Дніпропетровська міська середня школа №144 з поглибленим вивченням івриту, традицій та історії єврейського народуСкачати 197.79 Kb.
Дата конвертації31.12.2017
Розмір197.79 Kb.
ТипУрок

Дніпропетровська міська середня школа №144 з поглибленим вивченням івриту, традицій та історії єврейського народу
Календарно-тематичне планування на 2015-2016 навчальний рік
1 семестр

2 урока на тиждень

2 семестр 2 урока на тиждень

ПНВТСРЧТПТИтогоз літературного читання в 3-Б класі

Вчитель: Плінер В.Л.

Програма: http://ru.osvita.ua/doc/files/news/87/8793/1rus.pdf

Підручник: Літературне читання:укр.. мова: учеб. для 3-го кл. общеобразоват. учеб. завед. с обучением на рус. яз. О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота.– к. : «Освіта», 2013. – 160 с.Показники темпу читання вголос

І семестр

ІІ семестр

45-55сл/хв

55-65сл/хвТема уроку

Стор

Дата

З чого складається оцінка за тему

Види обов’язкових робіт

Програмні вимоги

Розвиваальна мета

(загалонав-чальні навички)

Виховна мета

Тема 1. Усна народна творчість (12 г)

1

Народна м о в а4

Учень:


співвідносить вивчені твори з відповідними жанрами: казка, вірш, лічилка, скоромовка, прислів’я;

розрізняє фольклорні і авторські твори; називає основні теми читання, прізвища, імена україн-ських письменників;

знає сюжети 2-3 фольклорних казок; напам’ять 3-4 вірші та прізвища й імена їхніх авторів; 3-4 прислів’я;

усвідомлює значення книжки в житті людини;

Учень:

читає наприкінці навчального року вголос правильно, свідомо, виразно, цілими словами нормально за темпом;


вибирає та застосовує під час читання потріб-ний тон, темп, гучність, слова, на які падає логічний наголос.

Учень:


усвідомлює та визначає тему твору й основну думку;

знаходить у змісті тексту художні описи природи, зовнішності людини, інших істот; пояснює їх роль у творі; називає учасників діалогу; розуміє зміст діалогу; визначає у структурі художнього твору поча-ток, основну частину, кінцівку; пояснює їх взаємозв’язок після аналізу тексту;

2

Колискові пісні5-6

напам'ять одну колискову


Вдосконалення техніки виразного читання.
3

Дитячі ігри, забави, потішки, лічилки.

7-10

напам'ять потішку , лічилку


Формування вміння свідомо інтонувати в процесі читання
4

Хороводи. Мак. Дзюбка.

12-12

5
12-136

Звуконаслідування. Скоромовки.

14-16

напам'ять 2 скоромовки


Формування вміння розрізняти емоцій-но-моральну спря-мивність творів по яскраво вираженою емоційним забар-вленням оповіді.
7

Прислів'я. Приказки,

16-17

Напам’ять 3 прислів'я


Розвиток стійкого орфоепічного чи-тання, освоєння уміння регулювати темп і гучність чи-тання у відповід-ності зі смислового ситуацією
8

Загадки

18-20

напам'ять 2 загадки


9

Українські народні казки. "Колосок".

20-23
Розповідь «Моя улюблена казка»

Розвиток вміння брати участь у бесіді з прочитано-го твору


10

Українські народні казки. "Колобок" (укр. народна казка).

23-26

Розвиток ефектив-ного способу чи-тання - читання цілими словами. Вдосконалення вміння визначати характер розповіді (сумне, веселе, забавне)


11

Українські народні казки. Казка "Дружні звірі". Небилиці.

26-31

12

Урок позакласного читання. Українські народні казки.УПЧ

Формувати навич-ки виразного чи-тання і переказу-вання казки. Формувати розу-міння добра і зла, красивого і потворного.

Тематичне оцінювання

ТО №1


Тема 2. Осінь така мила… (11 г)

13

Павло Тичина. Музична поезія. Віталій Заславський.34-36

напам’ять вірш за вибором

самостійно визначає головного і другорядно-го персонажів; пояснює риси характеру, вчинки; розуміє залежність вчин-ків від характеру;

пояснює, що той чи інший письменник є автором твору, розпові-дає, як автор ставиться до зображуваних подій і персонажів (з допомогою вчителя);

розповідає про деякі епізоди з життя письмен-ників, з якими ознайоми-лися під час навчання;

пояснює, що той чи інший письменник є автором твору, розпові-дає, як автор ставиться до зображуваних подій і персонажів (з допомогою вчителя);

знаходить у художньому тексті та вживає у сво-єму мовленні під час характеристики героїв твору чи опису природи яскраві, образні вислови; пояснює їх роль;
самостійно визначає жанрові ознаки казок, віршів, оповідань.

Учень:


усвідомлює, називає основні ознаки казок про тварин і чарівних казок;

правильно називає героїв казок; пояснює, якими якостями вони наділені; висловлює свою оцінку поведінки, вчинків персонажів; робить висновок про добро і зло у казках;


Освоєння прийомів розучування віршів по логічним опорам розвивати естети-чні почуття, емо-ційність сприй-мання поезій.
14

Вишиває осінь на канві зеленій... Олександр Олесь

Ходить осінь в дібровоньці... Євгенія Горєва

37

Розвивати мислен-ня, спостережли-вість, естетичне сприймання навко-лишнього світу.


15

Як Берізка листя роздарувала. За Іриною Прокопенко

38-39
Переказ

Розвиток вміння брати участь у колективному переказі


16

Сонцевик-Чарівник і Холодний Вітер. За Галиною Демченко

40-42

Вдосконалювати навички читання; розвивати зв’язне мовлення.


17

Ходить гарбуз по городу. Українська народна пісня. Хліб. Тамара Коломієць

42-44

Розвивати образне мислення, кмітли-вість, уяву, мовлен-ня, акторські здіб-ності.


18

Папуга з осінньої гілки. Михайло Слабошпицький

45-48

Формування свідо-мого контролю над правильністю чи-тання вголос


19

Про що розповів вітер. Анатолій Кислій

51-52

Розвивати усне мовлення, уміння бачити красоту природи, спостере-жливість


20

Білі гуси. Олександр Олесь. Осінь. Яків Щоголів

53-54

Збагачувати слов-никовий запас учнів; розвивати мовлення, мислен-ня.


21

Про вірші та віршування. Повіршуймо! Добираємо рими

54-56
Скласти свій вірш

Розвивати літерату-рні, творчі здібнос-ті, пам'ять, навички виразного читання, коментування, ана-лізу поетичних творів, висловлен-ня власної думки щодо прочитаного, асоціативне мис-лення, навички словесного малю-вання, порівняння творів різних видів мистецтва.


22

Урок позакласного читання «Красуня – осінь» (вірші та оповідання українських поетів та письменників про осінь)

57-58
УПЗ

23

Розвиток мовлення. Розповідаємо за малюнком.УРМ

ТО №2


Розвивати спосте-режливість, вміння висловлювати свої почуття

Тематичне оцінювання
Тема 3. Все – із доброго чи злого – починається з малого (6 г)

24

М . Сингаївський "Дощ із краплі починається", О.Буцень "На вулиці", "Смішинка – веселика ".59-61

напам'ять

розпізнає прислів’я і приказки з-поміж інших літературних жанрів;

вибирає з кількох прислів’їв таке, що найточніше відображає основну думку твору;

називає основні ознаки вірша (рима, ритм, поділ на строфи - без уживання терміну); пояснює, які почуття висловлює поет у творі; називає основні теми віршів, які опрацьовувалися на уроках;

називає основну відмінність акровіршів і віршів-безкінечників від інших;

має уявлення про умовність подій у художньому творі;

знає деякі відомості про окремих авторів;

Розвивати вміння читаючи переда-вати різні почуття і настрій дійових осіоб творення, ставлення автора до зображуваного
25

Ввічливі слова. Діалог "Бесіда з другом". За Я.Пінясовим "Ким бути і ким не бути". Диспут .

61-63

Розвивати навички та вміння наводити приклади дружби, додавати характер-ристику другові, визначати цінність друзів.


26

Два Івани. Юрій Ярмиш.

63-65

Удосконалювати навички свідомого та виразного читан-ня.


27

Поезія Грицька Бойка... Ольга Хорошковська Модна зачіска. Грицько Бойко. Тенісист. Де Іванко? Те ж саме.

66-68

Напам’ять


Розвивати навички правильного, швид-кого, виразного, свідомого читання, увагу, пам'ять спостережливість.
28

Прочитай самостійно . Бісер і нитка. Народна казка

69
Переказ

Формувати нави-чки виразного читання та перека-зування
29

Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку. Микола Трублаїні.

70-71

Розвивати увагу, пам'ять, спостере-жливість, уміння переказувати за малюнковим планом.Тематичне оцінювання

ТО №3


Тема 4. Заходь, заходь, сніжна зимонько! (13 г)

30

Випав сніг. Андрій М ’ястківський. Як синичка будить мене. Василь Сухомлинський72-73

Читання вголос

Учень:

знаходить і пояснює зв’язки між реченнями, абзацами і частинами тексту;визначає послідовність подій у творі;

складає план до невеликих за обсягом і нескладних за будовою художніх і науково-художніх текстів; добирає заголовки до частин тексту;

уміє користуватися планом і малюнками для переказу прочитаного (детально і вибірково, окремих частин);

формулює запитання до тексту і дає відповіді; вступає в діалог за змістом прочитаного;

аналізує з допомогою вчителя тексти, називає ознаки описуваних предметів, явищ, подій, вчинки дійових осіб;

встановлює з допомогою вчителя причиново-наслідкові зв’язки, визначає головне, узагальнює, доводить свою думку;

співвідносить головну думку прочитаного із заголовком, прислів’ям, ілюстраціями;

визначає в творах елементи розповіді, описи, міркування.

Учень:

знаходить у тексті за допомогою вчителя і самостійно порівняння, епітети, метафори (без вживання термінів); пояснює їх роль у тексті;знаходить у тексті слова, що мають переносне значення;

визначає настрій, загальну тональність твору;

висловлює оцінні судження морального і етичного характеру про події, вчинки персонажів, висловлює своє ставлення до прочитаного.

Формувати та вдосконалювати читацькі навички, вміння визначати головну ідею та характеризувати головного героя твору.Контроль. Читання вголос

31

Розвиток мовлення. Складання зв'язного тексту за планом "Допоможи пернатим друзям »

74
УРМ

Збагачувати словниковий запас образними виразами.


32

Дивна хатка. Олена Пчілка

75-76

Розвивати творчу уяву, кмітливість, допитливість, пам'ять.


33

Казка про Січень. Пряля. Ліна Костенко

87-88

Напам’ять


Формувати оцінні судження, вміння характеризувати персонажів твору, оцінювати їх вчинків.
34

Сніжинки. Платон Воронько. Срібні дерева. Леонід Первомайський

Хлопчик і сніжинка. Василь Сухомлинський

88-91


Розвивати позитив-но емоційне став-лення до пізнання навколишнього світу
35
хала зима. Петро Бондарчук

91-93


Розвивати зв’язне мовлення, крити-чне мислення, спостережливість, естетичний смак
36

Як не любити зими сніжно-синьої. Максим Рильський. Снігова казка. Тамара Коломієць. Ходить Баба Снігова. Євген Гуцало

93-96

37

Омелюхи. За Світланою Колядою96-97

Формувати різно-бічне уявлення про світ птахів; розви-вати позитивно-емоційне ставлення до природи рідного краю.


38

Чого лютий лютим зветься. Василь Скуратівський

Лютий. Оксана Сенатович

98-99


Напам’ять

39

Лісові розмови. Юрій Старостенко100-101
Читання за особами

Розвивати вміння учнів уявляти те, про що читають, розповідати за прочитаним текстом.


40

Коли Зима зустрічається з Весною. За Галиною Бондаренко

Зима і весна. Спиридон Черкасенко

102-103
Переказ

Вдосконалювати навички виразного читання, читання за особами
41

Зайці. Євген Гуцало. Баба Віхола. Ліна Костенко


Розвивати навички діалогічного мов-лення; сприяти розвитку фантазії, творчості.
42

Урок позакласного читання. Вірші і твори про зиму .

УПЗ

Розвивати вміння правильно аналі-зувати прочитане.Тематичне оцінювання

ТО№4


Тема 5. Одвічні цінності. Ой, весна, весна, днем красна! (14 г)

43

Як хліб ходить. Михайло Романіка. Де починається хліб? З народного107-109

Учень:


самостійно знайомиться з новою дитячою книжкою, орієнтуючись на зміст обкладинки, титульний аркуш, прикнижкову анотацію, передмову; прогнозує її орієнтовний зміст;

самостійно добирає і читає дитячі книжки на рекомендовану вчителем тему

здійснює пошук потрібної книжки у відкритому фонді бібліотеки та за допомогою Інтернет-ресурсів;

складає найпростіше повідомлення про прочитану книжку (усно, з допомогою вчителя);

усвідомлює призначення довідкової літератури; самостійно користується нею для пошуку потрібної інформації;

знає і називає кілька українських дитячих журналів.

Учень:


бере участь у колективному обговоренні змісту самостійно прочитаних книжок: уважно слухає думки, міркування однокласників; висловлює власні міркування щодо прочитаного; виявляє толерантність, повагу до однолітків під час діалогу, колективної дискусії.

уміє самостійно й у співпраці з учнями складати твори-мініатюри про казкових героїв, інсценізувати;

за допомогою вчителя і самостійно (з використанням опорних слів, малюнків) складає казки, загадки, лічилки, добирає рими; бере участь в інсценізації прочитаних творів.

Розширювати словниковий запас


44

Мій дідусь. Михайло Стельмах

109-111

Розвивати мовлен-ня, пам'ять, мис-лення.


45

Мудрі порадники. Олександр Моторний. Батьківські поради. З народного

111-112

Вдосконалювати вміння робити вис-новки прочитаного; розвивати читацькі навички, інтона-ційну виразність.


46

Березень. Підсніжник. Валентин Бичко

112-115

Формувати вміння оцінювати твори, порівнювати їх.


47

Тарас Григорович Шевченко. Світає... Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора... Тарас Шевченко

115-117

Напам’ять


Розвивати пам'ять, мислення, увагу, вміння самостійно робити висновки.
48

Як Тарас учився в школі. За Оксаною Іваненко

118-120

49

Урок позакласного читання. Конкурс віршів та малюнків , присвячених Т.Г. Шевченку.


50

Хлопчик Валь. Михайло Слабошпицький

121-123

51

Як Квітень до Березня в гості їздив. Народна казка. Весняний вітер. Василь Сухомлинський124-126
Переказ

Розвивати вміння учнів уявляти те, про що читають, розповідати за прочитаним текстом.


52

День блакитної весни. Сергій Носань. Верба. Катерина Перелісна

127-129

Розвивати культуру зв’язного мовлен-ня, читання, увагу, спостережливість, тонке відчуття краси навколи-шнього світу


53

Весна красна. Українська народна пісня. Журавлі-веселики. За Василем Чухлібом

129-131

Напам’ять


Формувати вміння оцінювати твори, порівнювати їх.
54

Анатолій Костецький. Улюблений дитячий поет. Як зробити день веселим. Анатолій Костецький. Хвостата мова.

131-133


Формувати в учнів уміння аналізувати віршовані твори
55

Веснянки. За Василем Скуратівським. Веснянка. Олександр О л е с ь

Мирилка. З народного

134-135


Напам’ять
Розвивати інтерес до вивчення і від-родження звичаїв та традицій рідного краю, бажання обе-рігати їх
56

Розвиток мовлення. Складання зв'язного тексту по темі "Весна" за малюнком та власними спостереженнями.

УРМ


Розвивати зв’язне мовлення, образне мислення, збагачу-вати словниковий запас.

Тематичне оцінювання

ТО №5

Край, у якому ти живеш (11 г)

57

В . Латанський "Україна". О.Хорошковська "Наша Батьківщина»136-138

Уривок напам’ять


Формувати наці-ональну свідомість школярів, почуття гордості за історик-не минуле, куль-турне та духовне життя наших предків.
85

Київ — столиця України... Ольга Хорошковська. Державні символи України Наш прапор. Дмитро Павличко. Наш герб — тризуб. Віра Паронова

139-142

Гімн напам’ять


Формувати вміння повноцінно сприй-мати науково-піз-навальні та худож-ні тексти
59

Народні символи. За Василем Скуратівським. Два кольори. Дмитро Павличко. З малої насінини. Марія Чумарна

142-144

Розвивати вміння зосереджувати увагу, аналізувати, порівнювати.


60

Як вірш став піснею... Ольга Хорошковська. Чом, чом, чом, о земле ти моя... Віра Лебедова. Чом, чом, чом, земле моя... П і с н я

144-146

Розвивати навички виразного читання, визначення основ-ної думки та худо-жніх засобів твору, вміння висловлю-вати свою думку щодо прочитаного.


61

Плавуча батарея. За Семеном Алексєєвим. Пам’ятник. Микола Упеник

146-148
Переказ близько до тексту

Формувати вміння характеризувати головного героя твору, ставити за-питання за прочи-таним одне одному, аналізувати карти-ну, зіставляти про-читане і побачене.


62

Мама. Варвара Гринько. Моя мама. Дмитро Ткач

149-151

Формувати навич-ки правильного, виразного і свідо-мого читання; роз-вивати пам'ять, творче мислення, увагу, спостереж-ливість, вміння висловлювати свою думку, почуття.


63

Ліна Костенко — улюблена письменниця українського

Народу. Вербові сережки. Ліна Костенко

152-153


Читання вголос

Контроль. Читання вголос

64

Польові дзвіночки. Ліна Костенко. Сонце, Сонечко та Соняшник. Ірина Прокопенко. Дорожчої нема. Олесь Лупій153-155

65

Урок позакласного читання

Моя Батьківщина ( вірші , оповідання про рідну державу )

УПЧ


66

Тематичне оцінюванняТО № 6

67

Підсумковий урок. Свято книги.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка