Еііаг ЛѴіагу“Сторінка2/6
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6

УІ* Трнвы нл днн) НлрОУНТЫА прл|ннко | Гдкн, ГСгоро- днѵмы, лпльскн, | Пррѵескнхъ, дплскн. мѵннѵескн, | стлскнхъ, ѵндо- творі|<Ь, Кесрекреннк®, Клгоѵестнклгй) 1|рл н ] Кіі^сн, н про: йіже Лд^дръ | ГСардновнѵъ МлтТю БжУею | Прлкослд: "'ЛрхТеппъ: Ѵер- нѣгокін Ногорос: 1 н про: Сіілою Бжіею Кострнкн, Послншяд гл: | иш Трнкк ко^несн глл тко, и | во^вѣстн людемъ мои. Тел: мн. |

Тѵпомъ | въ Стон Келнко ѵндотво: Ллѵри КѴеко | Пеѵерскон, Стлѵропнпн дрхТеп: Кюстл: Плтрілрхн Кселёнсклічй ндпеѵдтл. [ въ лѣтю й СоздлнТа МТрл. 7^)11 в, | й Ржесткл же Хртовд дход. Въ листъ; листовъ (кромѣ заглавнаго) 9 нен.+403-^4 нен. ’).

Заглавіе въ виньеткѣ во весь листъ. Наверху три ангела за трапезой, ниже трубяіцій ангелъ; надъ самой рамкой, въ ко­торой приведенное заглавіе—Богородица, по сторонамъ ея— Тоакимъ и Анна. По бокамъ въ медальонахъ святые. Въ самомъ низу, подъ сводомъ два святителя: одинъ (слѣва) лопатой раз- рыхляетъ почву у корня дерева, второй—стоитъ съ четками и жезломъ.

На обор, рядъ эпиграфовъ. Далѣе—стихи на титулъ книги, на „зпаменіе его царскаго преспѣтлаго величества”, самое зна- меніе: Духъ Св. въ видѣ голубя съ вѣткою, подъ нимъ гербъ— двуглавый орелъ подъ 3-мя коронами, ниже львы крылатые, Георгій Побѣдопосецъ, еще ниже двуглавый малый ореіъ.

Въ самомъ низу, по сторонамъ третьяго орла, надъ гла­вами котораго благословляющая Богородица—съ боковъ царь Ал. Мих. и царица Наталья Кирилловна, ниже ихъ—царевичи: Ѳеодоръ, Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи. За симъпредисловія къ царю и читателю.

Послѣдній—(а м. б. и первый, но переплетенный въ концѣ) листъ книги, послѣ оглавленія также весь угсрашенъ аллегори­ческой картиной—той-же, что и заглавный листъ, съ небольшой отмѣноіі: вмѣсто заглавіядвѣ руки держащія спускающійся на двухъ цѣпочкахъ крестъ; внизу—двѣ нростертыя къ нему, какъ бы молитвенно, руки.

х) С, 3 (Тгаіу), Ф. 207, Стр. 16 5- 2-е издавіе 1С79. С Э. Ф.
ІГЬАВ \ѴІАК7.

55

УП. Слово на Восвресеніе Христово. Новгородъ-Сѣверскъ. 1675. 4°, 9 лл. С; по 9—1674 г. (стр. ХУШ).

УШ. Слово на Св. Троицу. Новг.-Сѣв. 1675. 4° 8 л л. С; по Э.—1674 г. (81о\ѵо па зшаілци іго^ки).

IX. Слово на Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы 1675. 4. 4 лл. С; по 9—1674 г. (81о\ѵо па ргезхѵіаЦ) ВІаЪогойісу (зіс).

XЬ Ко\ѵа Міага | зіагеу шагу, | Во§іет ийгіеіопа піе ѵѵ Во§и Рггеозѵѵіесопети | ^§о Мовбі Оуси | Ъаяаггоѵѵі Вагапоѵпсгоѵуі | Агсіііерізкороѵѵі СгегпШоткіети, | №о\ѵо- §гойгкіети у лѵзгуікіе^о | 8іе\ѵіегга, | Ка "ѴѴутіеггепіе ЛѴ1а<ку 8-о Ріоіга, у Раріегст Кгутзкісіі | у РосЪойгепіа БисЬа 8-о ой Оуса | Кіога аг йо шаз До8І§§1а. |

Ъ Туро§гарЫеу АгсЪіерізкорзкіеу \ѵ Ко\ѵо§го<Іки 1 8іеѵгіег- зкіт 2озІаі%сеу. Коки Рапзкіе^о 167... |

Аге іузі^с Іаі, ^ако <Ыеп хѵсгогаузгу. Рзаі: 89 ѵ. I. \ѵес1- 1и§ | котриіи Ргогоскіе^о ой Магойгеша Рагізкіе§о | іезгсге у йпіа йги§іе§о піе т&зг іак іезі \ѵус№па. |

Кгоіотуі \ѵіеко\ѵ піезтіегіеіпети, піе\ѵі<І2Іа1пети за | тети Во§и сяезс у сітаіа, па хѵіекі шеком. А. | I. Тіт: I. ѵ. 17.

4°. стр. 26 иенум., 1 —114 нум.-{-32 нен.-}-(123 — 354) нум. На обор. тит. листка посвященіе въ стихахъ автору „Зіагеу \Ѵіагу“ Павлу Боймѣ; па 2-й ненум. стр.—образъ Богородицы сидящей у креста съ младенцемъ на рукахъ ).

XI Вечорній плачь и заутренняя радость. Кіекъ. 1676 С у Э: „РІасг о рггезіоѵѵіепіі (зіс) Сагіа‘г-'; Ф, 208; Стр. 185: „Вечеръ водворися плачъ и заутра радость. Плачъ яко великій государь, царь и великій князь Алексій Михайловичу всея Великія и Машя н Бѣлыя Россіи самодержецъ.., въ 30 день мѣсяца іаниуаріа, по пренесеніи мощей святаго Ігиатія Богоносца, отъ земнаго до небеснаго царствія, третей годины въ нощь, до Бога въ Троицы славимаго пренесеся. Радость же, ако еще за живота отъ плода чрева своего носадилъ на престолѣ своемъ Божіею милостію великаго государя царя и

и великаго князя Ѳеодора Алексіевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Росік и многихъ государствъ и земель восточнихъ и и : ападныхъ и еѣверныхъ отчича, и дѣдича, и наслѣдника, и государя и обладателя. Тотъ плачъ со радостью трудолюбіемъ ясне въ Богу преосвященпаго его милости господина отца Лазара Барановича. архіепископа Чернигокскаго, Новгородскаго и всего сѣвера, въ року 1676 мѣсяца февруаріа дня 13 спи- сася“. (Сборникъ Новгор. Софійскаго Собора, ныпѣ СПБ. Дух. Акад. въ 4°, конца ХУП в- 152 л., на лл. 125—152).

ХП О сЬігоІопіі (хиротоніи) зігіесг о гикороіогепіі №>ѵ^- 8іе\ѵіегвк. 1676. 9; соч. очевидно па елавянскомъ язгакѣ. Упо­минается только у Эстрейхера. Намъ пе встречалось.

ХШ. яшіегсі аІЬо кггуг СЬгѵкіивбѵѵ. Коѵро^г. 8іе-

\ѵіегвк. 1676. Э; упоминается выше—Галятовскимъ.

XIV*. К 8 і § § а К о Д г а і ѵ | \ѵ кіогеу | Р&ісет Оусо\ѵ8кіш пйрМпе | Ка расг^ки Ъу?о яіоѵѵо ( 2йго\ѵі сгуіаусіе; \ѵ зегси §о сЬоѵѵаусіе, | га со зі§ тсрізас ѵѵ кзі§§і гутуоія | вройгіелѵаусіе 2 кіогеу ві§ п&гогігй .Тезиз ! Рггег Тазпіе \ѵ Во&и рггеоз\ѵіесо- пе§о. 1 Іе§о Мозбі Оуса | Еа гаг га Вагапо\ѵісга | 2 Войеу Іазкі АгсЫерізкора | СгегпісЬоткіе0, Коѵ70§гойгкіе^о, у \ѵзгу1;- кіе° віетеіегяа. ) Магуеѵ | піе ѵгуіесгпедо | Ойу ѵсгу-

пісіе \ѵ8г\іко со \ѵаш гогМг&по. тпотссіе: вішігу | піе ѵгуіесгпі іезіезту: Созту Ъуіі тсііті ѵсгугііб, ] ѵсгугіііійту. іліс: 17. ѵ. 10.

'ѴѴ Туро&гарЬіеу АгсЬіерізкорзкіеу \ѵ Ко\ѵо"гос1ки ( 8іе- теіегякіт гозгаі^сеу иілѵоггопа. К. Р. 1676. 4*. 54 лл. ненумер.; на обор. поел, листа, служащаго обложкой—опечатки. На оборотѣ

  1. л. изображеніе Богородицы съ младепцемъ X: истомъ. Под­пись кириллицей:

Горд КДН^Ь ѴерНѢГОКД колдынсклд рана | ТЛМ У8ДДМН СКѢТ- діетъ Пруста* Наина. | В монастырь во храм* Нднн Стого, | кн^ерн- нокъ то власны ювра^а оного *).

ХУ. О рг2у§ойасИ гусіа Іийгкіе^о. Сгегпііібтс 1678. С. (со ссылкой на ^Ѵізгпіехѵзкі, Нізі. Щ. роівк. УШ, 389).ХУІ. О ігаіипки йусіа. Кі'іб\ѵ 1678. Э. (съ ссылкой на названный имъ Ап4Ъо1о§іоп 1678 г.—см. ниже—Вгутопа Соіігі- §кіе§о (?)).

ХУП4 Предисловіе къ книгѣ:

М ѣнеід (опі|ія. | нлн [ КослъдовднТе стммъ | непразднв- ёмымъ, | пѣваемо на кінждо, день по ѵннв | І|рквн, Православной. |

ІІ7дадвсд | КлвёнТемъ н нжднвёиТемъ | ’ЬАспе къ ГГгн преокціенна ёгм Млт | Гдна 6)Г|а, | Дакара Кдрановнѵд, | мл: Ко: Пра- косла: "’архТеппа ѵернѣго: Ногоро: | н всегй епверд. |

Къ тѵпогрдфТн е Ми: Ногороскон. | рокн <5 ро Хвд, дхон. Въ листъ. 70 лл. (въ экз. И. Публ. библ.).

Заглавіе въ виньетгсѣ во весь листъ. На верху Хриетосъ на престолѣ съ книгою, окруженный воинствомь ангеловъ. По бокамъ святые (въ медальонахъ, какъ бы выходящихъ изъ чаше- чекъ цвѣтковъ). Внизу изображеніе церкви я двухъ другихъ зданій но сторонамъ. На обор, заглавн. листа—оглавленіе службъ разнымъ святымъ, помещающихся въ этой Минеѣ.

Заключается оглавленіе фразою: " Н тдко КжТю клгоддтТю конёцъ прТемаетъ сід книга Л н о л о г Т ю н ъ *).

ХУШ. „Слово благодарственное на Успеніе Богородицы. Черниговъ. Т. Троицгсо-Илинская“ 1680. Э.

XIX Слово благодарственное Іисусу Христу 1680. С., стр. 140.

ХХ*Ыо1іу Р і § с | гяп СЪгузііштусЬ рі§<5 | \Ѵз2узсу кіоггу йго&% Мгіебіе ѵ\ѵагау | сіе у ѵраігиусіе іегеіі іезі Ьо- 1е§6, | іако Ъоіезс тоіа.—ТЪгеп: I ѵ. 12 1

Б\ѵіе пцсіге Раппу, рой Ктйет зіоі%, |

О іусЬ N011 у рі§і6 Сопсеріа вігоц, |

о\ѵа ти Ьоіезс гайаіе,

Кіо йо іусіі гап со рггуйаіе. |

Ргег | ^зпіе чѵ Во§и Ргхео8шесопе§оІе&оМвсіОуеа | Ьагагга Вагапоѵѵісга | ъ Іазкі Вогеу. Рга\ѵозіа\ѵпе§о, АгсЬіеріз | кораС2егш1іО'№8кіе§о]Я'о\ѵо8го<І2 | кіе§о у 'ѵѵвгуаікіе^о Віелѵіегхй. 1 роіісгопе, | у йго§^ ісі^сут ѵ\ѵа/апіи у ѵраіпжапіи | ройапе. | Ѵѵѵайаусіе, у ѵраітиусіе. | \Ѵ Туро§гарЬіеу Мопйзіегй 8. Тгоусу Пііізкіе^о | С2егпі1ю\ѵ8кіе§о. Коки 1680. 4° стр. 82 нен.-|-355 *).

На обор, тит листа: мл іткъ крдгъ монхъ | простерлъ ёсн (*8кн скоьл. | ^лломъ рл^. | Реііег еі оМига; раііепііа ріигіша тоІШ. ] (^иае Іштаіт соггі§еге іп§епіит. Приложены на отд. листахъ:

  1. Аллегорическая картина: Христосъ распятый на крестѣ. ДііѢ ліенскія фигуры приносятъ къ подножію сердца.

  2. Аллегорическое изображеніе побѣды Московскаго госу­дарств надъ певѣрными. Вверху Св. Троица, внизу воинъ гонитъ невѣрныхъ, за нимъ — святители и духовные въ право- славномъ облачепіи.

Кромѣ того—въ текстѣ (не нум.) изображеніе Богородицы тоже, что и въ сочиненіи „К8І§§а Косігаіи съ тою же надписью кириллицею, и виньетка изображающая торжестко христіанства съ надписью вверху: ѵепі ѵійі уісі. Въ ненумерованномь преди- словіи посвященія и обращенія частью на польскомъ, частью на ц.-славянскомъ языкѣ.

XXI* \Ѵіепіес Вояеу Маікі | 88. Оусо\ѵ кѵѵіаікі. | №а8^і§і82еу Раппу | зегіит, | ех йогіЬиз 88. Ракит | Бесегр- ѣит |

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка