ДвостороннімСторінка1/11
Дата конвертації30.12.2017
Розмір1.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2,
Якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони, то договір є : 
-двостороннім 
-консенсуальним 
-реальним 
-безоплатним 
-одностороннім

3,
Якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору, то він є: 


-одностороннім 
-змішаним 
-консенсуальним 
-відплатним 
-двостороннім

5,
Відповідно до ЦК України, договір, який містить елементи різних договорів, називається : 


-складним 
-публічним 
-комплексним 
-змішаним 
-багатостороннім

6,
Договір є укладеним з моменту: 


-направлення пропозиції укласти договір 
-одержання особою, якій адресована пропозиція укласти договір, такої пропозиції 
-прийняття пропозиції укласти договір особою, якій адресована така пропозиція 
-його виконання 
-одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції

7,
Відповідно до ЦК України, зміна ціни в договорі після його виконання : 


-допускається, якщо інше не передбачено договором або законом 
-не допускається 
-не допускається, якщо інше не передбачено договором або законом 
-допускається 
-допускається за згодою іншої сторони

8,
Договір, в якому одна сторона–підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, називається: 


-публічним 
-договором приєднання 
-підприємницьким 
-попереднім; 
-одностороннім

9,
У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має : 


-сплатити неустойку 
-виконати договір 
-сплатити компенсацію у розмірі вартості товарів, робіт чи послуг 
-повідомити про це уповноважені державні органи 
-відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою

10,
Договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, є договором :


-публічним 
-змішаним 
-приєднання 
-типовим 
-примірним

12,
Договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі, називається : 


-тристороннім договором 
-договором про виконання третій особі 
-договором на користь третьої особи 
-договором для третьої особи 
-змішаним договором

13,
За договором на користь третьої особи, особа, на користь якої передбачено виконання : 


-наділена правами і обов’язками сторони 
-наділена лише обов’язками 
-наділена лише правами 
-не має права відмовитися від наданого їй на підставі договору права 
-не має права вимагати виконання договору

14,
Договір є укладеним, якщо сторони : 


-підписали договір 
-нотаріально посвідчили договір 
-здійснили обмін пропозицією та відповіддю на неї 
-почали виконання договору 
-в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору

15,
Як називається пропозиція однієї із сторін укласти договір? : 


-реклама 
-віндикація 
-презентація 
-акцепт 
-оферта

16,
Як називається прийняття пропозиції укласти договір другою стороною? : 


-акцепт 
-оферта 
-погодження 
-угода 
-згода

18,
Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, якщо в них не вказано інше, є : 


-пропозицією укласти договір 
-офертою 
-запрошенням робити пропозиції укласти договір 
-акцептом 
-договором приєднання

19,
Особа, яка прийняла пропозицію укласти договір, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір : 


-після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції 
-незалежно від моменту одержання відповіді про прийняття пропозиції 
-до моменту одержання нею відповіді про прийняття пропозиції 
-на наступний день після одержання нею відповіді про прийняття пропозиції 
-в момент одержання пропозиції укласти договір

20,
Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції : 


-протягом розумного строку 
-протягом цього строку 
-протягом семи днів від дня, коли вона надіслала пропозицію; 
-протягом трьох днів від дня, коли вона надіслала пропозицію 
-негайно

21,
Якщо пропозицію укласти договір зроблено усно і в ній не вказаний строк для дачі відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій було зроблено пропозицію, заявила про її прийняття : 


-негайно 
розумний строк 
-не пізніше наступного дня 
-протягом п’ятнадцяти хвилин 
-протягом однієї години

22,
Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов’язань : 


-якщо вона відмовиться від виконання договору 
-якщо вона негайно повідомила особу, якій було направлено пропозицію, про одержання відповіді із запізненням 
-якщо вона негайно повідомила особу, яка направила пропозицію, про одержання відповіді із запізненням 
-якщо вона заявить про звільнення себе від цих зобов’язань 
-якщо вона не приступить до виконання договору

23,
Відповідь про прийняття пропозиції укласти договір, одержана із запізненням, є : 


-акцептом 
-простроченням боржника 
-простроченням кредитора 
-протоколом про наміри 
-новою пропозицією

24,
Відповідно до загального правила, передбаченого ЦК України, якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов : 


-договір вважається неукладеним 
-договір вважається безоплатним 
- вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент виконання договору 
-вона визначається виходячи із цін (тарифів, ставок тощо), які встановлюються уповноваженими органами державної влади 
-вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору

25,
Зміна або розірвання договору : 


-не допускається 
-допускається лише у випадках, встановлених законом 
-допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом 
-допускається лише за рішенням суду 
-допускається у всіх випадках

27,
У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору: 


-договір може бути змінений або розірваний 
-договір припиняється 
-договір є нікчемним 
-договір вважається неукладеним 
-договір може бути визнаний недійсним

28,
У разі односторонньої відмови від договору повністю або частково : 


-договір є відповідно розірваним або зміненим 
-договір є нікчемним відповідно повністю або у певній частині 
-договір є неукладеним 
-договір може бути визнано недійсним 
-договір є скасованим

29,
У разі розірвання договору зобов’язання сторін : 


-змінюються 
-замінюються іншими 
-продовжують існувати як фактичні 
-зберігаються 
-припиняються

30,
За загальним правилом, передбаченим ЦК України, зміна та розірвання договору вчиняються : 


-в письмовій формі 
-в усній формі 
-у конклюдентній формі 
-у такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається 
-у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню

31,
Яке із наведених тверджень є правильним?:

- Кожен договір є дво- або багатостороннім правочином.

- Кожен договір є одно- або багатостороннім правочином.

- Кожен договір є двостороннім правочином.

- Кожен договір є одно- або двостороннім правочином.

- Кожен договір є багатостороннім правочином

32,
Через яке родове поняття визначається поняття договору у ст.626 Цивільного кодексу України?:

- Угода.

- Домовленість.

- Волевиявлення.

- Зобов’язання.

- Правовідношення.

33,
У чому може проявлятися свобода договору?:

- У свободі відмови від договору з ініціативи його сторони.

- У свободі виконання договору.

- У свободі вибору контрагента.

- У свободі визначення підстав і правових наслідків недійсності договору.

- У свободі визначення порядку обчислення позовної давності.

34,
Чи мають право сторони в договорі відступати від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд?:

- Не мають, крім випадків, коли таке право прямо передбачено актом цивільного законодавства або випливає зі звичаю ділового обороту.

- Мають за умови, якщо відповідні відносини не врегульовані актами цивільного законодавства.

- Не мають, крім випадків, коли таке право прямо передбачено актом цивільного законодавства або випливає з його змісту.

- Мають, крім випадків, коли в актах цивільного законодавства прямо вказано про неможливість відступати від їх положень або коли обов’язковість для сторін положень цих актів випливає з їх змісту або суті відносин між сторонами.

- Не мають, крім випадків, коли в актах цивільного законодавства прямо вказано про можливість відступати від їх положень або коли диспозитивність положень цих актів випливає з їх змісту або суті відносин між сторонами.

35,
Істотною умовою (умовами) будь-якого договору є його:

- Предмет.

- Назва (вид).

- Предмет і ціна.

- Предмет, ціна і строк.

- Назва (вид) і предмет.

36,
На які види поділяються договори за способом їх укладення?:

- Абстрактні і каузальні.

- Усні і письмові.

- Консенсуальні і реальні.

- Попередні і основні.

- Мінові і алеаторні.

37,
За яким критерієм здійснюється поділ договорів на одно- і двосторонні?:

- За наявністю зустрічного майнового задоволення.

- За розподілом прав та обов’язків у зобов’язанні, що виникає на підставі договору.

- За кількістю сторін, волевиявлення яких є необхідним для укладення договору.

- За кількістю осіб, які виступають на стороні кредитора та (або) боржника.

- За способом їх укладення.

38,
За яким критерієм здійснюється поділ договорів на відплатні і безвідплатні?:

- За способом укладення.

- За наявністю зустрічного майнового задоволення.

- За спрямованістю на реальне настання правових наслідків, що ним обумовлюються.

- За розподілом прав і обов’язків у зобов’язанні, що виникає на підставі договору.

- Залежно від того, чи передбачають вони сплату стороною (сторонами) грошових коштів.

39,
Як правові наслідки необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору?:

- Підприємець повинен відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

- Споживач має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання підприємця укласти публічний договір.

- Публічний договір вважається укладеним в силу закону.

- Споживач має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання підприємця укласти публічний договір та відшкодування завданих йому збитків.

- Публічний договір породжує зобов’язання підприємця передати споживачеві товар, виконати роботу чи надати послугу.

40,
У разі, коли договір приєднання містить умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася:

- Договір є нікчемним.

- Такі умови є нікчемними.

- Договір є неукладеним.

- Договір може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася.

- Договір вважається укладеним на умовах, запропонованих стороною, яка приєдналася.

41,
Якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства, у разі необґрунтованої відмови сторони попереднього договору від укладення основного договору:

- Друга сторона має право вимагати відшкодування збитків.

- Друга сторона має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання укласти основний договір та відшкодування завданих збитків.

- Друга сторона має право звернутися до суду із позовом про зобов’язання укласти основний договір.

- Друга сторона має право вимагати розірвання попереднього договору та відшкодування збитків.

- Основний договір вважається укладеним на умовах, визначених попереднім договором.

42,
Договір на користь третьої особи:

- Передбачає виникнення у третьої особи права вимагати його виконання.

- Передбачає виконання боржником зобов’язання третій особі без виникнення у неї права вимоги до боржника.

- Передбачає, що особа, яка його уклала, не може вимагати його виконання.

- Передбачає виконання зобов’язання особі, яка його уклала, або третій особі на вибір боржника.

- Передбачає обов’язок кредитора відступити право вимоги до боржника третій особі.

43,
Які положення актів цивільного законодавства застосовуються до відносин сторін у змішаному договорі?:

- Лише загальні положення про зобов’язання і договори.

- У відповідних частинах положення про договори , елементи яких містяться у змішаному договорі.

- Положення про договір, елементи якого є домінуючими у змішаному договорі.

- Спеціальні положення про змішаний договір.

- Лише загальні положення про правочини.

44,
Який правовий наслідок настає у випадку, коли сторони договору не досягли згоди з усіх його істотних умов?:

- Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін.

- Договір є неукладеним.

- Договір є нікчемним.

- Договір може бути визнаний недійсним судом.

- Договір вважається укладеним на умовах, що випливають із намірів сторін та суті відносин між ними.

45,
Яким вимогам має відповідати оферта?:

- Оферта має бути повною.

- Оферта має бути безумовною.

- Оферта має бути зроблена протягом відповідного строку.

- Оферта має містити істотні умови договору.

- Оферта має бути зроблена тією стороною майбутнього договору, яка буде зобов’язана передати певне майно, виконати роботу чи надати послугу.

46,
Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, якщо у них не вказано інше, є:

- Офертою.

- Публічною офертою.

- Запрошенням до оферти.

- Акцептом.

- Запрошенням до акцепту.

47,
Коли допускається розірвання договору на вимогу однієї із сторін?:

- У разі неможливості виконання зобов’язання за договором у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.

- У разі передання боржником кредиторові відступного.

- У разі істотного порушення договору другою стороною.

- У разі, коли договір було укладено нею під впливом помилки, яка має істотне значення.

- У разі укладення договору на вкрай невигідних для сторони умовах.

48,
Яка із наведених ознак стосується договору купівлі-продажу?:

- Фідуціарний.

- Міновий.

- Змішаний.

- Алеаторний.

- Реальний.

49,
Якщо продавець не є власником товару:

- Покупець набуває право власності, якщо протягом трьох років власник не звернеться із вимогою про його витребування.

- Покупець не набуває право власності.

- Покупець набуває право власності, якщо відповідно до закону власник не має права його витребування.

- Покупець не набуває право власності крім випадків, коли власник товару невідомий.

- Покупець може набути право власності на товар за набувальною давністю.

50,
З якого моменту є укладеним договір купівлі-продажу житлового будинку?:

- З моменту підписання договору сторонами.

- З моменту державної реєстрації права власності на житловий будинок.

- З моменту державної реєстрації договору.

- З моменту нотаріального посвідчення договору.

- З моменту повного виконання сторонами.

51,
Якщо у договорі купівлі-продажу відсутня умова про предмет, то:

- Договір є неукладеним.

- Договір є нікчемним.

- Продавець має право відмовитися від договору.

- Предмет договору визначається судом виходячи із дійсних намірів сторін та інших обставин, які мають істотне значення.

- Договір вважається укладеним в частині інших умов, погоджених сторонами.

52,
Якщо у договорі купівлі-продажу ціна не встановлена і не може бути визначена, виходячи з його умов:

- Договір є неукладеним.

- Договір може бути визнаний судом недійсним.

- Договір вважається безвідплатним.

- Ціна визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення договору.

- Договір є нікчемним.

53,
Що НЕ може бути предметом договору купівлі-продажу?:

- Валютні цінності.

- Мисливська зброя.

- Частка співвласника у праві спільної часткової власності.

- Консалтингова послуга.

- Земельна ділянка сільськогосподарського призначення.

54,
У якому випадку покупець за договором купівлі-продажу має право вимагати заміни товару?:

- У випадку продажу йому товару неналежної якості.

- У випадку продажу йому товару належної якості, який не підійшов йому за кольором, розміром, фасоном тощо.

- У випадку істотного порушення вимог щодо якості товару.

- У випадку пред’явлення третьою особою позову до покупця про витребування товару.

- У випадку, якщо товар не має споживчих властивостей, на які розраховував покупець.

55,
З якого моменту до покупця переходить ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару (якщо інше не встановлено договором або законом)?:

- З моменту укладення договору.

- З моменту передання йому товару.

- З моменту оплати товару.

- З моменту знищення або пошкодження товару.

- З моменту настання випадку (казусу).

56,
У якому випадку покупець за договором купівлі-продажу має право відмовитися від договору і вимагати повернення йому сплаченої суми?:

- У разі продажу йому товару неналежної якості.

- У разі продажу йому некомплектного товару, якщо продавець у розумний строк недоукомплектував товар.

- У випадку, коли продавець прострочив передання товару.

- У разі випадкового пошкодження чи випадкового знищення переданого йому товару.

- У випадку продажу йому товару належної якості, який не підійшов йому за кольором, розміром, фасоном тощо.

57,
У якому випадку продавець несе обов’язок зберігати проданий товар?:

- Якщо право власності переходить до покупця раніше від передання товару.

- Якщо право власності переходить до покупця після повної оплати товару.

- У разі продажу товару у кредит.

- У разі, коли договором передбачена попередня оплата покупцем товару до його передання продавцем.

- У разі, коли продавець має статус професійного зберігача.

58,
Якщо договором купівлі-продажу строк оплати покупцем товару не встановлений, то:

- Договір є неукладеним.

- Продавець має право не здійснювати передання товару покупцеві до його повної оплати.

- Покупець зобов’язаний оплатити товар на першу вимогу продавця.

- Покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів.

- Договір вважається безоплатним.

59,
У договорі купівлі-продажу виявлення недоліків проданого товару протягом яких строків є умовою задоволення вимог покупця, пов’язаних із продажем товару неналежної якості?:

- Претензійний строк; позовна давність.

- Гарантійний строк; строк придатності.

- Присікальний строк; позовна давність.

- Гарантійний строк; позовна давність.

- Позовна давність.

60,
Позовна давність, що застосовується до вимог у зв’язку із недоліками проданого товару у договорі купівлі-продажу, обчислюється:

- З дня виготовлення товару.

- З дня продажу товару.

- З дня передання товару.

- З дня виявлення недоліку.

- З дня звернення з відповідною вимогою до продавця.

61,
У договорі купівлі-продажу покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право:

- Вимагати заміни товару;

- Вимагати пропорційного зменшення ціни.

- Відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

- Вимагати обміну товару.

- Вимагати розірвання договору.

62
Право продажу товару належить власникові, крім: 


-випадків продажу комісіонером майна, що є власністю комітента 
-випадків укладення договору купівлі-продажу на біржі 
-випадків продажу майна з прилюдних торгів 
-випадків укладення договору купівлі-продажу на аукціоні 
-випадків примусового продажу 
-інших випадків встановлених законом 
-інших випадків встановлених договором

63
Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право : 


-вимагати повернення зайво сплаченої суми 
-вимагати зміни договору 
-вимагати передання кількості товару, якої не вистачає 
-відмовитися від переданого товару та його оплати 
-вимагати сплати неустойки 
-вимагати заміни на інший товар належної якості 
-в разі оплати товару, вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми

64
Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір : 


-вимагати зменшення купівельної ціни товару 
-вимагати передання відступного 
-відмовитися від усього товару 
-вимагати сплати неустойки 
-прийняти весь товар 
-вимагати заміни на інший товар 
-вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту

65
Строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк) може бути встановлений : 


-гарантійним листом 
-договором гарантії 
-законом 
-покупцем 
-звичаєм 
-договором 
-гарантією

66
Строк придатності товару визначається : 


-періодом часу, який обчислюється з дня його поставки продавцеві і протягом якого товар є придатним для використання 
-періодом часу, який обчислюється з дня його передачі покупцю і протягом якого товар є придатним для використання 
-терміном (датою) придбання товару 
-терміном (датою), до настання якої товар є придатним для використання 
-терміном (датою) від настання якої товар є придатним для використання 
-періодом часу, який обчислюється з дня укладення договору купівлі-продажу і протягом якого товар є придатним для використання 
-періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання

67
У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право за своїм вибором : 


-вимагати пропорційного зменшення ціни 
-відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми 
-вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк 
-вимагати заміни товару 
-вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків товару 
-вимагати зміни договору 
-вимагати розірвання договору

68
Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли : 


-у момент передання товару покупцеві 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка