Джерела формування та напрями використання прибутку банкуСторінка7/13
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.51 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Високе значення показника якості прибутку говорить про зростання обсягів діяльності ПАТ «Умовний банк» та зниження операційних витрат.

Другий метод оцінки якості банківського прибутку (нормативний метод) полягає в тому що для кожного періоду оцінки відповідно до наявного рівня якісного розвитку банківської установи визначається нормативна величина прибутку на базі сукупності допоміжних показників. Дана величина розраховується так, щоб врахувати реальні потенційні можливості розвитку банківської установи. Це свідчить про те що реалізація реальних потенційних резервів діяльності банку забезпечить максимальне використання всіх чинників його розвитку для існуючих умов функціонування в періоді.

Методика розрахунку якості прибутку щодо потенційного резерву якісного розвитку банку зображена на таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 – Нормативний метод оцінки якості прибутку ПАТ «Умовний банк»

 

Умовні позначення

2012

2013

Методика розрахунку якості прибутку щодо потенційного резерву якісного розвитку банку

Фактичний прибуток тис. грн.45962,00

408502,00

Приріст фактичного прибутку тис. грн.362540,00

Номінальний прибуток тис. грн.114560,00

233517,30

Потенційний резерв зростання прибутку тис. грн.

.

187555,30
Продовження таблиці 3.2 

Умовні позначення

2012

2013

Показник якості прибутку щодо потенційного резерву якісного розвитку %193,30

Методика розрахунку якості прибутку щодо абсолютної величини потенційного прибутку

Коригуючий коефіцієнт1,75

Показник якості прибутку щодо о абсолютної величини потенційного прибутку %271,59

Коефіцієнт, що характеризує ступінь зміни в якісному розвитку1,07

Коефіцієнт, що характеризує відношення середньої величини активі в 2012 до середньої величини його активів в 20130,52

Обчислюється величина приросту фактичного прибутку для двох суміжних періодів розвитку банку за формулою (3.5).


, (3.5)

де ∆ – приріст фактичного прибутку банку в періоді t щодо періоду (t – 1);, – фактичний прибуток банку відповідно в періодах t і (t – 1).
Розраховується потенційний резерв зростання прибутку банку в періоді t за формулою (3.6):
(3.6)

де ∆– потенційний резерв зростання прибутку банку в періоді t щодо періоду (t – 1);– величина нормативного прибутку для періоду t.

Розраховується показник якості прибутку банку за формулою (3.7):


(3.7)

де – показник якості прибутку в періоді t, %.


Додатне значення показника у формулі (3.7) (при ∆>0) вказує нате, що рівень якості прибутку щодо попереднього періоду функціонування банку (t – 1) збільшився. Величина даного показника свідчить про високий рівень іноватизацій ПАТ «Умовний банк» та покращення системи управління банку.

Методика розрахунку якості прибутку щодо абсолютної величини потенційного прибутку банку зображена в таблиці (3.2).

Обчислюється величина приросту фактичного прибутку для двох суміжних періодів розвитку банку, формула (3.5).

Розраховується коригуючий коефіцієнт, за допомогою якого враховується досягнутий рівень якісного розвитку банку і забезпечується диференціація показників якості прибутку за формулою (3.8):


, (3.8)

де – коригуючий коефіцієнт, за допомогою якого враховується досягнутий рівень якісного розвитку банку і забезпечується диференціація показників якості прибутку.


Розраховується показник якості прибутку банку за формулою (3.9):
, (3.9)
Додатне значення показника у формулі (3.9) має такий же зміст, як і у формулі (3.7).

Ступінь зміни в якісному розвитку банка, визначену на основі нормативного прибутку, розраховується за формулою (3.10):


(3.10)

де коефіцієнт, що характеризує ступінь зміни в якісному розвитку банку;– величина нормативного прибутку , банку в періоді (t – 1);

– коефіцієнт, що характеризує відношення середньої величини активів банка в періоді (t – 1) до середньої величини його активів в періоді t.
Коефіцієнт може приймати такі значення:
;

;

;
В нашому випадку .> 1, що вказує на зростання рівня якості розвитку ПАТ «Умовний банк».

Варто зауважити, що для вдосконалення механізму формування та використання банківського прибутку необхідною умовою є визначення потреби прибутку. Економічне обґрунтування визначення потреби прибутку проводиться на основі ґрунтовного планування деяких напрямків використання коштів для досягнення встановлених стратегічних цілей функціонування банківської установи, також він повинен підкріплятися реальними можливостями, щодо отримання зазначеної суми прибутку.

Висновки до розділу 3

Отже, з метою підвищення результативності діяльності ПАТ «Умовний банк» та його стратегічного розвитку в перспективі, створюється потреба у розробленні стратегії управління, що спрямовані на вдосконалення механізму формування та використання прибутку. Для збільшення прибутку банку необхідно, в першу чергу, виконати комплекс завдань щодо ефективного управління витратами, забезпечення зростання обсягів діяльності, оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, підвищення продуктивності праці в банку та системи управління. Своєчасність та повнота відтворення системи завдань ефективного використання прибутку банку це необхідна умова забезпечення керованого ефективного розподілу прибутку, а встановлення оптимальних обмежень за рівнем його споживання та капіталізації в процесі розвитку стратегічних ресурсів чи їхніх окремих компонентів забезпечуватиме застосування нової парадигми розвитку банків.

Таким чином можна зробити висновок, що прибуток це головний показник ефективної діяльності банківської установи. Він є головним джерелом удосконалення матеріально-технічної бази банку, фінансуванням його розвитку, та забезпечення всіх форм інвестування. Кожна банківська установа спрямовує свою діяльність на забезпечення максимізації прибутку, або хоча би стабілізацію його на одному рівні. В процесі оцінки прибутку, його формування та використання потрібно розглядати його як якісний показник, а не тільки як економічний, оскільки оцінка якості прибутку зорієнтована на визначення оптимального формування та використання банківського прибутку.

РОЗДІЛ 4


ОХОРОНА ПРАЦІ У ВІДДІЛЕННІ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

4.1 Правові та організаційні основи охорони праці у відділенні ПАТ «Умовний банк»

Об’єктом дослідження при написанні третього розділу звіту про проходження переддипломної практики виступало відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп. Воно є універсальним відділенням та надає повний спектр послуг юридичним та фізичним особам.

Структурним підрозділом «Умовний банк», до компетенції якого входять функції з організації охорони праці, є відділ охорони праці департаменту управління персоналом центрального офісу. Цей структурний підрозділ забезпечує ефективну організацію охорони праці в службах і підрозділах «Умовний банк», в тому числі й у банківській установі, що виступала об’єктом дослідження.

Під час аналізу діяльності служби охорони праці (далі – СОП) в відділенні ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп виявлено, що окремого підрозділу з охорони праці не створено, оскільки чисельний склад працівників налічує 4 особи, що менше встановленої норми (50 працівників), за якої повинен створюватись даний підрозділ в обов’язковому порядку. Функції, пов’язані з охороною праці, делеговано керівнику даного відділення, який має відповідну підготовку.

Організація роботи по охороні праці відбувається в межах внутрішнього та зовнішнього нормативного забезпечення.

Основними законодавчими актами, що визначають внутрішнє нормативне забезпечення охорони праці в банку, є: Кодекс законів про працю, закони «Про охорону праці» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Типове положення про службу охорони праці», інструкції «Для операторів користувачів ПЕОМ», «По охороні праці для користувачів копіювальних апаратів», «По охороні праці для касира», «по охороні праці для водія легкового автомобіля», «По охороні праці щодо безпечної експлуатації електроустановок для 1 групи», «Вступного інструктажу з питань охорони праці», Наказ «Про організацію та порядок проходження працівниками відділення «Харківська міжрегіональна дирекція» ПАТ «Умовний банк» інструктаж з питань охорони праці»

Закон «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2-694-ХП регламентує основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, встановлює єдиний порядок організації охорони праці на всіх рівнях управління тощо [54].

Вважаємо, що в банку сформоване необхідне нормативне забезпечення для ефективної організації роботи з охорони праці (див. додаток Г).

Усі документи з питань охорони праці в відділенні ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп знаходяться в електронному та паперовому вигляді. Працівники банківської установи мають до них повний доступ зі свого робочого місця.

У паперовому вигляді продубльовано наступні матеріали: 1) блоку організації та проведення навчання (план-графік; протоколи атестації з питань охорони праці; журнали інструктажів (вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці, видачі інструкцій; інструкції з охорони праці за професіями та виконуваних видів робіт); 2) блоку організації та проведення медоглядів (план-графік проведення, направлення, висновки); 3) блоку забезпечення безпечних умов праці (комплексні заходи з охорони праці на поточний рік; результати перевірки умов праці); 4) блоку розслідування нещасних випадків (акти за формами Н-5 з додатками, Н-1, Н-2, НТ; журнал обліку нещасних випадків); 5) блок статистичної звітності (форма 7-тнв).

Результати оцінки виконання положень нормативних актів з охорони праці в відділенні ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп (див додаток Д)

Між трудовим колективом ПАТ «Умовний банк» та Правлінням укладено Колективний договір, затверджений на зборах представників трудового колективу. Колективний договір регулює трудові, соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом банку на підставі взаєморозуміння та врахування інтересів сторін. У ньому наявний розділ з охорони праці, що регламентує основні положення з даного питання. Він відповідає вимогам чинного законодавства й охоплює всі необхідні питання з охорони праці.

Трудові відносини в ПАТ «Умовний банк» вважаються укладеними при оформленні наказу про прийом на роботу на підставі поданої заяви.

З новоприйнятим працівником проводиться вступний і первинний інструктажі з питань охорони праці за затвердженою програмою. Його результати фіксуються в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці. У подальшому відповідно до положення банку «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» проводяться повторний інструктаж (раз на півроку), позаплановий, а також цільовий – у разі виникнення надзвичайних подій. Інструктаж та навчання з техніки безпеки має на меті забезпечення попередження виробничого травматизму.

Студент, що прибув на практику до банку, ознайомлюється з інструкцією з охорони праці, проходить протипожежний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки.

Робота з питань охорони праці планується і організовується згідно з планом-графіком робіт з охорони праці для всіх служб і підрозділів ПАТ «Умовний банк» з сітьовим графіком їх виконання, крім організаційних заходів (профілактична робота).

Згідно з вимогами нормативних актів в банку проводиться атестація робочих місць за умовами праці, що визначає: умови праці і забезпечення техніки безпеки; техніко-технологічні фактори, тобто технічна оснащеність, планування обслуговування, прогресивність технологічного процесу; рівень організації праці (темп, час зайнятості, інтенсивність праці); економічна ефективність (витрати, доходи, результат).

На основі проведеної атестації розробляють паспорт робочого місця як документа, в якому комплексно визначаються всі необхідні вимоги до організації робочого місця.

Фінансування охорони праці здійснюється власником, працівник банківської установи не несе ніяких витрат на заходи щодо охорони праці. В ПАТ «Умовний банк» створено централізований фонд охорони праці, кошти якого використовують на виконання заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, подальше підвищення рівня охорони праці відповідно до визначеного переліку заходів для всіх служб і підрозділів. На рівні відділення дані витрати не плануються.

Аналіз витрат на охорону праці представлений в таблицы 4.1. Кожного року ПАТ «Умовний банк» відносить на витрати певну суму з метою забезпечення належного стану охорону праці.
Таблиця 4.1 – Перелік витрат банку на охорону праці, грн.


\№ пор.

Назва групи витрат

Назва виду витрат

Сума витрат

2010

2011

2012

1.


Витрати на

профілактику

травматизму і

професійних

захворювань


- витрати на праце охоронні заходи за колективним договором;

- витрати на додаткові до колективного договору праце охоронні заходи;

- витрати на праце охоронні заходи з інших джерел фінансування;


10000

6000

8000

У структурі доцільних витрат переважали витрати на заходи з охорони праці за колективним договором, при цьому відбулося зростання їх загального обсягу.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження нами складено Акт перевірки стану охорони праці в відділенні ПАТ «Умовний банк» станом на 31.05.2013 (див. додаток Е).

Громадський нагляд та контроль за діяльністю відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп здійснюється регулярно, а суб’єкти, що провадять цю діяльність (Рада трудового Колективу та профспілковий комітет), функціонують ефективно.

Як свідчать наведені дані, порушень у роботі відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп не виявлено, в банківській установі дотримуються всі вимоги чинного законодавства та внутрішньої нормативної бази.

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у відділенні ПАТ «Умовний банк»

Відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп за адресою проспект Леніна, будинок 8 Це п’ятиповерхова бетонна будівля, в якій на першому поверсі розташоване відділення ПАТ «Умовний банк», а також поряд банк «UniСredit» та банк «Хрещатик». Розташування будівлі відділення є вдалим для забезпечення безпеки та умов охорони праці: поблизу знаходиться автомобільна дорога, вона відноситься до головних транспортних магістралей міста, рух транспорту по ній середньої інтенсивності; виробничі приміщення, які є джерелом виникнення небезпечних факторів, а також залізничні колії поблизу будівлі відсутні; високі дерева, які б закривали небосхил, зменшуючи природну освітленість, поблизу установи банку відсутні [60].

Проходження практики здійснювалось у кредитному відділі, в якому знаходиться 2 робочих місця, для яких надано 2 робочих столи, обладнаних 2 персональними комп’ютерами, 1 принтером, 2 телефонами.

Для проведення атестації робочих місць у кредитному відділі використана «Гігієнічна класифікація умов праці» за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Загальна площа приміщення кредитного відділу становить 25 м2, висота – 3,5 м (санітарна норма – не менше 2,5 м.). На кожного працівника приходиться 12,5 м2 (санітарна норма – не менше 6 м2 робочої площі); 43,75 м3 (санітарна норма – не менше 15 м3 робочої площі). Таким чином, у відділі наявна повна відповідність площі та обсягу, що зайняті під робоче місце, діючим нормам [57].

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом приміщення відділу відносяться до приміщень без підвищеної небезпеки, оскільки в ньому відсутні умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку: волога, струмопровідний пил, хімічно активне середовище, струмопровідна підлога, підвищена температура[52].

Приміщення кредитного відділу банку відповідає естетичним вимогам, а саме: стелю пофарбовано в білий колір, колір стін – світло-зелений. Меблі, комп’ютерну та оргтехніку розміщено відповідно до їх функціонального призначення. Робочі місця працівників кредитного обладнані всім необхідним відповідно до їх функціональних обов’язків і відповідають ергономічним вимогам. Конструкція робочого місця працівника кредитного відділу забезпечує підтримання оптимальної робочої пози, завдяки оптимальним розмірам стола та стільця, а також розміщення його складових згідно з вимогами [58].

Наявне обладнання відповідає вимогам нормативно-технічної документації. Комп’ютерна та оргтехніка була частково оновлена в 2012 році, на всі її елементи наявні технічні паспорти.

Основними технічними засобами і заходами забезпечення електробезпеки в установі є: ізоляція струмовідних частин, захисне розділення електричних мереж, компенсація ємнісних струмів замикання на землю, вирівнювання потенціалів, автоматичне та мануальне відключення приладів від електромережі у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

На основі наведеного можемо зробити висновок, що технологічна оснащеність робочих місць, зокрема, засоби захисту приладів і їх технічний стан у кредитному відділі відповідають вимогам.

У будівлі, де розташоване відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп: централізована система водяного опалення низького тиску з чавунними батареями; загальнообмінна природна вентиляція, побудована за схемою «знизу-вверх», спроектована з додержанням санітарно-гігієнічних вимог.

Кредитний відділ приміщення відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп обладнане кондиціонерами, які використовуються для регулювання температури повітря в теплу пору року.

У всіх приміщеннях відділення ПАТ «Умовний банк» в місті Конотоп використовується комбіноване освітлення. Природне освітлення – віконне одностороннє бокове. В приміщенні кредитного відділу розташовано 3 вікна, розміром 1,5 м x 2,50 м. Штучне освітлення – загальне рівномірне. Кількість світильників обрана таким чином, щоб рівень освітлення відповідав санітарним нормам. Для оптимізації освітлення вікна обладнані вертикальними жалюзі білого кольору [59].

Метеорологічні умови праці (мікроклімат) характеризуються температурою навколишнього повітря, вологістю повітря, швидкістю його руху, а також температурою навколишніх поверхонь. Так, згідно з СНиП 2.04.05-91, ДНАОП 0.03-3.15-86 оптимальними можна вважати такі значення цих показників (для теплого періоду року, коли середньодобова температура зовнішнього середовища дорівнює або перевищує 10°С, для робіт категорії «легка – Іб»): температура навколишнього повітря – 22-24°С; вологість повітря – 40-60 %; швидкість руху повітря – не більше 0,2 м/с; температура навколишніх поверхонь – 18-25°С.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка