості розвитку Фізичної географії та встановити характерні риси його етапів;

– виробити у студентів навички і уміння аналізу геоінформації, а також виявлення, постановки і розв’язання невирішених географічних проблем.


1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення курсу студент повинен:

– знати і розуміти основні поняття географічної науки, завдання, функції, структуру, методи, особливості розвитку Фізичної географії;

– розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові;–знати та уміти ставити і розв’язувати невирішені географічні проблеми.

2. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ1. Парадигма природничої географії

НЕ 1.1 Вступ до курсу. Специфіка курсу. Об’єкт вивчення, цілі та завдання курсу. Зміст і структура курсу. Місце і роль курсу в системі загальної географічної підготовки магістрів.

НЕ 1.2 Структура і зміст фізичної географії. Географія як цілісна наука. Її місце в системі наук. Структура географічної науки (4 блоки). Проблеми цілісної географії. Місце фізичної географії та ландшафтознавства в системній класифікації географічної науки. Географічна оболонка (ГО) і ландшафтна сфера (ЛС) Землі як об’єкти досліджень фізичної географії та ландшафтознавства. Проблемність їх пізнання

НЕ 1.3. Головні напрямки в радянській фізичній географії. Сучасний стан науки в Україні. Основні фізико-географічні школи в колишньому Радянському Союзі та Україні, провідні вчені.

НЕ 1.4. Фізична географія за кордоном. Розвиток фізичної географії у провідних країнах світу.

ЗМ 2. Основи методології природничої географії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка