European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка21/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

НЕ 2.1 (семінари) Методологія картографування природи. Картографування природи як метод наукового дослідження. Географічні принципи картографування. Етапи і процеси картографування. Створення первинного оригіналу. Легенди карт. Генералізація на картах природи. Створення серій карт природи.


НЕ 2.2 (семінар) Загальний огляд ландшафтних карт. Ландшафтні карти, їх типи і значення. Джерела складання ландшафтних карт. Прикладні ландшафтні карти. Ландшафтні кадастри та ГІС

НЕ 2.3. (практичне заняття) Аналіз ландшафтних карт. Аналіз ландшафтних карт різних масштабів і конфігурацій

НЕ 2.4. (семінар) Принципи і методи складання ландшафтних карт. Основні принципи складання. Методика. Графічні перетворення і картографічний синтез інформації. Типологічний, динамічний і комплексний підходи до вивчення просторової диференціації та розвитку ландшафтів. Основні методи.

НЕ 2.5 (практичне заняття) Ландшафтне профілювання. Аналіз і оцінка топографічної карти як основного картографічного джерела. Передача висотної диференціації ландшафтів шляхом профілювання.

НЕ 2.6. (семінар) Засоби і способи ландшафтного картографування. Зображуючі засоби і способи картографування. ГІС як засіб формування, збереження та оновлення географічної інформації у ландшафтному картографуванні.

НЕ 2.7. (практичне заняття) Укладання спец контурів, як основи ландшафтної карти. Аналіз геоморфологічної, геологічної і карти четвертинних відкладів як інваріантної основи ландшафтної карти. Аналіз грунтово-геоботанічних карт як джерела варіантного різноманіття ландшафтної карти. Використання ГІС як основи компютерного складання ландшафтних карт.

НЕ 2.8. (семінар) Особливості складання ландшафтних карт різних типів просторових структур. Основні типи просторових конфігурацій ландшафтів. Методики складання карт ландшафтів генетико-морфологічної, парагенетичної, парадинамічної, басейнової та біоцентрично-мережевої конфігурації.

НЕ 2.9 (практичне заняття) Складання фрагментів крупномасштабних карт ландшафтів. Складання фрагментів крупномасштабних карт ландшафтів різних конфігурацій. Виявлення ландшафтних меж та екотонів.

ЗМ. 3. ландшафтознавчЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ПРИКЛАДНИХ ЦІЛЕЙ

НЕ 3.1 (семінар) Виробнича оцінка ландшафтів. Ландшафтознавче обґрунтування раціонального використання і збереження довкілля. Інформаційна основа, принципи і методи оціночних ландшафтних досліджень. Аналіз і оцінка ландшафтних умов. Ландшафтна типологія і районування для прикладних цілей. Адаптивний і конструктивний підходи до господарської експлуатації й територіальної організації ландшафтів.

НЕ 3.2 (практичне заняття) Аналіз ландшафтних карт. Аналіз ландшафтних основ для розміщення сільськогосподарських угідь і сівозмін, лісосмуг, доріг, поселенських, промислових, водних, рекреаційних, природоохоронних об’єктів.

НЕ 3.3 (семінар) Проектування культурного ландшафту. Поняття культурного ландшафту, його функціональні елементи. Роль управління й моніторингу в функціонуванні й динаміці культурного ландшафту. Принципи проектування, естетика й архітектура культурного ландшафту

НЕ 3.4 (самостійна робота) Ландшафтно-інженерне проектування. Складання проекту землевпорядкування як основи створення культурного ландшафту.

дисципліна „Географія населення ”

Кількість годин: 135 год. (4 кредити)

Форма контролю – екзамен

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

Сформувати у студентів систематизовані знання і розуміння основних демографічних процесів народжуваності і смертності та їх територіальних особливостей у світі й Україні; простеження шлюбного і сімейного складу населення, виявлення його статево-вікового складу, аналіз міграційної активності людей, класифікація людських рас та їх просторові особливості поширення, розгляд основних етносів і етнічних процесів сучасного світу, географічна і лінгвістична характеристика народів, територіального поділу праці, відтворення трудового потенціалу населення. Дисципліна знайомить студентів із історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку географії населення і демографічного потенціалу України, як науки, галузі і виробництва, у світлі існуючих теоретико-методологічних концепцій, розкриває перспективи розвитку демографічної ситуації України та вказує на прикладні сторони застосування отриманих знань. Викладання географії населення слідує із уяви про неї, як про пізнавальну науку, що має за мету відображення і дослідження явищ природи і суспільства – їх розміщення, властивостей, взаємозв’язків, властивостей і змін у часі .1.2. Завдання вивчення дисципліни

 • розкрити студентам зміст курсу “Географії населення з основами демографії” як окремої науки;

 • ознайомити студентів з географією населення світу і України, та основними її демографічними показниками, з методикою досліджень населення і його характеристик, трудовим потенціалом населення;

 • навчити студентів розуміти та розрізняти основні демогеографічні показники, а також давати їх оцінку;

 • показати значення географії населення як у наукових дослідженнях, так і в життєдіяльності населення в Україні і в світі;

 • розвинути у студентів уміння давати оцінку розміщенню населення, його складу, природного та механічного руху, відтворенню трудового потенціалу, соціального захисту населення.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни „Географія населення з основами демографії” студент повинен:знати:

 • структуру предмету, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її серед них;

 • історичні процеси формування знань та теоретичні концепції розвитку географії населення і трудового потенціалу України;

 • актуальні і перспективні шляхи розвитку світової і вітчизняної географії населення;

 • сутнісні риси демографічних процесів, принципи і підходи до них, , їх властивості;

 • способи і засоби вирішення демографічних проблем;

 • зміст, фактори, види і принципи розміщення населення світу;

 • джерела інформації для вивчення демогеографічних процесів;

вміти:

– описувати демографічні ситуації;

– аналізувати тенденції і чинники розвитку демографічних процесів;

- оцінювати найімовірніші зміни в майбутньому, розробляючи

демографічні прогнози.
ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ), отримування бали, література

Зм 1. Географія населення. Демографічні процеси.

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Розселення населення Історичний процес географії населення. Сучасний стан науки.Розміщення населення по території світу

Мета, структура і предмет курсу. Значення курсу для географів різного профілю. Визначення даного предмету. Наукові і практичні завдання «Географія населення з основами демографії»ії населення і трудового потенціалу України”. Історія розвитку демографічної думки в Україні та світі. Географія населення в системі наук. Взаємозв’язки предмету з іншими науками. Методологія та методика проведення демографічних досліджень

З історії світової розміщення населенняї. Історичні віхи розвитку. Розміщення в античний час, середні віки, новий час.

Історія розвитку розміщення населення в Україні: віхи і особливості. Проблеми урбанізації та географія міст.НЕ 1.2. Відтворення населення та його історичні типи. Народжуваність населення.

Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій. Концепція демографічного переходу. Демографічне постаріння. Поняття режиму відтворення населення.

Народжуваність населення, репродуктивна поведінка, потреба в дітях, планування сім’ї. Показники, що характеризують величину народжуваності та методи її дослідження. Загальна характеристика процесів народжуваності у світі. Регіональний огляд народжуваності.

Історичні типи відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст. Демографічний вибух: причини та наслідки.

Динаміка народжуваності населення в Україні та її територіальні відміни.

Практична робота № 1. Розселення населення в Україні та регіонах, міське та сільське розселення

Виконання практичноїї роботі згідно методичної інструкції:

- на контурну карту України нанести способом картограми кількість сільського та міського населення різних областей України.

- навчитись способом картограми показувати на карті те чи інше явище

НЕ 1.3. Смертність населення та тривалість його життя. Регіональний огляд смертно-сті у світі. Динаміка смертності в світі й Україні та її територі-альні відміни. Поняття смертності та методи її дослідження. Тривалість життя і основні причини смертності. Вимірювання смертності. Регіональний огляд смертності у світі. Динаміка смертності в Україні та її територіальні відміни. Динаміку смертності в різних країнах світу та Україні; причини смертності. Найбільш несприятливі умови для життя населення. Прогноз смертності в країнах світу та в Україні.

Практична робота №2. Дослідження розвитку процесу смертності в Україні та визначення основних чинників її зростання.

Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції:

- визначення смертності за допомогою таблиць та побудови карт

НЕ 1.4. Природний рух населення. Демографічне прогнозування

Поняття природного руху населення. Чинники, що визначають рівень природного руху населення. Природний приріст та природне скорочення населення. Регіональні відміни в показниках природного руху населення світу та України.

Суть демографічного прогнозу. Класифікація демографічних прогнозів. Методи перспективних розрахунків чисельності населення. Прогноз чисенльності населення України та світу.

Практична робота №3. Складання короткострокових прогнозів чисельності населення для адміністративних одиниць обласного та районного рівня.

Виконання практичноїї роботи згідно методичної інструкції:

- вивчення і визначення способів картографічного зображення чисельності населення на географічних картах;

- побудова порівняльної таблиці.

Зм 2. Сучасні напрями і тенденції проектування, складання, видання та використання картографічних творів

НЕ 2.1. Шлюби та сімейний склад населення. Статево-віковий склад населення.

Загальна характеристика шлюбності та шлюбного стану. Шлюбна і статева поведінка. Регіональний огляд шлюбів. Характеристика сімейного стану. Типи сімейних організацій та сімей. Шлюби та сімейний склад населення України.

Структура населення за статтю. Регіональний огляд статевої структури населення. Вікова структура населення. Регіональний огляд вікової структури населення. Особливості статево-вікової структури населення України.

Практична робота №4. Дослідження статево-вікового складу населення регіонів України.

Виконання лабораторної роботи згідно методичної інструкції:

- вивчення особливостей статево-вікового складу населення України;

- порівняння статево-вікового складу населення України різних регіонів.

НЕ 2.2. Міграції населення. Сучасні міграції населення світу

Поняття про міграції, їх причини та значення. Основні види міграцій. Вимірювання міграцій населення. Історичні особливості міграцій населення світу.

Географія міграційних переміщень населення в світі, в Україні. Особливості внутріукраїнських механічних переміщень населення. Історичні аспекти міграційного руху населення в світі та Україні.

Практична робота №5. Міграції населення та їх вплив на формування трудових ресурсів України.

Виконання практичної роботи згідно методичної інструкції:

- відбір, опрацювання і аналіз джерел інформації;

- побудова географічної карти міграцій світу, України;НЕ 2.3. Трудові ресурси. Відтворення трудового потенціалу України.

Поняття про трудовий потенціал суспільства та трудові ресурси.

Структура зайнятості населення. Чисельність та динаміка трудових ресурсів світу та України зокрема. Територіальні відмінності у використанні трудових ресурсів.

Безробіття та ринок праці. Соціальний захист населення. Трудове законодавство.НЕ 2.4. Расовий склад населення. Релігійний склад населення. Вплив релігії на соціально-економічне життя. Національний та етнічний склад населення.

Людські раси. Їх класифікація та походження. Характеристика людських рас. Географічні особливості розповсюдження людських рас.

Світові та національні релігії. Роль релігій в житті суспільства. Світові та національні релігії. Регіональний огляд релігійних організацій по частинах світу. Релігійний склад населення України. Врахування етнічних особливостей при вивченні географії населення. Етноси та етнічні процеси. Регіональні особливості проявів етнічних процесів. Нація і національність. Географічна класифікація народів Етнолінгвістична класифікація народів. Народи світу. Мови народів світу їх загальна характеристика.

Практична робота №6. Визначення оптимальної етнічної території українців.

Основні напрями проблемного картографування. Дослідження за картами взаємозв’язків української діаспори в різних країнах світу.

ДИСЦИПЛІНА «Основи фізики Землі»

Кількість годин (кредитів): 108 (3)

Форма контролю: іспит

1.Пояснювальна записка

1.1.Мета викладання дисципліни Розширити світоглядні позиції студентів. Узагальнити і систематизувати знання про структуру матерії, будову Всесвіту, галактики Чумацький шлях, місце Сонячної системи в ній, космічно-земні зв’язки й геофізичні поля Землі.

1.2. Завдання вивчення дисципліни:

Розширити знання студентів про форми існування матерії та загальні закони, що діють у макро- та мікросвіті. Показати роль космічно-земних зв’язків у формуванні та зміні геофізичних полів Землі за геологічний час.1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

Знати форми існування матерії (речовинну й енергетичну), загальні закони збереження речовини та енергії при різноманітних перетвореннях у Всесвіті й на Землі.Вміти застосовувати знання про космічно-земні зв’язки при розгляді конкретних географічних закономірностей. Давати характеристику геофізичних полів Землі та їх змінність у просторі та часі.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Структура матерії.

НЕ 1.1. Вступ. Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження. Зв’язок з іншими науками. Місце цих наук в системі наук про Землю.

НЕ 1.2. Елементарні частинки та їх властивості. Змінні та незмінні властивості елементарних частинок. Групи елементарних частинок

НЕ 1.3. Електромагнітне випромінювання. Природа електромагнітного випромінювання. Розподіл хвиль за довжиною і частотою. Спектр випромінювання. Закон Віна.

НЕ 1.4. Античастинки. Властивості античастинок. Матеріалізація та анігіляція.

НЕ 1.5. Сили взаємодії у Всесвіті. Сили взаємодії (ядерна, електрична, слабкої взаємодії, гравітаційна) – з’єднуюче начало Всесвіту.

НЕ 1.6. Енергія. Види енергії та використання різних видів енергії людством.

ЗМ 2. Будова Всесвіту. Земля як космічне тіло

НЕ 2.1. Будова Всесвіту. Еволюція Всесвіту. Етапи розвитку Всесвіту за гіпотезою Г.Гамова. Формування галактик і зірок.

НЕ 2.2. Галактика Чумацький шлях. Параметри галактики Чумацький шлях. Місце Сонячної системи у цій галактиці.

НЕ 2.3. Внутрішні планети і Місяць. Спільні та відмінні риси у будові внутрішніх планет, Місяця та Землі.

НЕ 2.4. Загальна характеристика зовнішніх планет. Параметри зовнішніх планет та їх будова.

ЗМ 3. Геофізичні поля Землі

НЕ 3.3. Теплове поле. Природа теплового поля. Причини розігріву планети.

НЕ 3.4. Магнетизм Землі. Гіпотези походження магнітного поля Землі. Палеомагнітна шкала.

НЕ 3.5. Електричне поле. Природа електричного поля Землі. Електричні явища у атмосфері.

НЕ 3.6. Змінність геофізичних полів за геологічний етап. Причини зміни геофізичних полів. Наслідки цих змін (зміни клімату, зледеніння тощо).

ІІІ. Література до вивчення курсу


 1. Клечек Й., Якеш П. Вселенная и Земля. Изд. На рус. Яз. Прага, Артия, 1986.

 2. Криволуцкий А.Е. Голубая планета: (Земля среди планет. Географ. аспект). – М.: Мысль, 1984. – 335 с.

 3. Мольчак Я.О., Ільїн Л.В. Загальне землезнавство. Луцьк: Вежа, 1997.

 4. Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. – К.: Политиздат Украины, 1987. – 231 с.

 5. Сандохова Е.В. Современные представления о структуре Вселенной. Москва, 1975.

 6. Трешенькин Б.А. Врозобновляемая энергия. В 2-х частях. – Национальная академия наук Украины. Ин-т пробл. Машиностроения им. А.Н.Подгорного. – Х.: Изд-во «Форт», 2003-2004.

 7. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. – М.: Мысль, 1984. – 206 с.

 8. Филлипов Е.М. Основы физики Земли. Киев, УМК ВО, 1991.

 9. Филлипов Е.М. Геофизические поля в познании планеты. Киев, УМК ВО, 1991.

 10. Филлипов Е.М. Популярно о геофизике/ Отв. Ред. Г.И.Каляев. – Киев:Наук. думка, 1989. – 168 с.

 11. Фізика Землі: Підрчн. Для студ. Геолог. Спец. Вузів/ К.Ф.Тяпкін.- К. Вища школа, 1998.-291с.

Навчальні практики


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка