До Положення Про інституційний репозитарій двнз «кнеу ім. Вадима Гетьмана»Скачати 47.93 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір47.93 Kb.

Додаток

до Положення Про інституційний репозитарійДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

про передачу невиключних прав на використання твору
Цей АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР (далі - Договір) є договором приєднання та укладений між ________________________________________________________________________________ (далі - АВТОРОМ) і Державним вищим навчальним закладом «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - УНІВЕРСИТЕТ) в особі ректора Павленка А.Ф., що діє на підставі Статуту.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Договір приєднання — договір, умови якого встановлені УНІВЕРСИТЕТОМ, і який може бути укладений лише шляхом приєднання АВТОРА до запропонованого договору в цілому. АВТОР не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).
Інституційний репозитарій – мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам.
Інституційний репозитарій УНІВЕРСИТЕТУ (далі – iRKNEU) – інституційний репозитарій відкритого доступу, що накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів), створених працівниками та студентами УНІВЕРСИТЕТУ або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.
Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час.
Автор фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Договору.
Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків:

  • книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо;

  • ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки;

  • аудіовізуальні твори;

  • твори образотворчого мистецтва;

  • фотографічні твори;

  • інші твори, представлені в електронній (у тому числі цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. В порядку та на умовах визначених у цьому Договорі, одна сторона – АВТОР безоплатно передає другій стороні – УНІВЕРСИТЕТУ невиключне право використовувати Твір з метою розміщення останнього в іRKNEU способом та у межах зазначених в п.2.2. цього договору. При цьому за АВТОРОМ, який передає невиключне право, зберігається право на використання Твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.
2.2. За цим Договором АВТОР передає УНІВЕРСИТЕТУ на безоплатній основі невиключні права на використання твору на весь строк дії авторського права починаючи з моменту розміщення твору в інституційному репозитарії відкритого доступу іRKNEU, а саме:

- на використання Твору без одержання прибутку;

- на відтворення Твору чи його частин в електронній формі (включаючи цифрову);

- на виготовлення електронних копій Твору для постійного архівного зберігання;

- на виготовлення електронних копій Твору для некомерційного розповсюдження;

- на внесення Твору у базу даних іRKNEU;

- на надання доступу до електронних копій Твору в мережі Internet.
2.3. Твір не може бути розміщений в іRKNEU, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.

У випадку, коли твір створено у співавторстві, розміщуючи такий твір в іRKNEU кожен із співавторів приймає умови цього Договору.


2.4. АВТОР гарантує, що у Творі не використовувалися твори, авторські права на які належать третім особам.
2.5. АВТОР (співавтор) гарантує, що на момент розміщення Твору в іRKNEU:

- лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується;

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не відчужено);

- майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.


2.6. Розміщення твору АВТОРА в іRKNEU здійснюється методом самоархівування із дотриманням вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій або шляхом передачі електронного документу до бібліотеки УНІВЕРСИТЕТУ після підписання сторонами цього Договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

3.2. АВТОР несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на Твір, відшкодовує УНІВЕРСИТЕТУ всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на Твір.
3.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни, воєнних дій, страйків, заборони експорту/імпорту, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, при умові попередження однією із сторін про настання таких обставин на протязі 5 днів та підтвердження їх довідковою ТПП України.
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
4.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


  1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


5.1. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору.
5.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
5.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання є чинними в разі підписання сторонами додаткових угод, які є невід’ємними частинами договору.
5.4. Цей Договір може бути розірваний на вимогу АВТОРА, якщо він позбавляється майнових прав на Твір, які мав на момент розміщення Твору у іRKNEU, а також якщо Договір містить інші умови, обтяжливі для АВТОРА.
5.5. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, на 3-х аркушах по одному для кожної із сторін, які мають рівну юридичну силу.

УНІВЕРСИТЕТ: АВТОР:
Державний вищий навчальний заклад ____________________________________

«Київський національний (прізвище, імя, по-батькові)

економічний університет імені Вадима _____________________________________

Гетьмана» _____________________________________

(паспортні дані)

03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1 ______________________________________

_______________________________________ ______________________________________________________________________________ _______________________________________

(адреса)


Ректор Автор
_________________А.Ф.Павленко ________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка