Договір для організаторів турівСкачати 187.47 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір187.47 Kb.
ТипЗакон

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав»

Ліцензійний ДОГОВІР № ОГт - ______/_____

м. Київ “___” _____________ 20____ р.


Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – ДО УААСП), що здійснює колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та на підставі Свідоцтва № 3/2003 від 22.08.2003 р. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, в особі _____________________________, що діє на підставі ____________________________,з однієї сторони

та____________________________________________________________________(далі – Користувач), в особі _________________________________________________________, що діє на підставі _______________ (Статуту, положення, довіреності, свідоцтва про реєстрацію, виписки з ЄДР), з іншої сторони, що при подальшому згадуванні разом іменуються Сторони, уклали Ліцензійний договір (далі – Договір) про наступне:


1. Сторони домовились про те, що

терміни в даному Договорі будуть вживатись в наступному значенні

гастрольний захід – будь-який видовищний захід, пов’язаний з публічним виконанням творів (фестиваль, концерт, вистава, лекційно-концертна, розважальна програма, виступ пересувного циркового колективу, пересувний механізований атракціон типу «Луна - парк» тощо);

затримка платежів - невиплата суми авторської винагороди у встановлені строки, в які не вимагається будь-яких нагадувань або вимог;

Користувач – суб’єкт господарської діяльності (організатор гастрольних заходів), якому за цим договором ДО УААСП надає невиключну ліцензію на публічне виконання оприлюднених творів, які відносяться до репертуару ДО УААСП;

контрольне прослуховування – здійснення уповноваженим представником ДО УААСП контролю (перевірки) щодо фактичного виконання Користувачем творів під час проведення гастрольних заходів;

представник – фізична або юридична особа, яка представляє інтереси ДО УААСП на відповідній території на підставі договору та (або) довіреності, та(або) інспектор ДО УААСП на відповідній території;

публічне виконання - подання за згодою суб’єктів авторського права творів шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо /у живому виконанні артистами - виконавцями/, так і за допомогою будь-яких технічних пристроїв (телевізорів, радіо, музичних центрів тощо) і процесів /за винятком передачі в ефір чи по кабелях/ у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час;

репертуар ДО УААСП – твори, повноваження на колективне управління якими на території України передано ДО УААСП аналогічними іноземними авторсько-правовими організаціями на підставі договорів про взаємне представництво інтересів, українськими суб’єктами авторського права та їх правонаступниками на підставі письмових договорів, а також інші твори, повноваження по управлінню якими ДО УААСП здійснює на підставі Закону;

твориоприлюднені літературні, музичні твори з текстом або без тексту, що охороняються авторським правом;

територія – територія України.

Всі інші терміни в даному Договорі використовуються згідно з чинним законодавством України.


2. Предмет Договору, фінансові умови, порядок розрахунків

2.1. ДО УААСП надає Користувачеві на умовах, визначених цим Договором, право /невиключну ліцензію/ на публічне виконання на території оприлюднених творів, які відносяться до репертуару ДО УААСП, під час гастрольних заходів:1)___________________________________________________________________ «___» ________ 20___ р. у (закладі) _________________________________________________________, що має _______________ посадочних місць та розташований на території України за адресою______________________________________ _______________________________________________________;

2)___________________________________________________________________ «____» _________ 20___ р. у (закладі) _________________________________________________________, що має _______________ посадочних місць та розташований на території України за адресою_________________________________ _______________________________________________________;

3)___________________________________________________________________ «_____» __________ 20___ р. у (закладі) _________________________________________________________, що має _______________ посадочних місць та розташований на території України за адресою_________________________________ _______________________________________________________;

4)___________________________________________________________________ з «____» _________ 20__ р. у (закладі) _________________________________________________________, що має _______________ посадочних місць та розташований на території України за адресою________________________________

_______________________________________________________;5)___________________________________________________________________ з «____» ___________ 20__ р. у (закладі) _________________________________________________________, що має _______________ посадочних місць та розташований на території України за адресою________________________________ ________________________________________________________,
а Користувач зобов’язується виплачувати авторську винагороду (роялті) ДО УААСП згідно з умовами даного Договору та Закону.

2.2. Користувач не має права передавати третім особам отримане за даним Договором право на використання творів, які відносяться до репертуару ДО УААСП, шляхом публічного виконання таких творів.

2.3. Даний Договір не поширюється:

а) на немайнові права авторів;

б) на права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення;

в) на інші види використання творів, не згадані в ньому.

2.4. Сума авторської винагороди (роялті) визначена Сторонами, становить: 5 (п’ять) відсотків від суми валового збору від продажу квитків, але не менше ніж ________ (____________________________) грн. 00 коп.

2.5. Використовуючи твори з репертуару ДО УААСП, Користувач зобов’язується вести точний облік творів, їх авторів та виконавців і не пізніше 20-ти днів після проведення останнього гастрольного заходу, у якому здійснювалось публічне виконання творів:

2.5.1. перерахувати на поточний рахунок ДО УААСП авторську винагороду у розмірі, зазначеному в п. 2.4. даного Договору;

2.5.2. надати ДО УААСП або через представника звіт про публічно виконані твори (далі – Звіт) за формою, наведеною у додатку 1 до даного Договору та в електронному вигляді за адресами ________________________ (Звіт подається в файлі формату Exсel);

2.5.3. надати ДО УААСП безпосередньо або через представника відомість з деталізацією доходу (валового збору), отриманого Користувачем від продажу квитків при проведенні кожного гастрольного заходу;

2.5.4. надати ДО УААСП для підписання заповнений Акт про виплату авторської винагороди та надання звіту (далі – Акт) за формою, наведеною у додатку 2 до Даного Договору, який після перевірки зазначеної в ньому інформації щодо перерахування коштів підписується ДО УААСП, після чого 1 (один) примірник повертається Користувачу.

2.6. В разі невиконання Користувачем п. 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 3.2., 5.1. даного Договору, Користувач зобов’язаний сплатити ДО УААСП штраф у розмірі 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. за кожне порушення кожного пункту. Сплата штрафу не звільняє Користувача від обов’язку сплати авторської винагороди (роялті) і (або) надання Звіту, Акту тощо.

2.7. В разі невиконання Користувачем п. 2.5.1. даного Договору Користувач зобов’язаний сплатити ДО УААСП пеню, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми невиплаченої авторської винагороди за кожен день затримки. При цьому нарахування пені за прострочення виконання зобов’язання не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. Сплата пені не звільняє Користувача від обов'язку сплати авторської винагороди (роялті).

2.8. В разі невиконання умов Договору ДО УААСП залишає за собою право звернутися до суду з позовом про примусове стягнення авторської винагороди, штрафу та пені, надання Звіту, Акту, іншої документації, зазначеної в даному Договорі.

3. Гарантії та обов’язки Сторін

3.1. Користувач зобов’язується використовувати лише оригінальні твори, що ідентифіковані по назвам, прізвищам і ініціалам авторів, без заподіяння їм шкоди, в тому числі не вносити змін або доповнень в твори без письмового дозволу автора (-ів) творів.

3.2. При укладенні Договору Користувач надає ДО УААСП безпосередньо або через представника завірені копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом Користувача / свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером фізичної особи – платником податків та інших обов’язкових платежів / виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців;

- свідоцтва про проведення гастрольного заходу;

- документів, які підтверджують право підпису даного Договору з боку особи – представника Користувача;

- довідки про взяття на податковий облік платника податку.

3.3. Користувач самостійно несе повну відповідальність за дотримання особистих немайнових авторських прав авторів творів, за достовірність та повноту документів, наданих згідно п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 та п. 3.2. даного Договору.

3.4. Користувач гарантує, що всі розрахунки з авторами та їх правонаступниками за публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП по даному Договору будуть здійснюватись тільки через ДО УААСП.

3.5. ДО УААСП гарантує врегулювання претензій авторів і правонаступників до Користувача, пов’язаних з виплатою і своєчасним розподілом авторської винагороди за публічне виконання творів у відповідності з цим Договором, при умові повного виконання Користувачем умов цього Договору.

3.6. Даний Договір не охоплює особисті майнові права, а також не охоплює будь-які інші, крім публічного виконання оприлюднених творів, способи використання творів. У випадку пред’явлення до Користувача претензій, предметом яких є порушення неврегульованих даним Договором прав, в тому числі немайнових прав, а також майнових, які не є предметом даного Договору, останній самостійно несе встановлену діючим законодавством відповідальність за їх порушення.
4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

4.2. У разі виникнення розбіжностей або спорів між ДО УААСП і Користувачем з питань, передбачених цим Договором, вони вживатимуть усіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

4.3. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони повинні вирішуватися в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.


5. Контроль і конфіденційність

5.1. Відповідно до частини 4 статті 47 Закону Користувач зобов’язується надавати належним чином уповноваженим представникам ДО УААСП всі документи, пов’язані з розрахунком сум авторської винагороди (роялті) відповідно до умов даного Договору для огляду їх на місці знаходження Користувача та/або направити поштою завірені належним чином копії таких документів, а також точний перелік використаних Користувачем творів.

5.2. Користувач гарантує безоплатно та безперешкодно допускати уповноваженого представника ДО УААСП на будь-які заходи, пов’язані з публічним виконанням творів, для проведення контрольного прослуховування.

5.3. ДО УААСП зобов’язується зберігати конфіденційність у відношенні відомостей про загальну суму доходу Користувача від проведення гастрольних заходів та підтверджуючих їх документів, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

5.4. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов цього Договору, всіх відомостей та будь-якої інформації щодо господарської діяльності Сторін, що стали відомі іншій Стороні у зв’язку з виконанням умов цього Договору, оскільки такі відомості і/або інформація, умови Договору є комерційною таємницею. У випадку порушення однією зі Сторін зобов’язання щодо конфіденційності, визначеного у цьому пункті Договору, і якщо через таке порушення інша Сторона зазнала збитків, то такі збитки повинні бути відшкодовані винною у такому порушенні Стороною у повному обсязі.


6. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання Сторонами і діє до повного виконання Користувачем своїх зобов’язань, що виникли під час дії даного Договору.

6.2. Після проведення гастрольних заходів, зазначених в 2.1. даного Договору, Користувач позбавляється права на публічне виконання творів, які відносяться до репертуару ДО УААСП.

6.3. Даний Договір може бути достроково розірваним за домовленістю Сторін, про що Сторона, яка ініціює розірвання Договору, повинна не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої Договір підлягає розірванню, направити іншій Стороні рекомендованим листом з повідомленням відповідну письмову пропозицію про дострокове розірвання Договору та підписану додаткову угоду до Договору в 2 екземплярах. При цьому у випадку ініціювання розірвання договору Користувачем, Користувач повинен додатково направити ДО УААСП офіційні документи, які підтверджують обставини, згідно з якими Користувач припиняє публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП.

6.4. ДО УААСП має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, про що ДО УААСП зобов’язується письмово повідомити Користувача не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої Договір підлягає розірванню, при цьому всі зобов’язання Користувача, що виникли під час дії даного Договору, залишаються в силі до їх повного виконання.

6.5. Внаслідок розірвання чи припинення Договору, Користувач не має права на публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП.


7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборної сили: землетрусу, повені, пожежі, урагану, снігового заносу, воєнних дій, масових захворювань (епідемій), страйків, обмеження перевезень, набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами та інші обставини, що не залежать від волі Сторін. Зазначені обставини мають носити надзвичайний, непередбачуваний і неминучий характер, виникнути після укладання цього Договору та не залежати від волі Сторін.

7.2. Якщо одна із Сторін підпадає під дію обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань за цим Договором відстрочується відповідно на час дії таких обставин непереборної сили.

7.3. Обставини непереборної сили мають засвідчуватись відповідним документом, що видається Торгово-промисловою палатою України.

7.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань по даному Договору, зобов’язана своєчасно, не пізніше 5 (п’яти) днів, повідомити іншу Сторону про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню зобов’язань. Відсутність повідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них.
8. Персональні дані

8.1. Підписанням даного Договору суб’єкт персональних даних підтверджує свою згоду на обробку зазначених в даному Договорі персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у базі персональних даних «Користувачі авторського права» з метою забезпечення адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, з метою реалізації авторських прав правовласників об’єктів авторських прав відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про авторське право і суміжні права», Постанови КМУ № 72 від 18.01.2003 р. «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав».

8.2. Обробці відповідно до законодавства України про захист персональних даних у базі персональних даних «Користувачі авторського права» підлягають наступні категорії персональних даних: адреса проживання (реєстрації), резидентство, ідентифікаційний податковий номер, паспортні дані, банківські реквізити, контактні номери телефонів, E-mail.

8.3. Підписанням даного Договору суб’єкт персональних даних підтверджує, що він належним чином повідомлений про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».


9. Інші умови

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Всі зміни та додатки до даного Договору укладаються у письмовій формі та є чинними за умови підписання їх уповноваженими представниками обох Сторін. Всі додатки до даного Договору, включаючи перелік творів, які входять до репертуару ДО УААСП, є його невід’ємною частиною.

9.3. Сторони повинні у п’ятиденний строк письмово повідомляти одна одну про зміни організаційно-правової форми, характеру і (або) виду діяльності, місцезнаходження, обставин непереборної сили та наявність інших обставин, що перешкоджають належному виконанню умов Договору, а також надавати документи та іншу інформацію, пов’язану з виконанням Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.4. Несвоєчасне повідомлення і (або) неповідомлення іншої Сторони про дію таких обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини у майбутньому як на підставу для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

9.5. Сторони не звільняються від виконання своїх обов’язків за даним Договором у разі невиконання умов, зазначених у п. 9.3. даного Договору.9.6. Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.7. Сторони домовились про те, що репертуар ДО УААСП має електронну форму, і Користувач визнає таку форму репертуару ДО УААСП прирівняною до письмової форми.

9.8. Витрати кожної із Сторін, пов’язані з виконанням зобов’язань за даним Договором, відшкодовуються самостійно, силами кожної із Сторін.

9.9. ДО УААСП на вимогу автора або іншого правовласника може заборонити Користувачу публічно виконувати один або декілька конкретних творів з свого репертуару.

9.10. В підтвердження того, що Користувач до моменту підписання даного Договору ознайомився з репертуаром ДО УААСП, в підтвердження того, що Сторони розуміють визначення всіх термінів, які містяться в даному Договорі, юридичні наслідки виконання умов даного Договору, в підтвердження того, що даний Договір містить всі істотні умови, про які Сторони мали намір домовитись, Сторони поставили нижче свої підписи та печатки.

10. Адреси, банківські реквізити і підписи Сторін


ДО УААСП:

Користувач:

Державна організація

«Українське агентство з авторських та суміжних прав»
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-a, оф.1,2,3

тел. (044) 234-22-38; факс (044) 288-29-90

Код ЄДРПОУ: 31025266

Банк: АТ «УКРЕКСІМБАНК»

МФО 322313

р/р 2600101002532

Організація має статус неприбуткової

за ознакою неприбутковості 0048.

http://www.uacrr.org

info@uacrr.gov.ua

_______________________________ /____________________/

(підпис)

М.П.________________________________________

Юридична адреса: ________________________________

Фактична адреса:__________________________________

Адреса для листування: ____________________________

Тел. ____________________ факс ____________________

Код ЄДРПОУ _____________________________________

Банк ____________________________________________

МФО_____________________________________________

р/р_______________________________________________

Свідоцтво № ______________ від ____.____ ._____р.

Індивідуальний податковий № _______________________

Є платником: _____________________________________ http://______________________________________

E-mail: _________________________________

_________________________ /_____________________/

(підпис)

М.П.

Супроводження Договору здійснює:

Від ДО УААСП:

тел.: ___________________________

Представник:

_______________________________

Тел.. (_____) ____________________

_______________________________

(підпис)


Супроводження Договору здійснює:

П.І.Б. _____________________________

тел.: (_____________________________


Форма звіту

Додаток № 1

до Ліцензійного договору

ОГт - ______/__від “__” ____20__ р.

З В І Т №_____

За ______________20___р.
__________________________________________________________

(організаційно-правова форма та повна назва Користувача)

про публічно виконані твори


п/п

Назва використаного твору

Виконавець - П.І.Б. виконавця (співвиконавців) або назва колективу виконавців

Автор музики (П.І.Б.)

Автор тексту (П.І.Б.)

Тривалість звучання твору (год.:хвил.: сек.)

0:00:00

Кількість публічних сповіщень твору

Загальна Тривалість звучання твору (год.:хвил.: сек.)

0:00:00Примітки: для творів зарубіжних авторів дані вказуються мовою оригіналу;

П.І.Б. – прізвище, ім’я, по-батькові.

_________________________ ________________________________ «____» ___________ 20__ р

підпис керівника Користувача посада та П.І.Б. керівника Користувача дата складання звіту

Користувачем


М.П.

Форма акта Додаток № 2

до Ліцензійного договору

__ - _______________ /__від “__” ___________20___ р.
АКТ

про виплату авторської винагороди та надання Звіту

до Ліцензійного договору № __ -___________ /__ від “___”_________20__ року

(далі - Договір) за _____________ 20___ р.
м. Київ “___” ___________ 20___ р.

_______________________________________________________________________ /далі – Користувач/, в особі

_______________________________________________________, що діє на підставі ______________________________та
______________________________, з однієї сторони, таДержавна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» / далі - ДО УААСП, в особі ______________________________ ________________________________________, що діє на підставі _______________, та

___________________________________________________, з другої сторони, надалі іменовані - Сторони, уклали цей акт про наступне:
1. Користувач:

1.1. Відповідно до Договору наддав Звіт про публічно виконані твори за ______________201_р. в паперовому вигляді і електронному вигляді за адресами: ________________________________________________________________;

1.2. Відповідно до Договору перерахував авторську винагороду в сумі _______________________ (____________________________________________________________) грн. ___ коп., а саме:

Платіжне доручення від “__” ___________ 20__ р. № ______ сума _________________ грн.

2. ДО УААСП одержано зазначені в п.1.1.п.1.2. даного акту Звіти про публічно виконані твори та перераховану Користувачем суму авторської винагороди (роялті) на поточний рахунок в банківській установі.
Від ДО УААСП: Від Користувача:

(код ЄДРПОУ_________________)


____________ _________________ _____________ _______________ __________________ _______________

(підпис) (підпис) (П.І.Б.)____________ _________________ _____________ ________________ _________________ _______________

(підпис) (підпис) (П.І.Б.)М.П. М.П.

ДО УААСП ____________________ / ______________/

Користувач ___________________ / ___________________/

М.П.

М.П.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка