European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка19/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

Форма контролю: іспит


І. Пояснювальна записка

1.1.Мета курсу «Техніко-економічні основи виробництва»: ознайомлення студентів з основами функціонування промислових і сільськогосподарських підприємства, з технологічними схемами, з витратами сировини, електроенергії, а також показати вплив різноманітних чинників на розміщення виробництва.

1.2. Головні завдання курсу:

  • розкрити суть і сформувати основні поняття техніко-економічних основ виробництва;

  • ознайомити студентів з закономірностями і принципами розміщення виробництва, його умовами, територіальної організацією, комплексним формуванням та ін.

  • сформувати знання про функціонування основних галузей виробництва в країні, їх продукцією, знаряддями праці, витратами сировини, допоміжних матеріалів, палива та іншої енергії на виробництво одиниці продукції, технологією і технічним рівнем, впливом на оточуюче людину середовище.

1.3.. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. знати: форми організації промислового виробництва; основи промислового, сільськогосподарського та лісового господарства; значення науково-технічної революції в промисловості; особливості розміщення основних галузей виробництва; умови і принципи розміщення виробництва; територіальною організацією виробництва. вміти: давати характеристику функціонування основних галузей виробництва в країні; характеризувати форми організації промислового виробництва; визначати роль природних та економічних ресурсів у виробництві; характеризувати територіальну організацію галузей виробництва; виявляти основні проблеми, що гальмують розвиток галузей виробництва; визначати основні передумови розвитку галузей виробництва; визначати вплив функціонування галузей виробництва на навколишнє середовище.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ), література

ЗМ 1.

НЕ 1.1. Вступ до курсу ТЕОВ. Мета та завдання курсу ТЕОВ. Структура промисловості і загальні питання її розвитку. Науково-технічна революція в промисловості. Форми організації промислового виробництва. [3,6,7, 8]

НЕ 1.2. ТЕОВ в паливно-енергетичному комплексі. Паливна промисловість, її значення, види палива. ТЕО промислового видобутку та переробки вугілля. ТЕО промислового видобутку і переробки нафти і газу. ТЕО функціонування електроенергетичних підприємств. [3, 8, 11].

НЕ 1.3. ТЕОВ чорних металів. Умови та фактори розвитку та розміщення чорної металургії. Природні передумови розвитку. Економічні умови розвитку та розміщення підприємств чорної металургії в Україні. Сучасний стан розвитку та характер розміщення чорної металургії України. Проблеми чорної металургії в Україні. [10,11,12].

НЕ 1.4. ТЕОВ кольорових металів. Властивості і використання кольорових металів. Загальні особливості сировинної бази кольорової металургії. Структура виробництва кольорових металів Економічні проблеми та екологічні наслідки діяльності підприємств кольорової металургії України. [8,10,11,12].

НЕ 1.5. ТЕОВ машинобудівного комплексу. Значення машин та машинобудування у народному господарстві. Види спеціалізації в машинобудуванні. Галузева структура та особливості розміщення машинобудування в Україні. Економічні проблеми та екологічні наслідки діяльності машинобудівних підприємств України. [8,10,11,12].

ЗМ 2.

НЕ 2.1. ТЕОВ в хімічному і міжгалузевому комплексі Склад хімічної промисловості. Територіальна організація хімічної промисловості в Україні. Умови і фактори розвитку та розміщення хімічної промисловості. Проблеми та перспективи розвитку хімічної промисловості.

НЕ 2.2. ТЕОВ будівельних матеріалів. Будівельний комплекс України. Промисловість будівельних матеріалів – передумови та фактори її розміщення. Родовища природних будівельних матеріалів України, розміщення та особливості видобування. Виробництво будівельних матеріалів.

НЕ 2.3. ТЕО лісопромислового виробництва. Організація лісопромислового комплексу. Фактори розвитку і формування лісопромислового комплексу. Фактори розвитку і формування лісопромислового комплексу. Структура і територіальна організація лісопромислового комплексу. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу України [3,4,5,9,12].

НЕ 2.4. ТЕОВ в легкій промисловості. Склад легкої промисловості. Особливості розміщення галузей легкої промисловості. Текстильна промисловість. Територіальна організація текстильної промисловості. Швейна промисловість та її розміщення. Сировинна база й основні центри шкіряно-взуттєвої промисловості. Хутрова галузь. Проблеми і перспективи розвитку легкої промисловості.

НЕ 2.5. ТЕОВ в агропромисловому комплексі.

НЕ 2.6. ТЕОВ в харчовій промисловості. Значення і склад галузі. Борошно-круп’яне виробництво. Хлібопекарське виробництво. Виробництво цукру. Виробництво м‘яса, м’ясопродуктів Консервне виробництво. Виробництво олії. Рибна промисловість

ІІІ. Література до вивчення курсу


1.Бакал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1998. – 210 с.

2. Буринська Н.М. Основи хімічної технології. – К.: Освіта, 1998. – 288 с.

3. Дубровська Г.М., Ткаченко А.П. Системи сучасних технологій. К., 2004.

4. Запольський А.К., Салюк А.І.Основи екології. – К.: вища школа, 2001. – 358 с.

5. Збожна О.М. Основи технологій. Навч. посібник. Тернопіль, 2002.

6. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. Рівне: Вид-во РДТУ, 1998. – 410 с.

7. Кириченко О.Л. Утилізація та рекуперація вторинних матеріальних ресурсів: Навчальний посібник. – Харків, Національний технічний університет «ХПІ», 2003 – 372 с.іл.

8. Куракин А.Ф. Основы промышленного и с/х производства. – М.: Просвещение, 1981 – 238 с.

9. Охрана окружающей среды / ред. А.М. Владимров. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 422 с.

10. Плошкин М.Р. Основы промышленого производства. – М.: Высшая школа, 1977. – 305 с.

11. Технология важнейших отраслей промышленности/А.М. Гримберг, Б.А. Хохлов, И.П. Дрякина – М.: Высшая школа, 1985. – 465 с.

12. Швиденко А.Й., Руденко В.П. Техніко-економічні основи виробництва: Конспект лекцій. Рукопис. – 280 с.ДИСЦИПЛІНА «НДРС»

Кількість годин (кредитів): 1352 (4)

Форма контролю: залік

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета курсу – розкрити значення й організацію науково-дослідної діяльності в Україні з метою впровадження її у процес виконання наукових робіт; набути навичок теоретико-методологічних основ наукового пошуку, збору та опрацювання зібраного матеріалу; розкрити суть, значення та уявлення про характер застосування загальнонаукових, міждисциплінарних та соціальних методів дослідження в окремих галузях народного господарства.

1.2. Завдання курсу - допомогти студентам опанувати основи наукових підходів, прийомів наукових досліджень; розуміти їх зміст, функції та вміти застосовувати. Вміти ґрунтовно пояснити зміст і функції понять суб‘єкт, об‘єкт, предмет дослідження, проблема, тема і мета дослідження, завдання дослідження, методи, підходи, гіпотеза, принцип, концепція, та ін.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Загальнонаукові аспекти методології та методики дослідження в СЕГ.

НЕ 1.1. Мета та завдання курсу ”Науково-дослідна робота студентів” (НДРС). Роль науково-дослідної роботи в процесі формування спеціалістів

НЕ 1.2. Основні методології науково-дослідної роботи. Лекція. Виявити основні аспекти сучасного географічного аналізу.. Визначення науки і наукового знання. Перетворення системи знань у науку. Склад і логічна структура науки: обґрунтування, закони, основні поняття, гіпотези, теорії ідеї. Предмет науки, її методи, науковий фактаж. Приклади законів, гіпотез, теорій у фізичній та економічній географії. Наукові школи в географії

НЕ 1.3. Обґрунтуван-ня проблеми і вибір теми наукового дослідження. Прийоми і специфіка розробки наукової теми. Складання плану-проспекту, формування розділів, параграфів, робота над текстом.

НЕ 1.4. Основні принципи формування понять і термінів. Вимоги до термінології і формування системи понять

ЗМ 2. Методи наукових досліджень в СЕГ..

НЕ 2.1. Методика і техніка науково-дослідної роботи. Методи фізико-географічних досліджень у системі етапів пізнання: методи знаходження емпіричних залежностей і методи теоретичного рівня пізнання. Альтернативні шляхи вивчення і наукового дослідження

НЕ 2.2. Основні джерела географічної інформації. Зберігання, переробка і використання географічної інформації. Географічна інформація в різноманітних проектних організаціях. Географічні конгреси, з’їзди, конференції, наради.

НЕ 2.3. Основні види географічних видань.. Неперіодичні видання. Наукова література, підручники, словники, довідники, енциклопедії, офіційно-документальна література (постанови, стандарти). Неопубліковані документи: наукові звіти, дисертації.

НЕ 2.4. Інформаційно-пошукові системи. Алфавітний і систематичний каталог. УДК. Створення геоінформаційних систем. Інформаційні банки географічної інформації.

НЕ 2.5. Звіт про науково-дослідну роботу і застосування її результатів у практиці. Структура наукового звіту, компонування його розділів і параграфів, нумерація сторінок, оформлення карт, таблиць, графіків, фотоілюстрацій та ін. цифровий матеріал у науковому тексті, формули. Бібліографія, правила її оформлення, система посилань на джерела.

НЕ 2.6. Застосування результатів наукових досліджень у практиці Публікація результатів, розробка методичних рекомендацій для виробництва. Оцінка ефективності застосування результатів наукових досліджень у практиці.

НЕ 2.7. Проблеми використання наукової інформації.. Різновиди наукової праці. Організація праці наукового працівника: планування, контроль. Шляхи підвищення наукової праці

НЕ 2.8. Прогноз розвитку географічної науки.. Географія – наука майбутнього. Зміна складу науки, структури географічних наук, наукових закладів, видів географічної діяльності і спеціалізації географів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка