Договір для мережі підприємств торгівлі, підприємств побутового обслуговуванняСкачати 189.45 Kb.
Дата конвертації28.02.2019
Розмір189.45 Kb.

Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав»


(для мережі підприємств торгівлі, підприємств побутового обслуговування)
Ліцензійний ДОГОВІР № МТЦ - __________________ /____
м. Київ “___”__________ 20___ р.
Державна організація «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (далі – ДО УААСП), що здійснює колективне управління майновими правами суб’єктів авторського права відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) та на підставі Свідоцтва № 3/2003 від 22.08.2003 р. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, в особі ______________________, який діє на підставі ______________________________, з однієї сторони,

та ___________________________________________________________________________________________________________

(далі – Користувач), в особі _________________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________ (Статуту, положення, довіреності, свідоцтва про реєстрацію, виписки з ЄДР), з іншої сторони, що при подальшому згадуванні разом іменуються – Сторони, уклали Ліцензійний договір (далі – Договір) про наступне:

1. Сторони домовились про те, що

терміни в Договорі вживатимуться в наступному значенні:

затримка платежів - невиплата суми авторської винагороди у встановлені строки, в які не вимагається будь-яких нагадувань або вимог;

контрольне прослуховування – здійснення уповноваженим представником ДО УААСП перевірки щодо фактичного публічного виконання Користувачем творів відповідно до п. 2.1. даного Договору;

представник – фізична або юридична особа, яка представляє інтереси ДО УААСП на відповідній території на підставі договору та (або) довіреності, та (або) інспектор ДО УААСП на відповідній території;

публічне виконання - подання за згодою суб’єктів авторського права творів шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів, зокрема магнітофонів, програвачів компакт-дисків, музичних центрів, радіоприймачів, телевізора тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час;

репертуар ДО УААСП – твори, повноваження на колективне управління якими на території України передано ДО УААСП аналогічними іноземними авторсько-правовими організаціями на підставі договорів про взаємне представництво інтересів, українськими суб’єктами авторського права та їх правонаступниками на підставі письмових договорів, а також інші твори, повноваження по управлінню якими ДО УААСП здійснює на підставі Закону;

твори – оприлюднені літературні, музичні твори з текстом або без тексту, що охороняються авторським правом.

Всі інші терміни в даному Договорі використовуються згідно з чинним законодавством України.2. Предмет Договору, фінансові умови, порядок розрахунків

2.1. ДО УААСП від імені авторів та їх правонаступників, включаючи іноземних, надає Користувачеві на умовах, визначених цим Договором, право (невиключну ліцензію) на публічне виконання творів, які відносяться до репертуару ДО УААСП, на території
з/п

Адреса приміщення:

(назва області, міста (селища або села), вулиця, № будинку тощо)Назва закладу (приміщення) та розмір

торгівельної площі

(в квадратних метрах)1.2.3.


а Користувач зобов’язується за надане право виплачувати ДО УААСП авторську винагороду (роялті) відповідно до даного Договору та Закону.

2.2. Користувач не має права передавати отримані за цим Договором права третім особам.

2.3. Цей Договір не поширюється на:

а) немайнові права авторів;

б) права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення;

в) будь-які інші способи та види використання творів, не зазначені в цьому Договорі.

2.4. Сторони домовились, що сума авторської винагороди (роялті), яка сплачується Користувачем за надання невиключного права на публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП становить: ____ (_______) відсоток від суми валового збору (доходу) Користувача, але не менше ніж _______(________________________) грн. 00 коп. (далі – мінімальний платіж) за один календарний _______. Визначена Сторонами сума авторської винагороди не залежить від тривалості та кількості використання творів.

2.5. Користувач зобов’язується вести точний облік творів та їх авторів і не пізніше 20-ого числа після закінчення кожного ________:

2.5.1. перерахувати на поточний рахунок ДО УААСП авторську винагороду, розраховану відповідно до п. 2.4. та п 5.2. даного Договору;

2.5.2. надати ДО УААСП безпосередньо або через представника Звіт про публічно виконані твори (далі – Звіт) за формою, наведеною у Додатку 1 до даного Договору, та в електронному вигляді за адресою ____________________________ (Звіт подається в файлі формату Exсel);

2.5.3. надати ДО УААСП належним чином завірені копії документів бухгалтерської звітності з відміткою державного органу (статистики, фіскальної служби) про прийняття за відповідний звітний період згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.;

2.5.4. надіслати ДО УААСП належним чином заповнений та підписаний Акт про виплату авторської винагороди та надання звіту (далі – Акт) в 2-ох примірниках за формою, наведеною у Додатку 2, який після перевірки зазначеної в ньому інформації щодо перерахування коштів підписується ДО УААСП, після чого 1 (один) примірник повертається Користувачу.

2.6. У разі невиконання Користувачем п. 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 4.2. даного Договору Користувач зобов’язаний сплатити ДО УААСП штраф у розмірі ______ (_________________) грн. 00 коп. за кожне порушення кожного пункту. Сплата штрафу не звільняє Користувача від обов’язку сплати авторської винагороди (роялті) і (або) надання Звіту та Акту.

2.7. У разі затримки платежів, передбачених п. 2.4.,2.5.1., 5.2. даного Договору, Користувач зобов’язаний виплатити ДО УААСП пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день затримки. При цьому нарахування пені за прострочення виконання зобов'язання не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Сплата пені не звільняє Користувача від обов'язку сплати авторської винагороди (роялті).

2.8. У разі невиконання умов Договору ДО УААСП залишає за собою право звернутися до суду з позовом про примусове стягнення авторської винагороди, сплати штрафу, пені, надання Звіту, Акту, іншої документації, зазначеної в даному Договорі.

2.9. У випадку існування власного Інтернет - сайту Користувач зобов’язується зазначити на ньому інформацію, що дозвіл на використання творів отримано в ДО УААСП з інтерактивним посиланням на веб-адресу ДО УААСП http://www.uacrr.org та розмістити на території закладу, в якому проводитиметься гастрольний захід, у місці відкритому для інших осіб інформаційні матеріали ДО УААСП, виготовлені за рахунок ДО УААСП та безоплатно надані Користувачу.

3. Гарантії та обов’язки Сторін

3.1. Користувач зобов’язаний використовувати оригінальні твори, що ідентифіковані по назвам, прізвищам і ініціалам авторів, без заподіяння їм шкоди, в тому числі не вносити змін або доповнень без письмового дозволу автора (-ів) творів.

3.2. При укладенні Договору Користувач надає ДО УААСП безпосередньо або через представника завірені власною мокрою печаткою копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом Користувача / свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів / виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- документи, які підтверджують призначення особи на посаду керівника з правом підпису фінансових документів.

3.3. Користувач самостійно несе повну відповідальність за достовірність та повноту документів, наданих згідно з п. 2.5.2, 2.5.3., 2.5.4. та п. 3.2. даного Договору.

3.4. ДО УААСП гарантує врегулювання претензій авторів і правонаступників до Користувача, пов’язаних з публічним виконанням творів, згідно із Законом та цим Договором, за умови належного виконання Користувачем умов цього Договору.

3.5. У разі виникнення розбіжностей або спорів між ДО УААСП і Користувачем з питань, передбачених цим Договором, вони вживатимуть усіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

3.6. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони повинні вирішуватися в судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.7. Користувач гарантує, що всі розрахунки з авторами та (або) їх правонаступниками за публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП по даному Договору будуть здійснюватися тільки через ДО УААСП.

4. Контроль і конфіденційність

4.1.Користувач зобов’язується безперешкодно та безкоштовно допускати належним чином уповноважених представників ДО УААСП для здійснення контрольного прослуховування.

4.2.Відповідно до частини 4 статті 47 Закону Користувач зобов’язується надавати належним чином уповноваженим представникам ДО УААСП всі бухгалтерські документи, пов’язані з розрахунком та виплатою сум авторської винагороди (роялті) відповідно до умов даного Договору, для огляду їх на місці знаходження Користувача та/або надати ДО УААСП поштою завірені належним чином копії таких документів.

4.3.Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність щодо умов цього Договору, всіх відомостей та будь-якої інформації щодо господарської діяльності Сторін, що стали відомі іншій Стороні у зв’язку з виконанням умов цього Договору, оскільки такі відомості і/або інформація, умови Договору є комерційною таємницею. У випадку порушення однією зі Сторін зобов’язання щодо конфіденційності, визначеного у цьому пункті Договору, і якщо через таке порушення інша Сторона зазнала збитків, то такі збитки повинні бути відшкодовані винною у такому порушенні Стороною у повному обсязі.5. Строк дії Договору та наслідки його розірвання

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 201_ року. При цьому, всі зобов’язання Користувача, що виникли під час дії даного Договору, залишаються в силі до їх повного виконання.

5.2. Дія даного Договору автоматично продовжується строком на 1 (один) рік з одночасним підвищенням розміру мінімального платежу авторської винагороди за попередній рік на ___(________) % - і так із року в рік.

5.3. Даний Договір може бути достроково розірваним за домовленістю Сторін шляхом підписання Сторонами додаткової угоди.

5.4. ДО УААСП має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, про що ДО УААСП зобов’язується письмово повідомити Користувача не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої договір підлягає розірванню, при цьому всі зобов’язання Користувача, що виникли під час дії даного Договору, залишаються в силі до їх повного виконання.

5.5. Внаслідок розірвання чи припинення Договору, Користувач не має права на публічне виконання творів з репертуару ДО УААСП та зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів повернути ДО УААСП оригінал виданої ліцензії шляхом направлення цінного листа на адресу ДО УААСП.6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії непереборної сили: землетрусу, повені, пожежі, урагану, снігового заносу, воєнних дій, масових захворювань (епідемій), страйків, обмеження перевезень, набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами та інші обставини, що не залежать від волі Сторін. Зазначені обставини мають носити надзвичайний, непередбачуваний і неминучий характер, виникнути після укладання цього Договору та не залежати від волі Сторін.

6.2. Якщо одна із Сторін підпадає під дію обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань за цим Договором відстрочується відповідно на час дії таких обставин непереборної сили.

6.3. Обставини непереборної сили мають засвідчуватись відповідним документом, що видається Торгово-промисловою палатою України.

6.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань по даному Договору, зобов’язана своєчасно, не пізніше 5 (п’яти) днів, повідомити іншу Сторону про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню зобов’язань. Відсутність повідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них.
7. Персональні дані

7.1. Підписанням даного Договору суб’єкт персональних даних підтверджує свою згоду на обробку зазначених в даному Договорі персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у базі персональних даних «Користувачі авторського права» з метою забезпечення адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, з метою реалізації авторських прав правовласників об’єктів авторських прав відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про авторське право і суміжні права», постанови КМУ «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» № 72 від 18.01.2003.

7.2. Обробці відповідно до законодавства України про захист персональних даних у базі персональних даних «Користувачі авторського права» підлягають наступні категорії персональних даних: адреса проживання (реєстрації), резидентство, ідентифікаційний податковий номер, паспортні дані, банківські реквізити, контактні номери телефонів, E-mail.

7.3. Підписанням даного Договору суб’єкт персональних даних підтверджує, що він належним чином повідомлений про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».8. Інші умови

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості

8.2. Всі зміни та додатки до даного Договору укладаються у письмовій формі та є чинними за умови підписання їх уповноваженими представниками обох Сторін. Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною.

8.3. Сторони повинні у 5-денний строк письмово повідомляти одна одну про зміни організаційно-правової форми, характеру і (або) виду діяльності, місцезнаходження, обставин непереборної сили та наявність інших обставин, що перешкоджають належному виконанню умов Договору, а також надавати документи та іншу інформацію, пов’язану з виконанням Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.4. Несвоєчасне повідомлення і (або) неповідомлення іншої Сторони про дію таких обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини у майбутньому як на підставу для звільнення від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

8.5. Сторони не звільняються від виконання своїх обов’язків за даним Договором у разі невиконання умов, зазначених у п. 8.3. даного Договору.

8.6. Договір укладено українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.7. Сторони домовились про те, що репертуар ДО УААСП має електронну форму, і Користувач визнає таку форму репертуару ДО УААСП прирівняною до письмової форми.

8.8. ДО УААСП на вимогу автора або іншого правовласника може заборонити Користувачу публічно виконувати один або декілька конкретних творів з свого репертуару.

8.9. У підтвердження того, що Сторони розуміють визначення всіх термінів, які містяться в даному Договорі, юридичні наслідки виконання умов даного Договору, в підтвердження того, що даний Договір містить всі істотні умови, про які Сторони мали намір домовитись, Сторони поставили нижче свої підписи та печатки.


9. Адреси і банківські реквізити Сторін

ДО УААСП:

Користувач:

Державна організація

«Українське агентство з авторських та суміжних прав»
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 41-a, оф.1,2,3

тел. (044) 234-22-38; факс (044) 288-29-90

Код ЄДРПОУ: 31025266

П/р 2600101002532

Банк: АТ «УКРЕКСІМБАНК»

МФО 322313

Організація має статус неприбуткової за ознакою неприбутковості 0048.

http://www.uacrr.org


_______________________________ / ______________/

(підпис) М.П.

__________________________________________________

Юридична адреса: __________________________________________________

Фактична адреса: __________________________________________________

Адреса для листування: __________________________________________________

Тел. ____________________ факс :____________________

Код ЄДРПОУ :_____________________________________

Банк :____________________________________________

МФО: ____________________________________________

р/р_______________________________________________

Свідоцтво № ______________ від ____.____ ._____р.

Індивідуальний податковий № _______________________

Є платником: ______________________________________ http://_____________________________________________

E-mail: ___________________________________________


_________________________ / _______________________/

(підпис) М.П.

Супроводження Договору здійснює:

Від ДО УААСП:

П.І.Б. .

тел.: (044) 235-32-88


Інспектор/Представник:

П.І.Б. ______________________________

тел.: (_______) ____________________


Супроводження Договору здійснює:
П.І.Б. _________________________

тел.: (____) ___________________

Форма звіту

Додаток № 1

до Ліцензійного договору

№ МТЦ - _______________ /__

від “___” ___________20__ р.З В І Т
__________________________________________________________

(організаційно-правова форма та повна назва Користувача)

про публічно використані твори

п/п

Назва використаного твору

Виконавець - П.І.Б. виконавця (співвиконавців) або назва колективу виконавців

Автор музики (П.І.Б.)

Автор тексту (П.І.Б.)

Тривалість звучання твору (год.:хвил.: сек.)

0:00:00


Кількість публічних виконань твору

Загальна Тривалість звучання твору (год.:хвил.: сек.)

0:00:00

Примітки: для творів іноземних авторів дані вказуються мовою оригіналу;

П.І.Б. – прізвище, ім’я, по-батькові.
__________________ _________________________ «____» ____________ 20__ р.

підпис керівника посада та П.І.Б. керівника дата складання звітуКористувача Користувача Користувачем
М.П.

Форма акта

Додаток № 2

до Ліцензійного договору

№ МТЦ - _______________ /__

від “___” ___________20__ р.
АКТ

про виплату авторської винагороди та надання звіту

до ліцензійного договору № __________ від “___” __________ _____ року (далі – Договір)

за _________ 20___ р.

м. Київ “_____” ____________ 2015 р.__________________________________________________________ /далі - Користувач/, в особі _______________________________________, що діє на підставі _________________ та _______________________ з однієї Сторони, та

Державна організація “Українське агентство з авторських та суміжних прав” /далі - ДО УААСП/, в особі ___________________________________________, що діє на підставі ________________________ та ­­­­­ ____________________________________ з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей акт про наступне:
1. Користувач:

1.1. Відповідно до Договору надав звіт про публічно виконані твори за __________ 201_ р. в паперовому вигляді і електронному вигляді за адресами:_____________________________;1.2. Відповідно до Договору перерахував авторську винагороду в сумі ___________ (__________________________________) грн. ____ коп., а саме:
Платіжне доручення від “_____” __________ 20___ р. № ____ сума _____грн. __ коп.
2. ДО УААСП одержано зазначені в п.1.1., п.1.2. даного акту звіти про публічно виконані твори та перераховану Користувачем суму авторської винагороди (роялті) на поточний рахунок в банківській установі.


Від ДО УААСП
Від Користувача


(Код ЄДРПОУ: _______________ )


________________


_______________
____________


___________


(підпис)
(підпис)


______________

_____________
____________


__________(підпис)
(підпис)


М.П.
М.П.

ДО УААСП _____________________ / ______________/

Користувач ___________________ /___________________/

М.П.

М.П.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка