European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка17/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

Форма контролю: іспит


1. Пояснювальна записка

1.1 Мета викладання дисципліни.

освоїти основні методи прикладних фізико-географічних досліджень для різних галузей народного господарства. навчити студентів виявляти та оцінювати просторово-часові відмінності фізико-географічних умов територій що використовуються, або освоюються. Навчити студентів оцінювати стійкість природних систем до антропогенного навантаження. Оволодіти методами географічного прогнозування подальшого розвитку території під дією господарської діяльності.

1.2 Завдання вивчення дисципліни:

– охарактеризувати науково-методологічні основи прикладної фізичної географії та її складових;

– виявити особливості розвитку прикладної фізичної географії та встановити етапи її становлення;

– висвітлити принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні;

– вивчити фізико-географічні процеси та стихійні явища які необхідно враховувати при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів;

- дати характеристику основних напрямків господарської діяльності та їх впливу на ландшафтні комплекси;

– оволодіти методикою оцінки стійкості ландшафтних комплексів до антропогенного навантаження;

– розкрити основні сучасні методи географічного прогнозування.1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

У процесі вивчення прикладної фізичної географії студент повинен:

– знати і розуміти основні поняття прикладної фізичної географії, завдання, функції, структуру, методи, часові особливості розвитку;

– розуміти принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні;

– знати і розуміти основні фізико-географічні процеси та стихійні явища які необхідно враховувати при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів;

– знати і розуміти основні напрямки господарської діяльності та їх вплив на ландшафтні комплекси;- оволодіти методикою оцінки антропогенної перетвореності ландшафтних комплексів різни регіонів.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ 1. Прикладна фізична географія як наука.

НЕ 1.1 Теоретико-методологічні основи прикладної фізичної географії. Обєкт, предмет та завдання вивчення прикладної фізичної географії. Етапи становлення та розвитку прикладної фізичної географії.

НЕ 1.1.1 Становлення та розвиток прикладних фізико-географічних досліджень в Україні. Зародження прикладних фізико-географічних досліджень. Становлення прикладних фізико-географічних досліджень. Сучасний етап розвитку прикладних фізико-географічних досліджень.

НЕ 1.2. Принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні. Роль природного середовища у розвитку суспільства. Процес антропогенізації природного середовища. Визначення тенденцій, закономірностей формування та взаємодії природно-територіальних і суспільно-територіальних систем і їхніх компонентів.

НЕ 1.3 .Ландшафти як об’єкти проектованого господарського впливу та перетворення. Види природокористува ння як фактор перетворення структури та функцій ландшафтів. Функціональна класифікація ландшафтів.

НЕ 1.3.1 Таксономія регіональних ландшафтних структур та їх типологія.. Горизонтальна зональність. Вертикальна поясність. Типологія ландшафтних структур.

НЕ 1.4 Вивчення фізико-географічних процесів, стихійних явищ при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів. Зональні, азональні та інтразональні процеси. Природно-антропогенні процеси. Вплив природних і антропогенних процесів на геотехнічні системи.

ЗМ 2. Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси та зворотній вплив на функціонування природно-технічних систем.

НЕ 2.1 Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси. Вплив господарської діяльності на літогенну основу та рельєф. Вплив господарської діяльності на гідросферу та атмосферу. Вплив господарської діяльності на біосферу.

НЕ 2.2 Стійкість ландшафтних комплексів до антропогенного навантаження. Стійкість ландшафтних комплексів – як їх здатність до самовідновлення. Методика оцінки стійкості ландшафтних комплексів.

НЕ 2.2.1 Стійкість ландшафтних комплексів до основних видів господарської діяльності. Стійкість ландшафтних комплексів до сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності. Стійкість ландшафтних комплексів до гідротехнічно го будівництва. Стійкість ландшафтних комплексів до дорожного будівництва. Стійкість ландшафтних комплексів до цивільного будівництва.

НЕ 2.3. Географічне прогнозування. Методи географічного прогнозування. Короткострокові, середньострокові та довгострокові прогнози.

НЕ 2.3.1 Географічні прогнози для різних цілей. Метеорологічні прогнози. Гідрологічні прогнози. Прогноз геодинамічних процесів. Прогноз змін ландшафтів під впливом господарської діяльності. Прогноз забруднення навколишнього середовища відходами. Прогноз екологічного стану природного середовища. Прогноз глобальних змін клімату.

ЗМ. 3. Ландшафтне обґрунтування схем і проектів природокористування.

НЕ 3.1. (Ландшафтне обґрунтування схем і проектів природокористування. Ландшафтно-органазаційний принцип в регіональному проектуванні. Співвідношення стадій регіонального проектування і рівнів ландшафтної інформації.

НЕ 3.1.1. Ландшафтні дослідження для різних видів природокористування. Ландшафтні дослідження для для цілей сільського господарства. Ландшафтні дослідження для для цілей лісового господарства. Ландшафтні дослідження для для цілей промислового та цивільного будівництва. Ландшафтні дослідження для для цілей рекреації. Ландшафтні дослідження для для цілей містобудування. Ландшафтні дослідження для для цілей охорони природи.

НЕ 3.2. Фізико-географічне обгрунтування районної планіровки. Районна планіровка один із видів географічної діяльності. Аналіз і оцінка фізико-географічних умов і природних ресурсів. Комплексна оцінка території. Вирішення проблем охорони природного середовища в районній планіровці.

НЕ 3.2.1 Фізико-географічне обгрунтування різних видів господарської діяльності та сучасні проблеми прикладних фізико-географічних досліджень. Фізико-географічне обгрунтування видобутку мінеральних ресурсів. Фізико-географічне обгрунтування сільськогосподарської та лісогосподарської діяльності. Фізико-географічне обгрунтування промислового та цивільного будівництва. Фізико-географічне обгрунтування рекреації та охорони природи.

ІІІ. Література до вивчення курсу


 1. Герасимов Н.П. Советская конструктивная география. М.: Наука, 1976. – 208с.

 2. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. – Київ, 1975. – 248с.

 3. Геоекологические подходы к проектированию природно-технических систем: Курс лекций. М.: ИГ АН УССР, 1985. –235 с.

 4. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 1995. – 317с.

 5. Гуцуляк В.М., Холмецький А.М. Учет ландшафтной структури при агропочвенномы районировании // Проблемы географии Молдавии. – Кишинев: РИС АН МССР, 1969. – Вып.3. – С. 76-88.

 6. Емельянов А.Г. Теоретические основы комплексного ф/г прогнозирования. – Калининград КГУ, 1980. – 84с.

 7. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование. –М.: Высш. Шк., 1987. –192 с.

 8. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. – М.: Высшая школа, 1970.

 9. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.:Наука, 1980. - 222с.

 10. Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – 1Изд-во Ленинградского у-та, 1976.-152с.

 11. Макеев Н.И. и др. Экспериментальная геоморфология. –М.: Изд-во МГУ. Вып. 1, 1961, Вып. 2, 1969.

 12. Преображенский В.С. Ландшафт в науке и практике.- М.: Знание, 1981. -48с.

 13. Шищенко П.Г. Приклдная физическая география. – Киев: Выща школа, 1988. – 191с.

 14. Інженерна екологія. Нормування якості навколишнього середовища. Част. 6. /За ред Шелудченка Б.А. –Камянець-Подільський –2007,- 171 с.

ДИСЦИПЛІНА «тематична картографія»

Кількість годин (кредитів): 108 год. (3)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка