Джерела формування та напрями використання прибутку банкуСторінка8/13
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.51 Mb.
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

У приміщенні кредитного відділу в відділенні ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп значення показників, що характеризують мікроклімат, такі: температура навколишнього повітря – 22°С (регулюється кондиціонером); вологість повітря – 52 %; температура навколишніх поверхонь – 23°С [59].

Зовнішні джерела шуму в приміщенні відділу практично відсутні, оскільки вікна герметично закриті. Основними джерелами шуму у відділі є комп’ютери, принтери, телефонні апарати, кондиціонер. Рівень шуму в приміщенні досягає приблизно 50 Дб, що відповідає оптимальному рівню згідно з ДЕСТ 12.1.003-86 [56].

Джерелом електромагнітного випромінювання та надмірної теплоти є комп’ютерна техніка та принтери. Рівень електромагнітного випромінювання дорівнює 0,7 Вт/м2 , який передбачає 12-ти годинний час перебування у зоні випромінювання.

Приміщення банку обладнане належними санітарно-побутовими приміщеннями; санітарний стан яких знаходиться на достатньому рівні.

Два рази на день у приміщенні банку проводиться вологе прибирання, що знижує рівень запиленості повітря.

Розглянувши наведений матеріал, можна зробити висновки про те, що умови праці відповідають всім нормам законодавства про охорону праці згідно зі СНиП 2.04.05-91, ДНАОП 0.03-3.15-86, ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації умови праці в банку відносяться до 1 класу – оптимальні умови.

Узагальнена характеристика основних санітарно-гігієнічних норм в банку наведена в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2 – Основні характеристики санітарно-гігієнічних умов праці в адміністративному приміщенні відділу корпоративного бізнесу


Характеристика

Фактичне значення

Нормативне значення

Нормативний документ

Природна освітленість, %

0,21

1,21

ДБН В.2.5-28-2006

Штучна освітленість, лк

350

400

Відносна вологість повітря


влітку

40

60-40

ДСН 3.3.6.042-99

взимку

60

60-40

Продовження таблиці 4.2Характеристика

Фактичне значення

Нормативне значення

Нормативний документ

Температура, С0
влітку

23

23-25

ДСН 3.3.6.042-99

взимку

22

22-24

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань у відділенні ПАТ «Умовний банк»

З огляду на специфіку банківської діяльності умови праці спеціалістів цієї сфери не відносять до небезпечних та критичних з точки зору чинників, тому розрахункові показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань у відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп рівні нулю.

У результаті проведеного аналізу дійшли висновку, що основні небезпечні фактори пов’язані зі шкідливістю окремих елементів обладнання, зокрема, комп’ютерної та оргтехніки. Всі інші фактори (організаційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні) не здійснюють негативний вплив на працівників кредитного відділу та інших працівників відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп.

Для запобіганню виникненню професійних захворювань у Конотопському відділенні ПАТ «Умовний банк» приміщення та робочі місця постійно знаходяться в чистому стані. Будівля банку обладнана сучасними вентиляційними системами та централізованим питним водопостачанням.

Інженером з охорони праці постійно проводиться контроль за впливом виробничих факторів на стан здоров’я працівників, здійснюється атестація робочих місць відповідно до законодавства з охорони праці.

Отже, можна зробити висновки, що в банку створені всі необхідні умови для безпечної праці, чітко регламентовано основні заходи щодо попередження виробничого травматизму.

Висновки до розділу 4

Аналіз стану охорони праці банку показав, що його рівень знаходиться на дуже високому рівні. В першу чергу про це свідчить той факт, що за останні 3 роки не було зафіксовано жодного нещасного випадку чи професійного захворювання.

Дослідивши санітарно-гігієнічні умови праці, можна стверджувати, що вони відповідають нормам. Працівники забезпечені належними умовами праці.

У банку відсутні випадки виробничого травматизму чи професійних захворювань. Проте, працівникам постійно проводиться інструктаж з правил пожежної безпеки та інженер з охорони праці постійно здійснює нагляд за дотриманням робітникам нормативної бази з охорони праці.

При написанні даного розділу дипломної роботи окрема увага приділялася дослідженню основних питань з охорони праці, зокрема:

- організація та управління охороною праці в банку;

- санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці в банку;

- профілактиці травматизму та професійних захворювань.

На основі проведеного аналізу стану охорони праці в умовному банку можна зробити висновок, що  в  цілому організація та  управління охороною праці здійснюється належним чином .

ВИСНОВКИ

Проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні висновки. Прибуток є головною метою та критерієм ефективної діяльності сучасного суб’єкта господарювання, безпосередньо впливає на його фінансовий стан та є захисним механізмом від банкрутства, а також – основним джерелом подальшого його розвитку та забезпечення фінансування внутрішніх потреб.

Ефективність результатів аналізу прибутку банку безпосередньо залежить від наявності та достатньої якості інформаційного забезпечення, до якого можна включити всі типи фінансової звітності банку (балансовий звіт, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки). Дані елементи фінансової звітності в поєднанні з елементами звітності банківської системи дають змогу управлінцям банку оцінити та створити загальне уявлення про ступінь ефективності використання банківського капіталу для одержання необхідного спланованого розміру прибутку.

Встановлено, що важливим моментом в управлінні прибутком є правильний його розподіл і використання, для досягнення максимальних показників діяльності банку адже він потрібен для створення виплати дивідендів, резервних фондів, стимулювання керівництва та працівників до вдосконалення та розширення операцій, підвищення якості послуг, що надаються скорочення витрат і, зрештою, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення капіталу, що дозволяє поліпшувати якість та розширити обсяги наданих послуг.

Також визначено, що для банку важливим є не тільки досягнення певної величини прибутку,але й достатнього рівня його якості на всіх етапах його проходження в процесі формування та використання.

Для забезпечення прибуткової діяльності в майбутньому потрібно розробляти ефективну політику управління прибутку (здійснювати його доцільний розподіл за напрямками використання). Визначено, що розподіл та використання прибутку повинен здійснюватися поетапно з врахуванням інтересів акціонерів і працівників.

Враховуючи результати аналізу можна зробити висновок, що діяльність ПАТ «Умовний банк» є задовільною, але в деяких аспектах недостатньо ефективною, що пов’язано з нестабільною економічною ситуацією в Україні в даний час. З метою збільшення прибутковості банку та покращення конкурентоспроможності, необхідно звернути увагу на зменшення витрат банку, залучення додаткових ресурсів для розширення масштабів діяльності. Взагалі, за аналізований період банк показав себе як фінансово стійкий, та ліквідний.

Таким чином, зазначені висновки дозволяють стверджувати, що головна мета - дослідження джерел формування та напрямів використання прибутку банку, була досягнута нами при вирішенні поставлених завдань. Було виділено предмет та об’єкт, ретельно вивчена механізм використання прибутку та його сутність.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Голосарій банківської термінології [Електронний ресурс] : Режим доступу http://www.banking.uabs.edu.ua/images/praktik/pereddiplom20bankir.pdf;

 2. Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.11.2011 № 373 Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11;

 3. Мороз А. М. Банківська енциклопедія [Текст] : навч. посіб.А. М. Мороз. – К. : Ельтон, 2005. – 336 с – ISBN 938-9210-378-9;

 4. Енциклопедія банківської справи України [Текст] / Редкол.: В.С.Стельмах та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. -680 с.: іл.;

 5.  Криклій,  О. А.  Управління  прибутком банку: монографія [Текст] : навч. посіб О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 136 с. – ISBN 978-966-8958-22-9;

 6. Електронна бібліотека Князева [Електронний ресурс] Доходи банків, їх склад і структура, джерела формування : Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/Bank/B015/41501.htm;

 7. Наукова бібліотека «Буковина» [Електронний ресурс] : Склад та функції банківського капіталу Режим доступу : http://buklib.net/books/31140/;

 8. Про затвердження правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України[Електронний ресурс] : Постанова від 18.06.2003 №255 Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03;

 9. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від від 17.06.2004 № 280 Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04;

 10. Про затвердження правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України [Електронний ресурс] : постанова від 18.06.2003 №255 Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03;

 11. Божко В. П. [Електронний ресурс] : Деякі аспекти оптимізації відсоткових платежів при формуванні фінансових ресурсів за рахунок банківського кредитування Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eupmbg/2008_3/3.pdf;

 12. НАУ [Електронний ресурс] : Комісійні доходи і витрати Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.5478.0;

 13. Податки та бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : Склад витрат Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/pribil/sostav-rasx/;

 14. . Бланк, И.А. Управление прибылью [Текст] : навч. посіб / И.А. Бланк. – К. : Изд-во "Ника-Цент", 1998. – 544 с– ISBN 971-9257-314-4;

 15. Блонська, В.І. Вдосконалення системи управління розподілом та використанням прибутку підприємства [Електронний ресурс] / В.І. Блонська, П.П. Адамович // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − №. 20.7. - С. 91 - 96. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_7/ 91_Blonska_20_7.pdf ;

 16. Груздевич, У.Я. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / ред. У.Я. Груздевич. – К. : УБС НБУ, 2007. – 222с. – ISBN 978-966-368-041-5;

 17. Зінченко, О.А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання [Текст]: навч. посіб Зінченко, О.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 106-111 – ISBN 879-355-478-641-5;

 18. Кіндрацька, Л.М. Перебудови впровадження управлінського обліку в практичну діяльність банків України [Текст]: навч. посіб / Кіндрацька, Л.М. / Регіональні перспективи. – 2001. – С. 62-64. – ISBN 931-457-657-337-9;

 19. Ковбасюк, М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : навч. посіб. Ковбасюк, М.Р. – К. : Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336с. - ISBN 966-95789-1-4;

 20. Косова, Т.Д. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посібник / Т.Д. Косова. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 486 с. – м – ISBN 657-127-7843-5;

 21. Кочетков, В.М. Основи аналізу діяльності комерційного банку [Текст] : Навч. Посібник. Кочетков, В.М. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 96 с. -ISBN 966-7942-66-7;

 22. Климова, Н.І Стратегічні цілі фінансового управління в умовах нестабільної економіки [Електронний ресурс] // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. -2011. - № 1 (4). - С. 62-66. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUbsNbU/2009_1/ VUBSNBU4_p62-p66.pdf;

 23. Лисянська, О.О.Методи аналізу та їх використання при плануванні фінансових результатів діяльності банку [Текст]: навч. посібник / Лисянська, О.О./ Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України:. – 2011. - №31. – С. 171-177;

 24. Лисянська, О.О. Прибутковість банківського продукту як складова системи формування прибутку банку [Електронний ресурс] // Економічний простір. – 2011. - № 48/2. - С. 103-110. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_48_2/statti/12.pdf;

 25. МінФін [Електронний ресурс] Рейтинг стійкості банків - Режим доступу: http://minfin.com.ua/banks/rating/;

 26. Міщенко, В.І Банківські операції [Текст] : Підручник. / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янська. - К. : Знання, 2006. – 727 с. 64 -ISBN 985-7614-67-1

 27. Рейтинг Банків України [Електронний ресурс] Реальна економіка - Режим доступу: http://real-economy.com.ua/;

 28. Мочерний, С.В. Економічний енциклопедичний словник [Текст]: У 2-ох т. – Т. 1 / за ред. С.В. Мочерного / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. – Львів : Вид-во «Світ», 2005. – 616 с. -ISBN 844-1492-56-8;

 29. Олексюк, О.І. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній [Текст] / О.І. Олексюк, Л.М. Дзюбенко // Фінанси України. – 2006. - № 12. – С. 101-111;

 30. Остапишин, Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій [Текст] : навчальне видання. Остапишин, Т.П. – К. : МАУП, 1999. – 112 с. -ISBN 254-3054-60-2;

 31. Дані фінансової звітності банків [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208;

 32. Офіційний сайт КІБ «Умовний банк» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://---------------------------------------.com;

 33. Парасій-Вергуненко, І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. Дисц. / за ред. І.М. Парасій-Вергуненко. — К. : КНЕУ, 2003. - 347 с. - ISBN 966–574–453–4;

 34. Пігуль, Н.Г. Основні засади формування дивідендної політики акціонерних товариств в Україні [Текст] Навч. Посібник /Пігуль, Н.Г./Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т. 6. – Суми, 2002. – С. 179-185. -ISBN 1458-9547-12-7;

 35. Петраковська, О.В. Визначення фінансових результатів діяльності банку в різних підсистемах обліку [Текст] Навч. Посібник / Петраковська, О.В. / Економіка АПК. -2009. - №3. - С. 129-134. ISBN-9547-8742-7-8;

 36. Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України: Затверджено Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255 [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0583-03 ;

 37. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-ХІV [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14;

 38. Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Положення від 27.12.2007 N 480 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0032-08;

 39. Протопопова, В.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / В.О. Протопопова, А.Н. Полонський. –К. : Вид-во ЦУЛ, 2002. – 220 с. -ISBN 748-2001-21-9;

 40. Рибалка, О.О. Розгляд сутності та значення прибутку з позиції банківського бізнесу [Текст] // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: Зб. тез і доповідей ІІ Міжнародної науково практичної конференції (31 травня – 1 червня 2007 року). – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 63-64;

 41. Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства[Текст] : Навч. посіб.-3тє вид., випр. і доп.- К. : Знання, 2007. – 668 с.;

 42. Сало, І.В. Необхідність аналізу показників прибутку банку [Текст] / І.В. Сало, О.О. Лисянська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. - 2010. – С.6-13;

 43. Стельмах, В.С. Енциклопедія банківської справи України [Текст] / за ред. В.С. Стельмаха. – К. : Молодь, Ін. Юре, 2001. – 680 с. –ISBN 554-9301-32-25;

 44. Стойко, О.Я. Банківські операції [Текст] : Підручник / О.Я. Стойко. -К. : Лібра, 2000. – 258 с. -ISBN 2090-3245-95-5;

 45. Суржик, В.Г. Фінанси в корпоративному управлінні [Електронний ресурс] // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. - № 2 (6). - С. 174-181. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NvChdieu/2010_2 /174181%20surzik.pdа;

 46. Табачук, Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст]: Навч. посіб. / Г.П. Табачук, О.М. Сарахман, Т.М. Бречко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. - ISBN 966-574-006-7;

 47. Хістєва, О.В. Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торговельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2006. – 26 с.;

 48. Єсаян, Е.М. Диверсифікація джерел формування фінансових ресурсів акціонерних товариств [Електронний ресурс] / Е.М. Єсаян. – 2009. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_27/Stati/ 19PDF.pdf – Назва з домашньої сторінки Інтернету;

 49. Якимова, А.М. Проблеми підвищення прибутковості комерційного банку [Електронний ресурс] / А.М. Якимова, І.В. Непийвода. – 2009. – С. 239-243. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural /Vdnuzht/2009_26/Papers26/Economics/YakymovaNepyyvoda_26.pdf - Назва з домашньої сторінки Інтернету;

 50. . СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Нормы проектирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://snip-info.ru;

 51. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електрон-но-обчислювальних машин : затверджені наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу : http://dnop.com. ua.НПАОП 0.00-1.28-10;

 52. Про порядок проведення навчання і перевірки з питань охорони праці в ПАТ «Умовний банк» [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління ПАТ «Умовний банк» від 03.07.2008 № 29. – Режим доступу: http://www.xcitybank.com.ua;

 53. Про охорону праці [Електронний ресурс] : закон України від 14.10.1992 № 2694-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12;

 54. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://normativ.com.ua;

 55. ДНС 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dnop.com.ua/dnaop/act4878.htm;

 56. ДНАОП 0.03-3.14-86. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dnop.com.ua;

 57. ДНАОП 0.03-3.15-86. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень (СН4088-86) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forca.com.ua/ knigi/pravila/pravila-ohoroni-praci-pri-ekspluatacii-pralen-ta-lazen_5.html;

 58. ДБН.В2.5.-28-2006. Штучне та природне освітлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dnop.com.ua/dnaop/act8425.htm;

 59. Про пожежну безпеку [Електронний ресурс] : закон України від 17.12.1993 № 3745-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3745-12;

ДОДАТКИБанк

Довгострокова динаміка депозитів населення

Відповідність капіталу активам

Ліквідність

Рівень підтримки акціонерів

Ефективність діяльності банку

Рівень боргового навантаження

Динаміка власного капіталу за півріччя

Чиста процентна маржа

Сумарний рейтинг

Сумарний рейтинг

Динаміка депозитів населення за 12 місяців, млн. грн.

Динаміка депозитів населення за 12 місяців, %

Рейтинг на 01.07.12

Оцінка аналітиків (макс 10 балів)

Ощадбанк

3

4

 

4

3

4

3

4

4,02

A

4 625

18,3

A

6,75

УкрексімбанкПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка