Документаційне забезпечення діяльності установиСкачати 257.3 Kb.
Дата конвертації23.10.2018
Розмір257.3 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет телекомунікацій

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

Навчально-методичні рекомендації

до написання курсової роботи


Укладач Н.Ю.Зозуля

Київ
2017–2018


Документаційне забезпечення діяльності установи : навч.-метод. рекомендації до написання курсової роботи для студ. за спец. «Документозн. та інформ. діяльн.» / уклад. Н.Ю.Зозуля. – К., 2017. – 25 с.

Розглядаються основні вимоги до структури, змісту й оформленню курсових робіт з документного забезпечення підприємства відповідно до чинних стандартів щодо їх оформлення. У посібнику надається перелік тем курсових робіт з документного забезпечення підприємства, список рекомендованної літератури до курсу, а також наводиться приклад оформлення списку використанної літератури.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів денного відділення, що навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», але можуть бути використані студентами, що навчаються за іншими спеціальностями під час написання курсових робіт.
 1. Загальні положення

Навчальна дисципліна «Документаційне забезпечення діяльності установи» є однією з найважливіших серед інших дисциплін документознавчого циклу, що вивчається студентами спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Мета курсу «Документаційне забезпечення діяльності установи» полягає в тому, щоб дати студентам, майбутнім спеціалістам в галузі документаційного забезпечення управління, комплекс знань, вмінь та навичок, що необхідні для підвищення ефективності діяльності в органах управління.

Завдання:

- ознайомити студентів з нормативно-методичною базою документаційного забезпечення управління, основними принципами та методами організації роботи з документами сучасної організації та інформаційного забезпечення управління;

- ознайомити студентів з особливостями організації документаційного обслуговування в сфері державного управління;

- на підставі отриманих теоретичних знань навчити студентів організувати документно-інформаційне обслуговування управлінської діяльності комерційної та некомерційної організації.

Компетенції, якими повинні оволодіти студенти внаслідок вивчення курсу:

– основними методи організації роботи з документами в органах управління;

– знаннями про особливості організації документно-інформаційного забезпечення управління в різних установах, про основи побудови інформаційних систем державного, муніципального та недержавного управління;

– методикою забезпечення конфіденційності в роботі служб документного забезпечення управління, контролю в системі документного забезпечення управління державних та приватних підприємств, організацій, установ;

– розробляти методичні рекомендації, інструкції щодо документно-інформаційного забезпечення управління державних та приватних підприємств, організацій, установ;

– створювати систему документації, що забезпечує реалізацію основних функцій управління;

– оформлювати різні види документів, що необхідні в процесі управління установою, організацією, підприємством; організовувати адекватне документування управління, яке базується на традиціях, правилах і нормах, що склались.

Курсова робота з курсу є семестровою формою контролю за навчально-професійною й освітньо-науковою програмою підготовки студента зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», яка виконується на 3 курсі.

Мета підготовки курсового дослідження під час вивчення навчальної дисципліни «Документаційне забезпечення діяльності установи» полягає в закріпленні теоретичних знань, набутті студентами навиків самостійного поглибленого вивчення окремих питань, умінні відбору, аналізу й систематизації джерел, літератури, фактів і даних за темою дослідження. Курсова робота є навчально-дослідним завданням для студента, яке не повинно обмежуватись реферуванням літературних джерел, а має стати самостійним викладом матеріалу з елементами набутих знань.


 1. Загальна схема підготовки курсового дослідження

Загальна схема роботи над курсовим дослідженням передбачає наявність таких етапів:

 • вибір теми й складання календарного графіка роботи;

 • пошук і вивчення джерельної бази, літератури, накопичення фактів;

 • складання змісту (плану) роботи, опрацювання відібраних матеріалів і написання роботи;

 • ознайомлення з текстом роботи наукового керівника й врахування його зауважень;

 • подання на перевірку науковому керівникові остаточно оформленої курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом з переліку орієнтовних тем, запропонованих кафедрою. Після консультації з науковим керівником попередньо вибрана тема дослідження може бути уточнена з урахуванням наукових і навчальних інтересів студента. Календарний графік написання курсової роботи має відповідати встановленим керівником вимогам.

Пошук і вивчення джерельної бази, літератури, накопичення фактів за темою курсової роботи передбачає вміння користуватися інформаційно-довідковим апаратом, зокрема алфавітними й систематичними каталогами бібліотек, матеріалами довідково-бібліографічних покажчиків. Вивчення літератури розпочинається з видань, що рекомендовані до курсу в цілому, і поступово розширюється завдяки вузькоспеціалізованим науковим джерелам. Необхідною складовою опрацювання наукової літератури є складання плану, тез, конспектування, створення картотеки (бібліографічної, тематичної), що сприяють систематизації теоретичного матеріалу. Відібрані факти аналізуються й систематизуються відповідно до основних питань обраної теми.

Складання змісту (плану) роботи, опрацювання відібраних матеріалів і написання роботи є одним з найважливіших етапів у здійсненні курсового дослідження. Зміст (план) курсової роботи складається студентом самостійно й потім погоджується з науковим керівником. Протягом підготовки курсової роботи зміст може конкретизуватися відповідно до відібраних фактів. Опрацювання відібраних матеріалів допоможе критично оцінити рівень вивченості обраної проблематики, визначити пріоритетний напрям у власному дослідженні й прогнозувати подальший її розвиток.

Під час написання курсової роботи слід дотримуватися логіки, послідовності, аргументованості суджень, точності фактів. Слід уникати надмірного цитування, а навпаки, виявляти творчий підхід у викладі матеріалу, дотримуючись вимог до мовностилістичного супроводження роботи. В основу роботи має бути покладено новий матеріал, що містить опис нових фактів, явищ і закономірностей, або узагальнення вже відомих положень з інших наукових позицій, або в іншому аспекті, що й визначає наукову значущість такої роботи.

Курсову роботу може доповнювати фактичний матеріал, що не увійшов в основний текст дослідження, поданий у вигляді статистичних даних, порівняльних таблиць, малюнків тощо, в додатках.

Висновки мають відображати основні теоретичні й практичні положення й результати дослідження.

Процес написання курсової роботи має контролюватися науковим керівником під час передбачених розкладом консультацій. Науковий керівник оцінює зміст виконаної курсової роботи як частинами, так і в цілому; дає згоду на подання роботи на захист. Студент повинний ураховувати всі зауваження наукового керівника й подати на перевірку остаточний варіант курсової роботи, оформлений згідно з нижчезазначеними вимогами.


 1. Вимоги до структури й змісту курсової роботи

Структура курсових робіт складається з таких основних елементів:

1) зміст;

2) перелік умовних позначень (за необхідністю);

3) вступ;

4) розділи основної частини;

5) загальні висновки;

6) бібліографічний список використаної літератури;

7) додатки (таблиці, схеми, покажчики);

8) допоміжні покажчики (за необхідністю).

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-35 сторінок, список використаної літератури – не менше 25 джерел з обов’язковим посиланням на них у тексті. Оптимальним вважається такий розподіл дослідницького матеріалу: вступ – 2-4 сторінки, основна частина – 20-23 сторінок, висновки – 2-3 сторінки.Зміст подають на початку курсової роботи з найменуваннями й номерами усіх складових частин, зокрема вступу, розділів, підрозділів, висновків, додатків, списку використаної літератури та ін. (див. додаток 2).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю). Якщо в курсовій роботі вжито специфічну термінологію, скорочення, позначення й таке інше, то їх перелік розміщують перед вступом окремим списком. Перелік друкують двома колонками, у яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку. Спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення та ін., що повторюються менше трьох разів, у переліку не зазначають, їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми, її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Він передбачає таку послідовність викладу матеріалу: актуальність теми, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи, наукове й практичне значення, структура дослідження.

Актуальність теми курсового дослідження розглядається в контексті її доцільності для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, яке обґрунтовують завдяки критичному аналізові й порівнянню з вже відомими розв’язаннями проблеми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним, кількома реченнями слід висловити головне  сутність проблеми або завдання, наприклад, «…Сучасна соціокультурна ситуація зумовлює необхідність забезпечення якісно нового рівня створення, оброблення, збереження й розповсюдження документної інформації в суспільстві. Це підвищує актуальність дослідження…., що знайшло відбиття на законодавчому рівні [7]….». Актуальність теми містить ще й короткий огляд літератури, який має продемонструвати рівень дослідження теми, що потребує подальшого вирішення. Огляд літератури має продемонструвати вміння студента працювати зі спеціальною літературою, систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, визначати головне в сучасному стані вивчення теми. Наприклад, «…Вагомий внесок у дослідження…належить Н. М. Кушнаренко [11], яка докладно визначає …», або «…Питанням…присвячено дослідження українських учених В. Мартинюка і В. Хомякова [18, 19]…». Матеріали такого огляду треба систематизувати в певному логічному зв’язку й послідовності. Тому перелік праць та їх критичний розгляд не обов’язково подавати в хронологічному порядкові. Перераховуючи авторів наукових робіт слід дотримуватися правил алфавітного порядку прізвищ, наприклад, у працях Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник, Г. М. Швецової-Водки. В огляді називають і критично оцінюють публікації, що мають безпосереднє відношення до теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження  це процес або явище, яке породжує проблему й обрано для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта й відповідає, головним чином, на питання: яким чином вивчається процес або явище.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага виконавця, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.Мета дослідження, а також зазначення конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети є наступною логічною складовою вступу. Завдання перераховують у вигляді перерахування: вивчити..., дослідити…, проаналізувати…, охарактеризувати…, встановити..., виявити..., визначити…. та ін. Завдання мають відображати зміст розділів або підрозділів курсової роботи.

Методи дослідження. Слід перерахувати методи, які використовувалися для досягнення поставленої в роботі мети. Методи поділяються на загальнонаукові й спеціальні. Загальнонауковими методами є аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, дедукції й індукції, системний та ін. До спеціальних методів відносяться: соціологічний метод – анкетування, бібліометричний, експеримент тощо. Наприклад, для досягнення поставленої мети й розв’язання завдань у роботі використовувалися загальнонаукові та спеціальні теоретичні й емпіричні методи: аналіз наукової літератури за темою дослідження, термінологічний, статистичний, порівняльного аналізу, синтезу, соціологічний метод анкетування.

Наукове й практичне значення отриманих результатів. У курсовій роботі, яка має теоретичне значення, подають відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в курсовій роботі з прикладним значенням – висвітлюють результати практичного застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання у вигляді нових способів, технологій, методів, методики. У цьому випадку слід коротко повідомити про впровадження результатів досліджень із зазначенням організацій, у яких їх було реалізовано, а також підкреслити значення результатів досліджень для певної галузі виробництва, суспільства в цілому та ін. Наприклад, наукове й практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в обґрунтуванні рекомендацій щодо…,, які можуть використовуватися працівниками... під час...»

Структура курсової роботи. Якщо курсова робота має багато розділів, з якими доцільно ознайомитися у певній послідовності наводять структуру курсової роботи в повному вигляді із зазначенням короткого змісту розділів і підрозділів. У скороченому вигляді вона, як правило, має такий вигляд: «Структура роботи зумовлена метою й завданнями дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – .. сторінок: основний текст – .. сторінок, список використаних джерел  – .. найменувань (на .. сторінках) та .. додатків (на .. сторінках)».

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають із нової сторінки. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів з абзацу. Наприклад, «Таким чином (або отже)…..

Заголовки й зміст розділів основної частини мають відповідати темі курсової роботи та стисло, логічно й аргументовано розкривати її.

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кількість розділів, як правило, 2-3 .

Кожний розділ повинен складатися не менш ніж із двох підрозділів, які починають з нової сторінки зі слова «РОЗДІЛ 1» або 2, 3 (без лапок), яке друкують великими літерами симетрично до тексту по центру, після чого крапку не ставлять. Потім з нового рядка великими літерами друкують назву розділу симетрично до тексту по центру, також не ставлячи в кінці крапку. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Заголовки підрозділів друкують з абзацу маленькими літерами (перша – велика) симетрично до тексту по ширині без крапки в кінці, наприклад «1.1. Книга як вид видання: понятійний апарат, типологічна характеристика, структура» (без лапок). Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу по ширині. У кінці заголовка ставиться крапка. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу, . Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункт «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.Висновки курсової роботи починають із нової сторінки. Вони мають містити основні результати, що обумовлені логікою проведення дослідження у формі синтезу накопиченої в основній частині наукової інформації й співвідносяться із загальною метою й конкретними завданнями дослідження, сформульованими у вступі. Як правило, кількість висновків має відповідати кількості поставлених завдань дослідження. Заголовок «ВИСНОВКИ» (без лапок) друкують великими літерами симетрично до тексту по центру й не ставлять крапку в кінці. Після цього починають виклад висновків, наприклад, таким чином: «У результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків:.». або: «У результаті проведеного дослідження визначено, що: …»

Список використаної літератури складова частина курсової роботи, яку також починають із нової сторінки. Заголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують (без лапок) великими літерами симетрично до тексту по центру й не ставлять крапку в кінці. До обсягу курсової роботи ця структурна частина не входить. Студент зобов’язаний посилатися на всі джерела, завдяки яким він отримав окремі результати. Список використаних джерел рекомендується розміщувати в алфавітному порядкові. Не слід включати до бібліографічного списку праці, які не були використані й на які немає посилання в тексті курсової роботи.

Додатки містять матеріали, які переобтяжують текст основної частини курсової роботи, але необхідні для повноти її сприйняття. До них відносяться: таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції й методики, розроблені в процесі виконання курсової роботи, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

 1. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

Титульний лист є першою сторінкою курсової роботи (див. додаток 1). На наступній сторінці подають зміст роботи (див. додаток 2). Кожну частину починають із нової сторінки. Вимоги до тексту й берегів:

– текст друкують через 1,5 інтервали;

– розмір шрифту – 14 Times New Roman;

– ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

Нумерація курсової роботи починається з титульного аркуша, однак номер сторінки ставлять, починаючи зі вступу, арабськими цифрами в правому верхньому куті сторінки.

Відстань між назвою розділу й текстом повинна дорівнювати 34 інтервалам. Абзацний відступ повинен дорівнювати 12,5 мм.

Не слід розміщувати назву підрозділу, пункту або підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту, як уже зазначалось, по центру. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах арабськими цифрами.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці слід подавати в курсовій роботі після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.», таблиці – «Таблиця» (без лапок) із зазначенням їх номерів та назв, наприклад, «Рис. 1.2. Структура……» (другий рисунок першого розділу), «Таблиця 1.2. Динаміка….» (друга таблиця першого розділу). Номер ілюстрації, її назва й пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.Додатки оформлюють як продовження курсової роботи за допомогою великих літер української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь. Посередині сторінки друкується слово «ДОДАТКИ» по центру (без лапок), а на наступній сторінці зверху по центру друкується «Додаток А» (без лапок). Текст кожного додатка може також бути поділений на розділи й підрозділи. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) й крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д), формула (А. 1) – перша формула додатка А.

 1. Загальні правила цитування

та посилання на використані джерела

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. При цьому необхідно дотримуватися загальних вимог до цитування й посилання:

а) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. При цьому текст цитати оформлюється лапками й наводиться в граматичній формі джерела цитування, із збереженням особливостей авторського написання, а посилання на джерело цитування в тексті роботи оформлюється таким чином: 3, c. 125, де 3 – номер джерела посилання, 125 – номер сторінки наведеної цитати. Номери сторінок, на які дано посилання в курсовій роботі наводяться й тоді, якщо використовують матеріали з джерел, які мають велику кількість сторінок;

б) цитування повинно бути повним, без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається й позначається трьома крапками;

в) посилання на джерела без цитування в тексті курсової роботи оформлюють згідно з їхнім переліком у квадратних дужках без зазначення сторінок, наприклад, при посиланні на багато джерел – «...висвітлені в працях видатних витчизняних учених …. [1-7]», або 2, 12, на одне джерело – 4;

г) посилання на ілюстрації, таблиці або формули, використані в дослідженні, вказують відповідно до їхнього порядкового номера. Наприклад: «рис. 1.1», «див. табл. 1.1.» тощо.

Допускається наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Якщо студент має особисті наукові публікації, слід давати посилання на них в основному тексті. 1. Мовностилістичні особливості

оформлення тексту курсової роботи

Текст у курсовій роботі має бути викладеним у науковому стилі. Науковий стиль характеризують такі складові: змістовна логічність, цілісність, об’єктивність, лаконічність, ясність, зрозумілість, завершеність, доказовість суджень. Науковий стиль також передбачає вживання в тексті наукової термінології. Текст викладається від третьої особи, наприклад: вважаємо, на нашу думку. Найважливішими засобами логічного зв’язку є спеціальні функціонально-синтаксичні конструкції, що вказують послідовність розвитку думки. Наприклад, для відображення причинно-наслідкових зв’язків слід використовувати такі вислови: тому; відповідно до чого; внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; крім цього та ін. Вислови перш ніж вказати на; слід розглянути та ін. слід застосовувати для переходу до іншої думки. Висновки, як правило, починаються з таких зворотів: таким чином; отже; проведене дослідження дозволило дійти таких висновків; вищесказане дозволяє констатувати, що…; дослідження засвідчило, що; узагальнюючи, слід визначити та ін.

Характерними для наукового стилю є речення з чіткими синтаксичними зв’язками, наприклад: відповідно до; згідно з; у результаті; зважаючи на…; порівняно з…та ін.

Обов’язковою вимогою об’єктивності викладу матеріалу є джерело, на яке посилається студент. У цьому випадку слід вживати такі слова й словосполучення як: на думку…; за такими даними та ін.

Науковий стиль передбачає також широке використання пасивних конструкцій, наприклад: з’ясовано необхідні умови; розглянуто; проаналізовано, обґрунтовано та ін.

Типовими елементами мовностилістичного оформлення курсової роботи є також такі конструкції:«Актуальність дослідження визначається...»

«Аналіз праць із питань… [1, 3, 7], засвідчив, що…».

«Мета дослідження полягає в…»

«Завдання дослідження зумовлені його метою і передбачають:

 • охарактеризувати….;

 • визначити…;

 • дослідити…;

 • з’ясувати…».

«Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань...».

«У роботі застосовано такі методи...».

«Практичне значення дослідження полягає...».

«Одержані результати дослідження полягають у тому, що…».

«Дослідження... показало (продемонструвало, засвідчило), що…».

«Результати дослідження засвідчили, що ».

«На підставі аналізу досягнень…»

«Результати порівняльного аналізу засвідчили, що…»

 1. Вимоги до оформлення списку використаної літератури

Список використаних джерел рекомендується розміщувати в алфавітному порядкові або в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Якщо список розміщують в алфавітному порядкові, джерела іноземною мовою розміщують за алфавітом після їхнього переліку українською й російською мовами.
Опис книг 1,2,3 авторів

Матвієнко О. В. Представлення інформації в автоматизованих документно-інформаційних системах Текст :   навч. посіб. / О. В. Матвієнко. – К. : НТУ, 2001. – 130 с. : рис.

Асєєв Г. Г. Internet/Intranet Текст / Г. Г. Асєєв, В. М. Шейко. – Харків : Вид-во ХДАК, 1999. – 360 с. : мал. – (Інформаційні технології в документознавстві).

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. / В. В. Сєдих, Г. П. Терентьєва, В. К. Удалова ; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2003.– 193 c. – (Культура та освіта).4,5 і більше авторів

Інформаційний сервіс в Інтернеті  : навч. посіб. / В. М. Шейко та ін ; Харк. ін-т культури. – Харків : ХГИК, 1998. – 207 с.Укладачі

Методологія культурологічних досліджень : навч.-метод. матеріали / Харк. держ. акад. культури, Каф. історії та теорії культури ; уклад. Г. В. Босенко, Л. Г. Тишевська ; відп. ред. О. Г. Стахевич. – Xарків : ХДАК, 2003. – 22 с.

Якщо у відомостях про відповідальність більше 3 укладачів, указується перший зі словами [та ін.].

Оформлення посилання на том багатотомного видання

Лермонтов М. Ю.  Собрание сочинений . В 4 т. Т. 2. Поэмы  / М. Ю. Лермонтов ; ред. Т. П. Голованова. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Наука, 1980. – 575 с.Стаття з журналу

Соловьев В. М. Универсализация подготовки реферата многоцелевого назначения / В. М. Соловьев, А. Е. Конюшенко // Науч.-техн. информация. Сер. 1. – 1991. – №7–8. – С. 50–53.


Стаття з газети

Романенко О. Навчальний заклад / О. Романенко // Голос України. – 2003. – 8 квіт. (№ 67). – С. 2.Стаття з видань, що продовжуються

Карпенко О. О. Методика викладання документознавства як фундаментальної навчальної дисципліни в підготовці фахівців-документознавців / О. О. Карпенко // Гуманітарний часопис / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». – Харків, 2007. – № 2. – С. 124–129.Оформлення електронного видання

Ларьков Н. С. Документоведение [Електронний ресурс : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://aleho.narod.ru/document/index.htm, свободный. – Загл. с экрана.
 1. Тематика курсових робіт

 1. Нормативно-правове та науково-методичне регулювання документаційного забезпечення управління.

 2. Документаційне забезпечення управління та проблеми класифікації управлінської документації.

 3. Актуальні напрями наукових досліджень документаційного забезпечення управління

 4. Терміносистема документаційного забезпечення управління: історія формування та кодифікації

 5. Документаційне забезпечення управління в структурі адміністрування (на прикладі діяльності окремого міністерства, відомства).

 6. Документаційне забезпечення управління та нові інформаційні технології.

 7. Теоретичні засади і методика проведення експертизи цінності документів.

 8. Документаційне забезпечення управління та інформаційна безпека.

 9. Керування документаційними процесами – складова та функція управління.

 10. Документаційне забезпечення управління та загальне документознавство: схема взаємозв’язку.

 11. Нормативно-методична база документаційного забезпечення управління.

 12. Модель організації документаційного забезпечення управління в Україні.

 13. Документаційне забезпечення управління − сфера практичної роботи зі службовими документами та галузь наукових знань.

 14. Міжнародна стандартизація та проблеми термінології документаційного забезпечення управління.

 15. Забезпечення збереженості і організація зберігання електронних документів.

 16. Організація служб документаційного забезпечення управління в установах різних ієрархічних рівнів.

 17. Державне регулювання документаційного забезпечення управління.

 18. Світовий досвід і вітчизняна практика керування документацією.

 19. Впровадження інформаційних технологій в роботу зі службовою документацією: зарубіжний досвід та вітчизняна практика.

 20. Уніфікація та стандартизація управлінської документації: роль у документаційному забезпеченні управління.

 21. Документаційне забезпечення управління – системна сфера адміністрування.

 22. Наукові засади формування нормативно-методичної бази документаційного забезпечення управління.

 23. Нормативно-правові та методичні засади впровадження електронного документообігу в державних установах.

 24. Зарубіжний досвід керування документацією в рамках “електронного уряду”.

 25. Документаційне забезпечення управління: сучасні тенденції та особливості державного регулювання.

 26. Вклад українських документознавців у розроблення проблематики документаційного забезпечення управління.

 27. Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України − основа діяльності служб документаційного забезпечення управління.

 28. Тенденції розвитку документаційного забезпечення управління на сучасному етапі.

 29. Вклад вітчизняних документознавців у теорію і практику документаційного забезпечення управління.

 30. Ієрархічні рівні унормування документаційного забезпечення управління.

 31. Документаційне забезпечення управління в міждисциплінарному науковому просторі.

 32. Модель/і організації документаційного забезпечення управління за кордоном (на прикладі однієї з країн чи кількох країн)

 33. Документаційне забезпечення управління та професійна підготовка документознавців у ХХІ ст.

 34. Документаційне забезпечення управління як вітчизняний документознавчий напрям.

 35. Міжнародна інтеграція у сфері документаційного забезпечення управління.

 36. Професійна підготовка спеціалістів в галузі документаційного забезпечення управління: реалії і перспективи.

 37. Міжнародна стандартизація: проблеми термінології документаційного забезпечення управління.

 38. Національні і міжнародні стандарти з керування документаційними процесами.

 39. Модернізація системи документаційного забезпечення управління: зарубіжний досвід.

 40. Актуальні проблеми документаційного забезпечення управління.

 41. Документаційне забезпечення управління й архіви – дві складові єдиної сфери діяльності.

 42. Документаційне забезпечення управління та моделі професійної підготовки документознавців у ХХІ ст.

 43. Світовий досвід організації керування документаційними процесами та вітчизняна практика документаційного забезпечення управління.

 44. Моделі організації документаційного забезпечення управління за кордоном (на прикладі окремо взятої країни).

 45. Документаційне забезпечення управління: зарубіжний і вітчизняний досвід

 1. Рекомендована література до курсу

Основна

 1. Гончарова Н.I. Документаційне забезпечення менеджменту : навч. посібник / Н.I. Гончарова. – К. : Центр навч. л-ри, 2006 . – 260 с.

 2. Документаційне забезпечення управлінської діяльності: навч. посібн. / [Кадемія М. Ю, Шевченко Л. С., Шестопалюк О. В.]; за ред. д-ра пед. наук, проф. Гуревича Р. С. – Ч. ІI – Вінниця, 2010. – 340 с.

 3. Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування / Іванова Т.В., Піддубна Л.П. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.

 4. Пішунуна Т.І., Шаповал О.Ф. Інформаційне забезпечення управління та реферування: Навчальний посібник для дистанційного навчання / Пішунуна Т.І., Шаповал О.Ф. – К. : Університет «Україна», 2006. – 278 с.

Допоміжна

 1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : электрон. учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, О.А. Мухаметшина . – Электрон. дан . – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 . – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Загл. с контейнера.

 2. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом: Підручник / Головань С.М., Дудикевич В.Б., Зачепило В.С., Пархуць Л.Т., Щербак Л.М. – Л.: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 288 с.

 3. Евсикова Л.Н. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : делопроизводство и документооборот : учеб.-практ. пособие / Л.Н. Евсикова . – Электрон. дан . – М. : Книжный мир, 2011 . – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . - Загл. с контейнера.

 4. Іванова Т.В. Документ і документаційне забезпечення управління в Україні [Текст] / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна // Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна . – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – С. 6-30.

 5. Кудлай В. Стан наукового розроблення проблем документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві / В. Кудлай // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 5. – С.22-26.

 6. Палеха Ю. І. Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Палеха ; Мін. освіти і науки України. - К. : Ліра-К, 2010. - 336 с.

 7. Палеха Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. І. Палеха ; Мін. освіти і науки України. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2011. - 474 с.

 8. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навчальний посібник / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 224 с.

Інформаційні ресурси

 1. Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу: Навчальний посібник.-К.:Центр учбової літератури, 2008.-112с. – Режим доступу: http://iub.at.ua/_ld/0/1_37_EL_DOC_by_ww.pdf

 2. Калугина О.Б. Работа с текстовой информацией [електронний ресурс] / Калугина О.Б., Люцарев В.С. – Режим доступу : Microsoft Office Word 2003// http://www.intuit.ru/department/office/od/product.

 3. Прохоров А.Н. Работа в современном офисе [електронний ресурс] / Прохоров А.Н. – Режим доступу : http://www.intuit.ru/department/office/

 4. Баєв В.В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості підприємств туристичної індустрії // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 Sp. – Режим доступу: www.es.rae.ru/mino/157-639

Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

__________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

__________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала ____________

Кількість балів: _________

Оцінка: ECTS _____
Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. _________ - 20 __рік
Примітки:


 1. Форму призначено для оформлення курсового проекту (роботи) і фіксування результатів його (її) захисту.

 2. Формат бланка А4 (210297 мм), 2 сторінки.

Директор департаменту вищої освіти Я. Я. БолюбашДодаток 2

Тема: ТРАНСФОРМАЦІЯ КНИГИ В СУЧАСНІЙ ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ


Зразок оформлення ЗМІСТУ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………..........................................................3

РОЗДІЛ 1. КНИГА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН….……………...5


  1. Книга як вид видання: понятійний апарат, типологічна

характеристика, структура…………………………………………………….5

  1. Еволюція книги в контексті соціокультурних змін суспільства……………………………………………………………...............9

РОЗДІЛ 2. ТРАНСФОРМАЦІЯ КНИГИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ………………….....12

2.1. Електронна книга як феномен інформаційного суспільства………………………………………………………………….…..12

2.2.Порівняльна характеристика традиційної друкованої й

електронної книги………………………………………………………….…..15

2.3. Перспективи розвитку книги в сучасній документно-

комунікаційній системі…………………………………………………….…..21

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….............27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………..............................29

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..31


Зозуля Наталія Юріївна

Документаційне забезпечення діяльності установи

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка