Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развитияСкачати 10.38 Mb.
Сторінка22/53
Дата конвертації11.05.2018
Розмір10.38 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53

ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ
доц. Біловодська О.А., студент гр. МКмс-31/1м Кириченко Т.В.
В умовах пануючої жорсткої конкуренції, реалізація концепції маркетингу на підприємствах вимагає створення відповідної служби, яка вивчає маркетингове середовище, аналізує ринкову ситуацію та надає консультації щодо успішного існування на ринку. Для створення такої служби маркетингу потрібно мати висококваліфікований персонал, який, в умовах постійних змін зовнішнього середовища потрібно постійно оцінювати та навчати. Керівники і провідні спеціалісти служби маркетингу повинні задовольняти загальним вимогам, які висуваються спеціалістам управління (компетентність, здатність керувати собою, навички вирішувати проблеми, здатність навчати підлеглих, сприяти формуванню і розвитку трудового колективу тощо). Крім цього, вони повинні задовольняти ряд специфічних вимог, характерних для сфери маркетингу: системність знань, висока ерудованість і кругозір; високі аналітичні якості; вміння прогнозувати ситуацію і приймати ефективні рішення; комунікабельність; дипломатичність, уміння вирішувати конфлікти. З метою формування конкурентоспроможного колективу потрібно постійно проводити оцінку результативності його діяльності. Оцінювання праці є складним процесом, і включає ряд етапів рис. 1.

Перераховані елементи процесу оцінювання персоналу мають загальний характер і можуть застосовуватися для оцінки працівників різних служб.

Встанов-лення об’єкта оцінюва-ння

Встанов-лення критеріїв оцінюва-ння

Вимірюва-ння досяг-нутих результа-тів

Порівняння досягнутих показників зі встанов-леними

Обговоре-ння резуль-татів оціню-вання з пра-цівниками

Прийнят-тя управ-лінських дій та рішень


Рис. 1 – Процес оцінювання персоналу організації


У системах оцінювання працівників можуть застосовуватися такі методи: об’єктивні методи оцінювання. В них переважають описові техніки, які є досить простими і можуть застосовуватися в різноманітних формах оцінювання персоналу: техніка довільного опису, структуризовані описи, самооцінювання, оцінювання за визначеними цілями і критичних випадків; суб’єктивні методи оцінювання. Вони переважно охоплюють порівнювальні техніки оцінювання персоналу, що дають відносні знання: ранжування, попарне порівняння і теоретичний розподіл; комплексні методи оцінювання. Їх характерною особливістю є поєднання кількох технік, які не можна віднести тільки до об'єктивних чи лише до суб’єктивних методів оцінювання. Найчастіше використовують аркуші оцінювання, «модель 360°», персональне портфоліо.

На сучасному етапі розвитку в умовах посилення конкурентної боротьби у підприємств виникає потреба в створенні служб маркетингу, які повинні сприяти збільшенню обсягів продажів, прибутку та частки ринку. Тому досить важливим є формування критеріальної бази (рис. 2) для здійснення комплексної оцінки діяльності даної служби, зокрема її персоналу.

Оцінка структури маркетингової служби підприємства та ефективності її побудови передбачає визначення: відповідності структури служби маркетингу існуючим умовам (місії, цілям, потенціалу, можливостям підприємства); функціональної ефективності; ефективності співпраці функціональних підрозділів і служби маркетингу.

Критерії оцінки

оцінка структури служби маркетингу

оцінка окремих елементів комплексу маркетингу

оцінка персоналу служби маркетингу

оцінка результативності діяльності служби маркетингуРис. 2 – Критерії оцінки функціонування служби маркетингу підприємства

Оцінка комплексу маркетингу передбачає аналіз таких його елементів: товарна політика; цінова політика; збутова політика; комунікаційна політика.

Оцінку персоналу відділу маркетингу можна проводити за наступними критеріями: професійні якості; ділові якості; морально-психологічні якості; організаторські якості; сумісність з колективом.

Оцінка результативності діяльності маркетингової служби підприємства передбачає аналіз: збуту; частки ринку; прибутковості.

Таким чином, врахування всіх зазначених критеріїв дозволить здійснити комплексну оцінку діяльності маркетингової структури підприємства та розробити рекомендації з удосконалення організації маркетингу.
вдосконалення організації торгово-закупівельної діяльності підприємства
доц. Біловодська О.А., студент гр. МКмс-31/1м Шевченко О.Ю.
Ефективне управління товарними запасами підприємства полягає в забезпеченні безперебійного задоволення потреби населення в товарах відповідного асортименту. При цьому виникає необхідність запобігти зростанню надлишків товарів на складах, що призводить до уповільнення оборотності коштів, збільшення витрат по зберіганню товарних запасів. Таким чином, постає питання щодо ефективного управління системою товарних запасів на підприємстві. Ринок косметичних продуктів по догляду за нігтями і шкірою рук вкрай великий. Компанії, що займаються випуском декоративної косметики, виробляють як засоби по догляду за шкірою обличчя та тіла, так і продукти по догляду за нігтями, декоративні лаки, намагаючись охопити всіх можливих сегменти цього ринку.

Справжній бум у індустрії нігтьової естетики відбувся у 2010 році з появою гель-лаків. Гель-лак – це альтернативний замінник звичайному лаку для нігтів. На даний момент на ринку нейл-індустрії представлений великий вибір гель-лаків від різних виробників, кожен майстер і клієнт вибирає те, що підходить за якістю і цінового діапазону У 2013 київська фірма «ГармоніяПлюс», стала ексклюзивним представником продукції торгової марки «Gelish» на території України. В умовах високої конкуренції та частої зміни споживчої прихильності проблема оптимізації товарних запасів є особливо актуальною.

Ефективне управління запасами дозволяє організації задовольняти або перевищувати очікування споживачів, створюючи такі запаси кожного товару, які максимізують чистий прибуток. Метою створення запасів є утворення певного буфера між послідовними поставками товарів і виключення необхідності безперервних поставок. Управління запасами передбачає організацію контролю за їх фактичним станом. Необхідність організації служби контролю за станом запасів обумовлена підвищенням витрат у разі виходу фактичного розміру запасу за рамки, передбачені нормами запасу.

Широке розповсюдження в розвинених країнах отримав класифікаційний підхід до управління запасами (ABC-аналіз). Його ідея полягає в використанні класифікації запасів і виділенні трьох груп – А, В, С залежно від ступеня впливу даного виду запасів на зростання товарообороту підприємства. ABC-аналіз — метод, який дозволяє класифікувати бізнес-ресурси фірми залежно від їхньої значущості. В основі класифікації лежить принцип Парето. Принцип класифікації запасів на групи за їх важливістю для підприємства наведений в табл. 1.


Таблиця 1 – Класифікація запасів за методом ABC-аналізу


Групи запасів

Частка в обсязі товарообороту в грошовому вимірі

Частка в обсязі в натуральному вимірі

Чи варто використовувати складні кількісні методи управління

1. Група А

80%

5%

так

2. Група В

15%

15%

у деяких випадках

3. Група С

5%

80%

не варто

У роботі виконано аналіз товарного асортименту підприємства «ГармоніяПлюс» (табл. 2).


Таблиця 2 – Результати АВС-аналізу


Група

Обсяг постачань, тис. грн

Частка в обсязі реалізації, %

Кількість товарних одиниць

Частка в кількості товарних одиниць, %

А

140685

81,11

5

50%

В

27475

15,84

4

40%

С

5280

3,04

1

10%

До групи «А» відносяться такі товари, як Gelish Soak Off Gel Polish, Gelish MAGNETO Gel Polish, Gelish MINI Soak Off Gel Polish, VITAGEL MINI Strength, VITAGEL MINI Recovery. Ця група становить 50 % усіх товарних одиниць і забезпечує 81,11 % усього обсягу реалізації.

До групи «В» відносять такі товари, як MAGNETO COMBO KIT, MINI GELISH FOUNDATION, GELISH STRUCTURE, GEL CLEANSER. Ця група становить 40 % усіх товарних одиниць і забезпечує 15,84 % усього обсягу реалізації.

До групи «С» відноситься MAGNETO Nail Lacquer, який становить 10 % від усіх товарних одиниць та забезпечує 3,04 % обсягів реалізації.

АВС-аналіз дозволяє оцінити внесок кожного продукту в структуру збуту.

Таким чином, для стабільної роботи «Гармоні Плюс» на території м. Суми необхідно оптимально управляти запасом, контролювати розмір замовлення, регулярність поставок та їх період.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ СУЧАСНИХ УСПІШНИХ КОМПАНІЙ
студент гр.МК-11 Боярчук Ю.В.
Домогтися успіху на ринку прагнуть всі компанії. На процвітання компанії впливає багато факторів: правильно обрана стратегія, віддані компанії співробітники, точне виконання програми маркетингу. Максимальна орієнтація на споживача і побудова всієї роботи на основі маркетингу – це спільна риса сьогоднішніх успішних компаній. Метою цих компаній є розуміння і задоволення потреб споживача на чітко визначених цільових ринках. Тільки такий підхід дозволяє отримати бажану частку ринку і прибуток.

Як створюються історії успіху, і яку роль у ньому відіграє маркетинг? Практика показує, що готових відповідей немає. Є теорії, концепції і варіанти вибору. Кожна компанія опиняється у своїй конкретній унікальній ситуації, використовує накопичені знання і робить вибір. Створює свій успішний досвід, свій унікальний маркетинг відносин з ринком. Мало до кого успіх приходить випадково. Зазвичай він приходить до компаній, які знають і відчувають своїх споживачів. А це результат довгої і послідовної роботи – історія успіху маркетингу та інтегрованих зусиль всієї компанії.

Серед прикладів успішних компаній можна навести автомобільний концерн BMW, ресторан McDonald’s, компанію Apple. Чому всі ці компанії успішні?

Секрет 1. Об'єднання того, що важко об'єднати.

Всі перераховані вище компанії це точно використовують. McDonald's об'єднав в собі дітей і ресторан. З самого першого дня це був ресторан для дітей, їх ключові клієнти мають чіткий вік від 4 до 12 років, діти ведуть туди батьків і бабусів-дідусів, потім ці діти виростають, але продовжують мріяти про ріжок і їдуть в McDonald's . BMW поєднав у собі керованість і комфорт. Apple об'єднали технологічність і людяність – часто говорять, що їх продукція інтуїтивно зрозуміла. Без компанії Apple ні HTC, ні Samsung ніколи б не виглядали так, як вони виглядають сьогодні, і в цьому ще одна важлива місія Apple.

Всі компанії – лідери виконують важливу функцію – тягнуть за собою ринок.

Секрет 2. Всі компанії – лідери знаходять розумний баланс між якістю маркетингових комунікацій і якістю продукту.

Компаніям не обов’язково прагнути до найвищої якості своєї продукції, її якість повинна бути або на рівні з конкурентами, або на тому рівні, поки споживач її ще відчуває. Якщо інвестувати в якість, але споживач цього не відчуває – вкладати гроші не має сенсу.

У сучасному світі йде конкуренція не продуктів і компаній – зараз конкурують бізнес-моделі. Тому формула успіху будується так: якість продуктів + якість маркетингових комунікацій. Буде краще, якщо якість маркетингових комунікацій компанії буде ненабагато (на півкроку) вище, ніж якість її продукту. Але великого розриву між ними бути не повинно. Це працює на імідж компанії.

Питання, на яке з легкістю відповідають європейські власники компаній, але яке ставить у глухий кут українських: що таке ваша бізнес-концепція? Бізнес- концепція включає відповіді на чотири простих запитання: Хто є ваші ключові клієнти? Які у вас ключові продукти? Які у вас ключові компетенції ? Які ключові цінності вашої компанії?

Секрет 3. Фокусування на ключовому бізнесі – тобто на тих областях, або факторах, на яких слід фокусувати увагу, щоб домогтися успіху.

У Стіва Джобса було таке правило, він називав його «правило дерева»: як тільки у вашому бізнесі з'явилися якісь гілочки, їх потрібно відрізати і залишати тільки 2-3 якихось важливих, і через якийсь час виростити ще більше нових .

Незалежно від того, чим займаються передові компанії – машинобудуванням, приготуванням гамбургерів або ІТ-технологіями – всі вони належать до сфери послуг. Вони працюють на споживача. Клієнтів не обманюють, підсовуючи їм неякісну або занадто дорогу продукцію. Споживач отримує якісний товар і безперебійний сервіс.

Таким чином, саме якість і сервіс стають обов’язковими відмінними ознаками передових компаний. Щоб забезпечити їх, потрібна спільна робота всіх працівників компанії.

Висновки: Як відомо, у побудові бізнесу дуже важливу роль відіграють маркетинг та продажі. Правильно вибудувані маркетингові комунікації дозволяють знайти клієнтів, які будуть зацікавлені у товарах або послугах компанії. А ефективний метод продажів, в свою чергу, допоможе отримувати прибуток від діяльності. Для успішної діяльності компанії на ринку необхідно використовувати весь комплекс маркетингових комунікацій.


  1. Томас Дж. Питерс В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний Америки / Томас Дж. Питерс. – Санкт-Петербург : ИД «Вильямс», 2005.


Науковий керівник: асист. Голишева Є.О.
ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ
студент гр.МК-11 Булатова А.С.
Нейромаркетинг – не особливо нова тема, але інтерес до неї зростає. Цією темою цікавляться журналісти і маркетологи. Про цей напрямок говорять з обережністю, адже це найсильніший механізм маніпулювання споживачем. Існує думка, що нейромаркетінг має вплив, якому неможливо протистояти.

Ставлення до нейромаркетінгу неоднозначне. Прихильники цього напрямку використовують поняття «кора головного мозку», «нейротрансмиттери», а вартість досліджень становить до 1000 доларів за годину на 1 людину на апараті магнітно-резонансного сканування. Однак деякі практики маркетингу відносяться до цього напрямку скептично [2].

Нейромаркетинг – це збір та інтерпретація інформації про мимовільні реакції людини на атрибути бренду: назва, логотип, поєднання кольорів. При цьому досліджується пульс, потовиділення, струми мозку та інші спонтанні реакції людини. Також застосовується магнітно-резонансне сканування мозку. Існує думка, що це повністю видає таємні і явні бажання споживача.

Нейромаркетінг виник у 90-х роках в Гарварді. Наприкінці 90-х професор Джеррі Залтман розробив загальну методику нейромаркетінгу, а також запатентував технологію ZMET(Zaltman Metaphor Elicitation Method – «метод вилучення метафор Залтмана»). У цій методиці використовувалися набори картинок, які викликали у клієнта позитивний емоційний відгук. Після цього дані інтерпретуються в ході бесід з психологом або шляхом аналізу знімків головного мозку. Сьогодні нейромаркетінг досяг у своєму розвитку повноцінного напрямку маркетингу [1]. Противники цього напрямку стверджують, що наука не знає способів прочитання думок людини. Сканування мозку або вимірювання рівня слиновиділення не допоможе нам дізнатися, що людина думає про конкретний об'єкт. У квітні 2008 року німецькі фахівці під керівництвом Хейнса провели експеримент щодо пророкування поведінки людини. Піддослідним пропонувалося ухвалити рішення, якою рукою натиснути кнопку. Дослідники з високою точністю могли зробити прогноз з приводу рішення людини до того, як той усвідомив свій вибір. Але рівень складності цього завдання невисокий. Передбачити більш складні дії людини сучасна наука поки не може.

Сьогодні нав'язується думка, що людина ухвалює рішення, керуючись тільки емоціями. Але хоча емоції – це важлива частина системи мотивації людини, але вони – не причина, а наслідок. Емоційна реакція виникає як відповідь на думки і бажання людини і служить позитивним чи негативним підкріпленням усвідомлюваних чи несвідомих ментальних процесів. Покладатися тільки на емоційну реакцію у вивченні поведінки споживача – нерозумно [2].

Можна зробити припущення, що нейромаркетінг дозволяє створити деякі атрибути бренду(логотип або дизайн упаковки), щоб вони викликали позитивну емоційну реакцію споживача [3].

Відзначимо, що споживач в оцінці «придатності для вживання» ринкового продукту користується всією комунікацією бренду: назва, слоган, логотип, стилістика оформлення упаковки, рекламу. Логотип бренду – це елемент комунікації. При відсутності інших відомостей, людина може почерпнути інформацію про продукт з цього символу. Однак, як стверджують фахівці, симпатії до реклами ніяк не пов’язані з симпатією до продукту.

Де ж, у такому разі, може стати в нагоді нейромаркетінг? Тільки на небрендованих ринках. Якщо існує безліч безликих упаковок і одна, розроблена за канонами нейромаркетінгу (яскрава, приваблива), то за інших рівних умов споживач вибере більш яскравий продукт. Однак у нинішній час ця ситуація утопічна. Уявімо іншу ситуацію: кілька безликих упаковок, одна яскрава, інша – не дуже приваблива, але упізнавальна. Причому споживач знає, що під цією маркою продається продукт вищої якості, у чому він переконався сам або вже чув. Дуже малоймовірно, що споживач віддасть перевагу красивій упаковці, а не перевіреній якості. Коли в товарній категорії є хоч один сильний бренд, сенсу в нейромаркетинзі немає. На складних же ринках, де існує кілька брендів, нейромаркетінг можна вважати шкідливим.

Противники нейромаркетінгу стверджують, що цей напрямок в цілому – своєрідний прояв «неошаманізма». Таким чином, можна сказати, що нейромаркетінг – це неправильна спроба знайти рішення проблеми. Рішення розташовується в площині деталізованих потреб людини. Ідеться про карту потреб, де відображені загальні прагнення, а також дуже вузькі варіанти. Ця карта здатна вирішити проблеми з популярністю або непопулярністю товарів і брендів.

Сьогодні, на думку Віктора Тамберга, керуючого партнера консультаційного бюро «Тамбер & Бад’їн», нейромаркетінг здатний «зомбувати» тільки замовників подібних досліджень, виробників товарів і послуг, які, загіпнотизовані науковою термінологією, вірять, що нейромаркетінг здатний вирішити всі питання.
  1. Тамберг В. Нейромаркетинг: наука или шаманство? [Электронный ресурс] / В. Тамберг, А. Бадьин. – Режим доступа: http://www.profmedia.by/pub/ok/art/24324/.


Науковий керівник: асист. Голишева Є.О.
СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ
асист. Голишева Є.О., cтудентка гр. МК-11 Граділь А.А.
Кожного дня спілкуючись із людьми, ухвалюючи ті чи інші рішення, споглядаючи за оточуючим світом, ми керуємося певними суспільними цінностями. Оскільки кожна людина відносить себе до певної соціальної групи, то такі цінності можна називають соціальними. Кожен із нас поводить себе відповідно до норм і правил, які лежать в основі нашого соціального середовища. Саме це стало причиною виникнення в 70-х роках ХХ століття, такого різновиду маркетингу, як соціальний маркетинг. Його головним завданням є запровадження та просування певних суспільних цінностей, використовуючи інструменти маркетингу, та покращуючи життя як окремої людини, так і всього суспільства в цілому.

На початкових етапах цей напрям у маркетингу було спрямовано на стимулювання людей займатися спортом, вживати корисну та здорову їжу, не мати шкідливих звичок, ставати донорами, використовувати відповідні засоби захисту для запобіганню СНІДу тощо. Сьогодні соціальний маркетинг розглядається також, як діяльність комерційних підприємств, що направлена на одночасне просуванням бренду та пропагування соціальних цінностей.

Головними функціями соціального маркетингу є:


  1. Функції регулювання: гарантія прав і свобод громадян країни; соціальна функція; функція соціальної стабільності.

  2. Функція соціального забезпечення: ріст освітнього та культурного рівня населення; формування суспільних моралей та стилю життя; забезпечення безпеки життєдіяльності населення; адаптаційна функція.

  3. Системно-перетворюючі функції: формування бажаного способу життя; позиціонування соціально-важливої ідеї (проблеми); просування ідеї (соціально продукту).

Ключовими елементами соціального маркетингу на рівні з пізнанням, формуванням і задоволенням потреб споживачів є розроблення, реалізація і контроль соціальних програм, спрямованих на просування соціальних ідей, рухів або реалізацію практичних дій.

В Україні соціальна маркетингова діяльність активно розвивається останнім часом. Написи «Куріння вбиває» та зображення легень, уражених раком, на українських пачках з’явилися з 2012 року (рис. 1). На жаль, за цей час українці зі шкідливою звичкою вже не звертають уваги на такі написи та картинки. А змінювати, удосконалювати або оновлювати цю рекламу заради дієвості та ефективності передбачається тільки кожні 5 років.


http://k.img.com.ua/img/forall/i/2012/1349358044.jpg

Рис. 1 – Попереджувальні зображення на пачках сигарет (акція «Куріння вбиває»)


Вищевикладене є прикладом проблеми обмеження для соціального маркетингу з боку держави.

В Україні існує безліч соціальних програм, які стосуються здоров’я людини, благополуччя родини, запобіганню ДТП тощо. Ці проекти включають не лише поширення реклами, а й створюють центри підтримки, в яких можуть допомогти наркозалежним людям, покинутим дітям, ВІЧ-інфікованим, людям, які не можуть позбутися шкідливих звичок, і тим, хто просто не може віднайти свого місця в складній системі суспільства.

У нашій країні понад 30 000 дітей-сиріт і з них лише близько 20% стали сиротами через загибель батьків. «Україна без сиріт», «Подаруйте нове життя», «Серце для сиріт» та інші організації своєю діяльністю допомагають знайти сім’ї маленьким покинутим українцям.

Часто кажуть, що маркетинг, охопивши увесь світ, контролює та управляє людьми, вивчаючи та аналізуючи, намагаючись лише збільшити прибутки комерційних підприємств. Але соціальний напрям показує іншу сторону маркетингової діяльності, закликаючи людей простими та правдивими словами до кращих змін шляхом безпеки, добра та небайдужості.
  1. Социальный маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/.

  2. Особенности национального социального маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://social-market.ru/tag/reklama/.

  3. Кравчук О. Куріння вбиває. Наглядний посібник шкоди тютюну [Електронний ресурс] / О. Кравчук. – Режим доступу: http://uapress.info/uk/news/show/9424.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   53


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка