Екранізація роману В. М. Теккерея «Ярмарок суєти» як спосіб відображення І відтворення іронічної дійсності в оригіналі І перекладіСкачати 227.37 Kb.
Дата конвертації20.01.2018
Розмір227.37 Kb.

УДК 811+82: 791.3 ЛИНТВАР О.М.

(Національний авіаційний університет)
Екранізація роману В.М. Теккерея «Ярмарок суєти» як спосіб відображення і відтворення іронічної дійсності в оригіналі і перекладі
У статті розглядаються можливості перенесення іронічної дійсності з тексту роману В.М. Теккерея «Ярмарок суєти» на екран, у т. ч. засобами лінгвостилістики. Досліджуються основні стилістичні перекладацькі трансформації, застосовані у процесі перекладу вербальної складової із конотаційно-маркованим компонентом. Описуються ключові фактори реалізації взаємозв’язку кіно і літератури.

Ключові слова: розгорнута метафора, іронічна модальність, компенсація, описовий перифраз, заміна.
Линтвар О.Н. Экранизация романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» как способ отображения и воссоздания иронической действительности в оригинале и переводе. В статье рассматриваются возможности перенесения иронической действительности из текста романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» на экран, в т. ч. средствами лингвостилистики. Исследуются основные стилистические переводческие трансформации, примененные в процессе перевода вербальной составляющей с коннотационно-маркированным компонентом. Описываются ключевые факторы реализации взаимосвязи кино и литературы.

Ключевые слова: развернутая метафора, ироническая модальность, компенсація, описательный перифраз, замена.
Lyntvar O.M. Film version of “Vanity fair” novel by W.M. Thackeray as a way to reproduce and recreate ironical reality in the original and translation. This article addresses the possibilities of ironical reality transference from the “Vanity fair” novel by W.M. Thackeray on the screen including means of linguostylistics. Main stylistic translation transformations used in the process of verbal constituent translation with connotationally-marked component are researched. Key factors of cinema and literature interaction realization are described.

Key words: extended metaphor, ironical modality, compensation, descriptive periphrasis, substitution.
Зрозуміти усю глибину іронії і сатири В.М. Теккерея, яка іноді не піддається осягненню після одного простого, особливо, поверхневого прочитання тексту роману, що зумовлено, зокрема, і часово-просторовою віддаленістю подій фабули роману, й описаними історичними подіями, а також специфікою мовно-стилістичного вираження нам допомагає екранізація роману, яка подає уже готові зрозумілі образи, картини – відеоряд, навіть якщо вони наочно заглиблюють нас у події початку дев’ятнадцятого століття крізь призму конкретного режисера, сценариста чи інших осіб, причетних до створення кіноверсії роману.

Взаємодія літератури і кіно, коли вона покликана виховувати свого читача-глядача шляхом знаходження нових граней, відтінків і деталей дає можливість глянути на твір мистецтва під новим кутом зору, ще раз оцінивши геніальність першотвору завдяки майстерності, або, навіть, навпаки, недалекоглядності команди зі створення кіноверсії роману і, таким чином, піднімає загальний рівень культури пересічної людини до вміння не просто споглядати, поїдаючи поп-корн, а ще раз переосмислювати, переоцінювати і переносити на власний світогляд, збагачуючи свої фонові знання. Тому метою написання наукової статті є простежити таку взаємодію двох мистецтв – кіно і літератури у лінгвоперекладацькому аспекті. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: - проаналізувати ступінь трансференції стилістично-маркованих одиниць в екранізаціях художнього твору;  • з’ясувати способи відображення і відтворення іронічної дійсності в оригіналі і перекладі екранізацій досліджуваного роману;

  • виявити усі стилістичні перекладацькі трансформації, застосовані у перекладі українською мовою екранізованих версій першотвору.

Об’єктом дослідження є стилістично-маркована вербальна складова однойменних екранізацій роману В.М. Теккерея «Ярмарок суєти» - “Vanity fair” 1998 р. і 2004 р.

Предметом дослідження є лінгвостилістичні засоби вираження іронічної дійсності в однойменних екранізованих версіях, а також способи їх відтворення в українському і російському перекладах.
Перш, ніж запропонувати наш аналіз способів відтворення іронічної дійсності у перекладах українською (здійснений нами) і російською (професійний переклад) мовами, варто ще раз підкреслити, що, незважаючи на прямий зв'язок роману з його екранізацією, література і кіно – це різні самодостатні види мистецтва, які, переплітаючись і взаємодіючи, дають змогу відчути і зрозуміти те, що було не відчуте і не усвідомлене під час знайомства з твором засобами одного з двох видів мистецтва.

Для того, щоб дослідити способи відтворення авторської іронії, яка є наріжним каменем й основним стилістичним засобом вираження позиції письменника до дійсності того часу ми звернулися до найсучасніших існуючих екранізацій роману двох видів: однойменний художній фільм Vanity fair (2004) з Різ Уізерспун у головній ролі загальною тривалістю 135 хв. і однойменний серіал Vanity fair (1998) з Наташою Літтл у ролі Ребеки Шарп загальною тривалістю 306 хв.

Почнемо з самого початку «Ярмарку» 1998 р., де п’яний батько Ребеки, художник, змальовує образ жінки натурниці. Антураж: навкруги бруд, напевно, сморід, убогість. Потім відразу сцена з останнього уроку французької мови, який дає уже доросла Ребека, навчаючись у пансіоні міс Пінкертон, за яким слідує прощання Емілії і Ребеки з їхньою благодійницею. Звернімося до діалогу міс Пінкертон і Ребеки: Miss P.:Miss Sharp, I make no presentation. Youve shown yourself incapable of gratitude. – Вам я не дарую нічого, міс Шарп. Ви проявили себе, як невдячна особа. – Вам я ничего не дарю, мисс Шарп. Вы показали себя особой весьма неблагодарной

R.: I beg you pardon. I taught the little French here and you paid not a penny for it. No occasion for gratitude. – Вибачте. Але я навчала Ваших вихованок французькій мові і не отримала а ні пенні за те. Немає причини, щоб дякувати. – Прошу прощения. Я учила Ваших воспитанниц французскому и не получила ни пенни взамен. Так что между нами не может быть и речи о благодарности.

Як бачимо, гострий язичок Ребеки дав про себе знати вже чи не у першому епізоді, де підкреслена ввічливість поєднується з відвертим зухвальством. Епізод прощання у романі описаний більш детально і красномовно з попередніми описами обставин, як обидві дівчини туди потрапили і замальовками ключових образів пансіону, що, безперечно, зумовлено обсягом роману. В екранізації ці деталі обіграються на візуально-звуковому рівні, або ж опускаються взагалі.

Уже перебуваючи вдома у подруги, Ребека, побачивши які подарунки привіз Емілії її брат, захоплено вигукує: How you must love your brother! – О, як ти, мабуть, любиш свого брата! – Как ты, должно быть, любишь своего брата! У першотворі є діалог дівчат і щире захоплення Ребеки шалями Джоза, як і в кіноверсії, де режисер підкреслив іронію Теккерея, що полягала у відсутності безумовної любові, оскільки любити, на думку Ребеки, можна лише за красиві речі.

Обідаючи разом з родиною Седлі, Ребека не втрачала нагоди, щоб вкотре улестити самозакоханого товстуна Джоза, який працював на державній посаді в Індії і мав неабиякі статки, що, як відомо, важило для нашої Бекі немало: I must try some if its an Indian dish. I’m sure everything must be good in that country. – Я маю скуштувати, якщо це індійська страва. Я переконана, що все, що прибуває з Індії – прекрасне. – Я должна попробовать, раз это индийское кушанье. Я уверена, что все, что из Индии, должно быть прекрасно. Тут ми знову спостерігаємо запопадливість героїні, висміяну письменником і режисером перед сильними світу цього, яка приносить свої плоди і Ребеці, і, на жаль, багатьом іншим нашим сучасницям.

У наступній сцені, яка відсутня у першотворі, коли Емілія і Ребека, готуючись до сну, обговорювали деякі особисті якості знайомої їм обом особи – Джоза, Ребека мовила: Im sure, he has a warm heart. And that’s what’s more than anything, far more than riches. – Я переконана, що він має добре серце. А це значно важливіше, ніж усі скарби світу. – Я глубоко уверена, что у него доброе сердце. А это куда главнее, чем все богатства мира. Такі слова відразу після обіду були вкладені у вуста Ребеки, щоб навіть той глядач, який не сумнівався у її непорочності зміг, зрештою, відділити зерно від плевели.

Наступні улещування Ребеки уже у Воксголі, куди вони разом поїхали на прогулянку, перекладемо за допомогою метафоричного порівняння: If I should go to India, Im sure, Ill feel safe with you Joseph. – Якщо я поїду до Індії, я почуватиму себе за Вами, як за кам’яною брилою. – Если я поеду в Индию я буду чувствовать себя за Вами, как за каменной стеной.

Джордж, описуючи стан Джозефа після немалої дози аракового пуншу не добирає слів, використовуючи порівняння зниженого регістру мовлення, що спробуємо відтворити й у перекладі: You were as drunk as a feedle. – Ти нажлуктився, як свиня. – Ты надрался, как свинья. В обох вищезазначених випадках присутній перекладацький прийом компенсації.

Ще одну важливу репліку старого сера Пітта вважаємо цікавою для розуміння і перекладу. Надмірна ощадливість старого баронета не принесла йому багатства, тому його слова вступають у суперечку зі станом речей у його маєтку. Письменник з режисером висміяли скнарість Пітта Кроулі і піддали сумніву мудрість його слів: A farthing a dayseven shillings a year. Seven shillings a year is an interest of seven guineas. Take care of your farthings and your guineas will come quite natural. – Фартинг на день – це сім шилінгів на рік. Сім шилінгів на рік – це відсотки з семи гіней. Бережіть фартинги і матимете гінеї. – Фартинг в день – семь шиллингов в год. Семь шиллингов в год – это проценты с семи гиней. Берегите фартинги и к вам потекут гинеи. Звісно, розумна економія нікому не завадить, але пам’ятаймо про її міру, а, іноді, і доцільність.

Сер Пітт Кроулі був грубим, невихованим мужланом, який, до того ж, не гребував міцним слівцем, а про правильність вимови мова навіть і не йшла. Ребека й у такому випадку знала, як треба себе поводити і що можна сказати: P.: Theres six thousand pound of timber in them there trees. First lady Crawley always said: “say those, not them, please”. Was she right? R.: I think, she was, strictly speaking. Rich baronets don’t have to be too particular about grammar, as for governess is must. – П.: Тута стройового лісу на шість тисяч фунтів. Перша леді Кроулі завжди мене виправляла: «треба говорити тут, а не тута, Пітт». Це так? Р.: Відверто кажучи, вона мала рацію, сер. Але багатим баронетам не обов’язково добре розбиратися у граматиці, на відміну від нас гувернанток. – П.: Здесь строевого лесу на шесть тыщ фунтов. Первая леди Кроули всегда меня поправляла: «нужно говорить тысяч, а не тыщ, Питт.» Это верно? Р.: Честно говоря, она была права, сэр. Но богатым баронетам не обязательно хорошо разбираться в грамматике, в отличие от нас гувернанток. Переглядаючи текст роману, знаходимо останнє речення, але адресувалося воно не серу Пітту, а Емілії в одному з листів Ребеки того часу.

Щоб передати фонетичні особливості неправильної вимови баронета у тексті роману письменник робить це рукою Ребеки у листі до Емілії, виділяючи їх курсивом: evenue, nothink, him and his family. У кіноверсії перекладач російського тексту замість займенника спотворив вимову числівника, у нашому перекладі ми видозмінили прислівник, надавши йому діалектного звучання, компенсувавши загальне враження необізнаності і неосвіченості старого сера Пітта.

Стара міс Кроулі, відчуваючи близький кінець, робить уїдливе зауваження своїм ласим на гроші родичам, яке звучить майже, як сарказм.: I dont expect to see the year out. That’s why you are all so keen and eager to dance so tender. – Навряд чи я дотягну до кінця року. Тому ви всі і витанцьовуєте переді мною. – Едва ли я протяну до конца года. Поэтому-то вы все и пляшите на задних лапках. У російському перекладі з’являється образний розмовний вираз, в українському ми використали дієслово, але додали до нього префікс і суфікс, які створюють ефект заниженої лексики і компенсують значення оригінальної репліки.

У наступному прикладі перекладач знизив регістр мовлення, враховуючи те, що діалог відбувався між чоловіками, один з яких – воєнний, інший – не претендує на звання джентльмена: I must be totally in love with her. – Здається, я уклепався у неї по самі вуха. – Я, кажется, втюрился в нее по уши. Дозволимо собі висловити незгоду з російським «втюрился». Доречнішим у даному контексті (Англія початку ХІХ ст.) виглядало і звучало б дієслово «втрескался».

У фільмі 2004 р., режисером якого була Міра Наїр ми з самого початку відчуваємо корисливу і цинічну сутність ще маленької дівчинки Ребеки, коли вона торгується з маркізом Стайном за картину із зображенням своєї матері, написану її батьком. Варто зазначити, що це було перше наше знайомство з жорстоким аристократом на екрані, якого режисер картини представила глядачеві в одному з перших кадрів, що суперечить букві роману: S.: And if I give you 10 guineas for this picture of your mother, will you be happy then to see it go? R.: No. But it will be too much to refuse. – С.: Тож, якщо я віддам вам десять гіней, ви спокійно погодитесь віддати мені картину із зображенням вашої матері? Р.: Ні, але цього буде забагато, щоб відмовитись. – С.: То есть, если я отдам вам десять гиней, то вы согласитесь отдать мне картину вашей матери? Р.: Нет, но десять – слишком много, чтобы отказаться. Відмітимо, що російськомовний переклад саме цього фільму викликає деякі зауваження. Так, у вищезазначеному фрагменті діалогу переклад останньої репліки Стайна призводить до виникнення логічного конфлікту з останньою реплікою Ребеки. Питання звучить: вы согласитесь, а у відповідь чуємо: нет, причому картина в цей самий момент продається за десять гіней, що призводить до втрати логіки наступних подій. Саме тому в українському перекладі ми додали прислівник спокійно, який підкреслює можливість отримання згоди поряд із наступним логічним розв’язком подій. У цьому ж прикладі зазначимо некоректність словосполучення картину вашей матери, адже йдеться про зображення матері Ребеки на полотні, що й було додано в українському перекладі, запропонованому нами.

Застосування демінутивів, як суфіксальних утворень з семантикою зменшуваності у російському перекладі є виправданим у такому контексті: Her mother was Parisian. An opera girl. – Її мати парижанка. Оперна співачка низького пошиву. – Ее мать родом из Парижа. Оперная певичка. В українському перекладі у даному випадку демінутив неможливий, тому ми додали означення, яке вносить пояснення, що співачка опери у контексті Англії початку дев’ятнадцятого століття – це професія не для привілейованих осіб.

Французькі вкраплення знайшли своє втілення і на екрані. Ребека, знаючи про необізнаність міс Пінкертон у французькій мові, досить зухвало їй мовила французькою, що у перекладі англійською звучить так: Every slave wishes to escape if he can, you stupid cow. У відповідь, нічого не підозрюючи, міс Пінкертон відказала: Im glad to hear it.

Цинізм Ребеки відчуваємо і в такій репліці: Revenge may be wicked, but it's perfectly natural. – Мститися, можливо і ганебно, проте цілком природно. – Месть, возможно, это низко, но вполне натурально. В українському перекладі ми вжили трансформацію заміни частини мови, що відображається у природному потоці мовлення. У російському перекладі вважаємо за недоцільне використовувати кальку з natural, натомість пропонуємо перекласти, як естественно.

Метафора, як один із найчастіше вживаних стилістичних прийомів у кіноромані, у наступному прикладі з’являється для підкреслення ваги Індії і всього індійського, адже режисер фільму – Міра Наїр – індіанка за походженням, прагнула показати свою батьківщину, її культуру і традиції, про що свідчать кадри з індійськими ландшафтами, згадування історичних і культурних пам’яток Індії – палаців Делі, Тадж Махалу. У кадрі часто бачимо слуг з характерною індійською зовнішністю і навіть шаради Теккерея були обіграні на індійський манер – за допомогою індійських танців. Згадаймо також епізод, коли Джоз Седлі, захоплений чарами юної Ребеки, дарує їй свого вірного друга з Індії – папугу, який символічно відлітає, як тільки Джоз, наляканий перспективою одруження із простолюдинкою, тікає з місця пригоди. У романі В. Теккерея Індія також згадується завдяки Джозу Седлі і майору Доббіну, проте знаходимо немало критиків такої надмірної «індійськості» у кіноверсії 2004 р.: Mr. Sedley: Have you made a study of India, Miss Sharp? R.: Not so much as I would like. I'm enraptured with every scent and flavor of the East. – Ви досліджували Індію, міс Шарп? Р.: Не так, як хотілося б. Але я зачарована ароматом і смаком Сходу. – Мистер Седли: Вы изучали Индию, мисс Шарп? Р.: Не столько, сколько хотелось бы. Но я зачарована ароматом и вкусом Востока.

Іронія місіс Седлі відчувається завдяки розгорнутій, але трохи видозміненій метафорі, про яку йшлося вище: Mrs. Sedley: So, Miss Sharp, how do you find your first taste of India? R.: Delicious. – М.С.: То як Вам, міс Шарп, Ваш перший смак Індії. Р.: Смачно. – М.С.: Как Вы находите свой первый вкус Индии, мисс Шарп? Р.: Вкусно. Іронічна модальність питання стає зрозумілою, коли ми стали свідками того, як Ребека скуштувала індійські страви – карі і чилі, смак яких був їй незнайомий. Вираз обличчя Ребеки і сміх присутніх зробив кадр цікавим для перегляду. Ці репліки чомусь не були перекладені взагалі, тому переклад як російською мовою, так і українською ми запропонували свій.

Метафоричне порівняння звучить з вуст Джоза і стосується його шанувальниці Ребеки: You've the voice of an angel in heaven. – У Вас голос янгола небесного. – У Вас голос ангела на небесах. В українському перекладі обставина була трансформована на означення, однак варіант янгол на небесах є також прийнятним.

Образність висловлювання у перекладі з’являється навіть у неофіційній розмові подружжя Седлі: He'll drink too much, and who knows what he'll say if the little minx works on him. – Він нап’ється і ніхто не знає, що він заспіває, якщо ця пташка попрацює над ним. – Он напьется и кто знает, как он запоет, если эта пташка слегка над ним поработает. Замість зухвале дівчисько, ми перекладаємо пташка, замість скаже, ми перекладаємо заспіває, скориставшись вдалим російським варіантом репліки, що призводить до комплексного перетворення у перекладі.

Джоз Седлі, навперейми фліртуючи з Ребекою, також не уникає метафори: I thought I was to help unravel your silks, not to be sold into slavery. – Я гадав, що маю допомогти Вам розплутати Ваш шовк, а не стати Вашим рабом. – Я думал, я должен помочь Вам распутать Ваш шелк, а не быть заключенным в Ваше рабство. У даному випадку в українському перекладі ми використали трансформацію смислового розвитку, яка не призводить до смислових втрат.

Прощання Емілії з Ребекою перед від’їздом останньої до Королевиного Кроулі демонструє надто наближений російськомовний переклад, який дещо спотворює сенс сказаного: A.: Oh, Becky, who knows? It might turn out to be a blessing in disguise. R.: The disguise is very convincing. – Е.: Бекі, хто знає? Можливо, лихо не без добра. Р.: Що лихо є, то це напевно. – Э.: Бекки, как знать? Может так угодно небесам. Р.: Небеса точно в порядке. У перекладі, здійсненому нами, ми пропонуємо стійкий еквівалент англійському фразеологічному звороту у вигляді українського сталого виразу, який уособлює компенсаційний перекладацький прийом.

У листі до Емілії Ребека знаходить цікаве порівняння, описуючи їй старого сера Пітта Кроулі: More ancient stable than ancient fable – Швидше древня закостенілість, ніж древня знатність.- Скорее древняя закостенелость, чем древняя знатность. Ми скористалися вдалим російськомовним перекладом і відтворили англійські атрибутивні словосполучення відповідними українськими із застосуванням стилістичної трансформації синонімічної заміни. Риму при перекладі зберегти не вдалося.

Міс Ребека Шарп продовжує іронізувати над мешканцями Королевиного Кроулі, зокрема, над Піттом Кроулі молодшим, використовуючи метафоричне порівняння: His brother, Mr. Pitt Crawley, meanwhile, has the charm of an undertaker and the humor of a corpse. – Його брат, містер Пітт Кроулі, має шарм жаби і почуття гумору глухонімого. – Его брат, мистер Питт Кроули, обладает шармом жабы и чувством юмора глухонемого. Порівняння із негативним стилістичним забарвленням у даному випадку відтворюється за допомогою стилістичної трансформації заміни.

Кіноверсія пронизана різними стилістичними засобами, які пожвавлюють кіномову героїв у відповідності із стилістичним лейтмотивом роману В. Теккерея. Поряд з метафорами, метоніміями і порівняннями зустрічаємо також й алюзії: Jane: I don't mind, Mama. I like Miss Sharp. Lady Southdown: Mm. Caesar liked Brutus and look where it got him. – Джейн: Мені однаково, мамо. Мені міс Шарп до вподоби. Л.С.: Невже? Цезарю також Брут був до вподоби. Подивись, до чого це призвело. – Джейн: А мне все равно, мама. Мне нравится мисс Шарп. Л.С.: Цезарю тоже нравился Брут. И посмотри, к чему это привело. Досвідчена жінка, мабуть, доречно згадала відомий історичний факт у цьому випадку.

Тут варто згадати, що важливий момент роману, який був екранізований у фільмі 1998р. залишився поза увагою у фільмі 2004 р. Йдеться про епізод, коли Ребека, відмовившись від пропозиції руки і серця сера Пітта Кроулі, стала на коліна і саме у такому положенні її побачила міс Кроулі, коли зайшла пересвідчитись у тому, що почула від своєї служниці. В екранізації 2004 р. Ребека залишилася у положенні стоячи. До того ж героїня повідомила про своє одруження з Родоном відразу, а не листом згідно з буквою роману.

Метафору у наступному прикладі відтворено за допомогою компенсації у російському перекладі і нейтралізації в українському: Don't waste your syrup on me, Miss Sharp. – Не марнуйте на мене запасу своїх лестощів. – Не надо обволакивать меня лестью.

Образ маркіза Стайна з’являється упродовж всього фільму короткими спалахами з відповідним музичним супроводом для створення наростаючого ефекту страху і, водночас, величі. В екранізації 1998 р. відповідного ефекту було досягнуто за рахунок яскравих зовнішніх даних і акторського таланту артиста у ролі маркіза Стайна. Зауважимо, що у фільмі 2004 р. дещо перебільшена роль даного персонажа, що підтверджується тим, що наше з ним знайомство відбувається уже в перших епізодах, що не збігається з авторським задумом Теккерея. Додамо, що маркіз Стайн за Теккереєм не був колекціонером робіт Містера Шарпа, як це було відображено у вищезгаданій екранізації.

Описовий перифраз застосовується у перекладі наступної репліки містера Осборна: Just think: dining at Kew, dancing at Carlton House. – Багатство вирішує все. – Богатство решает все. Такий прийом є виправданим з погляду зайвої необхідності згадування місць, які символізували багатство, розкіш, достаток, добробут.

Розгорнута метафора дозволяє тексту заграти по-новому, створює яскраві образи, які збагачуються і розкриваються з кожним наступним згадуванням метафоричного компонента. Так, маркіз Стайн, вживаючи таку метафору, окреслює стрімкий стрибок Ребеки у вище товариство – той світ, куди вона так шалено прагнула: Remember. You have no friends beyond this door. – Памятайте, у Вас немає друзів за цими дверима. – Помните, у Вас нет друзей за этой дверью. Через деякий час після надуспішного співу Ребеки чуємо: You are through the door. – Для Вас двері відчинилися. – Вы вошли в эту дверь. В українському перекладі другого речення було вжито трансформацію компенсації, в основі якої, окрім об’єкту, стоїть не особа, а дія.Підсумовуючи, робимо висновки про те, що найпродуктивнішим стилістичним засобом в обох екранізаціях стала метафора, яка є носієм виразності і художності, необхідним у контексті кінотексту. Найефективнішою стилістичною трансформацією, у випадку, коли еквівалентний переклад неможливий стала компенсація. Порівнюючи ж дві екранізації, можна стверджувати, що кінотвір 1998 р. є більш вдалим вторинним продуктом у порівнянні з фільмом 2004 р., оскільки більшість сюжетних ліній збережена, відсутні незрозумілі додаткові деталі сюжету, образи акторів перегукуються з образами персонажів, що іноді не відповідає реаліям фільму 2004 р. До того ж, надмірна «індійскість» останньої екранізації зіграла з фільмом злий жарт. Однак цінність даної екранізації, як самостійного медіапродукту не викликає сумніву.
Література

Андросюк А.Л. Мовні засоби сатири та гумору в романі У.М. Теккерея «Ярмарок суєти» / А.Л. Андросюк О.І. Пагурець, Г.М. Усик. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/1/articles/Volume%201/Svitova%20literatura/2_Androsyuk.pdf (дата звернення: 13.11.2013).

Арутюнян С.М. Экранизация литературных призведений как специфический тип взаимодействия искусств: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата философских наук: спец. 09.00.04: спец. – «Эстетика» / С.М. Арутюнян. – М., 2003. – 20 с.

Enser A.G.S. Filmed books and plays. A list of books and plays from which films have been made. 1928-1967 / A.G.S Enser. – A Grafton book: Andre Deutsch Ltd, 1968.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка