Джерела формування та напрями використання прибутку банкуСторінка2/13
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.51 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Згідно постанови НБУ «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» від 17.06.2004 № 280: Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку [9].


До них належать:

- доходи за операціями з філіями та іншими установами банку;

- інші небанківські операційні доходи.

До банківських доходів відносяться доходи які безпосередньо пов’язані саме з банківською діяльністю, що визначена в Законі України «Про банки і банківську діяльність».

В свою чергу банківські доходи можна поділити на:

- комісійні;

- процентні;

- інші банківські операційні доходи.

Згідно Постановою Національного банку України «Про затвердження правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України» від 18.06.2003 №255 процентні доходи - операційні доходи, отримані банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку, суми яких обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання [10]. Класифікація процентних доходів наведена у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Класифікація процентних доходів [11].


Група процентних доходів

Перелік процентних доходів, які входять до групи

I. Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ

1. Доходи за коштами до запитання.

2. Доходи за короткостроковими депозитами.II. Процентні доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі

1. Доходи за коштами до запитання в банках.

2. Доходи за короткостроковими депозитами.

3. Доходи за довгостроковими депозитами.

4. Доходи за короткостроковими кредитами.

5. Доходи за довгостроковими кредитами.

6. Доходи за фінансовим лізингом.IІІ. Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління

1. Доходи за кредитами центральним органам державного управління.

2. Доходи за кредитами місцевим органам державного управління.


Продовження таблиці 1.1Група процентних доходів

Перелік процентних доходів, які входять до групи

ІV. Процентні доходи за кредитами суб’єктів господарювання

1. Доходи за короткостроковими кредитами, наданими юридичним особам у поточну діяльність.

2. Доходи за довгостроковими кредитами, наданими юридичним особам у поточну діяльність.

3. Доходи за короткостроковими кредитами, наданими юридичним особам в інвестиційну діяльність.

4. Доходи за довгостроковими кредитами, наданими юридичним особам в інвестиційну діяльність.V. Процентні доходи за кредитами фізичним особам

1. Доходи за короткостроковими кредитами, наданими фізичним особам на поточні потреби.

2. Доходи за довгостроковими кредитами, наданими фізичним особам на поточні потреби.

3. Доходи за короткостроковими кредитами, наданими фізичним особам в інвестиційну діяльність.

4. Доходи за довгостроковими кредитами, наданими фізичним особам в інвестиційну діяльність.VI. Процентні доходи за цінними паперами

1. Доходи за казначейськими цінними паперами, що рефінансуються НБУ в портфелі банку на продаж.

2. Доходи за казначейськими цінними паперами, що рефінансуються НБУ в портфелі банку на інвестиції.

3. Доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

4. Доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції.


Відповідно до Постанови Національного банку України «Про затвердження правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України» від 18.06.2003 №255 комісійні доходи це - операційні доходи за наданими послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою [10].

Комісійні доходи за наданими послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісійні доходи, що є невід'ємною частиною доходу фінансового інструменту. Дані комісійні доходи визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту та впливають на визначення суми дисконту за цим фінансовим інструментом. До них відносяться:

- комісії за ініціювання кредиту, що отримані банком і пов'язані зі створенням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

- комісії, що отримані банком за зобов'язання з кредитування під час ініціювання кредиту;

- комісії, що отримані банком від випуску боргових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

б) Комісії за ініціювання кредиту, що отримані банком і пов'язані зі створенням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, включають:

- комісії за оцінку фінансового стану позичальника;

- комісії за оцінку гарантій, застав;

- комісії за обговорення умов інструменту;

- комісії за підготовку, оброблення документів та завершення операції тощо.

Комісії, що отримані банком за зобов'язання з кредитування (під час ініціювання кредиту, визнаються невід'ємною частиною доходу фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами [12].

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані банком, визнаються комісійними доходами під час первісного визнання такого фінансового інструменту.

в) комісії, що отримуються під час надання послуг, визнаються доходами. До них належать:

- комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

- комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

- комісії за резервування кредитної лінії, які розраховуються на пропорційній часу основі протягом строку дії зобов'язання;

- комісії за управління інвестицією тощо;

г) комісії, що отримуються після виконання певних дій, визнаються як дохід після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо.

Згідно з Постановою правління НБУ «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» від 17.06.2004 №280 : «Торгівельні прибутки – це чисті прибутки від операцій купівлі-продажу різних фінансових інструментів.» [9].

До них відносяться:

- чисті прибутки від діяльності на валютному ринку і ринку банківських металів;

- чисті прибутки від операцій із цінними паперами на продаж;

- чисті прибутки від торгівлі іншими фінансовими інструментами.

До інших банківських операційних доходів відносяться ті, що не включені у перелічені вище групи, а саме: доходи від цінних паперів із непередбаченим доходом (дивіденди від акцій, що зберігаються як об'єкт торгівлі, та капіталовкладень).

При здійсненні оцінки доходів банку необхідним є визначення питомої ваги кожного з виду доходів в їх загальній сумі та у відповідній групі доходів. Динаміку дохідних статей можна визначити порівнюючи поточний період з попередніми періодами, як по роках так і по кварталах. Стабільний приріст доходів банку говорить про його нормальну роботу та високу ефективність.

Здійснивши загальну оцінку структури доходів банківської установи, необхідно більш детально дослідити структуру доходів, що займають найбільшу питому вагу в загальному їх обсязі.

Проводячи аналіз одночасно доходів конкретного банку і динаміки структури активу балансу, можна дійти висновку, що не всі активи банку можуть приносити йому адекватний прибуток. Дана ситуація характерна для активів, що не приносять доходу (кошти в касі і на кореспондентському рахунку, власні основні засоби, резерви в НБУ), також відносяться до таких активів: нематеріальні активи, цінні папери й інші права участі, придбані банком [13].

Оцінка витрат банка здійснюється за тією ж схемою, що й оцінка доходів. Валові витрати комерційного банку поділяються на процентні та непроцентні.

Процентні витрати складаються з:

- нарахованих і сплачених відсотків за депозитам у іноземній валюті;

- нарахованих і сплачених відсотків за депозитами в гривні [15].

Непроцентні витрати складаються з операційних витрат (сплачені комісійні за послуги і кореспондентські відносини; витрати по операціях з цінними паперами; господарські витрати; витрати з операцій на валютному ринку; витрати з операцій на валютному ринку; витрати з операцій на валютному ринку; витрати на забезпечення функціонування банку; витрати з утримання апарата управління).

Інші витрати складаються з:

- комісійні і відсотки минулого років;

- штрафи, пені, неустойки сплачені і т.д.

Найбільшими статтями операційних витрат банку в основному є витрати, пов’язані з:

- виплатою комісійних банкам та іншим фінансово-кредитним установам за надані послуги;

- виплатою заробітної плати персоналу;

- виплатою відсотків по строкових вкладах;

- виплатою на створення спеціальних резервів;

- виплатою на експлуатацію та утримання устаткування і будинків.

За останні роки спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги витрат на виплату процентів по клієнтських вкладах. Це можна пояснити тим, що підвищився рівень процентних ставок по депозитах у результаті посилення конкуренції, та збільшенням питомої ваги депозитних ресурсів у загальному обсязі залучених коштів.Витрати банку на утримання й експлуатацію устаткування і будинків, оплату праці і персоналу, мають постійний характер. Їхня питома вага в загальній сумі витрат банку значна.

Головна мета всіх комерційних банків - це одержання прибутку, так як він є джерелом виплати дивідендів акціонерам, базою підвищення добробуту працівників банківської установи, створення фондів банку і т.д.

Банки визначають прибутки або збитки від своєї діяльності один раз в квартал, в останній операційний день. На протязі кварталу прибутки і видатки враховуються наростаючим підсумком. Поділ прибутку комерційного банку здійснюється за підсумком діяльності протягом календарного року, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів банку.

Видатки комерційного банку по підсумкам діяльності протягом року покриваються за рахунок резервного фонду, в разі його недостатності - за рахунок зменшення капіталу банк [22].

Якщо банк показує збиткову діяльність, Національним банком України, або акціонерами банку вирішується питання про доцільність подальшого функціонування банку та обирається одна з таких стратегій як: збереження, ліквідація, або реорганізація.

Прибуток є важливим показником при оцінюванні діяльності банківських установ. Також він використовується для визначення рейтингу.

Найважливішими показниками, що характеризують прибутковість банківських установ та використовуються в Україні є прибутковість акціонерного капіталу, банківських активів, чистий серед та чиста процентна маржа.

Прибуток банківських активів (ROA) показує скільки чистого прибутку дає одиниця банківських активів, його можна розрахувати за формулою (1.1). Це показник ефективності роботи менеджерів банківської установи, він показує, на скільки ефективно менеджери справляються з завданням отримання з активів банківської установи чистого прибутку.


(1.1)

де, ЧП – чистий прибуток;

А- активи банку;
Прибутковість акціонерного капіталу (ROE) - показник, який вимірює доходність акціонерного капіталу банку та описується формулою (1.2). Значення даного показника особливо цікавить акціонерів банківських установ, так як він наближено дорівнює розміру чистого прибутку, що отримають акціонери від інвестування власного капіталу.
, (1.2)

де, ЧП – чистий прибуток;-акціонерний капітал банку;
Чистий спред (SPRED) показує наскільки вдало банк виконує посередницьку функцію між позичальниками та вкладниками, та розраховується за формулою (1.3):
, (1.3)
Даний коефіцієнт дозволяє провести оцінку відсоткового розподілу, тобто абсолютної відсоткової різниці між доходністю розміщення активів та вартістю залучених пасивів − різницю між двома цінами на ресурси. Оптимальне значення показника - не менше 1,25%.

Чиста процентна маржа відношення чистого процентного доходу банку до його чистих активів, розраховується за формулою (1.4).


(1.4)
Даний показник характеризує можливість банківської установи отримувати дохід, тобто диференціальний процентний доход, що зображується у відсотках до чистих активів. Оптимальне значення показника - не менше 4,5%.

1.3 Напрями використання банківського прибутку

Резервами збільшення прибутку банку в загальному розумінні є максимізація доходів та мінімізація витрат, доцільність видатків щодо утримання управлінського апарату. Отже однією з головних проблем комерційного банку є цілеспрямоване та правильне використання прибутку, отриманого банком в процесі діяльності.

Прибутки комерційного банку створюються за результатами діяльності, як різниця між фактично отриманим доходом і здійсненими видатками. Розподіляється прибуток зазвичай за результатами роботи за квартал, або за рік (в кінцевому результаті) у відповідності до рішень загальних зборів акціонерів. Протягом року розподіл прибутку проводиться на основі встановлених пропорцій загальними зборами акціонерів у вигляді авансу.

Згідно податкового законодавства, комерційні банки мають сплачувати податки в місцеві та державний бюджети з доходу або прибутку. Залежно від механізму стягнення податків, що використовується в Україні, змінюється як розмір так і порядок розподілу прибутку.

Розподіл прибутку банку здійснюється рішенням загальних зборів акціонерів банку за результатами діяльності звітного року.

Прибуток, який підлягає розподілу, розраховується наступним чином, після оподаткування чистий прибуток звітного року збільшується на розмір невикористаного і нерозподіленого прибутку з результату попереднього фінансового року, а також зменшується на суму відрахувань до резервів, що формуються згідно з чинним законодавством (загальний резерв та резервний фонд).

Одним із найважливіших показників ефективного функціонування банку, його стабільності є банківський прибуток. Всі учасники економічного процесу зацікавлені в ньому. Розмір банківського прибутки є важливим для акціонерів, адже є показником отриманого доходу від інвестованого ними капіталу.

Акціонерам прибуток банку гарантує стабільний дохід, так як збільшення власних коштів і резервів банку свідчить про збільшення його стабільності.

Прибуток розподіляється таким чином :

- плата податку на прибуток (в Україні ставка податку складає 19%);

- відрахування до фонду матеріального заохочення;

- відрахування у фонд виробничого та соціального розвитку;

- відрахування до резервних фондів банку;

- відрахування в інші фонди банку;

- сплата дивідендів акціонерам.

Прибуток є єдиним та основним джерелом формування резервного фонду банківської установи, що необхідний для покриття збитків від банківської діяльності. Також резервний фонд можуть використовувати для сплати дивідендів по привілейованим акціям, якщо для цього не вистачає прибутку банку. Кошти в резервному фонді банку забезпечують його стійкість, зміцнюють його фінансову та матеріальну базу. Також це сприяє підвищення гарантій виконання банківською установою своїх зобов’язань перед кредиторами та зменшує вірогідність банкрутства банку.

Резерви банківських установ формуються в обов’язковому порядку. Резерви створюються за всіма видами кредитів:

- кредитами у національній валюті;

- кредитами у іноземній валюті;

- кредитами підприємствам та організаціям;

- кредитами фізичних осіб;

- міжбанківськими кредитами.

В процесі міжфілійних позик у системі однієї банківської установи формування резерву не проводиться.

Резерви використовуються для покриття не погашеної заборгованості за основним боргом.

Обсяг резерву повинен уточнюватися щомісячно банківською установою у відповідності до суми фактичної заборгованості за кредитом по групам ризику. Банківська установа повинна проводити розрахунок резерву на кожне перше число місяця.

Прибутковість банку значною мірою залежить від ефективності використання залучених і власних коштів. Підвищити рівень доходності в банку можливо шляхом зміни співвідношення між інвестиційними та позичковими операціями на користь вигідніших; зміни структури активних операцій; шляхом регулювання короткострокової заборгованості та залишків на депозитних рахунків.

Раціональне та ефективне використання прибутку забезпечує фінансову стійкість банку, його надійність, а відповідно й привабливість для клієнтів.Комерційні банки утворюють також інші фонди, які призначаються для розширення матеріально-технічного забезпечення діяльності банків, вирішення соціальних питань. Порядок і розміри формування цих фондів визначаються загальними зборами акціонерів (учасників) [17].

Фонд виробничого розвитку формується після формування резервного фонду і фонду дивідендів. Кошти цього фонду спрямовуються на:

- фінансування витрат на технічне переозброєння, реконструкцію діючих виробництв;

- фінансування витрат по підготовці і освоєнню нової і модернізованої продукції;

- проведення науково-дослідних і проектних робіт;

- природоохоронні заходи;

- будівництво чи придбання будівель, споруд.

Фонд соціального розвитку спрямовується на житлове будівництво, будівництво і утримання об'єктів соціально-культурної сфери, спортивні, оздоровчі, культурно-масові заходи, інші соціальні потреби. Інші фонди створюються, якщо це передбачено статутом банківської установи після сплати податків може також використовуватись для винагороди робітників в грошовій формі чи видачею акцій [19].

Дивіденди за акціями визначають у гривнях на акцію або як процент від номінальної вартості та сплачують після їх оголошення загальними зборами акціонерів або радою банку. Нараховують дивіденди на дату оголошення, а сплачують вже після цієї дати.

Висновки до розділу 1

Отже можна зробити висновок, що головні принципи діяльності комерційного банку це прибутковість господарювання. Забезпечуючи прибуток клієнту, банк реалізує також свій власний інтерес, саме тому банку необхідно здійснювати дану діяльність, що б забезпечувала високий рівень прибутковості. Прибуток це однин із найважливіших індикаторів банківської діяльності, він дає можливість оцінити його стабільність, якість роботи банку, на розмір якого впливають безліч факторів, основні з них – співвідношення доходів і витрат банку, середній рівень процентних ставок за залученими та запозиченими ресурсами, структура портфелю дохідних активів тощо.

Вагомим моментом в максимізації прибутку банку є його правильне використання і розподіл, адже він потрібний для створення виплати дивідендів, резервних фондів, стимулювання керівництва та працівників до вдосконалення та розширення операцій, підвищення якості послуг, що надаються, скорочення витрат і зрештою, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення капіталу, який дає змогу поліпшувати якість та розширити обсяги наданих послуг, що забезпечується наявністю ефективної дивідендної політики банку до якої існує безліч суперечностей.

Управління прибутком криється в пошуку резервів його максимізації, що відбувається за допомогою аналізу прибутку банку. Для цього банками застосовуються різноманітні методики, використовуючи дані статистичної та фінансової звітності, які подаються у визначеному форматі та включають показники, котрі забезпечують якісні характеристики.

Потрібно зауважити, що в сучасних умовах розвитку економіки, важливу роль відіграють якісні характеристики розвитку банків, в результаті чого невідкладним стає питання не тільки максимізації прибутку, але й отримання його необхідної якості за заданого обсягу.


РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

2.1 Місце ПАТ «Умовний банк» в банківській системі України

Організаційно-правова форма «Умовний банк» - Публічне акціонерне товариство (ПАТ). ПАТ «Умовний банк» є універсальним банком, його власником одна з найбільших фінансових груп в світі - ХХХ (ХХХ). Банківська установа розпочала свою діяльність на фінансовому секторі України з 1993 року. Банк надає весь спектр банківських послуг корпоративним і приватним клієнтам. Відповідно до класифікації НБУ, ПАТ «Умовний банк» знаходиться в групі великих банків України та займає в цій групі 4-те місце.

Мережа ПАТ «Умовний банк» охоплює всі регіони в Україні та складається більше ніж з 200 точок продажів. Банк також є партнером об’єднаної мережі банкоматів «АТМоСфера», що складається з понад 4000 банкоматів, якою користуються 28 провідних українських банків, також є власником власної мережі, яка налічує близько 320 АТМ [32].

Даний банк займає високі позиції на ринку авто кредитування та споживчого кредитування клієнтів, кредитування житла та зарплатних проектів, здійснює емісію та обслуговування кредитних і платіжних карток, приймає вклади на привабливих умовах та надає ряд інших послуг корпоративним і приватним клієнтам. Найбільшу увагу ПАТ «Умовний банк» приділяє компаніям агропромислового комплексу.

Ділову репутацію та надійність банку підтверджують майже 400 тисяч приватних та більше ніж 25 тисяч корпоративних клієнтів, які довірили банку ведення своїх фінансових справ. ПАТ «Умовний банк» використовує програми лояльності, що дають змогу клієнтам розміщувати свої депозити на більш вигідних умовах.

ПАТ «Умовний банк» став першим банком в Україні який став партнером Renault Finance та Nissan Finance в сфері кредитування. Постійне збільшення партнерської клієнтської бази, дозволив банку стати найактивнішим і найуспішнішим в авто кредитуванні.

Банк постійно розширює список своїх партнерів та вже став одним з найактивніших і найуспішніших серед банків, що займаються автокредитуванням. В 2011 році банк отримав сертифікат відповідності автомобільного кредитування міжнародному стандарту ISO 9001:2008, як доказ постійного покращення якості надання банком послуг.

ХХХ – визнаний лідер на ринку фінансових послуг в світі, володіє 28% від ринку роздрібних банківських послуг у Франції; входить до ТОП-10 найбільших банків за об’ємом акціонерного капіталу, також посідає 3-тє місце за об’ємом загальних активів в світі.

ПАТ «Умовний банк» займає конкурентні позиції серед банків України по основним фінансовим показникам та показує високі темпи розвитку з підтримкою потужного акціонера - ХХХ.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка