До вивчення курсуСкачати 185.69 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір185.69 Kb.
ТипВитяг


Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

кафедра загальної та соціальної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ВСТУП ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ»


для студентів IІ курсу

факультету прикладної математики та інформатикиВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Семестр


Усього годин

Кількість годин, відведених на:Форма


звітності

90


лекції

практично-семінарські

заняття


самостійну роботу

3


16

16

58

залікЛекційні заняття:

Понеділок: 8.30-9.50Лектор: доц. Біляковська Ольга Орестівна

Дні консультації:

 вівторок, 13.40–14.40, кафедра загальної та соціальної педагогіки

(вул. Туган-Барановського, 7);


Контакти:

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

вул. Туган-Барановського, 7.

тел. 239-47-65.

Інтернет-сторінка: http://lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Вступ до педагогічної професії» полягає в тому, щоби студенти з’ясували роль вчителя у суспільстві, його вплив на формування та розвиток учнів; отримали знання про виникнення та становлення педагогічної професії; структуру педагогічної діяльності, з’ясували функції вчителя, особливості професійно-педагогічної спрямованості особистості педагога, творчий характер його діяльності; отримали уявлення про деякі шляхи оволодіння педагогічною майстерністю, про підвищення вимог до особистості вчителя в сучасних умовах, особистісно-орієнтований підхід до учнів, знання про творчу професійну діяльність педагогів-новаторів.

Зміст курсу надає уявлення про цілісну професійну діяльність педагога, його особи, сприяє формуванню гуманістичної спрямованості мислення. Основні завдання – сприяти засвоєнню студентами змісту педагогічної діяльності, її суспільного значення; сформувати загальне уявлення про структуру, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності; про цілісну професійну діяльність майбутнього вчителя, його особи; сприяти здобуттю знань, виробленню вмінь і навичок для успішної самореалізації у майбутній професійній діяльності.

Мета кожного заняття – реальне співробітництво і взаємодія викладачів зі студентами, досягнення високої комунікативності, включення кожного студента у навчальний процес. Проведення практично-семінарських занять передбачає самостійну підготовку студентів й обговорення у групах творчих робіт, проектів, інноваційних напрямів дослідження, які висвітлено у періодичних психолого-педагогічних виданнях; розробку та презентацію пошукових завдань.
Інформація щодо здійснення оцінювання

навчальних досягнень студентів
Оцінювання навчальних досягнень студентів упродовж семестру здійснюються на основі рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає виставлення підсумкової оцінки з дисципліни «Вступ до педагогічної професії» на основі набраних балів за модулями (поточна навчальна діяльність, самостійні роботи, модульне тестування, навчальний проект).

Передбачено такі види оцінювання навчальної діяльності студентів: • поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності на практично-семінарських заняттях (доповідь, повідомлення, участь у дискусіях тощо), максимально – 4 бали;

 • самостійна робота студента – виконання одного із завдань з кожного модуля (на вибір студента), максимально – 3 бали;

 • підсумковий контроль – модульне тестування після завершення змістового модуля – 18 балів;

 • навчальний проект – максимально за проект 30 балів.


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття № 1

Тема: Середня школа – основне місце професійної діяльності майбутнього вчителя. 1. Роль і місце ЗНЗ в системі освіти України.

 2. Характеристика основних навчально-виховних закладів.

 3. Завдання середньої школи у світлі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

 4. Особливості розвитку сучасного школяра.

Ключові слова: освіта, система освіти, загальноосвітній навчальний заклад, виховання, навчання, розвиток, педагогічний процес.
 Завдання для самостійного пошуку. 1. Ознайомтесь із нормативно-правовими документами про середню освіту. 2. Опрацювати та охарактеризувати основні положення Декларації прав дитини. 3. Створити мультимедійну презентацію «Конвенції про права дитини».

 Підготувати доповідь на тему: «Школа як модель суспільства, провідний інститут виховання підростаючого покоління».


Література

 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997.

 2. Декларація прав дитини // Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упоряд. Н.Ф. Юрченко. – X : Основа, 2006.

 3. Конвенція про права дитини // Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упоряд. Н.Ф. Юрченко. – X.: Основа, 2006.

 4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К., 1989.

 5. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. / Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.


Семінарське заняття № 2

Тема: Педагогічна професія та її соціальне значення у суспільстві.

 1. Виникнення та розвиток педагогічної професії.

 2. Видатні педагоги і їх професійна діяльність.

 3. Особливості педагогічної професії. Функції вчительської професії.

 4. Соціальна цінність педагогічної професії, гуманістичний характер педагогічної праці.

Ключові слова: вчитель, професія, особистість учителя, педагогічна діяльність, гуманістична спрямованість.
Дискусійне питання. 1. «Дітей слід вчити легко і радісно, щоб напій науки проковтнути без побоїв, без крику, без огиди, словом, привітно і приємно» (Я.А. Коменський);

2. Іван Франко сказав: «Школа учителем стоїть». У «Великих роковинах» Каменяр звертався до теперішніх і майбутніх педагогів: «Кожен думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одвід».

Хто ж він – педагог, учитель? Чому ця прадавня професія залишається такою ж потрібною як за часів Конфуція, Аристотеля, Платона і Сократа, Володимира Мономаха, Григорія Сковороди?

Література


 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997.

 2. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. / Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.: «Академвидав», 2010.

 4. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.

 5. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

Семінарське заняття № 3

Тема: Педагогічна діяльність: сутність, структура, функції. 1. Сутність педагогічної діяльності.

 2. Структура педагогічної діяльності. Основні види педагогічної діяльності.

 3. Функції педагогічної діяльності.

 4. Стилі та рівні педагогічної діяльності.

Ключові слова: педагогічна діяльність, кваліфікація, види педагогічної діяльності, викладання, виховна робота.
 Прочитайте наступний вислів Л.М. Толстого про цілі педагогічної діяльності:

Діяльність освітянина, як і того, хто здобуває освіту, має ту саму мету. Задача науки освіти є тільки вивчення умов збігу цих двох прагнень до однієї загальної мети, указівки на ті умови, що перешкоджають цьому збігу.

Порівняєте цю позицію із сучасним розумінням цілей педагогічної діяльності. Чим вони різняться?

 Завдання для «презентації». Діяльність сучасного вчителя: ремесло чи творчість.

Література


 1. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. / Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 2. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.: «Академвидав», 2010.

 3. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.

 4. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

Семінарське заняття № 4-5

Тема: Особистість учителя та його професійна діяльність.

 1. Учитель і його професійно-педагогічна діяльність.

 2. Особистісні якості вчителя. Педагогічна позиція сучасного вчителя.

 3. Професійна компетентність вчителя та її структура.

 4. Професіограма вчителя.

 5. Педагогічна майстерність вчителя та її компоненти.

Ключові слова: педагогічне покликання, педагогічна позиція, педагогічні здібності, професіограма, професійна компетентність, педагогічна майстерність.
Скарбниця думок: Учитель для школи – це те саме, що Сонце для Всесвіту (А. Дістерверг). Лише той Учитель, хто живе так, як навчає (Г. Сковорода). Хороші вчителі створюють хороших учнів (М. Остроградський). Щоб дати дітям іскринку знань, вчителю потрібно ввібрати ціле море світла (В. Сухомлинський).

Дискусійне питання. За умов переходу на нові інформаційні технології, розширення можливостей самостійного отримання інформації роль учителя знижується чи зростає? Наведення аргументів.

 Прокоментуйте вислів К. Ушинського: «Тільки характером можна виховати характер». Складіть словесні портрети ідеального вчителя та ідеального учня.

Література


 1. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. / Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 2. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.: «Академвидав», 2010.

 3. Педагогічна майстерність: підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.

 4. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.

 5. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

Семінарське заняття № 6-7

Тема: Професійна культура вчителя. Педагогічне спілкування.


 1. Професійно-педагогічна педагогічного мислення.

 2. Складові педагогічної культури.

 3. Інформаційна культура педагога.

 4. Мистецтво педагогічного спілкування.

 5. Педагогічний конфлікт і причини його виникнення.

 6. Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування.

Ключові слова: професійна культура, педагогічне мислення, педагогічне спілкування, стилі спілкування, конфлікт, конфліктна ситуація.
 Складіть схему професійно-педагогічної культури вчителя. Опишіть її компоненти.

Дискусійне питання. Прочитайте наступне висловлення Л.М. Толстого:Якщо вчитель має лише любов до справи, він буде гарний учитель. Якщо вчитель має лише любов до учня, як батько, мати, він буде краще того вчителя, що прочитав усі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, він – досконалий учитель.

Чи досить цих умов для успішної професійно-педагогічної діяльності?

 Завдання для «презентації». Познайомтеся із досвідом учителів-новаторів (див.: «Педагогічний пошук») і випишіть ситуації творчого підходу у вирішенні конфліктних ситуацій.

Література


 1. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. / Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 2. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.: «Академвидав», 2010.

 3. Педагогічна майстерність: підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.

 4. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.

 5. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.


Семінарське заняття № 8

Тема: Самовиховання в системі підготовки майбутнього вчителя. 1. Роль професійного самовиховання і саморозвитку у становленні педагога.

 2. Технологія професійного самовиховання майбутнього педагога.

 3. Етапи та методи самовиховання.

 4. Планування програми професійного самовиховання.

Ключові слова: виховання, самовиховання, самопізнання, методи самовиховання.
 Робота у мікрогрупах. Презентація «Вчительське портфоліо».

 Питання для роздумів: Як ви розумієте вислів: «Педагог повинен уміти керувати власним розвитком»?

Питання для роздумів: Що мав на увазі видатний український філософ Г.С. Сковорода, виділивши три головних об’єкти виховного впливу: розум людини, серце людини, волю людини?

Література


 1. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. / Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 2. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.: «Академвидав», 2010.

 3. Педагогічна майстерність: підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.

 4. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.

 5. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Ознайомитися з працями І. Франка, у яких висвітлено образи вчителів. Проаналізувати та виписати цитати.

 2. Провести серед студентів групи мікродослідження на тему «Що я знаю про професію вчителя». Провести опитування відповідно до запитань (див. табл. 1). Оформити як звіт.

 3. Провести серед студентів групи мікродослідження на тему «Ваші професійно-особистісні якості». При заповненні таблиці можна вибирати одну або кілька варіантів відповідей. Питання можна змінити чи доповнити – творіть! (див. табл. 2). Оформити як реферат.

 4. Складіть свій план/програму самовиховання і самоосвіти із коментарями («Лист самому собі»).Індивідуальне навчально-дослідне завдання

АВТРСЬКИЙ ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ ХХІ СТОЛІТТЯ»

Максимальна оцінка – 30 балів

Обсяг – не менше 15 стор.

 Увага! Проект виконується на аркушах формату А4, підписується та вкладається в окремий файл.

Проект може бути виконаний у вигляді промови перед інвесторами, рекламного проспекту, звіту з прес-конференції, ділового листа партнерові, статті в газеті і т.п. (за вашим вибором). Окрім того, як звіт представити резюме, у якому ви презентуєте себе як педагога, здатного працювати у престижній школі.

Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1

(поточне робота, тестування, самостійна робота)Модуль 2

(НП)

Сума


Зм. Модуль1

Т1 – Т8


30

100


70

ПР

СРС

МТ

32

20

18

 Т1, Т2 … Т8 – теми змістових модулів, ПР – поточна робота, СРС – самостійна робота студента, МТ – модульне тестування, МП – проект.Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка ECTSВизначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

90 –100

А

Відмінно

Відмінно
Зараховано


81 – 89

В

Дуже добре

Добре

71 – 80

С

Добре

61 – 70

D

Задовільно

Задовільно

51 – 60

Е

Достатньо


Таблиця 1


п/п


Варіанти відповідей

Ваша думка

К-сть виборів одногрупниками

1.

Чим привабила вас обрана вами професія вчителя?
Можливістю спілкування з дітьмиможливістю навчати і виховуватиінтересом до предметів викладаннятворчим характером учительської праціможливістю передавати знання
2.

У чому ви вбачаєте основну мету роботи вчителя?
Озброїти учнів знаннямизалюбити їх у свій предметнавчити самостійно мислити та працюватирозвивати в учнях прагнення постійного

самовдосконалення


3.

Які цілі ви ставили перед собою, коли вступали до внз?

Отримати потрібну, поважну у суспільстві

професію
матеріально забезпечити своє майбутнєяк можна яскравіше й цікавіше прожити

студентські роки

влаштувати своє особисте життяздійснити мрію працювати з дітьмистати освіченою, культурною людиноюніяких, це вийшло випадково
4.

Коли ви закінчите ВНЗ, то

зробите усе, щоб працювати у школіякщо не потрапите до школи, особливої трагедії

не трапиться

підете працювати куди завгодно, тільки не до

школи
ще не вирішили остаточно, що робитищо буде, то буде, зараз важко загадуватиПри заповненні таблиці можна вибрати одну чи відразу кілька зазначених якостей. Внесіть у таблицю загальну цифру у відсотках. Наприклад, з 10 студентів групи 5 вказали на те, що в професії вчителя їх приваблює можливість спілкування з дітьми. Отже, проти цієї ознаки треба записати 50%. Порівняйте ці дані з вашою думкою. Прокоментуйте отримані результати, запропонуйте своє пояснення їм, виявіть найбільш істотні тенденції і т.д. Текст таблиці з коментарями буде вашим звітом.Таблиця 2

Питання

Ваша думка

Думка одногрупників

1.

У чому ваша «сила» як майбутнього вчителя:

- в умінні ладити з дітьми;

- у гарному характері і почутті гумору;

- у гарній теоретичній підготовці;

- у любові до дітей;

- ...................................

2.

У чому ваша «слабкість» як майбутнього

вчителя:


- у відсутності практичного досвіду

проведення уроків;

- у невмінні налагодити спілкування з дітьми;

- у браці терпіння;

- у слабкій теоретичній базі;

- ............................................

3.

Чи повинен учитель мати спеціальні

педагогічні здібності:

-так;

-ні.
4.

Якщо повинен, то які це здібності:

- комунікативні;

- організаторські;

- розумові;

- уміння володіти собою;

- спостережливість;

- емоційна стійкість;

- уміння керувати іншими;

- здатність до творчості;

- динамізм;- ..................................................
ЛІТЕРАТУРА
Основна
 1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.

 2. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навч. посіб. / Д.С. Мазоха. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. – К.: «Академвидав», 2010.

 4. Педагогічна майстерність: підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К., 2004.

 5. Педагогічний пошук. Упорядн. І.Н. Баженова. – К., 1988.

 6. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

 7. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: навч.-метод. посібн. – К., 2002.

 8. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: навч. посібник / Н.В. Якса. – К., 2007.


Законодавчі документи України про освіту:

 1. Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ ст.». – К., 1994.

 2. Закон України «Про освіту». – К., 2002.

 3. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.99) // Законодавство України про загальну середню освіту: Бюлетень законодавства і юридичної політики України. – 1999. – № 9.

 4. Концепція загальної середньої школи (12-річна школа) (від 22.11.2001) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2002. – № 2.

 5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – 23 квітня.


Допоміжна

 1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.,1989.

 2. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик. – М., 1987.

 3. Макаренко А.С. Педагогічна поема. – К., 1972.

 4. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність вчителя. – К., 1981.

 5. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

 6. Сухомлинський В.О. Вибр. твори: В 5 т. – К.,1979 – 1980.

 7. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. / За ред. О.В. Сухомлинської. – К., 2005.

 8. Ушинський К.Д. Вибр. пед. твори. – К.,1983.


Навчально-методичні матеріали

до проведення практично-семінарських занять

із курсу «Вступ до педагогічної професії»

уклала доц. Біляковська О.О.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка