Економічний аналіз ґрунтується на таких принципах: Економічний аналіз ґрунтується на таких принципахДата конвертації28.12.2017
Розмір445 b.
ТипРозрахунокЕкономічний аналіз ґрунтується на таких принципах:

 • Економічний аналіз ґрунтується на таких принципах:

 • Системність - полягає у комплексному взаємозв'язаному вивченні багатосторонніх зв'язків і взаєзумовленості дії факторів організації;

 • Періодичність (або регулярність) - передбачає необхідність систематичного проведення аналізу за відповідні звітні періоди з метою створення цілісного уявлення про динаміку господарських і фінансових процесів в аптеці;

 • Зрозумілість та адекватність тлумачення - досягається через обов'язкове пояснення отриманих результатів дослідження (розрахунків) у вигляді відповідних висновків, коментарів, складання пояснювальних записок;

 • Достовірність та об'єктивність - передбачають використання вірогідної інформації, брак арифметичних помилок у розрахунках, правильне застосування методики розрахунку окремих показників та впливу окремих факторів;

 • Доречність та своєчасність аналітичної інформації - дають можливість оперативно оцінити минулі, теперішні чи майбутні події та вжити необхідних заходів для виправлення ситуації або її поліпшення.

 •  

 •  

 •  До основних методичних прийомів економічного аналізу відносять:

 • До основних методичних прийомів економічного аналізу відносять:

 • Порівняння - полягає у зіставленні економічного показника з аналогом, що називається базою порівняння (планові, нормативні, базисні, індикативні, прогресивні, середні, світові та інші аналоги).

 • Розрахунок відносних та середніх величин.

 • Групування та класифікація - систематизація інформації, що полягає у створенні груп за певними ознаками.

 • Деталізація - розбивка економічних показників за часовою (рік, квартал, місяць) та просторовою ознаками (аптека, структурні підрозділи, робочі місця).

 • Узагальнення - прийом зворотній деталізації, при якому дослідження за кожною групою синтезуються і робляться загальні висновки.Елімінування метод факторного аналізу, за допомогою якого можна обчислити вплив зміни кожного фактора на результат. При цьому дія інших факторів ігнорується.

 • Елімінування метод факторного аналізу, за допомогою якого можна обчислити вплив зміни кожного фактора на результат. При цьому дія інших факторів ігнорується.

 • Балансовий метод (метод балансових узгоджень) - використовується для узгодження двох груп взаємопов'язаних показників.

 • Сальдовий метод - пов'язаний із попереднім методом і використовується для визначення невідомого показника на основі балансу.

 • Інтегральний метод - метод факторного аналізу, коли результативний показник є функцією двох або кількох якісних показників.

 • Індексний метод - використовується для визначення індексу зміни результативного показника на основі відомих індексів факторних показників.

 •  За періодом дослідження (часовою ознакою) економічний аналіз поділяється на:

 • За періодом дослідження (часовою ознакою) економічний аналіз поділяється на:

 • Ретроспективний (наступний) - аналіз проводять після завершення економічних процесів на основі фіксованих даних у бухгалтерській, фінансовій, виробничій звітності. Періодом дослідження може бути рік, квартал, місяць, декада або кілька років (періодів) у динаміці;

 • Оперативний (поточний) - виконує функцію контролю за економічними процесами і проводиться з метою управління ними і проводиться на основі первинних даних господарської інформації, яка може уточнюватися згодом, тому результати оперативного аналізу завжди мають деяку похибку;

 • Перспективний (попередній) - передує господарським операціям і прийняттю рішень та призначений для розгляду економічних явищ з позицій перспективи розвитку організації в майбутньому.Фінансовий аналіз - це різновид економічного аналізу, спрямований на оцінку і прогнозування фінансового стану аптеки на підставі його бухгалтерської, фінансової звітності й оперативних даних бухгалтерського обліку.

 • Фінансовий аналіз - це різновид економічного аналізу, спрямований на оцінку і прогнозування фінансового стану аптеки на підставі його бухгалтерської, фінансової звітності й оперативних даних бухгалтерського обліку.

 • Предметом фінансового аналізу є оцінка фінансового стану та виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування аптеки.

 • Завдання фінансового аналізу полягає в інформаційному забезпеченні прийняття обґрунтованих управлінських рішень за такими напрямками діяльності аптек:

 • Фінансовий - управління пасивами, тобто визначення оптимального розміру, складу і структури джерел фінансування зі свідомим ризиком за очікувані вигоди, що пов'язаний з використанням зовнішніх позик;

 • Інвестиційний - управління активами, а саме: розподіл фінансових ресурсів, визначення оптимального розміру, складу і структури активів аптеки, вибір і реалізація інвестиційних проектів;

 • Операційний - управління фінансовими результатами діяльності, тобто прибуткова поточна діяльність завдяки ефективному використанню наявних ресурсів.

 •  Виділяють два види фінансового аналізу: внутрішній і зовнішній.

 • Виділяють два види фінансового аналізу: внутрішній і зовнішній.

 • Зовнішній фінансовий аналіз регламентується державою, проводиться з позиції аптеки або зовнішніх користувачів, що не мають доступу до внутрішньо аптечної інформації, тобто основа його інформаційної бази - публічна фінансова звітність, а результати аналізу є відкритими.

 • Внутрішній фінансовий аналіз регламентується аптекою і проводиться з позиції осіб, що мають доступ до будь яких інформаційних ресурсів, що циркулюють усередині аптеки, інформаційною базою є управлінський облік та звітність, результати аналізу становлять комерційну таємницю. Економічні явища, які вивчаються у фінансовому аналізі, мають кількісну визначеність, що виражається в абсолютних величинах.

 • Економічні явища, які вивчаються у фінансовому аналізі, мають кількісну визначеність, що виражається в абсолютних величинах.

 • Абсолютні величини показують кількісні розміри економічного явища в одиницях міри, ваги, обсягу, площі, вартості безвідносно до розміру інших явищ. Абсолютні величини поділяють на моментні, що характеризують економічне явище на певний момент часу та інтервалові (періодичні). Розрізняють абсолютний ріст та абсолютний приріст певного економічного явища.

 • Абсолютний ріст дорівнює величині аналізованого показника.

 • Абсолютний приріст характеризує, на скільки одиниць змінився аналізований показник щодо базисного.

 •  Середні величини показують загальну ступінь певної ознаки у досліджуваній сукупності, тобто одним числом характеризують усю сукупність величин. Вони використовуються в аналізі для узагальненої кількісної характеристики сукупності однорідних явищ за визначеною ознакою. Використовують середню арифметичну, середню хронологічну, середню квадратичну, середню геометричну тощо.

 • Середні величини показують загальну ступінь певної ознаки у досліджуваній сукупності, тобто одним числом характеризують усю сукупність величин. Вони використовуються в аналізі для узагальненої кількісної характеристики сукупності однорідних явищ за визначеною ознакою. Використовують середню арифметичну, середню хронологічну, середню квадратичну, середню геометричну тощо.

 • Коефіцієнти використовують для зіставлення двох взаємопов'язаних показників, один з яких беруть за одиницю.

 • Відсотки є необхідними для характеристики співвідношення величин, одну з яких беруть за 100. вони можуть бути використані для розрахунку структури суми реалізації товару, активів, пасивів тощо.

 • Індекси використовуються для вивчення показників у динаміці. Розрізняють базові та ланцюгові індекси. У розрахунку базових індексів перший (базовий) показник динамічного ряду береться за 100%, а наступні величини розраховуються у відсотковому співвідношенні до базового. У розрахунку ланцюгових індексів кожний показник динамічного ряду зіставляється не з базовим, а з попереднім. За економічною сутністю відносні показники поділяють на такі основні види:

 • За економічною сутністю відносні показники поділяють на такі основні види:

 • Відносна величина виконання плану - співвідношення між фактичним та плановим рівнями показників, виражається у %.

 • Відносні величини структури - це відсоткове відношення окремого показника з агрегованим, тобто питома вага (відносна частка) окремої частини в загальному, виражається у %.

 • Відносні величини інтенсивності - показники, що характеризують ступінь поширення, розвитку якогось явища у відповідному середовищі.

 • Відносні величини ефективності - це співвідношення ефекту з ресурсами або витратами.

 • Відносні величини динаміки - характеризують зміни показників за певний проміжок часу. Їх визначають діленням величини показника поточного періоду на його рівень у попередньому періоді. Вони можуть бути базовими і ланцюговими: у першому випадку кожний рівень динамічного ряду порівнюється з базовим роком, а в другому - з попереднім.

 • Розрізняють:

 • Коефіцієнт росту - показує у скільки разів аналізований показник більший або менший за показник, обраний для порівняння;

 • Темп росту - це коефіцієнт росту, виражений у %;

 • Темп приросту - показує, на скільки процентів величина показника поточного періоду відхилилась від його значення в попередньому періоді. Фінансова звітність аптек складається:

 • Фінансова звітність аптек складається:

 • Баланс,

 • Звіт про фінансові результати,

 • Звіт про рух коштів,

 • Звіт про власний капітал,

 • Примітки до звітів.

 • Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Стаття подається у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

 • - існує ймовірність надходження чи вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з даною статтею;

 • - оцінка статті може бути вірогідно визначена.

 • Фінансова звітність повинна надавати можливість

 • користувачам порівнювати:

 • фінансові звіти аптек за різні періоди;

 • фінансові звіти різних аптек. •  Для оцінки фінансового стану аптек доцільно здійснити аналітичне групування статей балансу, в якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що полегшує його представлення.

 • Для оцінки фінансового стану аптек доцільно здійснити аналітичне групування статей балансу, в якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що полегшує його представлення.

 • Вступну оцінку фінансового стану аптеки можна зробити на основі виявлення «хворих» статей балансу, які можна умовно поділити на дві групи:

 • Які свідчать про недоліки в роботі і можуть бути виявлені за даними статей «Дебіторська заборгованість», «Кредиторська заборгованість»;

 • Які свідчать про незадовільну роботу у звітному періоді за даними статей «Зобов'язання». • У ході аналізу доцільно порівняти дані поточного балансу з балансом минулих років, а також з балансами інших аптек.

 • Для повнішої оцінки динаміки фінансового стану аптеки необхідно порівняти зміни підсумків балансу зі змінами показників фінансових результатів господарської діяльності, використовуючи Форму №2 “Звіт про фінансові результати».

 • Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності аптеки за звітний період.

 • Доходи і витрати наводяться у звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку чи збитку звітного періоду.

 • Інформаційна база внутрішнього аналізу набагато ширша і включає будь-яку інформацію, що циркулює всередині аптеки і може бути корисною для прийняття управлінських рішень. Від того, наскільки оптимальне співвідношення основного та оборотного капіталів, скільки коштів вкладено в запаси матеріалів, а скільки перебуває в грошовій формі, залежать результати виробничої та фінансової діяльності, а звідси - і фінансовий стан аптек. Якщо в аптеці необґрунтовано збільшується розмір товарного залишку, нераціонально використовуються грошові кошти, то це негативно вплине на фінансовий результат, призведе до сповільнення оборотності коштів, погіршення фінансового стану.

 • Від того, наскільки оптимальне співвідношення основного та оборотного капіталів, скільки коштів вкладено в запаси матеріалів, а скільки перебуває в грошовій формі, залежать результати виробничої та фінансової діяльності, а звідси - і фінансовий стан аптек. Якщо в аптеці необґрунтовано збільшується розмір товарного залишку, нераціонально використовуються грошові кошти, то це негативно вплине на фінансовий результат, призведе до сповільнення оборотності коштів, погіршення фінансового стану.

 • Зміна структури активів аптек у бік збільшення частки оборотних засобів може вказати на:

 • Формування мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності оборотного капіталу;

 • Відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів;

 • Згортання виробничої бази.Збільшення питомої ваги поза оборотних активів у загальній вартості може вказувати на заморожування капіталу в основних засобах.

 • Збільшення питомої ваги поза оборотних активів у загальній вартості може вказувати на заморожування капіталу в основних засобах.

 • Співвідношення основного й оборотного капіталів визначається галузевими особливостями, рівнем комп’ютеризації, політикою адміністрації щодо капіталовкладень.

 • У ході аналізу активів аптек доцільно дати оцінку реальним активам, визначити коефіцієнт їх росту (А).

 • Реальні активи - це реально існуюче власне майно і фінансові вкладення за їх дійсною вартістю. До реальних активів відносяться:

 • основні засоби без урахування зношеності (ОЗ);

 • запаси (З);

 • грошові кошти, розрахунки та інші активи без урахування використання позикових коштів (Г). Аналіз структури і джерел утворення майна аптеки досліджується за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

 • Аналіз структури і джерел утворення майна аптеки досліджується за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

 • При складанні та аналізі порівняльного балансу використовують прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).

 • Показники порівняльного балансу об’єднують в такі групи:

 • Структури балансу;

 • Динаміки балансу;

 • Структурної динаміки балансу.

 • На основі структури змін в активі та пасиві можна зробити висновки про те, які джерела в основному забезпечували надходження нових коштів і в які активи вони були інвестовані. Забезпечення наступних витрат і платежів (розділ ІІ пасиву) та доходи майбутніх періодів (розділ V пасиву) показують заборгованість аптеки власне собі, тобто йдеться про власні кошти аптеки. Тому в агрегованому порівняльному балансі суми цих розділів слід додати до власного капіталу.Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати”, розрахунок показника прибутку включає дослідження таких складових:

 • Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати”, розрахунок показника прибутку включає дослідження таких складових:

 • Чистого доходу від реалізації товарів;

 • Валового прибутку (збитку);

 • Фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування;

 • Чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

 • Оцінка фінансових результатів починається з аналізу динаміки й структури доходів і витрат, що дає можливість одержати найбільш загальне подання про фактори, що вплинули на їх формування. Далі аналізують динаміку показників прибутку аптеки за допомогою методу порівняння фактичних даних за звітний період зі звітними даними за попередній період. На заключному етапі експрес-аналізу показників балансу та звіту про фінансові результати застосовують методику з трьох кроків:

 • На заключному етапі експрес-аналізу показників балансу та звіту про фінансові результати застосовують методику з трьох кроків:

 • Визначення прибутковості сукупних активів та ресурсовіддачі;

 • Аналіз темпів приросту доходу і валюти балансу;

 • Порівняння динаміки показників балансу і звіту про фінансові результати.

 • Прибутковість сукупних активів (ПСА) дозволяє виміряти операційну ефективність аптеки. Для її обчислення необхідно отримати співвідношення прибутку до сплати податків (Пд) до сукупних активів (СА), виражене у %:

 • ПСА= Пд / СА *100%

 • Показник ресурсовіддачі - це відношення доходу (Д) від реалізації до валюти балансу (Б):

 • Р = Д / Б

 • За допомогою показника ресурсовіддачі можна кількісно оцінити суму доходу від реалізації на 1 грн. валюти балансу (майна аптеки). Нормативне значення - більше одиниці. При аналізі даного показника важливо враховувати звітний період. Закономірно, що даний показник, розрахований на 1 квітня (квартал) і 1 січня (рік), буде суттєво відрізнятися через значення у чисельнику, бо дохід у звітності подається наростаючим значенням.Загальне оцінювання динаміки активів аптеки здійснюють способом зіставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінансових результатів. При цьому можливі такі варіанти:

 • Загальне оцінювання динаміки активів аптеки здійснюють способом зіставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінансових результатів. При цьому можливі такі варіанти:

 • Темпи приросту доходу і прибутку більші за темпи приросту активів, тобто у звітному періоді використання активів аптеки було ефективнішим, ніж у попередньому періоді;

 • Темпи приросту прибутку більші за темпи приросту активів, а темпів приросту доходів - менші, тобто підвищення ефективності використання активів відбулося лише за рахунок зростання цін на товари, роботи, послуги;

 • Темпи приросту фінансових результатів (доходу і прибутку) менші за темпи приросту активів, що свідчить про зниження ефективності діяльності аптеки.Зміна активів аптеки, розглянута без порівняння зі зміною фінансових результатів, малоефективна. При використанні аптекою фінансових схем роботи, за якими регулярно проводять взаєморозрахунки з постійними контрагентами з дебіторської і кредиторської заборгованості на значну суму, зниження підсумку балансу за рахунок взаємозаліків може перевищувати його збільшення з інших причин. Тому короткотермінове зменшення величини активів не завжди свідчить про погіршення стану аптеки, особливо якщо цьому сприяє позитивна динаміка фінансових результатів.

 • Зміна активів аптеки, розглянута без порівняння зі зміною фінансових результатів, малоефективна. При використанні аптекою фінансових схем роботи, за якими регулярно проводять взаєморозрахунки з постійними контрагентами з дебіторської і кредиторської заборгованості на значну суму, зниження підсумку балансу за рахунок взаємозаліків може перевищувати його збільшення з інших причин. Тому короткотермінове зменшення величини активів не завжди свідчить про погіршення стану аптеки, особливо якщо цьому сприяє позитивна динаміка фінансових результатів.

 • Для успішного економічного функціонування будь-якої аптеки обов’язковим є співвідношення, що отримало назву “золотого правила” економіки і записується таким чином:

 • Т прибутку >Т доходу > Т активів > 0,

 • де Т - темп приросту в звітному періоді в порівнянні з минулим періодом відповідних показників аптеки.

 •  Для успішної економічної діяльності аптеки необхідно, щоб:

 • Для успішної економічної діяльності аптеки необхідно, щоб:

 • Активи мали тенденцію до постійного росту;

 • Дохід від реалізації повинен зростати вищими темпами, ніж активи;

 • Прибуток повинен збільшуватися вищими темпами, ніж дохід від реалізації.

 • Доповнена формула має вигляд:

 • Т прибутку > Т власного капіталу> Т оборотних активів>Т доходу > Т активів > 0

 • Дотримання в довгостроковому періоді перерахованих вище умов дозволить аптеці успішно економічно функціонувати.

 • Порушення “золотого правила” веде до погіршення і навіть порушення фінансової стійкості функціонування аптеки. А навпаки, суворе дотримання у довгостроковому періоді цього правила забезпечує успішне фінансове функціонування аптеки.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка