European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка16/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Форма контролю: іспит


1. Пояснювальна записка

Мета викладання дисципліни: формування знань студентів про економічні закони та їх вплив на сучасне господарство, потреби людей та їх відмінність між собою, конкуренцію, її типи та методи, ринок та ринкову інфраструктуру, роль держави у економічному житті суспільства.У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: знань про дію економічних законів; сутність і групи потреб; конкуренцію, її типи, методи та рівні; особливості діяльності торгових та фінансово-кредитних посередників; податкову, соціальну та грошово-кредитну політику держави.

ЗМ 1. Особливості господарювання та структура ринку

НЕ 1.1. Господарювання та економіка. З чим пов’язана господарської діяльності людини. Економічні блага та їх відмінність між собою. Сутність та види економічних ресурсів. Особливості різних видів економічних ресурсів.

НЕ 1.2. Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, конкуренція. Що таке попит та які чинник на нього впливають. Що таке пропозиція і від чого вона залежить. Еластичність попиту та пропозиції. Ринкова (рівноважна) ціна. Сутність та функції конкуренції. Типи, методи та рівні ринкової конкуренції.

НЕ 1.3. Основні суб’єкти господарювання та економічні системи.Основні суб’єкти господарювання. Економічний кругообіг. Сутність та форми грошей. Призначення грошей в економіці. Електронні гроші. Власність економічних суб’єктів. Форми власності. Сутність і типи економічних систем.

ЗМ 2 Зміст виробництва та ринкова інфраструктура

НЕ 2.1. Домашнє господарство в сучасній економіці. Сутність поняття «домашнє господарство», його головні риси. Економічні функції домогосподарства. Домогосподарство як сфера споживання. Основні форми економічних відносин домогосподарства з державою. Сімейний бюджет. Структура доходів та видатків сім’ї.

НЕ 2.2. Зміст виробництва та його основні фактори. Форми організації виробництва. Продуктивність та інтенсивність праці. Сутність підприємництва та його основні види. Організаційні типи підприємств. Підприємство і власність. Витрати виробництва: їхня сутність, види та структура. Сутність категорій «граничні витрати» і «граничний продукт». Собівартість продукції. Сутність та значення прибутку. Рентабельність підприємства.

НЕ 2.3. Ринкова інфраструктура та ринкові посередники. Ринкова інфраструктура. Особливості діяльності торгових посередників. Електронна торгівля у сучасному суспільстві. Що таке фінансовий ринок. Фінансово-кредитні посередники. Роль банків у ринковій інфраструктурі. Ринок цінних паперів.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

 1. Бєлінський П.І., Зайцев Ю.К. Основи економіки в запитаннях та відповідях. – Ч.1: Мікроекономіка. – Ч.2: Макроекономіка. – Чернівці: Рута, 1997. 204 с.

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – Київ: Вища школа, 1999. – 544 с.

 3. Дзьобик С, Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 336 с.

 4. Економіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Пінчишина. – Київ: Либідь, 1999. - 384 с.

 5. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики. – Киев: Вища школа-Знання, 1998.

 6. Крачило М.П. Основи економічної теорії. – Київ, 1997. – 344 с.

 7. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р., Язвенко С.А. Практикум по основам экономики. Уч.пособие для проведення семинарских занятий и самостоятельной работы. – Санкт-Петербург: Изд.дом «МиМ», 1998. – 192 с.

 8. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – Київ: Академія, 2000.

 9. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – Запитання і відповіді. – Київ, 1996.


ДИСЦИПЛІНА «Географія природно-ресурсного потенціалу України»

Кількість годин (кредитів): 135 (4)

Форма контролю: іспит


Пояснювальна записка

1. Мета навчальної дисциплінинавчити студентів пізнавати, засвоювати та практично використовувати закони і закономірності збалансованого, згармонізованого освоєння, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу (ПРП) території (акваторії) України на всіх рівнях та етапах його використання людиною і суспільством в цілому.

2. Головні завдання курсу:

- засвоїти теоретико-методологічні основи географії ПРП України;

- творчо осмислити та вміти реалізовувати на практиці методику еколого-економічної оцінки ПРП України;

- оволодіти інструментарієм управління адаптацією соціально-економічних структур національного господарського комплексу до можливостей екосистем;

- вміти обґрунтувати шляхи подолання наявних екологічних катаклізм та будувати екологічно безпечну житєдіяльність.

3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей розвитку географії ПРП України як науки;

- розуміння причинно-наслідкових просторових (геотериторіальних) та часових зв'язків розвитку та структури природно-ресурсних комплексів та систем України на різних ієрархічних рівнях;

- уміння творчо осмислювати, узагальнювати та розвивати наукові ідеї, концепції і парадигми та їх практично реалізовувати господарській практиці збалансованого природокористування.Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ),

ЗМ 1. Теоретико. Теоретико-методологічні основи географії ПРП території (акваторії)

НЕ 1.1. Вступ. Предмет, мета, завдання курсу. Сутність дисципліни, її місце в системі наук, зміст та структура курсу.

НЕ 1.2. Методологічні основи географії ПРП. Єдина методологічна основа оцінки. Критерій та узагальнюючий показник. Сукупна продуктивність природних ресурсів. Вартісна основа оцінки. Фактичний і потенційний ефект від освоєння природних ресурсів.

НЕ 1.3. Оцінка абсолютної ентропії розвитку ПРП. Визначення рівнів географічної різноманітності ПРП методом розрахунку абсолютної ентропії. Виявлення закономірностей розміщення ПРП природних районів України.

НЕ 1.4. Теоретичні засади географії ПРП України. Вибір оптимальних територіальних об’єктів оцінки. Основні методи оцінки. Основні напрями господарського використання результатів оцінки.

НЕ 1.5. Історія зародження та розвитку вчення про ПРП України. Становлення та розвиток вчення про ПРП у працях вітчизняних вчених. Розвиток вчення про ПРП у працях зарубіжних вчених.

НЕ 1.6. Банки даних оцінки ПРП. Основні тематичні природно-ресурсні масиви: мінеральних, водних, земельних, лісових, фауністичних, природно-рекреаційних ресурсів.

ЗМ 2. Загальні методичні положення оцінки ПРП України

НЕ 2.1. Мінеральний потенціал України. Специфічні особливості мінеральних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки мінерального потенціалу. Основні результати та напрями використання оцінки мінерального потенціалу в господарській практиці.

НЕ 2.2. Водний потенціал України. Специфічні особливості водних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика оцінки водного потенціалу. Основні результати та напрями використання оцінки водного потенціалу України.

НЕ 2.3. Земельний потенціал України. Специфічні особливості земельних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки земельного потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки земельного потенціалу в господарській практиці.

НЕ 2.4. Лісовий потенціал України. Специфічні особливості лісових ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки лісового потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки лісового потенціалу в господарській практиці.

НЕ 2.5. Фауністичний потенціал України. Специфічні особливості фауністичних ресурсів як об’єкту еколого-економічної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки фауністичного потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки фауністичного потенціалу в господарській практиці.

НЕ 2.6. Природно-рекреаційний потенціал України. Специфічні особливості природно-рекреаційних ресурсів як об’єкту еколого-економіч-ної оцінки. Методика еколого-економічної оцінки природно-рекреаційного потенціалу України. Основні результати та напрями використання оцінки природно-рекреаційного потенціалу в господарській практиці.

ЗМ 3. Конструктивно - географічні та прикладні аспекти оцінки ПРП України

НЕ 3.1.Системно-структурний аналіз ПРП України. Аналіз компонентної, функціональної, територіальної та організаційної структури ПРП України.

НЕ 3.3. Картографічне моделювання ПРП України. Основні картографічні моделі величини, структури, продуктивності, типів ПРП природних районів України.

НЕ 3.4. Типологія та природно-ресурсне районування України. Класифікація та типологія ПРП України. Природно-ресурсне районування України.

НЕ 3.6.Прогнозування розвитку ПРП України. Коротко, середньо- та довгострокове прогнозування розвитку ПРП держави. Фактор часу та невизначеності в освоєнні ПРП України.

НЕ 3.7 Основні напрями використання результатів оцінки ПРП України. Використання оцінки ПРП для: визначення національного багатства держави; оцінки сукупного ресурсного потенціалу; визначення загальної та ресурсної ефективності природокористування; розрахунку ПРП геосистем і т.і.

НЕ 3.9. Основні напрями раціоналізації природокористування в Україні. Адаптація структури існуючих ТВК до структури ПРП регіону. Еколого-економічне стимулювання розвитку природокористування. Розробка кадастрів ПРП.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

1. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах. – К. - Чернівці: ВД КМ Академія - Зелена Буковина, 1999. - 568 с.

2. Дорогунцов С.І., Муховиков А.М., Хвесик М.А. Оптимізація природокористування: В 5-ти т.: Навч. посібник. Т.1. Природні ресурси: еколого-економічна оцінка. – К.: Кондор, 2004. – 291с.

3. Менеджмент природоохоронної діяльності. Вибрані програми нормативних і спеціальних курсів. – Частина 1. За ред. акад. УЕАН В.П.Руденка. - Чернівці: Рута, 1996. - 100 с.

4. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: РВПС України, 1999. – 716с.

5. Руденко В.П., Чернюх О.І. Становлення конструктивно-геограафічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. – Чернівці: Рута,2004. – 216 с.

6. Мінеральні ресурси України та світу на 01.01.2004 р./ Держ. ком. прир. ресурс. Укр. Голов. ред. Д.С.Гурський; ред. - уклад. Ю.І.Третьяков. – К., 2005. – 461 с.

7. Бодюк А.В. Фіксальні аспекти економічного природокористування.- Ірпінь, 2004.- 569 с.

8. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України: Навч. посібник. Рівне, 2000. – 192 с.

9. Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів / Гулич О.І., Гринів Л.С., Герасимчук Н.М. - Л.: Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2007.- 52 с.

10. Бойко І.Д. Економіка та географія природокористування: конспект лекцій. – Чернівці: ЧНУ, 2007. – 94 с.

11. Садченко О.В. Економіко-географічний підхід до оцінки земельної ренти // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції К., 2006. – Ч.2. – С.97-100.

12. Нікітін В.В. Ресурсний потенціал становлення громадянського суспільства в Україні. – Х.: Магістр, 2006. – 247 с.

13. Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України. - Чернівці: Рута, 2001.-268с.

14. Руденко В.П., Трофимчук О.М. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем. Част.2. - К.: ІДНС, 2000.-186с.

15. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч.3. – Чернівці: Рута, 2005. -248с. (Модулі 1-3).

16. Руденко В.П.Географія природно-ресурсного потенціалу України: Тестові завдання. – Чернівці: Рута, 2007. – 36 с.

17. Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала природных регионов Украины. – Красноярск: КГТЭИ, 2007. – 168 с.

18. Новаковський Л.Я., Шквир М.І. Регіональна земельна політика. - Київ: Урожай, 2006. – 178 с.

19. Сундук А.М. Регіональний вимір економічної безпеки України. – К.: Логос, 2007. – 182 с.

20. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. д.е.н. проф. Б.М.Данилишина. - Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 315 с.

21. Третяк А.М., Бабміндра Д.І. Земельні ресурси України та їх використання. – К., 2003. – 216 с.

22. Державнв регіональна політика України: особливості та сучасні пріоритети: Монографія / За ред.. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 768 с.

23. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.М., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс-основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року. – К.: Наук. світ, 2008. – 240 с.


ДИСЦИПЛІНА «Географія ґрунтів і земельних ресурсів»

Кількість годин (кредитів): 135 (4)

Форми контролю – іспит

І. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни. Дисципліні “Географія ґрунтів і земельних ресурсів” в циклі наук про Землю належить важлива методологічна роль. Мета курсу – не тільки закласти знання про певне коло понять і явищ, а й показати на конкретних прикладах загальний зв’язок і взаємодію між компонентами географічної оболонки, які призводять до формування особливого природно-історичного тіла – ґрунту; розкрити сутність ґрунту як головної складової земельних ресурсів, з’ясувати проблеми їх використання та збереження.

1.2. Завдання вивчення дисципліни. Поряд з розглядом загальних закономірностей географії ґрунтів, важливо показати роль окремих факторів у диференціації ґрунтового покриву. Студенти повинні знати основні типи ґрунтів України і світу, вміти пояснити їх приуроченість до певних природних умов, уявляти, наскільки забезпечені зональні типи ґрунтів теплом і вологою, і які меліорації необхідні для підвищення їх родючості. На завершення курсу повинні бути показані основні завдання, що стоять перед географією ґрунтів у зв’язку з обліком земельних фондів, їх оцінкою, охороною ґрунтів від ерозії, забруднення та інших несприятливих процесів.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни. Студент повинен знати і розуміти основні поняття і закономірності географії грунтів і земельних ресурсів. На практичних заняттях студенти повинні навчитися читати ґрунтові карти, знати принципи їх складання і способи зображення. На основі співставлення серії карт компонентів природи і теоретичних знань про зв’язок ґрунтів з факторами ґрунтоутворення, вміти скласти комплексний профіль з показом не тільки ґрунтів, але й інших компонентів ландшафту.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ І. Теорія та методологія ландшафтознавства

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Зміст, історія і завдання географії ґрунтів.

НЕ 1.2.1. Фактори і географічне поширення ґрунтів. Основні фактори: клімат, біота, ґрунтотвірні породи і рульєф, вік ґрунту і господарська діяльність людини. Розвиток і еволюція ґрунтів.

НЕ 1.2.2. Закономірності географічного поширення ґрунтів. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, структура ґрунтового покриву.

НЕ 1.2.3 Класифікація ґрунтів. Завдання і принципи сучасних класифікацій. Система таксономічних одиниць класифікації ґрунтів: рід, клас, тип, підтип, рід, вид, різновид (ґрунтова відміна).

НЕ 1.2.4. Ґрунтово-географічне районування. Зміст і завдання грунтово-географічного районування. Система таксономічних одиниць. Схеми грунтово-географічного районування світу й України.

ЗМ ІІ. Географія ґрунтів і земельні ресурси світу

НЕ 2.3.1. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси тундрової і лісотундрової зон. Географічне поширення зон. Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова і властивості, класифікація. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх раціонального використання і охорони.

НЕ 2.3.2 Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісових зон помірного поясу. Підзолисті, дерново-підзолисті, мерзлотно-тайгові, болотні, бурі лісові.

НЕ 2.3.3. Ґрунтовий покрив лісостепової і лучно-степової зон. Сірі лісові, чорноземні та чорноземоподібні ґрунти.

НЕ 2.3.4. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон сухих степів, напівпустинь і пустинь. Каштанові, бурі, сіро-бурі та сіроземи. Солончаки, солонці, солоді. Вплив людини на засолення ґрунтів.

НЕ 2.3.5. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон вологих субтропічних і тропічних обл. Червоноземи і жовтоземи, коричневі, червоно-коричневі, червоно-бурі та злитоземні ґрунти саван, фералітні ґрунти вологих тропіків.НЕ 2.4.1. Ґрунтовий покрив континентів. Ґрунтовий покрив Євразії, Африки, Північної і Південної Америки, Австралії.

НЕ 2.4.2 .Земельні ресурси світу. Загальні відомості про земельні ресурси світу, земельний фонд світу та ступінь його використання.

НЕ 2.4.3. Охорона ґрунтів. Принципи раціонального землекористування. Завдання охорони ґрунтів.

ЗМ ІІІ. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси України

НЕ 3.5.1. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зони мішаних лісів. Географічне положення зони. Умови ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова, властивості. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх використання і охорони.

НЕ 3.5.2. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісостепової зони. Географічне положення зони. Умови ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова, властивості. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх використання і охорони.

НЕ 3.5.3. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси степової зони. Географічне положення зони. Умови ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова, властивості. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх використання і охорони.

НЕ 3.5.4. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси гірських областей України. Висотна поясність і умови ґрунтоутворення й поширення ґрунтів, їх будова і властивості, структура ґрунтового покриву. Гірські бурі лісові, дерново-буроземні, гірські лучні і чорноземні ґрунти.

НЕ 3.5.5. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси Чернівецької обл. Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти і земельні ресурси області. Проблеми їх раціонального використання і охорони.

ІІІ. Література до вивчення курсу


 1. Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв. - М.: Высшая школа, 1981.

 2. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. - М.: Просвещение, 1976.

 3. Добровольский В.В., Гришина А.А. Охрана почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1985.

 4. Добровольский В.В., Урусевская И.С. География почв. - М.: Изд - во Моск. ун - та, 1984.

 5. Карпачевский Л.О. Зеркало ландшафта. - М.: Мысль, 1985.

 6. Кучинский П.А., Яневская Л.П. Почвы Черновицкой области и определение потребности их в удобрениях. - Львов: Каменяр, 1965.

 7. Никитин Е.Д. Жизнь и будущее почв. - М.: Знание, 1979.

 8. Почвоведение / Под ред. И.С. Кауричева. - М.: Колос, 1985.

 9. Почвы Украины и повышение их плодородия / Под ред. Н.И. Полупана. – Киев: Урожай, 1988.

 10. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б.Вернандер и др. – Киев: Наук. думка, 1986.

 11. Розов Н.Н., Строганова М.Н. Почвенный покров мира. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

 12. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. - К.: Вища школа, 1995.

ДИСЦИПЛІНА «Прикладна фізична географія»

Кількість годин (кредитів): 108 год. (3)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка