«Друга іноземна мова (французька)» (ІІІ курс, спеціальність «англійська мова та література») ВступСкачати 91.73 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір91.73 Kb.

Методичні матеріали

для самостійної та індивідуальної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«Друга іноземна мова (французька)»

(ІІІ курс, спеціальність «англійська мова та література»)

Вступ
Самостійна робота студентів (СРС) займає провідне місце у системі сучасної вищої освіти. Це вид навчальної діяльності студентів, який передбачає їх самостійне навчання в позаурочний час. Самостійна робота студентів у теперішній час розглядається як компонента навчання, яка постійно збільшується і переходить в самоосвіту, супроводжуючу фахівця на всьому протязі його професійної діяльності. Заклавши і розвинувши у студентів уміння самостійної роботи, вищий навчальний заклад виконує свою задачу підготовки професіонально і творчо працюючого фахівця.

Самостійна робота завершує завдання усіх інших видів навчальної діяльності. Адже знання, що не стали об’єктом власної діяльності, не можуть вважатися дійсним надбанням людини. Тому СРС має навчальне, особисте та суспільне значення.

Навчальний час, відведений для самостійної та індивідуальної роботи студента, визначається навчальним планом і становить 50% і більше загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять, самостійної й індивідуальноїроботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо- професійної програми.
СРС включає в себе дві частини. У першій відбувається підготовка студентів до самостійної роботи, у другій – вони самостійно вирішують поставлені завдання. Усі без винятку студенти мають виконувати пізнавальні завдання, що відповідають їх власному рівню та розвитку. СРС сприяє пред’явленню більш підготовленим студентам високих вимог, що забезпечить їм максимальний інтелектуальний розвиток. Менш підготовленим студентам СРС дає можливість та створює умови для отримання всіх необхідних бакалавру-філологу здібностей, вмінь, знань та навичок.

Самостійна робота з практичного курсу французької мови як другої іноземної для студентів ІІІ курсу спеціальності «Англійська мова та література» складається з двох частин.

Перша частина містить тематику дискусій та теми для маленьких повідомлень, які продовжують головну ідею вивченого тексту, а також граматичний матеріал для додаткового опрацювання.

Друга частина – це читання, переклад, опрацювання та відтворення текстів для домашнього читання та виконання лексико-граматичних завдань до них.


І. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

«Le 14 juillet» Leçon17.

Textessupplémentaires (p.173-175).

Saint-Exupéry «Le petit prince» (ch.


4

2

«Une année scolaire en classe de 4-ième» Leçon 18.

Pronoms personnels conjoints (ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. ). Enseignement en France.4

3

«Un cours de français» Leçon 19.

Verbespronominaux (ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. ).

Saint-Exupéry «Le petit prince» (ch.


4

4

«Une promenade à travers Paris» Leçon 20.

Textessupplémentaires (p.254-255).Passé composé (ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. ).4

5

«Pierre Roulin, caissier» Leçon 21.

Textessupplémentaires (p.288). Paris.4

6

«C’est bien d’être étudiant!». Leçon 22.

Imparfait(ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. )

Saint-Exupéry «Le petit prince» (ch.


4

7

«Jean-Marc veut vivre seul» d’après H. Troyat, Les Eygletières. Leçon 23.

Sujets à développer (p.360).

Ma chambre, mon appartement: mon ami a déménagé.


4

8

«Les vacances de Danielle». Leçon 24.

Textessupplémentaires (p.385-386).S’orienter dans la ville. Saint-Exupéry «Le petit prince» (ch.6

9

«Christophe donne des leçons de musique». Leçon 25.

Degrés de comparaison des adverbes (ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. )

Textessupplémentaires (p.413-415). Saint-Exupéry «Le petit prince» (ch.


6

10

«Tartarin de Tarascon en Afrique». Leçon 26.

Pronoms relatifs «qui», «que» (ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. )

Le portrait physique et moral de l’homme.

Saint-Exupéry «Le petit prince» (ch.6

11

«Le capitaine Nemo». Leçon 27.

Plus-que-parfait (ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. )

Textessupplémentaires (p.473-475).Saint-Exupéry «Le petit prince» (ch.


6

12

«Les belles manières». Leçon 29.

Article partitif. Formepassive. (ПоповаИ.Н., КазаковаЖ.А. Грамматикафранцузскогоязыка, p. )

Les repas en France. La cuisine française.


6
Разом

58


Самостійна робота також передбачає наступні види робіт:

 • Творчо-пошукова робота (презентація проектів.)

 • Домашнє читання, аудіокниги.

 • Переклад.

 • Виконання граматичних, лексичних вправ.
 • Творчо-пошукова робота (презентація проектів)

Роботу над проектом можна виконувати індивідуально, або у складі малої групи (оптимально до 3 студентів). Групова робота повинна включати кілька тем, споріднених за змістом.

Алгоритм виконання:

Постановка мети – складання плану роботи – визначення засобів виконання – розподіл обов’язків (для групи) – творчий пошук – консультація, обговорення – корекція – повторний пошук – консультація, обговорення – гармонізація, оформлення, редагування – презентація.

У випадку групової роботи групу рекомендується формувати з студентів, близьких за рівнем підготовленості та творчим потенціалом.

Джерелами інформації можуть бути друковані носії (книжки, журнали, газети), відео та аудіо матеріали, радіо, телебачення, Інтернет, консультації з викладачем та іншими спеціалістами у даній галузі.

Презентація включає:


 1. Письмову/друковану доповідь, інформацію, або файл електронної презентації, всі необхідні для презентації матеріали.

2.Усну розповідь за матеріалом, підготовленим в проекті. Слід назвати тему, мету, викласти узагальнену інформацію про пошук, висновки, оцінки і враження. Оцінюється логічність, інформативність, актуальність, грамотність повідомлення, робота з аудиторією. Тривалість – 7-10 хв.

3.Відповіді на питання аудиторії. Тривалість – до 5 хв.


Оцінювання результатів роботи відбувається згідно з 100-бальною системою ECTS, у якій за самостійну та творчу роботу передбачена відповідна кількість балів.

Критеріями оцінки є:

 • повнота, глибина та логіка викладу теми

 • її доречність та актуальність

 • наявність власних висновків, творча інтерпретація матеріалу.

 • Граматична та лексична грамотність мовлення / письма, якість вимови.
 • Домашнє читання

Домашнє читання здійснюється студентами в позаурочний час, використовується як вид самостійної роботи на усіх курсах та спеціальностях.

На другому році навчання увага приділяється розумінню та перекладу художнього тексту, аналізу героїв та подій тощо. Пропонується певний обсяг різнопланових завдань, які сприяють більш глибокому осмисленню прочитаного та активізації лексичного та граматичного матеріалу.

Для домашнього читання на ІІІ курсі пропонуються адаптовані твори класиків французької літератури 19-го століття. Обсяг домашнього читання на тиждень – 10-15 сторінок.

Студент повинен максимально точно і повно розуміти зміст прочитаного, перекласти зазначені викладачем уривки та зробити запропоновані завдання. Окрім цього потрібно висловити власну думку стосовно подій, персонажів та фактів, а також точку зору автора.Складові оцінювання:

– вивчення невідомих слів з тексту

– усна презентація

– точність перекладу

– відповіді на питання

–виконання письмових завдань

Якщо для домашнього читання використовуються аудіо книги, то це додатково дозволяє вправляти навички слухання, а також розвивати правильну вимову шляхом повторення тексту вголос за диктором. Так, для студентів ІІ курсу пропонується аудіо книга Saint-Exupéry «Le petit prince».


 • Переклад

Для письмового перекладу з французької мови на українську можна використовувати як тексти домашнього читання, так і будь-які інші, адекватного рівня складності. На 2 курсі слід підбирати для перекладу художні або професійно орієнтовані тексти. В залежності від вибраного тексту (рівня складності) його обсяг має складати від 1 до 2 сторінок на семестр.


 • Виконання граматичних та лексичних вправ.

Засвоєння граматичних правил на заняттях слід закріплювати домашньою роботою, яка виражається у виконанні вправ на задану граматичну тему. Рекомендований збірник вправ, згрупованих за граматичною темою – И.Н.Попова, Ж.А.Казакова. Грамматика французького языка Можна використати й будь-який аналогічний.

Для засвоєння лексики можна використати підручник видавництва Hachette «Vocabulaire progressif du français moderne, можливі й інші варіанти, а також самостійне тренування вивчених слів за допомогою їх багаторазового повторювання шляхом складання речень з ними (усно, вголос).

Джерело нових слів: словники, тексти, списки тематичних слів.


2. Індивідуальна робота

Вимоги до домашнього та індивідуального читання

для студентів ІІІ курсу

(французька мова, як друга іноземна)

Студент повинен вміти читати французькою мовою адаптовані художні та науково-популярні тексти, спираючись на передбачений програмою лексичний, фонетичний та граматичний матеріал, словотвірні моделі, а також на механізми мовної та контекстуальної здогадки.

Види читання :

а) читання з розумінням основного змісту: читаючи тексти, які вміщують не більше як 2% нових слів, про значення яких можна здогадатись, та до 1% незнайомих слів, якими можна знехтувати, студент при темпі читання 160 слів за хвилину повинен зрозуміти основну думку тексту та його логічну структуру;

б) читання з достатньо повним розумінням : читаючи тексти, аналогічні тим, які були охарактеризовані в пункті (а), студент при темпі читання 100 слів на хвилину повинен зрозуміти основну думку, логічну структуру та важливі деталі тексту;

в) читання з установкою на максимально повне та точне розуміння: читаючи адаптовані тексти з допомогою словника і періодичного формально-змістового аналізу, студент повинен взяти максимально повну та точну інформацію.

Об’єм індивідуального домашнього читання складає 30–50 сторінок на семестр.

Перелік рекомендованих текстів для індивідуального читання.

Daudet A. Tartarin de Tarascon. – Paris, Livre de poche, 2002.

Gamarra P. Le trésor de Tricoire. – M., Просвещение, 2003.

Maurois A. Nouvelles. Кн. Для чтения на французском языке./ Составитель Хадарцева Л.М. М.: Престо, 2001. 128 с.

Maurois A. Une carrière et autres nouvelles. – Радуга, 2003.

Saint-Exupéry A. de. Terre des hommes. K.: Dnipro, 1978.

Saint-Exupery A. de. Le Petit Prince. Vol de nuit. Кн. для чтения на фр.яз. –СПб., КАРО, 2007.

Soriano M. L’homme du Vendredi. Л.: Просвещение, 1979.

Verne J. Voyage au centre de la terre. М.: Высшая школа, 1963.

Verne J. Les enfants du capitaine Grant. М.: Учпедгиз, 1954.Індивідуальні завдання

Усі без винятку студенти виконують пізнавальні завдання, що відповідають їх власному рівню та розвитку. Пропонується перелік завдань за вибором відповідно до тем курсу. 1. Parlez des traditions dans votre famille.

 2. Vous avez un cousin (une cousine) qui est votre aîné(e). Vous voulez lui ressembler en tout. Décrivez-le (la) en dix phrases au moins et dites pourquoi vous voulez lui ressembler. Parlez de son portrait physique et moral, de ses intérêts, de ses occupations.

 3. Vous avez beaucoup lu sur Paris. Enfin, vous avez la possibilité d’aller à Paris. Qu’allez-vous visiter?

 4. Vous vous êtes égaré(e) à Paris. Il vous faut demander votre chemin à un passant, à un agent de police.

 5. Vous avez un entretien avec un employeur. Celui-ci vous pose des questions sur votre identité, votre situation de famille, vos études, vos références. Vous lui répondez et vous même vous lui demandez des informations sur l'emploi proposé (tâche, horaires de travail, salaire...).

 6. Etes-vous d'accord avec la phrase «Chaque saison a son charme». Justifiez votre réponse.

 7. Comment comprenez - vous le proverbe «Bon fruit vient de bonne semence». Exprimezvotre point de vue en vous appuyant sur les exemples précis.

 8. Etes-vous d’accord avec l’affirmation: «Mieux vaut manquer d’argent que d’ami»?

 9. Etes-vous d’accord avec l’affirmation «Tel père, tel fils».

 10. Vous prenez le train. Vous avez un billet avec une place réservée. Vous arrivez à votre place mais celle-ci est occupée. Vous vous expliquez avec la personne.

 11. Décrivez un de vos camarades ( votre meilleur(e) ami(e)). Choisissez les détails de son physique et de son caractère. Exprimez votre attitude envers ce (cette) camarade (cet (cette) ami(e)).

 12. Vous avez déjà choisi l’université où vous voulez entrer.Vous ameriez avoir des renseignements sur les conditions d’entrée, sur le programme que l’on y suit.Vous arriver à cet université pour demander tous ces renseignements.

 13. Comment comprenez - vous le proverbe «Vouloir c’est pouvoir».

 14. Pensez-vous qu’il est indispensable aujourd’hui de parler plusieurs langues?

 15. Savez-vous la différence entre les repas en France et en Ukraine? Expliquez-la.

 16. Décrivez l’appartement que vous voudriez avoir, son ameublement, ses commodités. Expliquez la raison de l’emplacement de tel ou tel objet.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка