Для досягнення поставленої мети в процесі викладання даної дисципліни передбачається вирішення таких завданьСторінка1/11
Дата конвертації18.06.2019
Розмір1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


1. ВСТУП

Дисципліна «Національна економіка» є нормативною навчальною дисципліною циклу професійної підготовки для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» (спеціалізації «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит»). Вона призначена для вивчення теоретичних та практичних аспектів функціонування економічної системи та її агрегатів, макроекономічних параметрів та ринків, аналізу основних теоретичних шкіл та поглядів на макроекономічне регулювання, сучасних проблемам розвитку національної економіки.     Мета дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам теоретичні знання та найпростіші методичні навички з питань, які відображають умови та результати функціонування та розвитку господарського комплексу країни. При цьому в центрі перебувають показники, які відображають потенціал та структуру національної економіки, інституційні системи та організаційні механізми управління національною економікою, соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні аспекти функціонування національної економіки.

Для досягнення поставленої мети в процесі викладання даної дисципліни передбачається вирішення таких завдань: • характеристика реальної економіки за допомогою таких категорій як економічний потенціал країни та структурні параметри національної економіки;

 • розгляд сучасних теорій, щодо інституційної системи зростання та розвитку національної економіки;

 • висвітлення ролі держави в економічній системі країни, методів та інструментів її впливу на економіку;

 • характеристика фінансової системи країни, яка охоплює державні фінанси, банківську систему та небанківські установи;

 • визначення соціальних результатів економічного розвитку країни та суперечності між економічним розвитком та екологією;

 • розкриття місця національної економіки у світовому господарстві та питань, пов’язаних з міжнародною конкурентоспроможністю.

Після опанування дисципліни «Національна економіка» студент повинен:

знати:

 • ключові показники, що характеризують параметри реальної економіки та її ефективність;

 • основні інструменти, норми та правила, які регулюють процеси функціонування та розвитку національною економікою;

 • соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної економіки.

уміти:

 • аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки;

 • визначати роль окремих інструментів та організаційних механізмів в регулюванні економічного розвитку;

 • оцінювати соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної економіки.

Дисципліна «Національна економіка» орієнтує студентів на практичну діяльність в економічній сфері, що сприятиме підготовці нової генерації економістів-фа­хівців, здатних розв’язувати складні макроекономічні проблеми трансформаційної економіки України.
Перелік глобальних компетеностей, формування яких забезпечуються

на основі вивчення дисципліни

«Національна економіка»

Глобальні компетентності

Теми дисципліни, що формують професійні компетентності

1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.


Усі теми дисципліни
Перелік загальних компетеностей, формування яких забезпечуються

на основі вивчення дисципліни

«Національна економіка»

Загальні компетентності

Теми дисципліни, що формують професійні компетентності

1. Ключові інструментальні компетентності
1.1. Здатність до аналізу і синтезу.

1.2. Здатність до організації і планування.

1.3. Базові загальні знання.

1.4. Засвоєння основ базових знань з професії.

1.5. Усне і письмове спілкування рідною мовою.

1.6. Знання другої мови.

1.7. Елементарні комп’ютерні навички.

1.8. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

1.9. Розв’язання проблем.

1.10. Прийняття рішень.


Усі теми дисципліни2. Ключові міжособистісні компетентності
2.1. Здатність до критики та самокритики.

2.2. Взаємодія (робота в команді).

2.3. Міжособистісні навики та уміння.

2.4. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

2.5. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

2.6. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

2.7. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

2.8. Етичні зобов’язання.


Усі теми дисципліни3. Ключові системні компетентності
3.1. Здатність застосовувати знання на практиці.

3.2. Дослідницькі навики і уміння.

3.3. Здатність до навчання.

3.4. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

3.5. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

3.6. Лідерські якості.

3.7. Розуміння культури та звичаїв інших країн.

3.8. Здатність працювати самостійно.

3.9. Планування і управління проектами.

3.10. Ініціативність та дух підприємництва.

3.11. Турбота про якість.

3.12. Бажання досягти успіху.


Усі теми дисципліни
Професійні компетенції, формування яких забезпечуються

на основі вивчення дисципліни «Національна економіка»
Здатності фахівця виконувати функціональні завдання професійної діяльності

Теми дисципліни, що формують професійні компетенції

1. Обліково-інформаційні компетенції
1.1 Здійснювати моніторинг в змінах структурної, бюджетної, податкової, регіональної, соціальної, екологічної і зовнішньоекономічної політики.

1.2. Володіти методами аналізу соціально-економічного розвитку країни.

1.3. Володіти методами оцінки ефективності соціально-економічного розвитку країни.


2, 3, 7, 10, 11, 12.
6, 8.
1, 6

2. Контрольні компетенції
2.1. Володіти методами контролю за виконанням нормативно-правових актів державних органів в сфері соціально-економічного розвитку країни.

2.2. Володіти методами контролю за виконанням програм соціально-економічного розвитку країни.3, 4, 5, 7, 10, 11, 12.
1, 3, 5, 7, 8, 9.

3. Прогнозно–планові компетенції
3.1. Володіти принципами, методами, знаннями нормативно-правової бази бюджетного прогнозування і планування в Україні.

3.2. Володіти принципами, методами, знаннями нормативно-правової бази соціально-економічного прогнозування і програмування в Україні.

3.3. Визначати і обґрунтовувати цілі, пріоритети та завдання в сферах структурної, регіональної, соціальної, екологічної і зовнішньоекономічної політики на прогнозний період.


3, 7.

8, 9.


2, 6, 7, 10, 11, 12.

4. Регулятивні компетенції
4.1. Обґрунтовувати і застосовувати інструменти економічного регулювання в сферах структурної, бюджетної, податкової, регіональної, соціальної, екологічної і зовнішньоекономічної політики.

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12.


5. Інноваційні компетенції
5.1. Вивчати та застосовувати передовий досвід зарубіжних країн в формуванні стратегії розвитку різних напрямів соціально-економічної політики.

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Згідно з навчальним планом загальний обсяг годин, який виділяється для вивчення дисципліни «Національна економіка» студентами галузі знань «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», становить _____ год.

Відповідно до сучасної концепції організації навчального процесу важливим засобом оволодіння студентами навчальним матеріалом є їх самостійна робота. З одного боку, вона збільшує студентам час, вільний від обов’язкових занять, що дає їм можливість ефективно використовувати бюджет свого часу. З іншого — спонукає студентів до формування в себе таких рис, як самодисциплінованість, відповідальність, наполегливість, кмітливість тощо. Все це створює передумови для кращого засвоєння знань та отримання навичок, передбачених навчальною програмою дисципліни.Тематичний план допомагає студентові зорієнтуватися стосов­но того, які теми дисципліни будуть розглядатися на лекціях, семінарських і практичних заняттях, а які рекомендується вивчити самостійно за допомогою відповідних літературних джерел.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка