Договір про відкриття карткового рахунка №Сторінка1/5
Дата конвертації25.08.2018
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4   5ДОГОВІР

про відкриття карткового рахунка № ________________________________м.Київ ____.______.2014
Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України”, далі – Банк, в особі заступника начальника Операційного управління-начальника Центрального відділення АТ ”Укрексімбанк” в м. Києві Головатенко Ірини Леонідівни, що діє на підставі довіреності від 03.06.2009р. №010-01/3970, з одного боку та

_____________________________________________________, паспорт: серія_____________ №_________________, виданий _______________________________________ _____._______._______р., реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________, далі – Клієнт, з іншого боку, який (а) є працівником Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України , далі разом – Сторони, уклали цей Договір про відкриття карткового рахунка, далі – Договір, про наступне.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  1. Терміни, які використовуються в цьому Договорі, мають таке значення:

   1. Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням Картки.

   2. Авторизаційні ліміти – обмеження на проведення операцій з Карткою, встановлені Банком та/або Платіжними системами з метою обмеження ризиків несанкціонованого доступу до Карткового рахунка. Авторизаційні ліміти визначають максимальну загальну суму та кількість операцій, яку дозволяється здійснювати Держателю з використанням Картки за певний період.

   3. Банківський день – проміжок часу в межах робочого дня, протягом якого банки України приймають документи на переказ та на їх відкликання і, за наявності технічної можливості, здійснюють їх обробку, передачу та виконання.

   4. Банкомат (або АТМ) – банківський автомат самообслуговування, а саме програмно-технічний комплекс, що надає можливість Держателю здійснювати самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

   5. Витратна сума – гранична сума коштів, що доступна Держателям для здійснення операцій із застосуванням Карток. Розмір Витратної суми визначається, як сума залишку коштів на Картковому рахунку та розміру Ліміту (у разі, якщо Ліміт буде встановлено окремим договором між Сторонами) за винятком коштів на Картковому рахунку у розмірі Накопичувальної суми „Мої заощадження” та коштів, заблокованих (але не списаних) з метою подальшого виконання зобов’язань за операціями, здійсненими із застосуванням Картки.

   6. Дебетово-кредитна платіжна схема – умови, згідно з якими здійснюються операції з використанням Картки і які полягають у тому, що відповідні операції здійснюються у межах залишку коштів на Картковому рахунку, а у разі їх відсутності або недостатності для проведення операції – за рахунок Кредиту та/або Овердрафту.

   7. Держатель – фізична особа, яка на законних підставах використовує Картку для ініціювання переказу коштів з Карткового рахунка або здійснює інші операції із застосуванням Картки. У рамках цього Договору Держателями є Клієнт та Довірені особи.

   8. Довірена особа – фізична особа, якій Клієнт дозволив здійснення операцій з використанням Додаткової картки. Ініціювання переказу коштів з Карткового рахунка або здійснення інших операцій із застосуванням Додаткової картки Довіреною особою вважається правомірним використанням Додаткової картки. Здійснені Довіреною особою операції із застосуванням Додаткової картки вважаються операціями, здійсненими за дорученням Клієнта. Реквізити Довірених осіб визначено у заявах Клієнта, наданих до Банку.

   9. Додаткова картка – Картка, яка емітована на ім’я Клієнта або Довіреної особи.

   10. Еквайр – юридична особа – член Платіжної системи, яка здійснює Еквайринг.

   11. Еквайринг – послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням Електронних платіжних засобів у Платіжній системі.

   12. Електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його Держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні Держателю кошти та ініціювати їх переказ.

   13. Емісія – проведення операцій з випуску Карток певної Платіжної системи.

   14. Емітент – банк, що є учасником Платіжної системи та здійснює Емісію Карток.

   15. Інформаційно-транзакційний термінал (або ІТМ) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю здійснити самообслуговування за операціями переказу коштів з Карткового рахунка на інші рахунки в Банку, одержання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями такого комплексу.

   16. Картка – Електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством України порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання Держателем переказів коштів з Карткового рахунка з метою оплати вартості товарів, робіт і послуг, перерахування коштів на рахунки Держателя або рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах фінансових установ та у Банкоматах, а також здійснення інших операцій, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. Під терміном „Картка” у цьому Договорі маються на увазі усі Електронні платіжні засоби, що застосовуються Клієнтом та Довіреними особами для здійснення операцій за Картковим рахунком. Поняття „Картка” включає в себе поняття „Основна картка” та „Додаткова картка”.

   17. Кредит – позичковий капітал Банку у грошовій формі, що надається Банком Клієнту у тимчасове користування для проведення Держателем операцій за Картковим рахунком понад залишок власних коштів Клієнта на Картковому рахунку за умови укладення між Сторонами відповідного окремого договору. Умови надання та повернення Кредиту визначаються таким договором, укладеним між Сторонами (у разі його укладення).

   18. Код CVV2 та Код CVC2 – тризначний код перевірки справжності Картки, який наноситься на стрічку для підпису Держателя, та використовується як захисний елемент при проведенні транзакцій з використанням лише реквізитів Картки без її фізичного використання (наприклад, в мережі Інтернет).

   19. Ліміт – максимальна сума коштів, визначена окремим договором між Банком та Клієнтом (у разі його укладення), у межах якої Клієнт отримуватиме Кредит.

   20. Накопичувальна сума „Мої заощадження” – частина коштів, що обліковуються на Картковому рахунку, можливість використання яких обмежена Держателем за допомогою функцій Банкомата та/або ІТМ та/або Систем дистанційного обслуговування з метою отримання доходів у вигляді процентів, нарахованих на таку суму, за процентною ставкою, визначеною Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, які є додатком № 3 до цього Договору (далі – Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка). Накопичувальна сума „Мої заощадження” є недоступною для використання Клієнтом до моменту, коли у порядку, визначеному цим Договором, буде знято встановлене Держателем обмеження на використання відповідних коштів.

   21. Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається Банком Клієнту у разі, якщо сума операції за Картковим рахунком перевищує розмір Витратної суми (зокрема, у випадках, коли операції здійснюються без Авторизації, коли розрахунки за операцією виконуються у валюті, відмінній від валюти Карткового рахунка тощо). Розмір Овердрафту складає різницю між сумою відповідної операції за Картковим рахунком та розміром Витратної суми.

   22. Основна картка – Картка, що емітована на ім’я Клієнта. У випадку, якщо на ім’я Клієнта емітовано декілька Карток і всі вони є чинними, Основною карткою є та з них, яка емітована раніше, при цьому всі інші Картки вважаються Додатковими картками. Починаючи з наступного дня після втрати чинності Основною карткою Додаткова картка, яка емітована наступною після такої Основної картки, стає новою Основною карткою.

   23. ОрганізаціяІнститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України. Між Організацією та Клієнтом укладено трудовий договір, на підставі якого Організація щомісячно зараховує на Картковий рахунок кошти у якості заробітної плати Клієнта.

   24. Персональний ідентифікаційний номер (або ПІН-код) – цифровий код, відомий тільки Держателю і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням Картки.

   25. Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.

   26. Платіжне повідомлення – сукупність даних в електронній формі, на підставі яких здійснюються розрахунки за операціями із застосуванням Картки. На підставі Платіжного повідомлення визначається вид операції та сума коштів, на яку вона виконана, ідентифікаційні дані Емітента, Еквайра та інші дані, визначені правилами Платіжної системи.

   27. Платіжний термінал (або POS-термінал) – електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операціями із застосуванням Картки. Платіжний термінал може бути банківським і торговельним, з’єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документів за операціями із застосуванням Картки друкувальним пристроєм цього засобу.

   28. Система дистанційного обслуговування – програмний комплекс, що передбачає надання Банком послуг з розрахункового обслуговування на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта в електронній формі.

   29. Стоп-список – перелік Карток, складений за певними їх реквізитами, по яких Банком встановлена заборона на надання авторизаційного дозволу на проведення операцій.

   30. Строк дії Картки (або Строк дії Основної картки) – строк, що починається у день видачі Банком Картки (Основної картки) Держателю і закінчується у дату, зазначену на Картці (Основній картці), або раніше – у випадках, коли використання Картки (Основної картки) припиняється (повернення Картки (Основної картки) Банку, втрати Картки (Основної картки) тощо).

  2. Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Договорі, застосовуються в значенні, визначеному Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та іншими нормативно-правовими актами. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. У рамках цього Договору Банк на підставі заяви Клієнта, яка є додатком № 1 до цього Договору (далі – Заява), а також інших документів, визначених вимогами чинного законодавства України та нормативних документів Банку, відкриває Клієнту поточний рахунок № _____________________________ (далі – Картковий рахунок), проводить за цим рахунком операції, визначені положеннями чинного законодавства України, нормативними документами Банку та цим Договором, видає Клієнту Картку (Картки), яка зазначена у Заяві, а також надає інші банківські послуги (далі разом – Банківські послуги), а Клієнт зобов’язується оплачувати Банківські послуги на умовах, визначених цим Договором, у тому числі згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.

  2. Операції за Картковим рахунком проводяться Банком за Дебетово-кредитною платіжною схемою.

  3. Проведення за Рахунком операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності Клієнта, забороняється. Інші обмеження прав Клієнта щодо розпоряджання коштами, що знаходяться на Картковому рахунку, допускається лише у випадках, встановлених чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються з тим, що не вважається обмеженням прав Клієнта щодо розпоряджання коштами, що знаходяться на Картковому рахунку, відмова Банку від вчинення для Клієнта окремих операцій за цим рахунком, якщо така відмова обумовлена вимогами чинного законодавства України та/або положеннями цього Договору.

  4. За користування Овердрафтом Клієнт зобов’язаний щомісячно сплачувати Банку проценти, нараховані Банком за процентною ставкою, визначеною Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Облік коштів на Картковому рахунку здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка.

  2. Поповнення Карткового рахунка здійснюється у безготівковій або готівковій формі без застосування Картки або із застосуванням Картки через POS-термінали, а також через Банкомати, які підтримують такі функції. При цьому зарахування коштів на Картковий рахунок виконується Банком у день здійснення операції поповнення Карткового рахунка, якщо ця операція буде виконана в межах системи Банку у Банківський день не пізніше 12:00, та не пізніше наступного Банківського дня за днем виконання операції поповнення Карткового рахунка, якщо ця операція буде виконана після 12:00 Банківського дня, у вихідний / святковий день або в останній Банківський день місяця. Зарахування на Картковий рахунок коштів, переказаних з іншого банку, виконується у строки, визначені Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

  3. Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка можуть бути змінені за згодою Сторін. Відповідне погодження змін до Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка здійснюється шляхом повідомлення Банком Клієнта про внесення таких змін (включення відповідної інформації у виписку за Картковим рахунком не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня введення в дію таких змін вважається належним повідомленням Клієнта). При цьому, зміни вважаються погодженими Клієнтом, якщо він не повернув усі Картки до Банку до дня введення в дію зазначених змін.

  4. Банк щомісячно формує виписки за Картковим рахунком (за попередній місяць). У таких виписках зазначається інформація про операції за Картковим рахунком, залишок коштів на Картковому рахунку та суми заборгованості за Овердрафтом. Крім того, у виписках за Картковим рахунком може надаватися інформація, що стосується правовідносин Сторін за цим Договором, у тому числі щодо зміни Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка, умов використання Карток, вимог щодо повернення Карток тощо (включення відповідної інформації у виписку за Картковим рахунком вважається належним повідомленням Клієнта). У разі неотримання Клієнтом виписок з будь-яких причин вважається, що Банк повідомив Клієнту інформацію, що повинна була бути включена у відповідні виписки.

  5. Додаткові виписки за Картковим рахунком, обробка запитів, копії платіжних документів, які підтверджують платежі, видаються на підставі заяв Клієнта. Надання Банком відповідних послуг підлягає оплаті Клієнтом згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.

  6. Основні та Додаткові картки є власністю Банку і повинні бути повернуті у Банк за його першою вимогою.

  7. Картки можуть використовуватися лише упродовж Строку їх дії, а у разі внесення їх у Стоп-список – до часу внесення їх у цей список.

  8. Цим Клієнт доручає Банку надавати належним чином уповноваженим представникам Організації Картки з ПІН-конвертами, емітовані на ім’я Клієнта, та виписки за Картковим рахунком для подальшої їх передачі такими представниками Клієнту, а також емітувати нові Картки на ім’я Клієнта на підставі письмових звернень Організації у Банк (у тому числі, з метою продовження строку дії Карток).

  9. У випадку звільнення Клієнта з Організації, Клієнт повинен протягом 3 (трьох) Банківських днів за днем звільнення надати до Банку заяву про закриття Карткового рахунка або укласти відповідну додаткову угоду до цього Договору для оформлення приватної платіжної картки. У разі, якщо Клієнт не вчинить вказані дії протягом цього 3-денного періоду, наступного Банківського дня після закінчення цього періоду, Банк має право внести Картки до Стоп-списку.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Клієнт має право:

   1. За допомогою Картки ініціювати здійснення оплати товарів та послуг, перерахування коштів з Карткового рахунка на інші рахунки Клієнта та інших осіб, отримання готівки в касах фінансових установ та через Банкомати, а також ініціювати проведення інших операцій, визначених положеннями чинного законодавства України, нормативними документами Банку та цим Договором.

   2. Поповнювати Картковий рахунок виключно у валюті, в якій відкрито Картковий рахунок, готівковими коштами, внесеними через касу Банку або іншого банку, через Банкомати, які підтримують ці функції (депозитні Банкомати), через POS-термінали із застосуванням Картки, та/або шляхом переказу коштів з інших рахунків Клієнта.

   3. У разі виникнення суперечок вимагати від Банку документи, які підтверджують достовірність операцій за Картковим рахунком.

   4. Надавати Банку письмові заяви на встановлення індивідуальних Авторизаційних лімітів на проведення операцій з Карткою та/або самостійно встановлювати такі Авторизаційні ліміти засобами Систем дистанційного обслуговування та/або звертатися за допомогою телефонного зв’язку до Контакт-центру Банку на тимчасове скасування Авторизаційних лімітів на проведення операцій з Карткою.

   5. Звертатися до Банка з письмовими заявами щодо отримання послуг з надання виписок за Картковим рахунком із застосуванням SMS-інформування, а також щодо припинення отримання таких послуг.

   6. У випадку втрати Картки надавати до Банку письмові заяви щодо внесення Картки у Стоп-список. Втратою Картки вважається, зокрема, неможливість здійснення Держателем контролю (володіння) за Карткою, неправомірне заволодіння та/або використання Картки чи її реквізитів.

   7. Після сплати Банку встановленої комісійної винагороди за розрахункове обслуговування Карткового рахунка протягом строку дії Додаткової картки згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, надавати право розпорядження коштами, що обліковуються на Картковому рахунку, Довіреним особам Клієнта за допомогою Додаткових карток протягом строку, що не перевищує Строк дії Основної картки.

   8. За допомогою Картки засобами АТМ, ІТМ та Систем дистанційного обслуговування встановлювати і знімати обмеження щодо використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку. У разі встановлення Клієнтом такого обмеження щодо використання коштів відповідна сума коштів вважатиметься Накопичувальною сумою „Мої заощадження”.

   9. Отримати та користуватися Кредитом на умовах, визначених окремим договором між Сторонами про надання Кредиту (за умови його укладення).

   10. Отримувати від Банку інформацію з питань виконання умов цього Договору.

  2. Клієнт зобов’язується:

   1. Для відкриття Карткового рахунка та видачі кожної Картки надавати Банку наступні документи:

 • паспорт, або документ, що його замінює;

 • картку платника податків, видану контролюючим органом (органом доходів і зборів), що засвідчує реєстрацію Клієнта у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та у якій зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 • Заяву;

 • інші документи, що вимагаються Банком згідно з вимогами чинного законодавства України та нормативних документів Банку.

   1. Вказати достовірні дані при заповненні Заяви, а також інформувати Банк про всі зміни даних, що вказані в Заяві, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів від дня виникнення цих змін шляхом надіслання відповідної письмової заяви рекомендованим листом або вручення представнику Банку особисто.

   2. Отримувати виписки за Картковим рахунком не пізніше 7 (сьомого) числа місяця, наступного за звітним, шляхом особистого звернення до Банку або до Організації (у випадку, якщо виписка за Картковим рахунком була отримана у Банку уповноваженим представником Організації), або засобами електронної пошти, або із застосуванням Систем дистанційного обслуговування.

   3. У разі незгоди з інформацією, наведеною у виписці за Картковим рахунком, надати Банку до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за звітним, письмову претензію із зазначенням конкретних причин та фактів з приводу такої незгоди. Неотримання Банком претензій в письмовій формі протягом зазначеного періоду вважається підтвердженням Клієнтом наведеної у відповідній виписці інформації.

   4. У момент отримання Картки, підписати Картку зі зворотного боку у відведеному на Картці місці для підпису.

   5. Не допускати використання Карток будь-якими іншими особами, у тому числі за довіреністю, крім Додаткових карток, емітованих Банком для Довірених осіб.

   6. Надати Додаткову картку тільки тій Довіреній особі, на ім’я якої емітована ця Картка, ознайомити її з Правилами користування та з цим Договором. Передати Картку Довіреній особі лише за умови здійснення нею в момент отримання Картки підпису Картки зі зворотного боку у відведеному на Картці місці для підпису.

   7. Зберігати в таємниці ПІН-коди, Коди CVV2, Коди CVC2, паролі та іншу інформацію, розголошення якої може привести до фінансових втрат Клієнта та Банку.

   8. У разі втрати Картки, у тому числі Додаткової картки, переданої Довіреній особі, негайно повідомити про це Контакт-центр Банку, який працює цілодобово, за телефонами: 0-800-50-44-50 (безкоштовний для дзвінків на території України зі стаціонарних телефонів), (+38 044) 247-3838, (+38 044) 231-7479 або самостійно внести Карту до Стоп-списку засобами Системи дистанційного обслуговування. При передачі телефонного повідомлення про втрату Картки Держатель повинен повідомити Банку персональні дані і пароль, що вказані в Заяві. Як підтвердження прийому повідомлення Держатель повинен отримати від оператора Контакт-центру Банку реєстраційний номер повідомлення та час постановки Картки у Стоп-список. В іншому разі, повідомлення вважається неприйнятим. Оператор може відмовити в реєстрації телефонного повідомлення, якщо надані Держателем на його вимогу персональні дані і пароль не співпадають з вказаними в цьому Договорі та Заяві.

   9. У разі виявлення Картки, раніше заявленої як втраченої, у той же день повідомити про це Контакт-центр Банку у порядку, зазначеному у підпункті 4.2.9 цього Договору, та виконати подальші інструкції Банку.

   10. Повернути Основну та Додаткові картки у таких випадках: при закінченні Строку дії Картки, при закритті Карткового рахунка, при розірванні або припиненні цього Договору, а також на вимогу Банку.

   11. Не використовувати Картки з незаконною метою, включаючи покупку товарів чи послуг, заборонених чинним законодавством України.

   12. Сплачувати Банку суми всіх операцій, комісійної винагороди, штрафних санкцій та інших платежів, які стали наслідком або виникли у зв’язку з використанням Основної картки та Додаткових карток, а також відшкодовувати Банку суми збитків, що понесені Банком в результаті використання Основної картки та Додаткових карток, на умовах цього Договору, у тому числі згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.

   13. У разі виникнення заборгованості за Овердрафтом щоразу повертати таку заборгованість та сплачувати проценти за користування Овердрафтом шляхом поповнення Карткового рахунка до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникла заборгованість за Овердрафтом, але не пізніше останнього Банківського дня місяця, наступного за місяцем, в якому виникла заборгованість за Овердрафтом.

   14. У разі надіслання Банком вимоги до Клієнта про дострокове повернення Овердрафту погасити Банку не пізніше терміну, зазначеного у такій вимозі Банку, усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом.

   15. У разі звільнення Клієнта з роботи в Організації, протягом 3 (трьох) Банківських днів від дня звільнення погасити Банку усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом.

   16. У разі закриття Карткового рахунка та/або припинення чи розірвання цього Договору погасити Банку у день настання таких подій усю існуючу на день такого погашення заборгованість за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом.

   17. Забезпечити виконання Довіреними особами усіх умов, обмежень тощо, встановлених цим Договором стосовно Клієнта.

   18. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Клієнта, визначені цим Договором та / або положеннями чинного законодавства України.

  1. Банк має право:

   1. Отримувати від Клієнта оплату наданих останньому Банківських послуг.

   2. Отримувати від Клієнта кошти у погашення заборгованості за Овердрафтом та за процентами за користування Овердрафтом у строки, визначені цим Договором. У випадку, якщо Організація протягом одного календарного місяця не буде проводити зарахування заробітної плати Клієнта на Картковий рахунок, Банк має право вимагати дострокового погашення заборгованості за Овердрафтом, а Клієнт зобов’язаний здійснити таке погашення не пізніше терміну, вказаного у відповідній вимозі Банку.

   3. Змінювати Умови та тарифи обслуговування Карткового рахунка, повідомивши про це Клієнта у порядку, визначеному цим Договором.

   4. Самостійно внести Основну та/або Додаткові картки Клієнта до Стоп-списку з повідомленням про це Держателя за телефоном, зазначеним ним у Заяві, у тому числі, але не виключно, у разі:

    1. Проведення операцій за Картковим рахунком, які приводять до збільшення суми заборгованості за Овердрафтом;

    2. Невиконання або неналежного виконання Клієнтом будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором та/або умов цього Договору;

    3. Наявності у Банка інформації про можливе несанкціоноване використання Картки та/або Карткового рахунка;

    4. Наявності у Банка інформації про здійснення операцій за Картковим рахунком, у тому числі, із використанням Картки, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

    5. Звільнення Клієнта з роботи в Організації, якщо Клієнт не з’явився в Банк протягом визначеного цим Договором строку для укладення додаткової угоди до цього Договору та оформлення приватної платіжної картки.

   5. Передавати правоохоронним органам, роботодавцю Клієнта та членам Платіжних систем інформацію, пов’язану з незаконним чи несанкціонованим використанням карток, а також з порушенням Клієнтом умов цього Договору.

   6. З метою запобігання фінансових втрат Клієнта та/або Банка від несанкціонованих операцій з Картками без попереднього повідомлення Клієнта встановлювати Авторизаційні ліміти на проведення операцій з Картками, а також відмовити Клієнту в скасуванні таких лімітів, заміні чи Емісії нових Карток без пояснення причин.

   7. Відмовляти Клієнту в здійсненні операцій за Картковим рахунком та/або зупиняти проведення операцій, зокрема (але не виключно), у випадках, передбачених чинним законодавством України, у тому числі законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, та/або правилами Платіжних систем, у випадках, коли такі операції ініційовані за допомогою Карток, які внесені до Стоп-списку, або коли виконання таких операцій призведе до перевищення Авторизаційних лімітів, тощо.

   8. Не відшкодовувати кошти по претензіям Клієнта за операціями за Картковим рахунком, ініційованими за допомогою Карток, у будь-якому з таких випадків:

    1. Претензія Клієнта надійде до Банку пізніше, ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів після виконання операції;

    2. Операція здійснювалася з використанням ПІН-коду та/або Коду CVV2 та/або Коду CVC2;

    3. Банком прийняте рішення про відповідність між собою підпису на документах, які підтверджують операцію із Карткою, та підпису Клієнта чи Довіреної особи у цьому Договорі або на Картці;

    4. Операція здійснювалася або ініціювалася без фізичного застосування Картки;

    5. Клієнт збільшив або скасував Авторизаційні ліміти на проведення операцій з Карткою (у порядку, передбаченому Договором);

    6. Клієнт не повернув у Банк Картку, по якій виставив претензію, або повернув таку Картку без підпису;

    7. Протягом 1 години після здійснення операції, ініційованої особою, яка не мала для цього необхідних повноважень, Клієнт не повідомив про це Банку (дана умова застосовується у разі надіслання Банком повідомлення про здійснення такої операції Клієнту);

    8. Клієнт не звернувся до Банка з письмовою заявою щодо отримання послуг з надання виписок за Картковим рахунком із застосуванням SMS-інформування або відмовився від отримання виписок за Картковим рахунком із застосуванням SMS-інформування.

    9. Є інші підстави, передбачені Правилами платіжних систем та/або чинним законодавством України.

   9. Здійснювати на власну користь, а також на користь інших осіб (при помилковому зарахуванні коштів на Картковий рахунок) договірне списання коштів з Карткового рахунка, а також з будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих йому Банком, на виконання доручення Клієнта (стаття 6 цього Договору), у порядку та розмірах, визначених у статті 6 цього Договору (з розподіленням коштів у послідовності, визначеній цим Договором).

   10. На час встановлення ініціатора та правомірності переказу по операції з Карткою, по якій Клієнтом надана письмова претензія згідно з підпунктом 4.2.4 цього Договору, але не більше ніж впродовж 90 (дев’яноста) календарних днів, не повертати на Картковий рахунок суму по такій операції.

   11. Вимагати від Клієнта документи або відомості щодо характеру здійснених операцій за Картковим рахунком, у тому числі із використанням Картки, з метою виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

   12. Закрити Картковий рахунок Клієнта за одночасної наявності таких умов: операції за Картковим рахунком не здійснювалися протягом одного року, на цьому рахунку немає залишку коштів, строк дії усіх Карток закінчився.

  2. Банк зобов’язується:

   1. Відкрити Картковий рахунок та надати Клієнту у користування Основну картку протягом 5 (п’яти) Банківських днів від дня укладення цього Договору та надання Клієнтом документів, визначених підпунктом 4.2.1 цього Договору.

   2. Зараховувати кошти на Картковий рахунок Клієнта у строки, визначені пунктом 3.2 цього Договору.

   3. Видати Клієнту або Довіреній особі Додаткову картку за умови сплати Банку винагороди згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка та надання Клієнтом документів, визначених підпунктом 4.2.1 цього Договору.

   4. Повідомляти Клієнта про здійснені операції з використанням Карток шляхом надання Клієнту виписок за Картковим рахунком за кожен місяць не пізніше 7 (сьомого) числа місяця, наступного за звітним, у спосіб, обраний Клієнтом у Заяві, а саме: на паперових носіях при зверненні Клієнта до Банку або засобами електронної пошти, або із застосуванням Систем дистанційного обслуговування.

   5. Забезпечити виконання розрахунків по операціях з використанням Картки у межах свого контролю проведення операцій.

   6. Згідно з умовами цього Договору приймати інформацію від Держателів щодо втрати Карток та заблокувати Авторизацію за відповідними Картками шляхом внесення їх до Стоп-списку з моменту отримання відповідних належним чином наданих повідомлень від Держателів (підтвердженням належного надання до Банку зазначеної інформації є реєстраційний номер повідомлення, який надається Держателю при прийманні повідомлення від нього).

   7. Приймати письмові претензії Клієнта, надані згідно з підпунктом 4.2.4 цього Договору, та вживати заходів щодо проведення розслідування по оскаржених операціях з Карткою, повідомляти в письмовій формі про хід розгляду претензії у строк, передбачений чинним законодавством України для розгляду звернень громадян.

   8. У випадку припинення чи розірвання цього Договору повернути Клієнту залишок коштів на Картковому рахунку готівкою через касу Банку або шляхом їх переказу на рахунок, визначений у письмовій заяві Клієнта. При цьому Банк має право здійснити таке повернення не раніше ніж через 45 (сорок п’ять) календарних днів від дня виконання Клієнтом усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

   9. У разі надходження до Банку відомостей про смерть Клієнта, здійснювати блокування всіх Карток.

   10. Надавати Клієнту консультації з питань надання Банківських послуг, у тому числі з використанням Карток, за кредитними операціями та щодо умов виконання цього Договору.

   11. У разі встановлення Клієнтом засобами АТМ, ІТМ та Систем дистанційного обслуговування обмеження щодо використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку, забезпечити неможливість використання відповідної Накопичувальної суми „Мої заощадження”.

   12. Забезпечити можливість використання Клієнтом коштів, користування якими було обмежене ним шляхом визначення таких коштів як Накопичувальної суми „Мої заощадження”, у день виконання Клієнтом операції зняття обмеження щодо використання відповідних коштів засобами АТМ,ІТМ та Систем дистанційного обслуговування, якщо ця операція буде виконана у Банківський день не пізніше 12:00, та не пізніше наступного Банківського дня за днем виконання Клієнтом операції зняття обмеження щодо використання відповідних коштів, якщо ця операція буде виконана після 12:00 Банківського дня або у вихідний / святковий день або в останній Банківський день місяця.

   13. Сплачувати проценти, нараховані у порядку, визначеному цим Договором, на залишки коштів на Картковому рахунку, а також на Накопичувальну суму „Мої заощадження”, у день їх нарахування шляхом зарахування на Картковий рахунок.

   14. Зараховувати кошти, що надійдуть на Картковий рахунок, у терміни, визначені цим Договором та чинним законодавством України.

   15. Не розголошувати інформацію щодо Клієнта та проведених операцій в рамках цього Договору, що стала відома Банку у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і містить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. За незаконне розголошення та використання такої інформації Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

   16. Усі повідомлення Клієнту, у тому числі щодо здійснених операцій з Картками, надсилати у порядку, визначеному цим Договором.

   17. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цим Договором та / або положеннями чинного законодавства України.

  3. Сторони погоджуються з тим, що невключення до цієї статті Договору окремих прав та обов’язків кожної з них, визначених іншими статтями цього Договору, жодним чином не обмежує відповідні права та не впливає на необхідність належного та своєчасного виконання відповідних обов’язків.

  4. Сторони підтверджують, що права та обов’язки кожної з них, визначені цим Договором, є співрозмірними з правами та обов’язками іншої Сторони. У зв’язку з цим, Сторони погоджуються, що укладенням цього Договору для жодної зі Сторін не створено несправедливих або дискримінаційних умов, які б погіршували її стан відносно іншої Сторони.
 1. ПРОЦЕНТИ ЗА ДОГОВОРОМ

  1. Нарахування процентів на залишки коштів на Картковому рахунку здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка щомісяця в останній Банківський день місяця, виходячи з фактичних залишків коштів на Картковому рахунку на початок кожного календарного дня поточного місяця, розміру процентної ставки, визначеної Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, фактичної кількості календарних днів у поточному місяці та фактичної кількості календарних днів у поточному році. Нарахування процентів на залишки коштів на Картковому рахунку Банк здійснює починаючи з першого календарного дня, наступного за днем зарахування коштів на Картковий рахунок. Якщо Клієнт оформив заяву про закриття Карткового рахунка проценти на залишки коштів на Картковому рахунку нараховуються по день закриття цього рахунка (включно).

  2. Нарахування процентів на Накопичувальну суму „Мої заощадження” здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка щомісяця в останній Банківський день місяця, виходячи з фактичного розміру Накопичувальної суми „Мої заощадження” на початок кожного календарного дня поточного місяця, розміру процентної ставки, визначеної Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, фактичної кількості календарних днів у поточному місяці та фактичної кількості календарних днів у поточному році. Нарахування процентів на Накопичувальну суму „Мої заощадження” Банк здійснює починаючи з першого Банківського дня, наступного за днем виконання Клієнтом засобами АТМ, ІТМ, та Систем дистанційного обслуговування відповідної операції щодо обмеження використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку, та закінчуючи днем виконання операції зняття такого обмеження (включно). Днем виконання операції обмеження або зняття обмеження використання коштів, що обліковуються на Картковому рахунку вважається поточний Банківський день, якщо така операція виконана до 12:00 Банківського дня або наступний Банківський день, якщо така операція виконана після 12:00 Банківського дня або у вихідний / святковий день або в останній Банківський день місяця.

  3. Нарахування процентів за користування Клієнтом Овердрафтом здійснюється Банком у валюті Карткового рахунка щомісяця, в останній Банківський день місяця, виходячи з фактичної заборгованості за Овердрафтом на початок кожного календарного дня поточного місяця, розміру процентної ставки, визначеної Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, фактичної кількості календарних днів у поточному місяці та фактичної кількості календарних днів у поточному році. Нарахування процентів за користування Овердрафтом Банк здійснює починаючи з першого календарного дня, наступного за днем виникнення Овердрафту, по день погашення Овердрафта (включно).
 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

  1. Усі погашення та платежі за цим Договором повинні здійснюватися без зустрічних вимог та претензій, добровільно і повністю, без відрахувань на будь-які витрати чи за рахунок будь-яких існуючих та майбутніх податків, відрахувань та утримань, і всіх зобов’язань стосовно цього. У випадку, коли Клієнт відповідно до чинного законодавства України повинен буде робити відрахування або утримання із платежів, належних до сплати за цим Договором, Клієнт повинен одночасно з таким платежем сплатити Банку таку додаткову суму коштів, що приведе до отримання останнім повної суми, належної до сплати за цим Договором.

  2. Сторони домовилися, що виконання зобов’язань Клієнта щодо погашення будь-якої заборгованості за цим Договором може бути покладено Клієнтом на третю особу, проте, у разі невиконання зобов’язань щодо погашення заборгованості такою третьою особою, Клієнт не звільняється від виконання своїх зобов’язань за цим Договором. Клієнт підтверджує, що у разі погашення будь-якої заборгованості за Договором третьою особою, він поклав обов’язки щодо погашення заборгованості за цим Договором на таку третю особу.

  3. Цим Клієнт доручає Банку, а Банк має право здійснювати (необмежену кількість разів):

   1. Договірне списання коштів з Карткового рахунка, а також з будь-яких інших рахунків Клієнта, відкритих та таких, що будуть відкриті йому Банком, на користь Банку у розмірі грошової заборгованості Клієнта перед Банком (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, у разі необхідності збільшеними на суму ПДВ), у тому числі заборгованості Клієнта перед Банком за Платіжними повідомленнями Еквайрів, за Овердрафтом та процентами за користування Овердрафтом, за Кредитом та процентами за користування Кредитом, по сплаті комісійної винагороди, штрафних санкцій, штрафів та пені, будь-яких інших платежів, визначених цим Договором та іншими договорами, укладеними між Банком та Клієнтом. Таке договірне списання коштів Банк має право здійснювати у випадку настання терміну погашення відповідної заборгованості Клієнта (у тому числі, у випадку початку періоду, встановленого для погашення відповідної заборгованості Клієнта) або виникнення простроченої заборгованості Клієнта перед Банком.

   2. Договірне списання коштів з Карткового рахунка на користь Банку та третіх осіб у розмірах сум помилково зарахованих на Картковий рахунок коштів. Таке договірне списання коштів Банк має право здійснювати одразу після помилкового зарахування коштів на Картковий рахунок.

   3. За рахунок коштів Клієнта в іноземній валюті, що обліковуються на Картковому рахунку, продаж валюти на міжбанківському валютному ринку України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день проведення таких операцій, відповідно до чинних нормативно-правових актів Національного банку України, та утримання коштів у гривні, отриманих від такого продажу іноземної валюти, на користь Банку у розмірі комісійної винагороди за Банківські послуги згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка. Такий продаж коштів Банк має право здійснювати у випадку настання терміну сплати Клієнтом комісійної винагороди згідно з цим Договором.

  4. Розмір коштів, що будуть списуватися, продаватися та утримуватися Банком з рахунків Клієнта у випадках, вказаних у пункті 6.3 цього Договору, визначається Банком самостійно, у тому числі, виходячи з розміру існуючих зобов’язань Клієнта перед Банком, що погашатимуться за рахунок таких коштів, та розмірів інших обов’язкових платежів (зборів) і комісійної винагороди Банка.

  5. Для здійснення операцій, вказаних у пункті 6.3 цього Договору, Клієнт доручає Банку, а Банк має право оформлювати від імені Клієнта усі необхідні документи. Договірне списання коштів здійснюється Банком шляхом оформлення меморіальних ордерів (отримання будь-яких інших документів не вимагається).

  6. Право Банку на договірне списання коштів на власну користь є першочерговим та може здійснюватися Банком у першу чергу по відношенню до виконання будь-яких інших доручень Клієнта щодо списання коштів з Карткового рахунка.

  7. Погашення заборгованості Клієнта за Овердрафтом та Кредитом, а також за процентами за користування Овердрафтом та Кредитом відбувається, зокрема, у день надходження будь-яких коштів на Картковий рахунок за рахунок таких коштів. У випадку, якщо коштів, що надійдуть на Картковий рахунок буде недостатньо для погашення усієї заборгованості, Клієнт зобов’язаний при настанні терміну погашення відповідної заборгованості забезпечити наявність на Картковому рахунку коштів у сумі, достатній для погашення такої заборгованості, або здійснити її погашення у будь-який інший спосіб, дозволений чинним законодавством України.

  8. Погашення заборгованості Клієнта за Овердрафтом та Кредитом, за процентами за користування Овердрафтом та Кредитом, а також за іншими платежами за цим Договором здійснюється у такому порядку:

   1. У першу чергу сплата прострочених процентів за користування Овердрафтом;

   2. У другу чергу сплата строкових процентів за користування Овердрафтом;

   3. У третю чергу сплата простроченої заборгованості по Овердрафту;

   4. У четверту чергу сплата строкової заборгованості по Овердрафту;

   5. У п’яту чергу сплата прострочених процентів за користування Кредитом;

   6. У шосту чергу сплата строкових процентів за користування Кредитом;

   7. У сьому чергу сплата простроченої заборгованості за Кредитом;

   8. У восьму чергу сплата строкової заборгованості за Кредитом;

   9. У дев’яту чергу сплата пені по Кредиту;

   10. У десяту чергу сплата пені по Овердрафту;

   11. В одинадцяту чергу сплата інших платежів.

  9. У разі, якщо Клієнт / третя особа направляє кошти на погашення заборгованості за цим Договором у черговості іншій, ніж визначена цим Договором, Банк не зважаючи на це може зараховувати кошти на погашення існуючої заборгованості за цим Договором з вищим пріоритетом, як це передбачено у цьому Договорі.

  10. Погашення будь-якої заборгованості за цим Договором може бути здійснено за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна Клієнта.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Відповідальність Клієнта:

   1. У разі прострочення сплати заборгованості за Овердрафтом та/або процентами за Овердрафтом, Клієнт сплачує Банку за кожний день прострочення, включаючи день сплати, пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів, починаючи з дня виникнення простроченої заборгованості до дня погашення відповідної заборгованості у повному обсязі, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

   2. У разі несвоєчасної оплати Клієнтом наданих йому Банківських послуг, Клієнт сплачує Банку пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме у періоді, за який нараховуватиметься пеня.

   3. У разі несвоєчасного повернення Клієнтом помилково зарахованих на Картковий рахунок коштів, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі 0,02 % від суми помилково зарахованих коштів за кожний день з моменту помилкового зарахування коштів на Картковий рахунок до моменту їх повернення.

   4. У випадках втрати Карток та/або неповернення Банку Карток після закінчення Строку дії таких Карток, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі, визначеному згідно з Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка.

   5. За достовірність інформації, викладеної у документах, наданих Клієнтом до Банку, у тому числі у Заяві, Клієнт несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  2. Відповідальність Банку:

   1. У випадку порушення строків зарахування коштів на Картковий рахунок Клієнта Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,02 % від суми несвоєчасно зарахованих коштів за кожний день прострочення.

   2. У випадку недотримання Банком строків внесення Картки до Стоп-списку, внаслідок чого будуть проведені розрахункові операції з такою Карткою, Банк відшкодовує Клієнту суму відповідних операцій, проведених з моменту, коли Банк повинен був внести Картку до Стоп-списку, до моменту її внесення до Стоп-списку (за мінусом суми повернутих коштів їх отримувачами). Таке відшкодування Банк здійснює виключно за наявності у Клієнта належних доказів щодо того, що Банку повідомлену інформацію, необхідну для внесення Картки до Стоп-списку.

  3. Уся відповідальність за дії Довірених осіб покладається виключно на Клієнта.

  4. Сплата пені та штрафів не звільняє Клієнта від обов’язку щодо відшкодування Банку збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору. Збитки підлягають стягненню у повній сумі.

  5. Відповідальність за обґрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи при здійсненні примусового списання (стягнення) коштів несе стягувач.

  6. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо вона доведе, що таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили.

  7. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, що призведе до зміни чи припинення відносин, урегульованих цим Договором. Банк не несе відповідальності за конфліктні ситуації, що виникають за межами його контролю.
 1. ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

  1. З питань виконання умов цього Договору, що не врегульовані ним, Сторони керуються Правилами користування платіжною карткою (далі – Правила користування, додаток № 2 до цього Договору), Умовами та тарифами обслуговування Карткового рахунка, Правилами Платіжної системи, платіжні картки якої використовуються згідно з цим Договором, чиним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, а також нормативними документами Банка.

  2. Спори між Банком і Клієнтом вирішуються за домовленістю Сторін, а за її відсутності – у встановленому чинним законодавством України порядку. 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Договір укладено строком на 60 (шістдесят) місяців. Строк дії цього Договору щоразу автоматично подовжується на 60 (шістдесят) місяців у разі, якщо будь-яка зі Сторін не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору не надішле іншій Стороні письмову заяву про припинення цього Договору

  2. Договір набуває чинності у день його підписання уповноваженим представником Банка та Клієнтом та скріплення відбитком печатки Банка.

  3. Договір припиняє свою дію за взаємною згодою Сторін або при достроковому розірванні Договору на вимогу однієї із Сторін у випадку невиконання іншою Стороною своїх зобов’язань по Договору. При припиненні Договору за взаємною згодою Сторін Договір припиняє свою дію не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

  4. При достроковому припиненні або достроковому розірванні цього Договору Сторона, яка вважає за необхідне достроково припинити чи достроково розірвати цей Договір надсилає пропозиції про це другій Стороні не менше ніж за 45 (сорок п’ять) календарних днів до дня розірвання Договору.

  5. Сторона, яка одержала пропозиції щодо дострокового припинення або дострокового розірвання цього Договору повинна відповісти другій Стороні протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди, а також у разі неотримання відповіді у встановлений строк (з урахуванням часу поштового обігу) зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.
 1. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ

  1. Цим Клієнт підтверджує, що:

   1. Перед укладенням цього Договору йому повідомлено Банком усю необхідну інформацію щодо реквізитів Банку, умов кредитування (кредитних умов), умов обслуговування Карткового рахунка і використання Картки.

   2. Умови цього Договору, у тому числі щодо правил встановлення та зміни процентної ставки, не є дискримінаційними стосовно нього.

   3. Він надав свою згоду на користування Довіреними особами Кредитом та Овердрафтом у повному обсязі у випадку отримання Кредиту та Овердрафту за допомогою Додаткової картки.

   4. Будь-які умови, обмеження тощо, встановлені цим Договором стосовно Клієнта, діють також і стосовно Довірених осіб.

   5. Внесення змін до чинних нормативних актів України, зміна кредитної політики Національного банку України, зміна курсу валют не є зміною істотних обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору. Настання зазначених подій не є підставою для зміни або розірвання Договору за ініціативою Клієнта.

   6. Один примірник (оригінал) цього Договору він отримав.

  2. Цим Клієнт надає свою згоду на те, що:

   1. У разі непогашення Овердрафту, несплати процентів за користування Овердрафтом, інших платежів за цим Договором Банк має право надавати інформацію щодо Клієнта, його кредитної історії, правочинів, укладених з Банком, у тому числі інформацію, яка містить банківську таємницю, третім особам.

   2. Банк має право надавати інформацію щодо Клієнта, його кредитної історії, правочинів, укладених з Банком, у тому числі інформацію, яка містить банківську таємницю, іншим особам, у тому числі правоохоронним та судовим органам, роботодавцю Клієнта, членам Платіжних систем, рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюють рейтингування / перевірку Банку, юридичним особам, що приймають участь в процесі сек’юритизації активів Банку, а також на збір, зберігання, використання та поширення такої інформації через Бюро кредитних історій. Банк письмово повідомляє Клієнта про назву та адресу Бюро кредитних історій, до якого надається інформація стосовно Клієнта та його кредитної історії за цим Договором.

   3. Банк має право здійснити відступлення своїх прав за цим Договором на користь третіх осіб. Таке відступлення відбувається шляхом укладення між Банком та третьою особою двостороннього договору щодо відступлення права вимоги. Про укладення такого договору Банк повідомляє Клієнта у порядку, визначеному цим Договором.

   4. У разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі повернення Клієнтом сум Овердрафту та/або сплати процентів за користування Овердрафтом та/або інших платежів Банк має право надавати інформацію про Клієнта до єдиної інформаційної системи „Реєстр позичальників”, з якої цю інформацію матимуть право отримувати та використовувати треті особи, у порядку, визначеному Положенням про єдину інформаційну систему „Реєстр позичальників”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 № 245.

   5. Банк веде облік усіх сум грошових коштів, які підлягають сплаті Банку за цим Договором, та у будь-якому судовому провадженні, що може виникнути у зв’язку з цим Договором, банківські документи щодо такого обліку (виписки з рахунків, розрахункові документи тощо) є доказом існування зобов’язань Клієнта щодо сплати Банку відповідних сум грошових коштів.

   6. Банк має право надсилати Держателям будь-яку інформацію, у тому числі таку, що містить банківську таємницю, власником якої є Клієнт, засобами телефонного та/або факсимільного зв’язку, шляхом SMS-інформування, поштою, кур’єрською поштою, електронною поштою тощо. Клієнт погоджується з тим, що Банк звільняється від будь-якої відповідальності за розголошення інформації щодо Клієнта, у тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі зазначеними каналами зв’язку.

  3. Цим Клієнт, як суб’єкт персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”, надає Банку свою згоду на обробку персональних даних Клієнта (на паперових носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних Клієнта в переліку клієнтів Банку) з метою подальшого використання Банком таких даних Клієнта для здійснення обслуговування Клієнта згідно з цим Договором, для інформування Клієнта про умови обслуговування у Банку, а також для реалізації Банком своїх прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України та цим Договором. Обсяг персональних даних Клієнта, щодо яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка інформація про Клієнта та умови цього Договору, що стала відома Банку при встановленні та у ході відносин із Клієнтом, у тому числі від третіх осіб. Укладенням цього Договору Клієнт підтверджує про те, що йому повідомлено про його права як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України „Про захист персональних даних”, мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.

  4. Цим Клієнт відмовляється від отримання будь-яких додаткових до виписок за Картковим рахунком повідомлень Банку про здійснені операції з використанням Карток. У випадку, якщо після укладення цього Договору Сторонами будуть узгоджені випадки, за яких Клієнту надаватимуться повідомлення про здійснені операції з використанням Карток, та порядок надання таких повідомлень, Банк на підставі належним чином оформленої заяви Клієнта забезпечуватиме надання відповідних послуг з повідомлення Клієнта.

  5. Цим Клієнт доручає Банку передавати контролюючим органам (органам доходів і зборів) у випадках, коли це вимагатиметься згідно з вимогами чинного законодавства України, інформацію про відкриття та закриття Карткового рахунка.
 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Зміни та доповнення до цього Договору, окрім змін до Умов та тарифів обслуговування Карткового рахунка, які набирають чинності у порядку, визначеному пунктом 3.3 цього Договору, можуть бути внесені тільки у письмовій формі, а саме шляхом укладення додаткових угод до Договору за підписами уповноваженого представника Банка, скріпленого відбитком печатки Банка, та Клієнта.

  2. Усі додатки та додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємними частинами.

  3. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

  4. Клієнт не може передавати всі або будь-яку частину своїх прав чи зобов’язань за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди Банку. Цей Договір є обов’язковим для спадкоємців Клієнта.

  5. Усі повідомлення, що надаються однією Стороною іншій, повинні надсилатися з дотриманням відповідних процедур, визначених чинним законодавством України та цим Договором, при доставці особисто, поштою, телексом, телефоном чи факсом іншій Стороні.

  6. Усі повідомлення, надіслані Банком рекомендованими листами з повідомленням на адресу місця проживання / реєстрації Клієнта, зазначену у статті 13 цього Договору, або засобами Систем дистанційного обслуговування вважаються такими, що отримані Клієнтом через 7 (сім) календарних днів після їх надіслання Банком. Після проходження цього строку настають усі правові наслідки, дата настання яких пов’язана з датою отримання Клієнтом повідомлень Банка, незалежно від того, чи отримає Клієнт ці повідомлення особисто.
 1. ДОДАТКИ

  1. Заява (Додаток № 1).

  2. Правила користування платіжною карткою (Додаток № 2).

  3. Умови та тарифи обслуговування карткового рахунка (Додаток № 3).
 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК:

КЛІЄНТ:

Публічне акціонерне товариство

Державний експортно-імпортний банк України”03150, м. Київ, вул. Горького, 127

МФО 322313, ЄДРПОУ 00032112
______________________ І.Л. Головатенко_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________

(підпис)


Один примірник (оригінал) Договору Клієнт одержав __.__.2014 р.
____________

(підпис)


Заповнювати заяву друкованими літерами

Додаток №1

до Договору про відкриття карткового рахунка від ____________№______________

Каталог: images
images -> Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 020302 Історія
images -> Археологія Київської Русі робоча навчальна програма
images -> Північний Льодовитий океан басейн Світового океану, розташований між Євразією І Північною Америкою
images -> Литература XVIII века
images -> Програми підготовки
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи за освітньо-кваліфікаційними рівнями
images -> Методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка