Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развитияСкачати 10.38 Mb.
Сторінка4/53
Дата конвертації11.05.2018
Розмір10.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Кундиус Н.О.

Концептуальні основи формування стратегії підприємства.275

Мартинець В.В., Перепека Є.І.

Управління конфліктами в організації276

Мартинець В.В., Самофалова О.А.

Тайм-менеджмент як засіб оптимізації робочого часу і удосконалення професійної діяльності керівника278

Myroshnychenko D.V.

Dashboards as business performans management software (BPMS)279

Овеков И.М.

Стратегия управления финансовой устойчивостью на основе економико-математических моделей280

Панасовский Ю.В., Султанов Б.Т.

К вопросу о совершенствовании системы оплаты труда на предприятии282

Перфільєва О.О.

Вплив стейкхолдерів на формування іміджу компанії283

Портянка А.Г.

Роль планування інвестиційної діяльності в підвищенні ефективності діяльності підприємства285

Прус А.В.

Співвідношення авторитарного, демократичного та ліберального стилів управління в сучасній організації286

Рибалка Н.А.

Управління конкурентоспроможністю підприємства288

Сірик Г.М.

Розвиток інноваційної діяльності в промисловості України289

Smolennikov D.O., Guzenko D.D.

Evaluation of the business using multiple analysis technique291

Solyanik O., Tarkhova L.

Corporate social responsibility: essence, direction, standards292

Черевко А.А.

Управління розвитком підприємства

293

Shkurko I.I.

the quantitative approach to evaluation of the industry attractiveness

295

Шуваєва К.Г.

Особливості системи управління витратами торгового підприємства296РОЗДІЛ 24
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

HR-MANAGEMENT


Байстрюченко Н.О., Мироненко Ю.Л.

Оцінка впливу професійного навчання на результати виробничої діяльності297

Білолюбська В.

Удосконалення системи професійного розвитку персоналу на підприємстві299

Грищенко В.Ф., Грищенко И.В., Измайлов А.К.

Перспективы развития подходов к экономической оценке трудового потенциала предприятия

300

Дегтяренко О.Г., Харченко Т.

Удосконалення управління персоналом на підприємстві А-Мусон в умовах ринку301

Жулавський А.Ю., Бездідько Л.О.

Соціальний пакет як інвестиції в людський капітал302

Ковальов В.О.

Особливості підбору персоналу на підприємствах будівельної галузі303

Краснобаєва А.Д.

Особливості управління персоналом в сучасних організаціях305

Красуля М.В.

Вплив системи стимулювання персоналу на результати діяльності організації

306

Кулинич I.А.

проблеми оптимiзацiї витрат на пiдготовку персоналу та пiдвищення ефективностi його дiяльностi в умовах кризи

307

Курило Є.С.

Діагностика персоналу як елемент кадрового менеджменту308

Мирошниченко Ю.О., Ханюкова О.А.

Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах ЖКГ в сучасних умовах

310

Нєженець О.О.

Особливості управління персоналом на підприємствах зв’язку в ринкових умовах господарювання311

Руденко Н.С.

Підходи до управління персоналом в умовах кризи

313

Удовиченко В.В.

Організація стимулювання персоналу на підприємстві ПАТ «Сумихімпром» цеху ортофосфорної кислоти314

Шейко Є.В.

Кадрове адміністрування в системі управління персоналом на сучасних підприємствах315

Яковенко М.Ю.

Проблеми забезпечення персоналом у сфері інформаційних технологій та шляхи її вирішення316РОЗДІЛ 25
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ADMINICTRATIVE MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION


Безноєва О.В.

Сутність та роль проектного підходу в сучасному бізнесі при створенні студії сучасного танцю і хореографічного мистецтва “Force”318

Вишницька О.І., Назаренко Г.С.

Удосконалення системи управління місцевими бюджетами319

Древаль О.Ю., Швецов А.В.

Особливості мотивації державних службовців

321

Древаль О.Ю., Чебанюк О.М.

Системний підхід до визначення ефективності державної служби

323

Красуля М.В.

Розвиток ринку освітніх послуг в Україні

324


Кулинич І.А.

Проблеми поширення тіньової економіки в сучасних умовах та шляхи її мінімізації326

Кундиус Н.О., Черевко А.А.

Особливості та проблеми управління в системі освіти і науки України327

Макій Ю.В.

Управління дистанційною освітою у вищому навчальному закладі329

Nechyporenko V.N.

Analysis of market services of out-of-school education330

Самофалова О.А.

Адаптація науково-технічного потенціалу області до потреб економіки регіону та України332

Смоленніков Д.О., Ніколенко К.С.

Розробка підходів щодо адміністрування спортивної діяльності молоді333

Червяцова О.В.

Основні проблеми та перспективи системи бюджетування на підприємствах України334


РОЗДІЛ 26
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES AND CONSERVATION

ENVIRONMENTАлібекова Ю.Т., Аширова О.О.

Дослідження інноваційного потенціалу в контексті досягнення сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць336

Атаджиков Нагмат

Реализация концепции устойчивого развития в Республике Таджикистан337

Базіль О.В.

Українська економіка потребує енергетичної незалежності339

Волковець Т.В.

Визначення алгоритму розробки і запровадження екологічних податків340

Галинська Ю.В., Шкиль Д.С.

Роль і місце рентних доходів в системі держава – регіон – суб’єкт господарювання342

Жулавський А.Ю., Мирошниченко Д.В.

Організаційно-фінансовий механізм врахування екологічного фактору при визначенні бюджетних витрат на регіональному рівні343

Кошевець В.В.

Екологічний гудвіл як інструмент управління вартістю підприємства345

Мирошниченко Д.В.

Напрямки екологізації фінансових відносин в контексті екологічно сталого розвитку регіону346

Найчук О.А.

Україна в рамках конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані347

Опанасюк Ю.А.

Методичні розробки щодо аналізу еколого-економічних збитків від катастроф техногенного характеру експрес – методом

349

Пустовар Н.Ю., Опанасюк Ю.А.

Раціональне та ефективне використання природно-ресурсного потенціалу регіону та України350

Сидоренко Н.В., Мирошниченко Д.В.

Рентні відносини як важлива складова державної політики в умовах становлення ринкової економіки351

Щербак В.В.

Особливості паливно-енергетичної компанії з організаційно-замкненими технологічними циклами353


РОЗДІЛ 27ФІНАНСИ ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

ФИНАНСЫ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

FINANCE CURRENCY AND CREDIT


Абрамчук М.Ю., Гиренко І.С.

Проблеми фінансування діяльності суб`єктів малого бізнесу та шляхи їх вирішення354

Абрамчук М.Ю., Луговський О.А.

Негативні фінансові наслідки запровадження та функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення355

Абрамчук М.Ю., Манзюк А.О.

Особливості фінансового менеджменту у сфері малого бізнесу356

Алексєєва С.О.

Інвестиційні процеси в умовах глобалізації357

Антонюк Н.А., Кужель І.М.

Проблеми та перспективи розвитку лізингових відносин в Україні358

Антонюк Н.А., Мaтюшенко Я.П.

Проблеми зaлучення iноземних iнвеcтицiй в економiку крaїни тa зacоби їх подолaння360

Антонюк Н.А., Павленко І.В.

Сучасні особливості аналізу фінансового стану підприємств361

Барикіна Н.І.

Малий бізнес в умовах ринкової економіки: сучасний стан та механізм їх підтримки363

Вакарчук В.В.

Роль фінансових посередників на фондовому ринку364

Доля Є.В.

Об'єктивна необхідність наукових досліджень та інноваційних процесів, їх ефективність на сучасному етапі розвитку економіки України366

Доля Є.В.

Недержане пенсійне забезпечення, як альтернатива отримання доходу в майбутньому366

Зайцев О.В.

Критика монетарної регулятивної політики в межах традиційного і сучасного монетаризму367

Захарченко С.І.

Моделі державного регулювання інвестиційних процесів368

Зеленська В.О.

Роль електронних грошей в сучасній економіці370

Карпенко І.В.

Обов’язкове медичне страхування в Україні: необхідність

та перспективи розвитку


370


Карпенко А.М.

Монетарний трансмісійний механізм та його особливості в Україні372

Карчевська Є.О.

Управління формуванням прибутку підприємства373

Катериніна М.П.

Фінансово-депозитний потенціал домогосподарств: сутність та призначення375

Катериніна М.П.

Фактори впливу на прийняття інвестиційних рішень домогосподарств376

Кириллова А.М.

Фінансова безпека України: виявлення загроз і шляхи їх запобігання378

Колесник М.Є.

Показники факторного аналізу прибутку підприємства379

Корж І.С.

Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні380

Котенко Н.В., Карпенко С.Г.

Проблеми фінансування неурядових екологічних організацій у сучасних умовах382

Кужель І.М.

Проблеми використання вексельного фінансування в Україні383

Ломака А.С.

Бюджетування на підприємстві: проблеми та завдання385

Манзюк А.О.

Антикризове фінансове управління підприємством та аналіз методів банкрутства386

Михайлик А.М.

Податки та їх вплив на діяльність господарюючих суб’єктів388

Молодецький Д.Р.

Проблеми формування державного бюджету389М’янівська Я.В.

Підходи до вибору показників фінансового стану на стадіях життєвого циклу підприємства

390

М’янівська Я.В.

Особливості інфляційного таргетування391

Никонець М.О.

Вплив оподаткування на економічну діяльність підприємства392

Оголь О.О.

Соціально-економічні наслідки тінізації економіки394

Павленко І.В.

Аналітична база оцінювання та прогнозування зовнішнього державного боргу395

Павлюк А.

Значення міжнародних фінансових організацій для подальшого розвитку України396

Педич І.В.

Державний борг України та його вплив на економіку397

Петльована Л.С.

Проблеми фінансування інноваційної діяльності399

Самойлікова А.В., Гегешко К.Г.

Лізинг як сучасне альтернативне джерело фінансового забезпечення підприємства400

Самойлікова А.В., Сич І.В.

До питання управління фінансовою санацією підприємства402

Ступнікова К.Б.

Аналіз державного боргу України403

Сухомлин Д.В.

Методики оцінки ймовірності банкрутства підприємства
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка