Еііаг ЛѴіагу“Сторінка1/6
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Еііаг ЛѴіагу“

вновь найденное сочиненіѳ Лазаря Барановича.

I.Галятовскій въ посвященіи своего труда „Зіагу Коесіоі 2асЬ.ойпі“ 1) такъ пишегъ о архіепископѣ Черниговскомъ, Лаэарѣ Барановичѣ:

Ма82 \ѵіе1к% тдЛгозс у паак§ кібгеу паикі аІЬо т$<1- гозсі рггег ргас§ 8Ѵ^оі§ ѵѵ шіойут \ѵіеки ро гбйпусЬ Акайе- тіасЬ у Ко11е§іасЬ, іо \ѵ \УИти, іо Кііоѵѵіе, іо \ѵ Каіізги 2 рііпойсіф ві§ віагаіез сІозЦріс... Те йагу ой Во§а зоЬіѳ йаго- \ѵапе іпзгут 12 ІшЫот йагиіезг, а рггег пісЬ <1о тогяа ?1§Ъо- кіе§о Во§а, па роптогепіе сітаіу Вогеу оЪгасазг; Ьо парг/бсі 2 СаіЬейгу згкоіпеу исгц,с \ѵ Со11е§іит Кііо\ѵ8кет юіойгі <11а ДозЦріепіа ѵѵуг\ѵо1опус1і паик 2§гота<І2опеу ро<1а\ѵа1е8, §йу РЬі.1озорЫ% ігайоѵѵаіез, роіут г СаіЬейгу кагпогігіеузкіеу \ѵ Сегк\ѵіае1і гбгиусЬ Кагойот гбгпут паик§ гЪашеппф ргяероѵѵіа' йаіез... Тегаг 8\ѵі%іоЫі\ѵо8С Т. іиг паик§ злѵоід, піе іуіко изіпіе

  1. АтЬопу Сегкіе\ѵпеу, аіе у Хі§§аші зѵѵеті СЬггезсіапош Рга- \ѵоз1а№пут ройаіез/, &(1у 2 Туро^гарЫеу Млеся, Тгфу, Ьиіпі$, Міаг§, Ёуиюіу 8. 8., Хі§д§ Ііойгаш Хі§д§ Зтіегсі у Хі§ді іпзге 8\ѵіаіи ройаіеб...

Далѣе Гаіятовскій хвалить X Барановича за его добро­детели и щедрость, благодаря которой было выстроено и обнов­лено много церквей, и наконецъ перечисляете всѣ должности и почетныя званія, которыми архипастырь былъ награжденъ за свои труды.

Для насъ важно это краткое перечисленіе трудовъ Л. Ба­рановича, данное Галятовскимъ до 1678 года,—важно потому что является свидѣтельствомъ современника, и потому еще, что вообще въ снискахъ трудовъ Барановича, данныхъ библіографами нашего времени, мы находимъ нѣкоторое несогласіе, порою же— неполноту. Задачей нашей будетъ прежде всего—выяснить, что изъ богатой южно-русской литературы ХУІІ вѣка принадле­жите перу Барановича, а за симъ указать на одинъ памятник», не отмѣченный ни кѣмъ, хотя среди отмѣченныхъ напр. Эе- рейхеромъ—есть кое какіе, внушающіе нодозрѣніе.

Что это были за „1і8І§§і іпзге, о которыхъ упоминаетъ Галятовскій? ІІопробуемъ онредѣлить число изданій и сочиненій Барановича, положивъ въ основаніе, какъ несомненное, свидѣ- тельство Галятовскаго и въ помощь ему—данныя, сообіцаемыя би- бліографами. Крагкія свѣдѣнія даетъ преосв. Филаретъ 41), II. М. Строевъ ), болѣе-же подробныя находимъ въ монографіи Н. Ѳ. Сумцова 23), затронувшей ыатеріалъ, неизвѣстный другимъ, и въ монументальномъ трудѣ Эстрейхера 4).

Н. Ѳ. Сумцовъ, какъ самь сообіцаетъ 5), пользовался при составленіи своего списка трудовъ Барановича хронологическимъ указателемъ Ундольскаго, указателемъ А. Попова къ библіо- текѣ Хлудова, указателемъ Московскаго Архива Иностранныхъ

дѣлъ и помянутой выше статьей Строева, статьею Максимовича въ Ш томѣ его сочиненій (книжная старина южноруссовъ) и нѣкоторыми другими, не названными нособіями; въ числѣ ихъ были между прочимъ и „Нізіогуа Іііегаіигу роівкіез* Вишнев- скаго. Что до Эстрейхера, то списокъ данный имъ, въ нѣкото- рыхъ отношеніяхъ полнѣе, составленнаго г. Сумцовымъ.

Нижеслѣдующій списокъ составляю, главнымъ образомъ рукокодствуясь данными Галятовскаго, экземплярами И. ІТубл. Библ. въ СПБ., по которымъ описаны отмѣченные * номера. Этотъ основной списокъ дополняю данными Сумцова, Эстрейхера, Строева и Филарета, обозначая ихъ для краткости чрезъ буквы С, Э, Стр. Ф. Правописаніе подлинника вездѣ сохранено.

I* Меѵ Дхкны | еже есть ’глъ Бжін. | на помоціъ Црквн Боююціен, | Гі^ъ нстъ Хкыхъ ііодлны/і. | нлн | кннгд мромокѣдГ слова Вжго | іоже союрнжн | Гдн поспѣшествкюцін Гі слово «твержлюцін, | Барлнокнуъ | "€ппъ Ѵерііг.гокскін

Иокгороскііі н про; | Тѵпомъ нздлдесд въ стон келнкон | ѵудо- творііон Ллѵрт. Пеѵерскон КТевскон. | Въ лііто й СоэдаіГіл Уірл, 5$од. | й Рожества же Хвд (1666). Въ листь 28 нен.+2|ед+

  1. еен. стран.

Выписанное заглавіе стоить въ срединѣ виньетки, зани • мающей весь заглавный листъ. Въ самомъ верху херувимъ съ мечами въ рукахъ. Подъ нимъ Христосъ—Царь на конѣ веду- щій въ бой конные полки святыхъ; ниже „два меча“— пр. Давидъ и ан. Павелъ (между ними помѣщается заглавіе)— оба съ мечами: на одномъ написано „ветхій завѣтъ“—на дру- гомъ „новый завѣтъ“. Внизу слѣва лежатъ апостолы Іоаннъ и Іаковъ Зеведеевъ; — справа вел. муч. Екатерина и Варвара. Въ самомъ низу—морское сраженіе на ладьяхъ Христа со свя­тыми противъ антихриста съ какими то людьми въ круглыхъ шляпахъ съ полями. Изъ устъ тѣхъ и другихъ—мечи.

На оборотѣ вирши „на его пресвѣтлаго Царскаго Вели­чества знаменіе“. Самое „знаменіе“—на І-й ненум. стр.: Вверху крестъ, ниже орелъ, и генеалогическое древо- По сто- ронамъ сверху: звѣзды и три короны, ниже—Богородица и
ИііАК М'ГАЕТ.Христосъ, орелъ побивающій птицъ и Георгій Побѣдоносецъ. Въ самомъ низу, по сторонамь древа—свв. Борисъ и Глѣбъ около палый, на вергаинѣ которыхъ гнѣзда съ орлятами.

На 2 нен. стр. обраіденіе къ царю Алексѣю Михайло­вичу, на 19 нен.—къ читателю.

Предъ каждымъ словомъ далѣе —картина на соотвѣтствую- щій праздникъ г).

ГГ* Йухѵоіу | Й\\ч§іус1і | Іеп Ароііо ріеіе | ]ак сі сігіаіаіі | ШесЪ іак когйу йхіеіе. ! Ка Ыо^о8}а\ѵіг},<*а К§ке Іако па Так! .Іакі раітя^с | Іазпіе рггетсіеіеѣпе^о \ѵ Во^и Іе° Мозсі Оуса | Еагаг2 а Вагапо\ѵісга | АгоЬіерівкора Сяегпііютсзкіе^о | Ко\ѵо^госІ8кіейО еі саеі;. | Оіпѵаісіе Во§а \ѵ 8\ѵі§1ус1і іе^о. Рваіш: 150 | бріеѵѵаіівту \ѵат, а піе зкакаіізсіе. Маі 11. ) 2 Туро- §гйр!ііеу Кі)о\ѵо-Ріес7аг8кіеу. | Поки Рапзкіе^о, 1670. | 4°; па обор. тит. листа посвященіе „Кгоіош теко\ѵ“... стр. 4 нен.-{- 404. (послѣдніе 32 заклеены на верху въ экз. СПБ. Публ. Б.2). Еромѣ того къ нимъ приплетена рукопись уставомъ ХѴШ в., содержащая;

  1. © седин седмнця ндстомрдго къкд, нже ёстъ ѵдѵкдго жнтіа мік© оуко седмероѵнсденнымъ н^ъмѣренТемъ іісподішотса днн н лѣтя ѵелшъкомъ даже до сокершешя котлета ѵелокѣѵескл н средокѣѵнаго н старости.

  2. Моднтвд: к» велнкТн і|ярю вседержителю тііозіпѵуі Ноз- ройі Ізизе Сіігізіе Воге паз/...

ПІ. Ароііо СЬгхезсіапзкі. Кцо^. 1670. ріегаг. (зіс) Э. Не рсть-ли это ниже описанное ІУ * сочиненіе, съ невѣрно переданнымъ заглавіемъ, что у Э- нерѣдко?

ІУ* Ьиіпіа | Аро11іпо\ѵа | Коійеу | зрга\ѵіе ^оіо-ѵра | Ыа- Мадозіаѵѵі^с^, г§к§ іако па Іакі іакі раігг^с | іазпіе \ѵ Во^и рггео8ѵѵіесопе§о | іе§о тозсі оуса | Ьагагга Вагапоѵпсга| агсЪіерізкора сгегпісЪоѵѵзкіе^о | у \ѵз2уікіе§о 8і\ѵіегга, | г Туро- §гарЫеу Куоѵѵо-Ріесгагзкіеу. ) Коки Рапякіе§о, 1671. 4°. На обор, титульн. листа гербъ и стнхн. Стр. 4 нен-|-552-(-32 нен. 3).V. Когішжу о чѵіегге. 1671. Э.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка