European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”Сторінка15/27
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

Форма контролю: іспит


Частина 1

Пояснювальна записка

Мета даного курсу - засвоєння та оволодіння студентами теоретико-методичними основами методів, методикою, методологією та принципами наукових досліджень; розкриття студентам суть, значення та уявлення про характер використання загальнонаукових, міждисциплінарних та спеціальних методів досліджень в окремих галузях економіки країни.

Головні завдання курсу:

 • Опанувати студентами основними науковими методами та прийомами наукових досліджень;

 • Розуміти зміст, функції та підходи до використання наукових методів.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі навчання:

 • Знання соціально-економгеографічних досліджень на теоретичному та емпіричному рівнях питання;

 • Розуміння загальнонаукових, конкретно-наукових та спеціальних методів досліджень;

 • Уміння ґрунтовно пояснити зміст і функції понять методів, методології, методики та інших, понять, термінів, які використовуються в період дослідження;

 • Уміння збирати первинну наукову інформацію, опрацьовувати та узагальнювати її, використовуючи при цьому сучасну методику наукових досліджень.

ІІ. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

ЗМ1. Загальнонаукові аспекти методології, методів та методики досліджень в соціальній та економічній географії (СЕГ)

НЕ 1.1. Соціальна та економічна географія як наука і як теоретична основа для вибору об’єктів та методів наукових досліджень. Об’єкт, предмет та завдання курсу. Науковий статус СЕГ та її зв’язок з іншими науками. Об’єкт та предмет дослідження СЕГ.

НЕ 1.2. Визначення та суть основних понять категорій соціально-економічних досліджень. Розуміти зміст, суть наукових термінів, понять в СЕГ: наукове дослідження, суб’єкт, об’єкт, предмет, мета дослідження, методи, методологія. Методика, закономірності, теорія та ін.

НЕ 1.3. Матеріали досліджень, їх класифікація, масштаби. Рівні наукових досліджень. Принципи їх відбору. Класифікація документів, масштаби досліджень, рівні наукових досліджень.

НЕ 1.4. Методологія науки: суть і рівні наукового дослідження. Соціально –економгеографічні дослідження на емпіричному та теоретичному рівнях пізнання. Етапи та масштаби досліджень.

НЕ 1.5. Методи та методика дослідження населення. Вивчення та розрахунки чисельності та відтворення населення. Складання типового плану дослідження населення.

НЕ 1.6. Методи та методика досліджень населеного пункту Мета і завдання дослідження населеного пункту. Оцінка природних чинників, населення, трудових ресурсів, господарська структура. Типовий план дослідження населеного пункту.

НЕ 1.7. Методи та методика досліджень галузі промисловості. Мета та завдання дослідження галузі, промисловості. Аналіз чинників, що впливають на розвиток та розміщення галузі, промисловості. Показники, їх суть, що характеризують галузі, промисловості.

НЕ 1.8. Методи та методика дослідження транспорту. Мета і завдання дослідження транспорту. Якісні і кількісні показники, що характеризують функціонування транспорту та показники, що характеризують ступінь транспортних засобів. Екологічний аспект проблеми транспорту.

ЗМ 2. Методи наукових досліджень

НЕ 2.1. Загальна характеристика наукових методів. Наукові методи, їх систематизація, функції, сторони та риси наукового методу. Засоби та прийоми дослідження в СЕГ. Поняття та структура програма СЕГ досліджень.

НЕ 2.2. Методи та методика дослідження промислового підприємства. Цільові настанови дослідження промислового підприємства. Загальна програма дослідження промислового підприємства.

НЕ 2.3. Загальнонаукові та спеціальні методи в соціально-економічних дослідженнях. Діалектичний, історичний, літературний, математичний. Порівняльно-географічний, класифікація, типологія, типізація. Статистичний, системно-структурний, картографічний та ін.

НЕ 2.4. Методи і методика дослідження сільського господарства. Цільові настанови дослідження сільського господарства. Особливості сільськогосподарського виробництва. Оцінка природних та соціально-економічних передумов розвитку сільського господарства. Структура сільського господарства. Економічні показники. Програма дослідження сільського господарства.

НЕ 2.5. Методи і методика дослідження сільського господарства. Особливості розвитку окремих галузей сільського господарства. Визначення місця кожної галузі в системі сільського господарства. Показники, що характеризують розвиток галузей рослинництва, тваринництва.

НЕ 2.6. Рекреаційний комплекс як складова міжгалузевого комплексу території. Функціональний аналіз видів рекреаційної діяльності території. Показники, що характеризують основні потоки рекреантів. План-схема дослідження рекреаційного комплексу.

НЕ 2.7. Методика соціально-економгеографічного дослідження низового адміністративного району. Розробити план-схему дослідження низового адміністративного району.

ІІІ. Література до вивчення курсу:

 1. Алаев Э.Б. Социально-економическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 232с.

 2. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К.: Либідь, 1996. -258с.

 3. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – Чернівці: Рута, 2003. – 392с.

 4. Денис З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических исследований. – Рига: Зинатне,1980. – 258с.

 5. Коновалова Н.І. Методика соціальних та економгеографічних досліджень: Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 1998. – 87с.

 6. Коновалова Н.І. Методи географічних досліджень (Блок. Методи соціальних та економ-географічних досліджень): Конспект лекцій. Чернівці: Рута, 2004. – 40с.

 7. Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований. – Минск: Университетское, 1985. – 157с.

 8. Методика досліджень промислового підприємства: Методичні вказівки/ Укл.: С.А. Греков, Н.І. Коновалова. – Чернівці: Рута, 2008. – 32

 9. Методика соціальних та економгеографічних досліджень низового адміністративного району: Навч-методичний посібник / Укл.: Н.І. Коновалова, О.С. Чубрей. – Чернівці: Рута, 2007. – 51с.

 10. Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки / Укл.: Н.І. Коновалова , С.А. Греков. . – Чернівці: Рута, 2008. – 20

 11. Методологія і методика наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій/ Укл.: Н.І. Коновалова, М.М. Цепенда. – Чернівці: Рута, 2007. – 50с.

 12. Організація і методологія наукових досліджень із соціально-економічної географії: Конспект лекцій/ Укл.: Н.І. Коновалова, М.М. Цепенда. – Чернівці: Рута, 2005. – 38с.

 13. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навч. посібник. К.: Т-во “Знання” КОО, 2000. – 204с.

 14. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа,1996.- 232с.

 15. Програма виробничої практики і методичні рекомендації по вивченню, збиранню та опрацюванню вихідної інформації народногосподарського комплексу низового адміністративного району / Укл.: Жупанський Я.І.,. Коновалова Н.І. – Чернівці: ЧДУ, 1991. – 50с.

 16. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. Київ-Чернівці: К.-М. Академія – Зелена Буковина, 1999.- 568с.

 17. Сухий П.О. Агро продовольчий комплекс Західноукраїнського регіону: Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 400с.

 18. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження методологія, методи, методика: Навч. посібник. – Одеса: Агропринт, 2005.-632с.

 19. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. - Одеса: Агропринт, 2001. – 744с.

 20. Шаблій О. Суспільна географія. – Львів: Львів. націон. ун-т, 2001. – 744с.

Частина 2

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

Мета даного курсу – ознайомлення студентів з основними методами фізико-географічних досліджень ландшафтних комплексів, оволодіння студентами практичних навичок проведення зйомки території (на місцевості та картою), уміння студентами використовувати набуті знання при підготовці до написання курсових, бакалаврських та дипломних робіт.

Окрім того, студенти повинні вміти у польових умовах провести зйомку території, уміти користуватися гірничим компасом, складати робочі карти, читати тектонічні та геологічні карти.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

– охарактеризувати науково-методологічну організацію курсу;

– виявити особливості розвитку ландшафтознавчого картографування та встановити характерні риси його етапів;

– здійснити аналіз особливостей проектування ландшафтних карт;– дати характеристику виробничої оцінки ландшафтних карт.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі вивчення курсу “Методів географічних досліджень” студент повинен:

 • знати основні поняття, теоретичні положення;

 • знати і розуміти основні поняття методів географічного картографування, особливості, завдання, функції, структуру;

 • розуміти й аналізувати природно-історичний процес, його чинники і складові;

 • знати і уміти основні особливості складання, аналізу й оцінки ландшафтних карт.

ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ).

ЗМ 2 . Методи досліджень компонентів ландшафту

НЕ 2.1. Вступ до курсу. Об’єкт, предмет і завдання курсу. Основні методи ландшафтних досліджень. Інформаційна база сучасної географічної науки.

НЕ 2.2. Методи дослідження геологічної основи ландшафту. Завдання, періоди і методи вивчення. Завдання і об’єми польових геологічних досліджень.

НЕ 2.2.1.Історія розвитку методів географічних досліджень.

НЕ 2.2.2. Аналіз геологічних карт різних масштабів, побудова геологічного профілю.

НЕ 2.3. Морфологічна основа ландшафту. Методи вивчення рельєфу.

НЕ 2.3.1. Аналіз геологічних карт різних масштабів, побудова геологічного профілю.

НЕ 2.4. Мікрокліматичні спостереження в ландшафтних комплексах.

НЕ 2.4.1. Приклади проведення мікрокліматичних спостережень території .

НЕ 2.5. Ґрунт як дзеркало ландшафту. Методи опису і картографування ґрунтового покриву.

НЕ 2.5.1. Робота з ґрунтовими картами різних масштабів, опис карт, побудова ґрунтових профілів.

НЕ 2.6. Методи гідрологічних досліджень річки, озера, болота і ґрунтових вод ландшафту.

НЕ 2.6.1. Характеристика водного об’єкту за топографічною картою.

НЕ 2.7. Геоботанічні дослідження ландшафту.

НЕ 2.7.1. Методологія картографування природи.

НЕ 2.7.2. Засоби і способи ландшафтного картографування.

ЗМ 3. Методи досліджень ландшафтних комплексів

НЕ 3.1. Основні аспекти вивчення ландшафтних комплексів, їх структури, становлення, функціонування і динаміки.

НЕ 3.1.1. Принципи і методи складання ландшафтних карт.

НЕ 3.2. Прикладні ландшафтні дослідження: основні напрямки, періоди і методи.

НЕ 3.2.1. Складання фрагментів крупномасштабних карт ландшафтів.

ІІІ. Література до дисципліни

 1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте (Основы теории и логико-математические методы). М.:Мысль, 1975. с.5-46; 237-274.

 2. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навч. посібник. - Київ: НМК ВО, 1992.-60с.

 3. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія: Навч. посібник - Чернівці: Рута, 1995.-317с.

 4. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник.-К.: Либідь,1993.-224 с.

 5. Исаченко А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1991.

 6. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды: Геогр.аспект. М.: Мысль,1980. С.154-255.

 7. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность: Кн. для учителей М.: Просвещение,1983. 159 с.

 8. Макунина А.А., Рязанов П.Н. Функционирование и оптимизация ландшафта: Учеб. пособие.: Изд.геогр.фак., 1988. Гл.1,3,4.

 9. Марцинкевич Г.И., Клуцунова Н.К., Мотузко А.Н., Основы ландшафтоведения: Учеб.пособие. Минск: Высш. шк., 1986. С.7-82, 137-143, 157-165.

 10. Миллер Г.П. Ландшафтные исследование горных и предгорных территорий.- Львов: Вища шк, 1974.-202с.

 11. Мильков Ф.Н. Физичекская география: Учение о ландшафте и геог. зональность. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С.7-91.

 12. Михайлов Н.И. Физико-географическое районирование: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 59-106.

 13. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. Гл. 3,4.

 14. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / М.Данева и др. М.: Прогресс, 1982. 271 с.

 15. Преображенский В.С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука,1988. С.7-52; 76-103; 141-149.

 16. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. С. 14-22, 29-34, 106-120.

 17. Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. - К.: Вища школа, 1988.- 192с.

 18. Войлошников Виталий Денисович. Полева практика студентов по геологи: Учеб. Пособие для студентов пед. институтов по геогр.. спец. – М.:, Просвещение, 1984. – 143.

 19. Методика Полевых физико-географических исследований / Под ред. А.М.Архангельського, - М.: ВШ, 1972, - 300с.

 20. Никшич И.И., Конини С.А., Микешин Г.В. Учебно-полевая практика по истории, геологи, географи почв и географии растений.

 21. Садовников И.Ф. Почвенные исследования и составление почвенных карт.

 22. Дж.Ханвелл, М.Ньюсон Методы географических исследований.

ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ»

Кількість годин (кредитів): 162 год. (4,5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка