Додаток 2 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категоріїСкачати 75.86 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір75.86 Kb.
ТипДодаток

Додаток 2

до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

від 08.06.2016 № 24-ОД
УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу інноваційної політики департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної державної адміністрації

(виконання завдань з управління персоналом та ведення кадрового діловодства)Загальні умови

Посадові обов’язки

1) організовує роботу щодо розробки структури департаменту;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції директору департаменту з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи директора департаменту з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції директору департаменту;

7) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

8) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

9) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;

10) за дорученням директора департаменту перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі;

11) разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис державного органу;

спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

12) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату державного органу;

13) здійснює планування професійного навчання державних службовців державного органу;

14) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

15) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

16) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

17) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

18) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів департаменту;

19) обчислює стаж роботи та державної служби;

20) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

21) організовує складення Присяги державного службовця, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

22) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

23) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу;

24) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

25) формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

26) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників державного органу;

27) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника, опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

28) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу;

29) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу;

30) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

31) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

32) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;

33) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

34) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

35) бере участь в межах повноважень у здійсненні заходів щодо запобігання та протидії корупції;

36) за дорученням керівництва департаменту розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України, листи підприємств, установ та організацій, запити про доступ до публічної інформації тощо.


Умови оплати праці

посадовий оклад 3274 грн; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких складає згідно штатного розпису та нормативних актів Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на вакантну посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорту громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, щодо незастосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону (за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (останній день прийому документів – 29.06.2016 року)


Дата, час і місце проведення конкурсу

07 липня 2016 року о 10:00 год.

за адресою: місто Краматорськ,

вулиця Героїв України, 31.


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Василенко Людмила Володимирівна,

068 538 39 46, inv.d@dn.gov.ua


Вимоги


до професійної компетентності на посаду головного спеціаліста відділу інноваційної політики департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин (виконання завдань з управління персоналом та ведення кадрового діловодства)

Загальні вимоги

1

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, спеціальність управління персоналом, або економіст, або фінансист

2

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації» «Про очищення влади»;

6) Кодекс законів про працю України;

7) інші нормативні акти, що стосуються державної служби, діяльності місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, запобігання корупції, трудове законодавство3

Професійні чи технічні знання

- порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників;

- порядок ведення обліку та зберігання їх особових справ та трудових книжок,

- методи обліку руху кадрів;

- знання кадрового діловодства та статистичної звітності з кадрових питань;

- основи організації праці та управління та системи оцінки персоналу;

- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;- знання основ діловодства та правил ділового етикету.

4

Спеціальний досвід роботи

  • не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, вміння користуватись оргтехнікою, досвід роботи з програмними пакетами Microsoft Office (Word, Exсel, Power Point) та ПАРУС, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6

Особистісні якості

компетентність, вміння працювати в колективі, орієнтація на саморозвиток, наполегливість, відповідальність, вміння працювати в стресових ситуаціях


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка