Еііаг ЛѴіагу“Сторінка4/6
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

Востдетъ міко 'Орёлъ ВьісоколетиціТн, окнокіісд гѵко Орла юность ёгю; нже преде бьі ьлко не скордго до лѣтлнУа и нмжіілго Кокош: Коль крдты [реѵё] косхотіѵъ съкрітн улдд твонГіерлше, мікюже соБнрдетъ Кокош птёгіцд скож по крьілѣ, н не восхотьсте. Къ веѵерн сід кокош в о л е т ъ нд Кртное Дрёво, н нд нёмъ оуспё. л. 5 об.

Но голубь—летитъ выше, чѣмъ кокошъ, который собираетъ верна въ мусорѣ.—Легче поймать кокоша, чѣмъ голубя—легче понять Сына, нежели Св. Духа. Основываясь на словахъ Еванг. (Іоанна 15. У. 26), которое прямо указкваетъ на исхожденіе Духа только отъ Отца, Барановичъ замѣчаетъ:

Кіейу пат йіоуго піе ѵѵугйекіо 8Іо\ѵа БисЬ ісігіе г піе§оргогпо тоіа §1о^а:

Іашт% то\ѵ% іг/еЬа копіепіохѵас,

Е\ѵап§іе1іеу пат піе рорга\ѵо\ѵас“.

Хотя у Іоанна нѣтъ „и отъ Сына“, но нѣкоторые смѣло снорятъ и обвиняютъ Русь, но

Кизіп віагу, Ьоі кагу ой 8упа піе кіайпіе,

Іап піе ргаѵгі, оп піе зіаш \ѵута\ѵіа ві§ зпайпіе,№е гяекі ой 8упй па Іапа \?іпа, йаубіе рокоу Кизі,

^к Іап парізаі, іак Еизіп сгуЫ, іудяак *ак сяуіас тизі“. Нечего ломать голову и свой слабый разумъ, а надо ве­рить просто, не мудрствуя- Познанію Бога учатъ насъ на зем- лѣ творенія его, а на небѣ мы узримъ его въ лицо—и убѣ- димся, что все именно такъ, какъ мы вѣримъ:

Ти \ѵіага тіага; пай тіагс кіо зкосгу:

То піе росЪуЪпа, ге г йго§і м'укгосгу:

Те§о зіе Кизіп ге оЪаѵѵіа згойге,

^ко ѵіаіог іуіо чѵіеггу \ѵ йгойге*.

Седьмое стихотвореніе даетъ вкратцѣ тоже самое: простымъ примѣромъ первыхъ ловцовъ—аиостоловъ Барановичъ пытается показать отношеніе лицъ Св. Троицы. Вотъ оно:„Роіас Тггесіака. Л§гуки Богу КуЬакі ргозіакі,

Кіейу Оуса тящ,

ЧѴ Сіігувіийіе Кокозг, Кіейу БисЬа шаі%,

Шисх ргозіака 2 сіеЬіе шізігг Ііогу. Ьо\ѵі1і гуЪу, 1о\ѵі1і ѵ ріакі: Огіа іо Іараі^,

Рі§к1§іот гозкозг;

Сго1§Ьіа сЬ\ѵуіаі§

ЛНельзя, однако, не сознаться, что въ такомъ замыслова- томъ объяспеніи трудно разобраться, не знакомымъ съ старой символикой южно-русской литературы.

Восьмое стихотиореніе озаглавленное:

Рап іейеп Ьоупу, озоѣасіі Тгоупу"— нредставляегъ собою небольшую но объему (10 строкъ) похвалу Св. Духу: Все что мы іімѣемъ въ священныхъ книгахъ—напи­сано св. Духомъ:

.Даикі, різта, гйапіа у ѵѵугокі Ой Биска розг^у, іт зіо^ Ргогокі:

Е\?ап§е1і% йисііет парізаіі Еѵѵап^еіізіу, у наш іе ройа1і“.

Отд. I. б
Но чтобы освѣтить, наполнить собою и спасти міръ—Св. Духъ явился міру Сыномъ.

За тѣмъ подъ номеромъ IX слѣдуетъ:

,Да {гисіпе руіапіе,

Аи^ивіупа 2Йапіе“.

Вопросъ заключается въ томъ, почему и Духъ и Сынъ происходить отъ Отца, а не тожественны? Отвѣтъ дается та­кой: и Сынъ и Св. Духъ отъ Отца, но первый рождается, а второй исходить; а различіе между рождешеиъ и исхожденіемъ непостижимо для челонѣчесісаго разума. Св. Августинъ въ сочи- неніи „Сопіга Махішіпиш® даетъ такое объясненіе этой раз­ницы: „Предвѣчное Слово—есть Сынъ, ибо, исходя изъ разума Отца, въ силу своего происхожденія подобенъ Отцу и есть истинный Сыпъ; Духъ же Св., происходя изъ любви Отца и Сына является Богомъ потому, что исходитъ отъ Бога, а не потому, что исходитъ отъ любви”. „Эти тонкости (зиЪіеІпоббі) оставляетъ Августинъ школамъ, и я ему въ этомъ подражаю", замѣчаетъ Лазарь Барановичъ.

Все это изложено провой, кромѣ перваго, слѣдующаго за заглавіемъ двустишія, заключающаго въ себѣ вопросы. Четырнадцатое стихотвореніе:

ЬиЪо 8уп г Бисіхет гоѵѵпіе,

  1. Оуса а піе\ѵуто\ѵпіе“. содержитъ въ себѣ тоже какъ и первыя разсужденія объ отно- шеніи лицъ Св. Троицы и имѣетъ цѣлью показать, что дѣй- ствительно Духъ Св. исходитъ отъ Отца, а не отъ Сына.

Вторая группа стихотворевій посвящена Божьей Матери, которую Л. Барановичъ почиталъ усердно, какъ свою покро­вительницу.

Тавъ въ X стихотвореніи, носящемъ заглавіе: я8гей1 Росіезяусіеі ъ §игу \ѵевоіу Ка Во2% Маік§ у АровЫ:у“.

Л. Барановичъ описываетъ сошествіе Св. Духа на Апостоловъ и Богородицу. Оно имѣетъ сравнительно простой характеръ, безъ обычной у Барановича витіеватости, переходящей порою въ несносную вычурность.

Когда апостолы ожидали Св. Духа, они передали свою власть Богородицѣ. Она сѣла на тропъ своего возлюбленнаго Сына и наслѣдіе его спало на нее съ небесъ. Они ждутъ обѣ- щанной радости—Утѣшителя безъ тѣни скорби: и вотъ поды­мается шумъ, на небѣ громъ и на Тебя (Богородица) въ огненномъ языкѣ спадаетъ Духъ Святый. Тебя Сынъ оставилъ главою Церкви и прославилъ Духомъ Святымъ. Онъ увѣнчалъ Твою главу, чтобы Ты, Дѣва, весело правила Церковью".

Опустился языкъ и на головы апостоловъ—и по рѣчи ихъ—ясно стало, что они приняли Духа Св. Сразу они гово­рить на разныхъ языкахъ, обращаютъ быстро іудеевъ и языч- никовъ, пишутъ Евангелія, творятъ чудеса—и всѣ видятъ, что въ нихъ живетъ Духъ Святый».

Изображеніе Сошествія Св. Духа дано здѣсь по западнымъ образцамъ: то же находимъ и въ лицевомъ хронографѣ 2-й редакціи: „въ срединѣ миніатюры сидитъ Преев. Богородица съ воздвигнутыми руками, надъ главою ея снисходитъ Духъ Св. и огненпые языки: по обѣимъ сторонамъ отъ Богородицы сидятъ Апостолы—тогда какъ въ русскомъ иконоиисномъ под­линник читаемъ иначе описаніе сошествія Св. Духа 6).

Въ концѣ сгихотворенія Л. Барановичъ обращается къ Богородицѣ: „другимт женамъ приказано молчать ), а тебѣ назначенъ въ церкви престолъ... Св. Духъ влетѣлъ въ давно уготоваиное жилище—къ Тебѣ, на спасеніе всѣхъ... Очисти

меня, нечистаго, чистымъ своимъ духомъ! Дай мнѣ новое серд­це, новый духъ и пусть оно стремится къ Богу и къ Тебѣ!"

Молитвенное вдохновеніе проникаетъ это стихотнореніе и придаетъ ему ту жизненность и силу, которой лишены раз- смотренные выше вирши, вошедгаіе въ «Гііаг ^Ѵіагѵ».

И XI стихотвореніе отличается тѣмъ же характеромъ; оно озаглавлено

Ро Сіігузіизіе Магуа яазіайа,

ТЪгоп Зупоѵѵзкі Ъ§йгіе йоЪга гайа". и посвящено восхваленію Богородицы, чему удѣляли особенно много вдохновенія католяческіе—а за ними и западно-русскіе православные писатели.

Марія занимаетъ мѣсто Христопо и держитъ къ намь рѣчь. Когда Пресвятая Дѣва стояла подъ крестомъ—только одинъ Іоаннъ былъ съ него 2). Огти слышали, какъ Христосъ, вися на гвоздяхъ, на крестѣ отдалъ свой Духъ Богу, и имъ осталось касаться только его тѣла. Прочіе апостолы избѣгли этой минуты: („арозіоіочѵіе іе] иѣіе^Іі сішііе").

Но теперь Дѣва сидитъ на престолѣ, не подъ кре­стомъ стоитъ и не горюетъ (Ъіейгі) — ждетъ утѣши- теля съ небесъ: вижу жадное желаніе этого и у Апостоловъ... Они какъ пчелы слетѣлись къ маткѣ, чтобы съ нею вмѣстѣ принять утѣшителя, Духа". Легче брать чѣмъ давать: когда Христосъ испускалъ духъ на крестѣ, рѣдкій изъ Апостоловъ шелъ подъ крестъ: теперь всѣ собрались принять отъ Отца Св. Духа, и у всѣхь видно желаніе получить его; а ббльшая бьтла-бн добродѣтель(споіа) стоять подъ крестомъ съ Его Матерью. Слезы пролитыя тамъ Богородицей доставили міру благодать!

Рой Кггуйеш тріясщс Маіка тсузіигііа,

Росіезгусіеій Іг&іпі иргозііа.

8іа1а іат Ігйті йгізіа Ъіегге гпі\ѵо,

ЯеЬгаІо па іо у Цсгпібѵ со гуж»,

ТІока іо ропо па гпіѵѵо геЪгіШ,

У арозіоізка рой Кггугет піе 8іа}а“.

Только Марія съ Іоанномъ слышали, какъ Онъ отдалъ Духъ Отцу. Сынъ надѣлилъ весь міръ духомъ—и имъ поде­лятся всѣ, какъ огвемъ; всѣмъ его хватитъ, ни отъ кого не убудетъ—и онъ согрѣетъ и Іерусалимъ и весь міръ.

Туз Іазкі реіпа, І)іісЬ па іѵѵоіеу §1о\ѵіе КауЬаггіеу изіайі, г Сегкѵѵі^ нтіаіо тоѵѵіе.

Ко2Іеѵѵацс% іоЪіе тіаг§ йапо

АЬу па лѵзгуік^, рггег сі§ Сегкіе\ѵ Іапо.

Щгіеіау Маіко Вупоткіедо Бисііа Шесііау ві§ па сг§йс ВоЩ у пісЬа“.

Этимъ обращеніемъ къ Богородицѣ и заканчивается стихо- твореніе.

Въ слѣдующемъ, ХП-мъ, мы находимъ туже тему. Оно озаглавлено

Во§ рггей Іаіу Вуі Ъо§аіѵ“.

Дѣти обыкновенно держатся около своихь матерей, по­тому что тѣ даюг’ь имъ жизнь и питаніе (молоко) Сынъ далъ Матери больше, надѣливши ее св. Духомъ: онъ видѣлъ ея горысія слезы—широкое море слезъ вылила она подъ крестомъ— и Духъ спустившись огнемъ надъ нею осушаетъ море слезь Божьей Матери:

Ѳйу ві§ Бисіі \ѵ о§пга пай Магу^ гизга Ьея тогге Маікі іак 8\ѵоіеу хѵузизга".

Третью группу образуютъ разныя стихотвэренія на темы богословскаго характера, похвальныя и полемическія, въ кото- рыхъ отстаивается православіе.Такъ стихотворепіе ХШ-е является перефразомъ текста изѣ Екклезіаста I, 7. „ТѴзгуікіе ггекі \ѵра<Ш§ ѵг Могге йо юіеузса гк$й тсусЬойг^! *). Вотъ оно:

Дат 8І§ БисЬ ѵѵгаса гк$й парггой росЪоййі,

8ат іо пй, Кггуги Рап СЬгузіиз йоѵѵойгі.

Оусге \ѵ ічѵе г§се БисЬа те§о йаіе,

Ой ко§о розгейі, іат гштп рггузіаіе"

Мысль стихотворенія и сравненія съ моремъ—уже читает­ся выше, въ стихотвореніи ІУ:

Осіес іак шогге, 8уп БисЬ—ггекі р1уп%“...,

Пятнадцатое стихотвореніе, озаглавленное „Ж 8\ѵіаШ§^і іѵѵоіеу оЬасгуту зшаііозб" содержитъ въ себѣ слѣдующее:

Тюрьмой былъ бы міръ, еслибы не свѣтидъ свѣтъ! Съ свѣтомъ все мило на землѣ:

ОЪгоІехп 8\ѵіаЙет піеЬо ѵѵзгуіко йяіаіа,

Со зі§ па йеті гойяі—піеѣи

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка