European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка2/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Структура спеціальності

“Географія”


Спеціальність створена з метою підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР):

“Бакалавр” – Бакалавр з географії;

“Спеціаліст” – Викладач-географії.

“Магістр” – Магістр з географії.

Загальне призначення та області майбутньої роботи:

Бакалавр – молодший фахівець: вчитель географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природо-користування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму в загальноосвітніх школах, коледжах, гімназіях та ліцеях; старший лаборант вузу та експедиції, технік науково-дослідних та проектних державних, комерційних, геоінформаційних та інших установ природознавчого, економічного, адміністративно-управлінського, екологічного і природоохоронного профілів.

Спеціаліст – висококваліфікований географ з питань регіонального розвитку, зокрема географічного і техніко-економічного обґрунтування розміщення виробництва, об’єктів соціальної та екологічної сфер для роботи у науково-дослідницьких, проектних та прогнозно-планових державних і приватних установах, в обласних, районних і міських управлінських структурах (адміністраціях), в організаціях самоврядування – з метою складання і наукового обґрунтування комплексних прогнозів та індикативних планів соціально-економічного розвитку міст, адміністративних областей і районів; вчитель географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму;

Магістр – молодший науковий співробітник науково-дослідницьких, проектних і прогнозно-планових установах; викладач географії, геоекології, основ охорони природи і раціонального природокористування, основ екологічних знань, основ економічних знань, туризму у вузах, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах; менеджер та експерт у державних установах регіонального профілю.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом 0705 “Географія” спеціальністю 6.070501 “Географія” затверджена за погодженням департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2003 року. Зазначена програма розроблялася на основі державного освітнього стандарту.

Освітньо-професійна програма підготовки географа передбачає вивчення студентом нормативних (обов’язкових) та вибіркових дисциплін, які згруповані у цикли: гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих, вибіркових (професійно-орієнтованих, вільного вибору) дисциплін. Невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра географії є обов’язкові польові навчальні, виробничі та педагогічні практики, якими логічно завершується вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих географічних дисциплін; методики викладання географії, здійснюється набуття необхідних практичних навичок і умінь.

Програма підготовки географів включае в себе як теоретичні курси із дисциплін природничо-наукової підготовки, так і вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки. Деяка кількість годин відведена на проходження навчальної, виробничої, педагогічної, дипломної та асистентської практик.

Напрям включає в себе 240 кредитів вивчення обов'язкових курсів на ступінь "бакалавра", та 60 кредитів - ступінь "спеціаліста", "магістра".

До обсягу нормативних професійно-орієнтованих дисциплін входять навчальні топографічна, геологічна, геоморфологічна, ґрунтознавча та соціально-економіко-географічна практики. На навчальні практики відведено 226 годин (6 кредитів). Освітньо-професійна програма включає в себе виробничу та педагогічну практики, що входять до обсягу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін. На зазначені практики відведено 324 години (9 кредитів).

Після бакалаврату випускники мають право і можливості для продовження освіти за програмами спеціаліста та магістра.

На вивчення дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня – “спеціаліст” відводиться 1188 годин (33 кредити) після бакалаврату. Програма формується із обов’язкових гуманітарних, соціально-економічних і професійно орієнтованих дисциплін, на вивчення яких відводиться 504 години (14 кредитів) та вибіркових природничо-наукових і професійно-орієнтованих дисциплін для вищезазначеної спеціальності, навчальний час яких становить 468 годин (13 кредитів). Практична підготовка передбачає педагогічну практику – 6 кредитів (216 годин).

Дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” включають в себе 13,5 кредитів вивчення обов’язкових курсів та 19,5 кредитів (702 години), відведених на вибіркові дисципліни. До останніх входить педагогічна (3 кредити) та асистентська (3 кредити) практики.

Нормативний термін освоєння освітньо-професійної програми підготовки бакалавра географії за спеціальністю 8.070501 “Географія” при денній формі навчання – 8 семестрів, спеціаліста і магістра – 2 семестри на базі бакалавра. У таблицях 1-3, представлений розподіл навчальних дисциплін за семестрами.

­

Таблиця 1Кваліфікаційний рівень: 6.070501 – бакалавр

Назва дисципліни

Шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити
Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр
Українська мова (за проф.спрям)

6.040104/00/1.05

О

54

1,5
Іноземна мова (за проф.спрям)

6.040104/00/1.06

О

81

3
Фізичне виховання

6.040104/00/1.02

О

36

1
Вища математика з основами математичної стататистики

6.040104/00/2.01

О

162

4,5
Фізика з основами геофізики

6.040104/00/2.03

О

81

2,5
Загальне землезнавство

6.040104/00/2.05

О

108

3
Основи екології

6.040104/00/2.14

О

108

3
Топографія з основами геодезії

6.040104/00/2.15

О

108

3
Культурологія

6.040104/00/1.11

О

54

1,5
Охорона праці

6.040104/00/3.22

О

54

1
1 курс, 2 семестр
Фізичне виховання

6.040104/00/1.02

О

36

1
Іноземна мова (за проф.спрям)

6.040104/00/1.06

О

81

3
Історія України

6.040104/00/8.09

О

108

3
Інформатика

6.040104/00/2.02

О

81

2,5
Хімія з основами геохімії

6.040104/00/2.04

О

81

2,5
Геологія загальна та історична

6.040104/00/2.06

О

108

3
Основи океанології

6.040104/00/2.09

О

54

1,5
Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів

6.040104/00/2.10

О

108

3
Основи раціонального природокористування і охорона природи

6.040104/00/2.18

О

108

3
Географія туризму

6.040104/00/3.09

О

54

1,5
Екологія людини

6.040104/00/3.11

О

54

1,5
Топографічна практика

6.040104.НП.1

О

54

1,5
Геологічна практика

6.040104.НП.2

О

18

1
Економічна

6.040104.НП.3

О

18

1
2 курс,3 семестр
Фізичне виховання

6.040104/00/1.02

О

36

1
Іноземна мова (за проф.спрям)

6.040104/00/1.06

О

81

3
Правознавство

6.040104/00/1.08

О

81

2
Метеорологія і кліматологія

6.040104/00/2.07

О

108

3
Загальна гідрологія

6.040104/00/1.08

О

108

3
Картографія

6.040104/00/2.16

О

54

1,5
Основи геоінформатики

6.040104/00/2.02

О

81

2,5
Фізична географія материків і океанів

6.040104/00/3.01

О

162

4,5
2 курс, 4 семестр

6.040104/00/
Фізичне виховання

6.040104/00/1.02

О

36

1
Іноземна мова (за проф.спрям.)

6.040104/00/1.06

О

81

2
Філософія

6.040104/00/1.10

О

108

3
Біогеографія

6.040104/00/2.11

О

108

3
Ландшафтознавство

6.040104/00/2.13

О

108

3
Фізична географія материків і океанів

6.040104/00/3.01

О

162

4,5
Основи ландшафтної екології

6.040104/00/3.10

О

54

1,5
Основи моніторингу

6.040104/00/3.17

О

54

1,5
Географія будівельної індустрії

6.040104/00/4.01

О

108

3
Методи географічних досліджень

6.040104/00/4.02

О

135

4
НДРС

6.040104/00/4.12

О

135

4
Комплексна практика

6.040104 НП.3.1
54

3
3 курс, 5 семестр
Психологія

6.040104/00/1.01

О

81

2,5
Економічна теорія

6.040104/00/1.07

О

108

3
Релігієзнавство

6.040104/00/1.10

О

81

2,5
Дистанційне зондування Землі

6.040104/00/2.17

О

54

1,5
Регіональна економічна і соціальна географія

6.040104/00/3.02

О

162

4,5
Основи менеджменту

6.040104/00/3.14

О

54

1,5
Географія ПРП України

6.040104/00/4.04

О

135

4
Основи медичних знань

6.040104/00/4.09

О

162

4,5
Краєзнавство

6.040104/00/5.01

О

108

3
Основи фізики Землі

6.040104/00/5.04

О

108

3
Фізичне виховання

6.040104/00/1.02

О

36

1
3 курс, 6 семестр
Фізичне виховання

6.040104/00/1.02

О

36

1
Фізична географія України

6.040104/00/3.02

О

108

3
Рекреаційна географія

6.040104/00/3.03

О

54

1,5
Географічні інформаційні системи

6.040104/00/3.08

О

54

1,5
Основи маркетингу

6.040104/00/3.13

О

54

1,5
Основи географічного моделювання

6.040104/00/3.15

О

54

1,5
Педагогіка

6.040104/00/3.19

О

54

1,5
Географія ґрунтів і земельних ресурсів

6.040104/00/3.20

О

135

4
Методика організації позакласної роботи в СШ

6.040104/00/4.05

О

81

2,5
Географія населення

6.040104/00/4.13

О

189

5,5
Виробнича практика

6.040104/00/5.03

О

54

3
4 курс, 7 семестр
Соціологія

6.040104/00/1.03

О

81

2,5
Основи соціальної географії

6.040104/00/3.07

О

54

2
Історична географія з основами етнографії

6.040104/00/3.12

О

54

2
Основи викладання географії

6.040104/00/3.21

О

54

2
Географія світового господарства

6.040104/00/3.05

О

54

2
Прикладна фізична географія

6.040104/00/4.06

О

108

3
Тематична картографія

6.040104/00/4.07

О

108

3
ТЕО виробництва

6.040104/00/4.11

О

108

3
Основи педмайстерності

6.040104/00/4.08

О

54

2
Спецпрактикум

6.040104/00/5.02

О

175

5
Економіка і географія природокористування

6.040104/00/4.14

О

81

2,5
Політологія

6.040104/00/1.04

О

108

3
Економічна і соціальна географія України

6.040104/00/3.04

О

108

3
БЖД

6.040104/00/2.20

О

54

1,5
Основи суспільної географії

6.040104/00/3.06

О

54

2
Теорія і методологія географічної науки

6.040104/00/2.19

О

108

3
Основи економічних знань

6.040104/00/4.03

О

162

4,5
Географія рідного краю і методика її викладання

6.040104/00/4.10

О

108

3
Географічне прогнозування

6.040104/00/3.18

О

54

2
Екологічна експертиза і аудит

6.040104/00/3.16

О

54

2
Спецпрактикум

6.040104/00/5.02

О

176

5
Педагогічна практика

6.040104/00/НП4.2

О

54

2
Державний іспит згідно ГСВОУ

6.040104/00/Д2

О

Таблиця 2Кваліфікаційний рівень: 7.070501 – спеціаліст


5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.070502.С.1а

О

54

1,5

Охорона праці в галузі

7.070502.С.2а

О

27

0,5

Медична географія

7.070502.С.4а

О

108

3

Фізична географія Карпат і Поділля

7.070502.С.51а

О

108

3

Географічні основи етногенезу

7.070502.С.6а

О

108

3

Геоекологічні проблеми природокористування

7.070502.С.1а

О

108

3

Економічне районування

7.070502.С.3а

О

108

3

5 курс, 10 семестр

Територіальні системи розселення

7.070502.С.

О

135

4

Новітні напрямки географічних наук

7.070502.С.

О

108

3

Інтелектуальна власність

7.070502.С.

О

36

1

Педагогічна практика

7.070502.С.

ОДипломна робота із захистом в ДЕК

7.070502.С.

О


Таблиця 3Кваліфікаційний рівень: 8.070501 – магістр

5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

8.070502.М.1а

О

54

1,5

Охорона праці в галузі

8.070502.М.2а

О

27

0,5

Медична географія

8.070502.М.7а

О

108

3

Фізична географія Карпат і Поділля

8.070502.М.

О

108

3

Педагогіка і психологія у ВШ

8.070502.М.

О

108

3

Географічні основи етногенезу

8.070502.М.

О

108

3

Палеогеографія антропогенну

8.070502.М.

О

108

3

Картографічне моделювання

8.070502.М.

О

81

2,25

Разом

702

19,25

5 курс, 10 семестр

Демографічні проблеми людства

8.070502.М.
54

1,5

Проблеми фізичної, економічної та соціальної географії

8.070502.М.
108

3

Інтелектуальна власність

8.070502.М.
36

1

Вища освіта і Болонський процес

8.070502.М.
36

1

Асистентська практика

8.070502.М.


Магістерська робота із захистом в ДЕК

8.070502.М.


Разом

234

9,5

Всього за рік

936

28,75

Опис індивідуальних розділів програми навчання


Напрям «Географія»

зі спеціальності

“ГЕОГРАФІЯ”

за освітньо-кваліфікаційним рівнем –бакалавр

спеціаліст

магістр
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка