Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развитияСкачати 10.38 Mb.
Сторінка27/53
Дата конвертації11.05.2018
Розмір10.38 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   53

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
студент гр. УДм-31 Рибалка М.В.
Основним фундаментальним принципом економічного процвітання будь-якого підприємства і країни в цілому є постійне здійснення інноваційної діяльності і створення об'єктів промислової власності – основи випуску нової конкурентноздатної продукції, впровадження нової конкурентноздатної технології, що забезпечують одержання прибутку.

У діяльності підприємств розвинутих країн інновації і технічний розвиток є важливим засобом вирішення соціально-економічних завдань. Високий рівень розвитку технології в постіндустріальній економіці дозволить перевести ресурси в інші види ресурсів і стимулювати процеси створення нового багатства.

Прагнення зменшити економічний розрив між розвинутими країнами і країнами третього світу зумовлює необхідність створити сприятливий інноваційний клімат у країнах третього світу для активізації інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності.

Це потребує розробки і наукового обґрунтування системи управління інноваційною діяльністю підприємства, що відбиває особливості країн третього світу, і водночас дозволяє повною мірою використовувати позитивний досвід розвинутих країн.

Безумовно, ніхто не може дати гарантії, що інвестиції в нові продукти чи технології принесуть гідну віддачу, особливо за умов нестабільного ринку. Але методи, які дозволяють збільшити вірогідність успіху, все ж таки існують.

Ефективне управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення таких основних кроків: визначення найбільш ризикованих напрямів діяльності підприємства; використання різноманітних джерел новаторських ідей; визначення кількісних цілей, на досягнення яких спрямований інноваційний проект; визначення основних етапів роботи з реалізації інноваційного проекту, при цьому перехід до наступного етапу є неможливим, доки не закінчений попередній.

Дотримання цих ключових правил управління інноваціями допоможе забезпечити досягнення успіху та зменшити рівень ризику.

Не викликає сумніву той факт, що управління являє собою складний процес, спрямований на досягнення поставлених цілей. При цьому проблеми виникають як у здійсненні самого процесу управління, так і у визначенні й урахуванні специфіки об'єкта управління – інноваційної діяльності.

Так, однією із проблем управління інноваційною діяльністю є відсутність кваліфікованих кадрів. Як показує практика, питаннями управління інноваціями та інноваційним розвитком на підприємствах найчастіше займаються не менеджери з інновацій, а інженери або науковці-дослідники, які, як правило, талановиті, але не мають достатнього досвіду в реалізації інноваційних проектів.

Процес управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення певних функцій, пов'язаних з організацією, плануванням, мотивацією, регулюванням і контролем впровадження інновацій. З метою забезпечення ефективності даного процесу на вітчизняних підприємствах повинні створюватися відповідні системи реалізації зазначених функцій, тобто необхідно приділяти окрему увагу формуванню ефективного механізму управління інноваційною діяльністю, як у теорії, так і на практиці.

Перелік зазначених проблем не є вичерпним, однак наведені з них вимагають першочергової підвищеної уваги. При цьому вирішення таких проблем сприятиме збільшенню ефективності й результативності інноваційних процесів, що у свою чергу призведе до підвищення активності впровадження підприємствами різного роду нововведень, адже саме інноваційна діяльність сьогодні є однією із головних складових успіху будь-якого підприємства. Формування ефективних організаційних форм управління інноваціями підвищує чутливість підприємства до змін і його здатність гнучко переналагоджуватися, реагуючи на сигнали зовнішнього середовища. Такі структурні утворення можуть бути вкраплені у звичайну механістичну структуру і бути постійними центрами ініціювання змін; можуть утворюватися спонтанно у формі внутрішнього підприємництва чи формуватися у вигляді організаційних штабів.

Отже, управління інноваційною діяльністю є невід'ємною частиною виробничо-господарської діяльності підприємства, яка несе в собі імпульс розвитку, ґрунтуючись на нових підходах до вирішення звичних виробничих завдань. Оптимальне поєднання виробничої та інноваційної діяльності дає змогу не лише постійно вдосконалювати виробничий процес і продукцію, а й діяти на випередження, виявляти нові перспективні напрями чи форми бізнесу, а також диверсифікувати діяльність з метою задоволення нових суспільних потреб.

Наковий керівник: доц. Олефіренко О.М.
ФАКТОРИ ВИБОРУ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
аспірант Росохата А.С.
Вибір напрямку інноваційного розвитку промислового підприємства у багатьох випадках враховує те, що може відбутися у майбутньому. Вибір інноваційного напрямку розвитку передбачає комбінацію бачення поточної ситуації та уявлення про можливі зміни. Точність управлінського вибору у передбаченні зовнішніх та внутрішніх умов майбутнього забезпечує високу ймовірність досягнення запланованих цілей. Прогнозування є основним інструментом проведення ефективної стратегічної політики інноваційного розвитку в майбутньому. Прогнозування – процес передбачення майбутнього стану, перспектив змін певного явища чи процесу [1].

Результати прогнозування використовують у багатьох сферах діяльності промислового підприємства, до них можна віднести: маркетинг, збут, інвестиції, фінанси; які дуже тісно поєднані на підприємстві в рамках розгортання інноваційної діяльності. Оскільки будь-яка інноваційна діяльність за своєю суттю орієнтована на майбутнє, то прогнозування створює фундаментальну основу вибору напрямку інноваційної діяльності промислового підприємства. Прогнозування є комплексним процесом, який може одночасно відбуватися на основі різних методів, що поєднують як кількісні дані, так і предметну інформацію.

На сьогоднішній день існує більше 150 методів прогнозування, на практиці застосовуються лише деякі з них. Але все ж таки ця сукупність методів, що вживається є доволі значною. Проблемним питання на сьогоднішній є вибір оптимального методу прогнозування для конкретного підприємства в залежності від напрямку, що прогнозується. Наведемо фактори, які можуть в різній мірі впливати на вибір методу прогнозування взагалі [2]: 1. Час: часовий проміжок прогнозу; терміновість прогнозу; частота оновлення. 2. Необхідні ресурси: математична складність, доступна компанії; комп'ютерні ресурси; фінансові ресурси. 3. Вхідні характеристики: доступність попередніх даних; частота мінливості і діапазон коливання; зовнішня стабільність. 4. Необхідні вихідні характеристики: детальність або ступінь розукрупнення; точність.

Існують думки науковців, що методи прогнозування мають відповідати таким вимогам: поєднання суб'єктивної цінності й об'єктивної значущості оцінок; чітке застосування оцінок, яке не допускає різних тлумачень щодо вибору методів; можливість накопичення статистичної інформації та її використання для прогнозування [1].

Дані фактори впливають на вибір методу економічного прогнозування у будь-якій сфері, але якщо звузити область вибору методу прогнозування до напрямку інноваційного розвитку промислового підприємства, то необхідно наголосити на аспектах, які є вагомими саме в даній сфері. Критерії вибору методу прогнозування повинні враховувати: характерні риси та особливості інноваційної діяльності промислового підприємства, а саме: використання інтелектуальних та технологічних можливостей досягнень науки та техніки; високий рівень реалізації технічних та економічних можливостей організації виробництва та збуту; значний вплив зовнішнього середовища (макро- та мікрооточення); можливість створення та реалізації нововведень на всіх етапах виробничого циклу, а також врахування життєвого циклу підприємства та готової продукції; врахування витрат таким чином, що дозволяє використовувати ціни, сумісні з купівельною спроможністю споживачів; можливість просування товарів та послуг на ринку за допомогою більш ефективного, ніж у конкурентів способу тощо. На основі цих особливостей можна сформувати фактори вибору методу прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства. Так, обраний метод прогнозування напрямів інноваційного розвитку повинен: спиратися на ґрунтовні дослідження, бути змістовним та конструктивним, здійснювати прогноз на основі кількісних даних, аналізувати якісні характеристики діяльності підприємства та інноваційних зрушень, має представляти логічний взаємозв’язок формалізованих та неточних характеристик досліджуваних процесів та явищ, враховувати неперевірену, неповну, неточну, суперечливу інформації щодо сучасного та перспективного розвитку подій, аналізувати тренди та тенденції сьогодення, явні та приховані споживацькі запити, ринкові можливості тощо.

Отже, виходячи із наведених критеріїв вибір методу прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства є більш конкретизований та доступним, що в подальшому розкриває перспективи здійснення максимально вірогідного прогнозу.
  1. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

  2. Глущенко В.В. Розробка управлінського рішення. Прогнозування – планування. Теорія проектування експериментів / Глущенко В.В., Глущенко І.І. – м. Залізничний: ТОВ НВЦ «Крила», 2000.
РОЗДІЛ 19


ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

INTERNET MARKETING


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТОВАРІВ
асист. Голишева Є.О., cтудент гр. МК-11 Рудь М.П.
Iнтернет маркeтинг – це сукупнiсть захoдів, cпрямованих на пiдвищення рeйтингу iнтернет-реcурсу в мeрeжі, збiльшeння вiдвiдуванocтi і, як наcлідoк, залучeння нoвих клiєнтiв і зрoстання ефективності діяльності кoмпанiї [1].

Тoвари пoділяються на прoмислові та тoвари ширoкoгo вжитку. Промислові товари – матеріали і деталі, капітальне майно та допоміжні матеріали що реалізуються в межах однієї території в певний момент часу. Для просування таких товарів в мережі Інтернет основна увага приділяється оформленню сайту, адже покупцями промислових товарів є переважно підприємства.

Товари промислового вжитку не є популярними та не націлені на переважну більшість споживачів в Інтернеті. Їхніми цільовими групами є підприємства. Тому сайт має бути лаконічним, виконаним у діловому стилі, на ньому має міститися вся необхідна для споживача інформація про товари та їхні характеристики.

Розглянемо детальніше особливості реклами на промисловому ринку.

Так як промисловими товарами цікавиться обмежена кількість покупців, це звужує вибір способів реалізації та просування товару в Інтернеті. Тому обираються способи просування, що доносять інформацію до потенційних клієнтів шляхом розміщення реклами на спеціалізованих сайтах.

Коли потенційний покупець обирає промисловий товар, у нього переважають раціональні мотиви над емоційними. А отже і змінюється його сприйняття реклами в цілому. Споживача не приверне увагу креатив, гарні слова та порожні обіцянки, якщо змістовної сторони реклами немає. Вони мають спочатку привернути до себе увагу на загальному фоні, тобто реклама має бути лаконічною та містити інформацію про особливості товару та його характеристики.

Запoрукoю вдалoгo бiзнесу є дoвгoстрoкові та пoстійні партнерcькi віднoсини пoстачальника з пoкупцем прoмислових тoварів. Основний критерій вибору для потенційного споживача – це комфортні, постійні та достовірні умови поставки і, головне, довіра до постачальника [2].

Товари широкого вжитку – товари, які використовуються більшістю населенням. Основна увага для просування таких товарів в Інтернеті полягає переважно як у досконалості сайту, так і в рекламі, яка відіграє важливу роль у просуванні товарів.

Особливості інтернет-маркетингу для різних видів товарів широкого вжитку полягають: 1. Товари повсякденного попиту – це відносно дешеві товари, які споживач купує постійно, не задумуючись, та приділяючи мало часу на зіставлення товару з іншим та купівлю. До таких товарів відносять напої, солодощі, пральні порошки, журнали тощо. Тому доцільно застосовувати відносно великі обсяги реклами на сайтах з широким колом аудиторії, головне, щоб реклама притягувала увагу споживачів та була у них постійно перед очами. 2. До товарів попереднього вибору відносяться такі, які потенційний споживач зіставляє з іншими товарами, та обирає найкраще із зіставленого ним. Сюди можна віднести побутову техніку посуд, взуття, одяг тощо. Для таких товарів необхідне вибіркове поширенні реклами на сайтах, які пов’язані з відповідними товарами. Приділяється значна увага оформленню офіційних сайтів товарів, а опис асортименту товару та його характеристик. 3. Товари особливого попиту – це товари широкого вжитку, що мають унікальні характеристики. Щоб придбати такий товар, більшість покупців докладають додаткові зусилля. Це певні предмети розкоші, ювелірні прикраси тощо. Значна увага приділяється рекламі та її розміщенню. Реклама має виглядати «коштовно» та переконувати споживачів, що товар є ексклюзивним. 4. До товарів пасивного попиту відносяться товари, про які споживач не знає (або знає, але не замислюється про їхню купівлю). Це дитячі енциклопедії, домашні охоронні системи тощо. Для таких товарів характерним є просування на різних інтернет-сайтах, а реклама має бути агресивною [3].

Отже, можна зробити, висновок, що рoзглянуті oсoбливості викoриcтання iнтернет-маркeтингу cьогoдні cтосуються майже всiх аcпектів маркeтингoвoї діяльнocті пiдприємств, йoгo рoль пoстійно збiльшується. Для багатьoх кoмпаній питання вже пoлягає не в тoму, чи вартo викoристoвувати інтeрнет-маркетинг, а в тoму, скільки коштів необхідно вкласти у його реалізацію.
 1. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник / А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л, 2009.

 2. Маркетинг и основы маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mkg.ucoz.com/.

 3. Реклама и реальный мир [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.good-reklama.ru/.


ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
студент гр. МК-01 Іванова Т.Є.
Сучасні споживачі стали вибагливими як до товарів, що пропонує ринок, так і до обслуговування. Часто байдуже ставлення до споживача призводить до втрати зацікавленості потенційних споживачів, і як результат, до втрати прибутків. Споживачі обирають комфорт та економію часу при покупці товарів або послуг, тому у сучасному світі процвітають продажі через Інтернет-магазини. Сучасні інформаційні технології надають можливість забезпечити найвищий рівень сервісу і зручність для споживачів. Однією з них є створення магазинів у мережі Інтернет.

Концепція створення магазинів у мережі Інтернет є достатньо привабливою для бізнесменів-початківців, оскільки дана діяльність має наступний перелік переваг: доступ до великої кількості клієнтів, витрати нижчі, порівняно із відкриттям звичайного магазину, торгівля в Інтернет-магазині може здійснюватись цілодобово, легкість підтримки контакту з клієнтами в режимі он-лайн, простота здійснення покупки.

Створення Інтернет-магазину включає у себе декілька етапів: відбір ідейної ніші – профіль магазину; юридичне оформлення Інтернет-магазину; пошук постачальників; створення сайту; оплата та доставка замовлень; просування сайту [1].

Є кілька суттєвих переваг юридичного оформлення Інтернет-магазину: не всі постачальники погодяться співпрацювати з сумнівною компанією, кур’єрські служби не завжди будуть готові передавати гроші за замовлення готівкою, оптові покупці будуть боятися відправляти гроші без розрахункового рахунку.

Пошуком постачальників потрібно зайнятися одразу після завершення етапу ідейної ніші. Недоцільно зосереджувати свою увагу на одному постачальнику, завжди повинен бути запасний варіант. Всі постачальники поділяються на виробників та дистриб’юторів. Виділяють 3 схеми співпраці із постачальниками: робота тільки зі своїм складом; робота під реалізацію, не маючи власного складу; комбінована схема (поєднання двох попередніх схем).

Найбільш поширеною є комбінована схема, оскільки підприємець повинен мати на складі товари, попит на яких найбільший, інші товари – закуповують у постачальників на замовлення [2].

Створення сайту починається з визначення специфіки сайту. Щоб виділитись серед конкурентів необхідно звернути увагу на деталі, що суттєво впливають на свідомість потенційного споживача: піктограма сайту, заголовок сторінки, домен, назва сайту, зміст сайту, зручність користування сайтом та дизайн сайту. На готовій титульній сторінці сайту розміщують інформацію про товари (короткий опис з фотографіями), останні акції, новини магазину та контакти. Сайт функціонує тоді, коли на ньому постійно оновлюється інформація, що може позитивно вплинути на рейтинг сайту при введенні користувачем певних слів, комбінацій або речень.

Невід’ємною частиною планування Інтернет-магазину є доставка товарів. Сучасна інфраструктура надає безліч можливостей доставити товар до споживача, найактуальнішими засобами є кур’єрська доставка, звичайна пошта, транспортні компанії та самовивіз. Доставка замовлень включає у себе організацію оплати товарів як у постачальників, так і отримання грошей від покупців – банківські рахунки, Інтернет-гаманці тощо.

Просування сайту – це комплекс заходів щодо забезпечення відвідуваності сайту цільовою аудиторією. Відвідувачами є потенційні споживачі, котрі зацікавлені у придбанні товарів, що представлені на сайті. Одним із найважливіших етапів просування сайту є пошукова оптимізація (SEO – Search Engine Optimization), яка являє собою комплекс заходів щодо підвищення позицій сайту в пошукових системах, і таким чином, дозволяє збільшити його цільову відвідуваність [3]. Чим більше на створюваному сайті унікальних текстів, тим частіше пошукові системи будуть відображати посилання на Інтернет-магазин.

Створення Інтернет-магазину – клопіткий процес, що має переваги та недоліки. Будь-яка підприємницька діяльність є ризиковою, однак, продажі у мережі Інтернет набули популярності серед молодого населення, а отже прогресивні настрої споживачів дають поштовх для розвитку Інтернет-інфраструктури.
 1. «Базовая схема создания интернет-магазина» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idivpered.ru/2012/07/bazovaya-sxema-sozdaniya-internet-magazina/

 2. «Как быстро найти поставщика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moyafirma.com/kak-bystro-nayti-postavschika-dlya-internet-magazina-398.html

 3. «Раскрутка сайта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.segodnya.ua/life/work/Kak-otkryt-svoy-internet-magazin-i-raskrutit-ego-v-seti-439830.html


Науковий керівник: проф. Ілляшенко С.М.
Особливості сучасного Інтернет-маркетингу
студент гр. МК-21 Кирилова А.М.
Внаслідок глобалізації всіх процесів економічної, політичної, культурної сфер, а також світових ринків, підприємства вимушені змінювати свою маркетингову стратегію і формувати її на основі сучасних інформаційних технологій. Питання ефективного Інтернет-маркетингу залишається актуальним сьогодні через поширеність і зростаючу популярність Інтернет-бізнесу та електронної комерції.

Інтернет-маркетинг – комплекс соціальних та управлінських процесів, які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб споживачів у мережі Інтернет при формуванні пропозиції і системи обміну товарів і послуг за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій [1].

Інтернет-маркетинг вперше з'явився на початку 1990-х років, коли текстові сайти почали розміщувати інформацію про товари. Через деякий час інтернет-маркетинг переріс у щось більше, ніж продаж інформаційних продуктів, зараз йде торгівля інформаційним простором, програмними продуктами, бізнес-моделями й багатьма іншими товарами та послугами.

Такі компанії, як Google, Yahoo, і MSN підняли на новий рівень і сегментували ринок інтернет-реклами, пропонуючи малому і середньому бізнесу послуги з локальної реклами. Рентабельність інвестицій зросла, а витрати вдалося знизити. Цей тип маркетингу став основою сучасного капіталізму, яка дозволяє будь-кому, у кого є ідея, товар або послуга досягти максимально широкої аудиторії [2].

Маркетинговий канал в Інтернеті відрізняється від інших видів маркетингу такими характеристиками:


 • Таргетинг – чітко визначена цільова аудиторія, якій надається інформація і демонструється реклама.

 • Низька вартість.

 • Мультимедійність – можливість розміщення інформації у вигляді графіки, звуку, відео тощо.

 • Трекінг – можливість аналізу поведінки відвідувачів сайту та врахування його результатів при удосконаленні продукції, самого сайту і маркетингових заходів.

 • Інтерактивність – споживач має можливість взаємодіяти з продавцем, попередньо ознайомлюватися з товаром, користуватися зворотним зв’язком.

 • Доступність та гнучкість – інформація доступна 24 години 365 днів у році, а маркетингові дослідження мають можливість вільного початку та закінчення.

 • Можливість створення віртуальних спілок за певними інтересами або спрямуванням, яке в перспективі формує цільову аудиторію.

Маркетингові можливості мережі Інтернет виявляються на різних стадіях виробничого циклу підприємства: вивчення ринку, виробництво товару або надання послуги, реалізація товару або послуги, післяпродажна підтримка.

Отже, основні переваги Інтернет-маркетингу полягають не тільки в тому, що є можливість чіткого охоплення цільової аудиторії. Він пропонує гнучке управління рекламними комунікаціями. На сьогоднішній день складно знайти велике індустріальне підприємство, яке не просуває себе в мережі.

Тенденції зростання можна легко побачити і по постійному розширенню торговельних інтернет-майданчиків, а також зростання їх кількості. Інтернет-маркетинг – сфера економіки і торгівлі, яку необхідно удосконалювати і змінювати, а з боку держави – удосконалювати законодавчу базу даного сегменту ринкових відносин.


 1. Шалева О.І. Електронна комерція. Навч. Посібник / О.І. Шалева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

 2. Буреніна Т.А. Маркетинг на базі Інтернет-технологій / Т.А. Буреніна. – М.: Благовіст-В, 2005.

 3. Система та характеристики сучасного маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/381/44/1/2/. – Назва з екрану.


Науковий керівник: доц. Шипуліна Ю.С.
ВИКОРИСТАННЯ PR В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
студент гр. МК-31 Конопелько Г.М.
Використання PR в Інтернеті може призвести до реальної економії та прибутку. Адже, 10 років тому ми навіть уявити не могли, навіщо нам Інтернет. Адже зараз вже маємо великий прогрес. Саме Інтернет дає нам багато можливостей, наприклад, при покупці чогось або замовлення. певну продукцію, навіть не виходячи з дому. Цим і обумовлюється актуальність теми.

Спочатку треба сказати, що означає PR (Public Relations)- з англійської перекладається як «суспільні відносини» або «зв'язки з громадськістю». Важко сказати хто є засновником PR. Адже, навіть не можливо визначитии до якого періоду належить PR. Цікавіше те, що PR будується на зусиллях не тільки переконувати людей, але і впливати на їх поведінку. Як визначив відомий філософ Арістотель (384-322 рр. до н. е.) що, переконати аудиторію можливо тоді, коли досягнеш прихильності або ж симпатії до себе. Ту добу може схарактеризувати фраза «Vox populi – vox dei», що означає «лас народа – глас Божий».

Історія людства доводить, що інструментарій впливання на громадськістю широко застосовувався при підготовці до війни, лобіюванні політичних кіл, організації підтримки політичних партій, просування товарів на ринках. І насправді, багато із того, чим користуються сучасна громадськість в сфері Public Relations, не нове.

Один з родоначальників наших часів Едвард Бернейз визначав, що в ідеалі Public Relations – це творча сила, з допомогою якої надаються інформація про цікавих людей і події, в результаті чого підвищує інтерес до основних і важливих питань життя, до соціального, економічного і політичного життя суспільства [5, с. 33]. Сем Блек визначає Public Relations як «мистецтво і наука досягненні гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованій на правді та взаємоінформованості» [1, с. 5]. А ось Рекс Харлоу вважає, що «Public Relations – це одна з функцій управління, сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння, розташування й співробітництва між організацією та її громадськістю» [1, с. 7].

Отже, можна це все поєднати у єдине визначення – Public Relations – управлінська функція, що розробляє план співробітництва між виробниками і споживачами або між організацією та громадськістю, як основа взаєморозуміння у суспільстві.

Треба зазначити, що таке Інтернет і яке місце він займає в PR- середовищі. «Інтернет» – вже дуже знайоме нам поняття. Напевно, всі знають його значення. Але, близько 10 років тому ніхто навіть замислитись не міг, що бібліотека перетвориться на електронні каталоги, що інформацію знайти буде так легко, а дитинство на дворі замінять ігри в Інтернеті. Це важливо зараз для нас, але Інтернет має не тільки негативні сторони, але і позитивні. Тому зараз організації та фірми чітко розуміють, що час іде і потрібно не відставати від нього, а йти разом.

Мережа Інтернет володіє великим кредитом довіри, а відповідно відмінно підходить для PR. Це інформаційне середовище сприяє проведенню PR-заходів вже хоча б тому, що відвідувачі Інтернет у схильні до отримання інформації більш того, саме за нею вони і приходять в мережу [4, 28].

Також Інтернет надає низку можливостей для інтегрованих маркетингових програм. Навіть, якщо компанія не проводить PR-заходів в Інтернеті, тим не менше вона повинна піклуватись про те, як вона в ньому представлена. Згадування компанії або її послуг в Інтернеті-ЗМІ, обговорення у веб-конференціях – все це створює незалежний від самої компанії PR-бекграунд (фон), який може бути як позитивом так і негативом [2, c. 65].

Виходячи з цільової аудиторії, то методологію PR в Інтернеті можна розділити на mass relation, group relations, media relations, у кожної з яких свої завдання: [3, c. 78]. Якщо ви не представлені в Інтернеті – ви просто не існуєте – цією фразою можна описати значення веб-сайту. Тому створення і підтримка (регулярне оновлення інформації) сайта є одним з важливих компонентів PR – діяльності в мережі Інтернет [6].

Таким чином, мережа Інтернет є найзручнішим та найвпливовішим засобом комунікації, має ряд переваг перед іншими засобами масової комунікації і має великий потенціал для подальшого розвитку PR в мережі. Отже, можна зробити такий висновок, що PR – один з маркетингових ходів, коли визначену роль відіграє цільова аудиторія, а також зв'язок з нею; це певний вплив, за допомогою маркетингових заходів. Але, вивчивши можливості PR в Інтернеті можна сміло говорити, що мережа Інтернет є основним засобом масової PR-комунікації.
  1. Блек С. Введення в паблік рілейшенз / С. Блек – Ростов на Дону: Фенікс, 1998. – 320 с.

  2. Бортник Є. Управління зв'язками з громадськістю / Є. Бортник, Е.Коротков, А. Нікітаева – М.: ФБК-ПРЕС, 2002. – 123 с.

  3. Касьянов Ю.В. PR – кампанія своїми силами. Готові маркетингові рішення / Ю.В. Касьянов. – Спб. : Питер, 2008. – 192 с.4. Легіч А. PR в Інтернет. З чого почати? / Легіч А. – Режим доступу: www.md-promotion.ru.

  4. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз для професіоналів / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук: Київ: Ваклер, 2000. – 624 с. http://ref.co.ua/48175-Internet_kak_sreda_i_instrument _realizacii_pablik_ rileiyshnz.html


Науковий керівник: асист. Грищенко О.Ф.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   53


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка