Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развитияСкачати 10.38 Mb.
Сторінка43/53
Дата конвертації11.05.2018
Розмір10.38 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53

РОЗРОБКА ПІДХОДІВ ЩОДО АДМІНІСТРУВАННЯ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ
асист. Смоленніков Д.О., студент гр. АМм-31 Ніколенко К.С.
Сучасна ситуація у державі й суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, підвищення рівня життя його населення. Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і економічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють посилену увагу молоді. Держава як потужний, впливовий та дієвий механізм сприяє правовому і соціальному захисту молоді, створює належні умови для всебічного розвитку молодого покоління.

Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства – це інвестиції в розвиток стратегічних ресурсів держави, оскільки саме молоде покоління українців виконує такі важливі соціальні функції, як: успадкування та розвиток досягнутого рівня піднесення суспільства та держави і несе функцію соціального відтворення, відповідаючи за збереження та спадкоємність розвитку суспільства. Держава як потужний, впливовий та дієвий механізм сприяє правовому і соціальному захисту молоді, створює належні умови для всебічного розвитку молодого покоління.

Загалом фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність охоплює різноманітні види діяльності, об'єднані загальною метою: підготовка спортсменів; проведення занять з фізичної культури і спорту; проведення спортивних турнірів, змагань і спортивно-видовищних заходів; організація спортивних заходів; показові виступи спортсменів; навчання населення навичкам спорту тощо. Державна молодіжна політика формується та реалізується шляхом: прийняття законодавчих актів, рішень державних органів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики; проведення у Верховній Раді України щорічних слухань про становище молоді та підготовки доповіді з цього питання Верховній Раді України, Президенту України; діяльності в органах державної влади та управління всіх рівнів структурних підрозділів, що займаються проблемами молоді; створення соціальних служб для молоді та підготовки соціальних працівників; розробки та реалізації державних цільових програм з питань молодіжної політики; виділення у державному та місцевих бюджетах цільових коштів на фінансування державної молодіжної політики, залучення матеріальних і фінансових ресурсів підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, заінтересованих у роботі з молоддю; утворення спеціальних фондів.

Логічним продовженням державної молодіжної політики є публічне адміністрування саме у сфері фізичної культури та спорту.

Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки.

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту спрямовується на створення необхідних умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, як важливого чинника здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля; максимальної реалізації здібностей обдарованих осіб у спорті вищих досягнень, формування у громадян почуття гордості за свою країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі.

Проблеми спорту вищих досягнень стримують утвердження позитивного міжнародного іміджу України як спортивної держави та не сприяють патріотичному вихованню населення.

Тому, розробка підходів щодо адміністрування спортивної діяльності молоді є актуальним питанням для вирішення соціально-економічного та культурного розвитку нашої держави.


    1. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 1. Балакірєва О.М., Головенько В.А. Державна молодіжна політика як важливий напрям діяльності владних інститутів щодо розв'язання проблем молоді в сучасній Україні / Балакірєва О.М., Головенько В.А. // Укр. соціум. – 2006. – № 6. – С. 149-150.

 2. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с. 


ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
студент гр. Е-01 Червяцова О.В.
Для будь-якого підприємства актуальним питанням в наш час є підвищення його ефективності та конкурентоспроможності. 

Керівники підприємств все частіше стали приділяти увагу побудові універсального інструмента управління, який дозволив би забезпечувати майбутні позиції на ринку та конкурентні можливості підприємства.

Одним з перспективних напрямків з удосконалення процесу управління підприємством в цілому, та управління витратами підприємства зокрема, є впровадження бюджетування. 

Бюджетування – це процес планування виробничо-господарської діяльності підприємства, процес розробки, виконання, контролю та аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності господарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати отримані результати на наступний період [1].

Бюджетування пов'язує всі задачі з конкретними цілями фірми, чітко визначає відповідальних осіб по кожній сфері і завданню, дозволяє ефективно управляти фінансовими ресурсами компанії, стимулює керівників відділів до максимально ефективної роботи, робить усю діяльність прозорою і ясною для вищого керівництва. Бюджетне планування на майбутній фінансовий рік створює передумови для можливості щомісячного контролю за фінансовими результатами підприємства і здійснення своєчасного керівництва для досягнення цілей [2].

Процес бюджетування являє собою єдину систему взаємопов’язаних технічних, організаційних і економічних змін на визначений період часу. Він базується на загальній концепції розвитку підприємства, більш детально розробляє економічний і фінансовий аспект стратегії.

Бюджетування стає дуже популярною технологією управління в Україні, що підтверджується створенням та існуванням консалтингових компаній, що займаються постановкою бюджетування на підприємствах, розробка спеціалізованих програмних продуктів.

Але в той же час, процес бюджетування на сучасних підприємствах має такі перешкоди: процес складання планів може затягуватись на досить довгий період; проблема узгодження бюджетів; проблеми обміну даними між відділами, підприємствами та різними програмними продуктами; недостатнє забезпечення інформаційними системи.

Впровадження системи бюджетування на підприємствах України дозволяє: 1) підтримувати систему планування, контролю та управління; 2) забезпечувати прозорість і передбачуваність потоку грошових коштів, посилювати контроль керівництва за рухом грошових коштів; 3) збільшувати ефективність використання та одночасно знижувати ризик управління вільними грошовими коштами; 4) посилювати контроль над виробничими показниками, доходами і витратами як підприємства в цілому, так і окремих структурних підрозділів; 5) консолідувати діяльність всіх структурних підрозділів і спрямувати її на досягнення цілей компанії; 7) забезпечувати мотивацію і посилювати відповідальність менеджерів середньої ланки, передавши їм низку управлінських завдань; 8) оптимізувати документообіг; 9) підвищувати оперативність та якість прийняття управлінських рішень; 10) покращувати платоспроможність підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками.

Отже, впровадження процесу бюджетування на підприємствах дозволить: поліпшити фінансові результати діяльності підприємства та його платоспроможності на основі управління прибутком і витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси, впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами та оптимізувати їх структуру; координувати та узгоджувати дії окремих відділів і підрозділів підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.

Впровадження системи бюджетування на підприємстві ефективно впливає на управління витратами підприємства, його розвиток, підвищення конкурентних переваг, та збільшення їх ринкової частки.


 1. Судакова О.І. Особливості бюджетування українських підприємств [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/NNM_2006/Economics/17385.doc.htm

 2. Бугас Н.В. Бюджетування як ефективний інструмент управління витратами / Бугас Н.В. // Бізнес-інформ. – К. – 2012. – №5. – С. 190-193.


Науковий керівник: асист. Вишницька О.І.РОЗДІЛ 26ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES AND CONSERVATION

ENVIRONMENTДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
асист. Алібекова Ю.Т., студент гр. М-02 Аширова О.О.
Проблеми забезпечення сталого розвитку сучасних адміністративно-територіальних одиниць України знаходяться в центрі уваги. Передумовою для виходу адміністративних територій на траєкторію сталого розвитку є формування ефективної регіональної інноваційної політики.

Значний вклад в теорію та методологію розвитку інноваційного потенціалу внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені як Л. І. Абалкін, Ю. О. Бакланова, Т. А. Васильєва, А. Г. Гренберг, Є. Б. Гончарова, Б. М. Данилишин Д. М. Дронєнко, Ю. В. Краснощокова, Є. О. Кряквіна та ін.

Разом з тим незважаючи на велику кількість досліджень та публікацій, питання дослідження інноваційного потенціалу в контексті досягнення сталого розвитку адміністративних територій є не достатньо дослідженими та висвітленими, та є перспективним і актуальним напрямком для подальшої науково дослідної діяльності.

Сучасний стан інноваційної діяльності адміністративно-територіальних одиниць України характеризується такими основними показниками, як обсяги виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (грн.), в т.ч. в складі державних науково-технічних програмах та регіональних науково-технічних програмах; кількість нових науково-містких технологій, що впроваджені на підприємствах і в організаціях регіону; освоєно нових видів продукції; заключено ліцензійних угод; отримано патентів на винаходи; кількість технополісів (технопарків).

Проведений аналіз показників інноваційної діяльності Сумської області, який здійснено за період з 2001 по 2012 рр., показав, що питома вага підприємств, які впроваджували інновації має негативну динаміку (рис. 1).

Рис. 1 – Динаміка питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації


Також негативною динамікою характеризуються показники кількості організацій, які виконують наукові дослідження й розробки. Так, у 2012 році кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, порівняно з 2005 зменшилась на 55 %, чисельність науковців за останні 5 років скоротилась на 27 %. Зокрема фінансування інноваційної діяльності в 2012 році порівняно з 2011 роком зменшилось на 60 %. Слід зазначити, що фінансування інноваційної діяльності в основному здійснюється за власний рахунок коштів підприємств. В свою чергу фінансування інноваційної діяльності у Сумській області за рахунок коштів державного бюджету, іноземних інвестицій та інших джерел з кожним роком суттєво зменшується (рис. 2).

Рис. 2 – Фінансування інноваційної діяльності у Сумській області за рахунок коштів державного бюджету, іноземних інвестицій та інших джерел


Таким чином, розвиток інноваційної діяльності адміністративних територій потребує збільшення обсягів фінансування за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та коштів інвесторів, обсяг яких на сьогодні дуже низький. Зокрема формування ефективної регіональної інноваційної політики території передбачає усвідомлення того, що інноваційна діяльність впливає на розвиток соціо-еколого-економічної системи. У цьому зв’язку під інноваційною діяльністю нами розуміється система заходів, спрямованих на всебічний розвиток людського потенціалу, підтримку науково-технічної діяльності, модернізацію промисловості та орієнтацію її потужностей на нововведення, які зменшують навантаження на навколишнє природнє середовище та сприяють збереження природних ресурсів.


    1. Головне управління статистики у Сумській області. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=216&level=3


РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
студент гр. Ммc-31 Атаджиков Нагмат
Базовый принцип устойчивого развития означает, что любая экономическая деятельность должна способствовать максимальному сокращению бедности и достижению адекватного качества жизни для всех, с одной стороны, и не превышать способности естественных природных ресурсов к самовосстановлению с другой [1].

Для разработки Концепции устойчивого развития в Республике Таджикистан Распоряжением Президента от 25 апреля 2005 года № РП-1739 [2] была создана рабочая группа с привлечением соответствующих министерств и ведомств. В тесном сотрудничестве с ЮНЕП рабочей группой в течение двух лет была разработана Концепция устойчивого развития Республики Таджикистан до 2030 г. характерного для Республики Таджикистан. Она разрабатывалась на основе международных обязательств по Повестке дня на 21 век, Целям развития тысячелетия и Йоханнесбургской декларации по окружающей среде и развитию.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007 года, №500 утверждена Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию [1].

Основная цель Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию является « … обеспечение стабильного социально-экономического развития при сохранении благоприятной окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений населения страны» [1].

Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию на 2007-2030 годы определяет основные принципы, цели, задачи и механизмы достижения устойчивого развития станы для повышения уровня жизни населения Таджикистана.

Постановлением задекларированы основные задачи перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию [1]: снижение уровня бедности, обеспечение энергетической, продовольственной и социальной безопасности, обеспечение экологической устойчивости, достижение эффективного управления.

Согласно Концепции механизм реализации устойчивого развития Таджикистана включает мониторинг и оценку, управление процессом реализации и финансовое обеспечение.

Документом определены основные целевые индикаторы устойчивого развития Республики Таджикистан, которые представлены системой экономических, экологических и социальных показателей.

После утверждения Концепции (Постановления №500) прошло шесть с половиной лет. На сегодняшний день сложно дать ответ на вопрос: на сколько успешно воплощаются в жизнь идеи устойчивого развития в Республике Таджикистан?

В стране разработана система измерения устойчивого развития. На Министерство экономического развития и торговли Таджикистана возложена ответственность за координацию вопросов измерения устойчивого развития. Большинство министерств страны имеет рабочие группы для координации и осуществления стратегии устойчивого развития.

Согласно результатам Кабинетного исследования достижения странами восточной Европы устойчивого развития [3] в Таджикистане, в настоящее время начата работа по определению показателей устойчивого развития на период 2013-2015 гг. Данные по этим показателям доступны в статистической системе страны. Группы показателей «Субъективное благополучие», «Жилье», «Трудовая деятельность» и «Вода» охвачены полностью. Более чем наполовину охвачены группы показателей «Потребление и доход», «Энергетические ресурсы», «Земля и экосистемы» и «Финансовый капитал». Данные для формирования половины или менее показателей групп «Здоровье», «Качество воздуха», «Образование», «Институты», «Неэнергетические ресурсы», «Климат», «Физический капитал» и «Капитал знаний» доступны в статистической системе Таджикистана. Не имеется данных для формирования показателей групп «Досуг», «Физическая безопасность» и «Доверие».

Также началась подготовительная работа по определению ключевых показателей устойчивого развития на следующие 15 лет на основе итогового документа Рио+20 «Будущее, которое мы хотим».


 1. Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 01.10.2007, №500.

 2. Распоряжение Президента Республики Таджикистан от 25.04.2005, № РП-1739.

 3. Оценка потенциала стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в производстве статистики по измерению устойчивого развития и экологической устойчивости: Кабинетное исследование / В рамках проекта Счета развития – Режим доступа : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/ 2013/mtg2/SD_desk_study_RU_Final.pdf.

Научный руководитель: ассист. Шевченко Т.И.
УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІКА ПОТРЕБУЄ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
аспірант Базіль О.В.
За останні роки в Україні неодноразово піднімалося питання, щодо газової залежності України від Російської федерації не тільки на політичному, а й на економічному, екологічному та державному рівні. Актуальність даної проблеми не втрачається з моменту становлення незалежності України, більше того, вона зростає та нагадує про себе кожного року при складанні бюджету України. Так у 2014 році в бюджет України закладено граничний дефіцит розміром 68 564 275,4 тис. гривень.

Проблема полягає у тому, що Україна вимушена купувати природній газ, таким чином вона є енергетично залежна від Російської федерації, внаслідок чого остання здійснює політичний та економічний тиск, шляхом регулювання ціни.Розглянемо більш детально основний інструмент впливу, для цього наведемо зведену таблицю експорту газу «Газпромом» за обсягами та ціною у різні періоди часу (табл.1).
Таблиця – Статистичні дані експорту «Газпрому»


Період

Експорт "Газпрому" до України

Експорт "Газпрому" до Європи

Експорт "Газпрому" до країн колишнього СРСР*

Обсяг поставок, млрд м3

Середня ціна у долл. за 1000 м3

Обсяг поставок, млрд м3

Середня ціна у долл. за 1000 м3

Обсяг поставок, млрд м3

Середня ціна у долл. за 1000 м3

2006

55,1

95

161,5

261,9

101

88,6

2007

54,3

130

168,5

269,4

96,5

110,9

2008

47,2

179,5

184,4

407,3

96,5

159,2

2009

37,8

259,4

148,3

296,7

56,7

202,1

2010

36,5

260,7

148,1

301,8

70,2

231,7

2011

40

309

156,6

383

81,7

289,5

2012

32,9

426

151

385,1

66,1

305,3

2013

25,8

413,5

126,8**

382,5**

42,2**

262,1

І кв. 2014

-

268,5

-

-

-

-

2 кв. 2014

-

485***

-

-

-

-

* Статистика країн колишнього СРСР включає Україну

** данні за три квартали 2013 р.

*** ціна на 2014 рік для України офіційно заявлена 02.04.14 року президентом «Газпрому» О. Міллером на зустрічі з прем’єр міністром РФ Д. Медведєвим


Відповідно до табл.1 бачимо, що Україна з зменшує обсяги закупівлі природнього газу, однак разом з тим має суттєве збільшення ціни, яке значно вище у порівнянні з Європою та країнами колишнього СРСР (рис 1).

Рис. – Зміна ціни експортного природнього газу «Газпрому»


Як зазначено на рис. 1 у 2013р. Україна має найбільш високу ціну на газ у порівнянні з іншими країнами, при цьому варто зазначити, що експорт газу до Європи здійснюється через Україну, відповідно і ціна повинна бути меншою враховуючи транспортні витрати. Однак у 2014 році Україна повинна буде платити на 18% більше ніж у 2013 року, і на 80% більше ніж у І кв. 2014р.

Проблема наявної енергетичної залежності Української економіки може бути вирішена різними шляхами, такими як: збільшення видобутку власного природнього газу; впровадження видобутку сланцевого газу; переведення економіки на вугільне енергоспоживання; збільшення ефективності використання природнього газу; впровадження реверсних поставок газу з Європи.

Вирішення цього питання тісно пов’язане з природокористуванням та охороною навколишнього середовища, тому необхідно узгоджувати еколого-економічні інтереси держави, що зумовлює необхідність проведення дослідження щодо вибору оптимального варіанту з урахуванням еколого-економічних відносин.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка