Договір № про розподіл майнових прав на службовий твірДата конвертації10.01.2018
Розмір48.7 Kb.

ДОГОВІР № ______

ПРО РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВИЙ ТВІР
м. _________ "___" ____________ 20__ року

__________________________________________________(далі - Працівник)


                 (Прізвище, ім'я, по батькові (П.І.Б) працівника - автора)
з одного боку, та___________________________________________________
                                                   (П.І.Б або повне найменування особи,
____________________________________________________________________________________
                                                                    у якої або де працює працівник-автор)
в особі ___________________________________________________________________________                                (посада, П.І.Б)
_________________________________________________________________,

яка діє на підставі _________________________________________________,


    (Статуту, Положення тощо) 
(далі – Роботодавець) з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:службовий твір – твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між автором і роботодавцем;

працівник - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону;роботодавець - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів (контрактів) відповідно до закону;

__________________________________________________________________.

(інші терміни)

Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно  із нормами чинного законодавства України.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на Службовий твір.

2.2. Під Службовим твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Працівника автора наступний об’єкт авторського права:


__________________________________________________________________

(зазначити Службовий твір відповідно до переліку, визначеного у статті 433 Цивільного кодексу України, статті 8 Закону України „Про авторське право і суміжні права”)

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Працівник та Роботодавць як співвласники, домовились, що Працівник/Роботодавець повністю передає (відчужує) Роботодавцю/Працівнику належні йому майнові права на Службовий твір, а саме:

- право на використання Службового твору;

- виключне право дозволяти використання Службового твору;

- право перешкоджати неправомірному використанню Службового твору, в тому числі забороняти таке використання.

2.4. Роботодавець/Працівник набуває майнові права на Службовий твір з дати (моменту)_________________________________________________________.

(зазначити дату або вказати факт, наприклад, передачі Службового твору)

2.5. За Працівником залишаються особисті немайнові права.
3. ПЕРЕДАЧА СЛУЖБОВОГО ТВОРУ
3.1. Передача Службового твору Працівником Роботодавцю здійснюється шляхом ___________________________________________________________

(зазначити, яким чином має передаватися Службовий твір на якому матеріальному носії, в електронному вигляді тощо)

після або в день підписання цього Договору за Актом виконаних робіт, який підписується Сторонами і є невід’ємною частиною цього Договору.
4. ПРАВА СТОРІН
4.1. Працівник має право:

4.1.1. На винагороду за створення Службового твору і передання (відчуження) майнових прав на Службовий твір.

4.1.2. Доопрацьовувати Службовий твір у разі необхідності.

4.2. Роботодавець має право:

4.2.1. Використовувати Службовий твір у своїй діяльності.

4.2.2. Надавати дозвіл на використання Службового твору третім особами.

4.2.3. Забороняти використання Службового твору, у тому числі перешкоджати його неправомірному використанню третіми особами;

__________________________________________________________________.

(інші права Роботодавця)
5. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ
6.1. Роботодавець виплачує Працівникові винагороду в розмірі _____________, шляхом ______________ у строк ________________.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
6.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним в законодавством та цим Договором.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених у цьому Договорі.

6.3. У випадку порушення строку розрахунку, вказаного в пункті 6.1 цього Договору, Замовник виплачує Працівнику пеню в розмірі _____________________________за кожен день прострочення.

6.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.


7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

7.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.


8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

8.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

8.3. Сторони повинні у _________денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.4. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПРАЦІВНИК РОБОТОДАВЕЦЬ


____________
       (підпис)

/________________/
(П. І. Б.)

____________
       (підпис)

/________________/
(П. І. Б.)М. П.  

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка