Джерела формування та напрями використання прибутку банкуСторінка1/13
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.51 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка


до випускної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»на тему: ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-92

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Півень Є. В.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ
Випускна робота містить – 100 сторінок, 12 таблиць, 5 рисунків, 14 формул, список літератури з 59 найменувань, 6 додатків.


Головною метою діяльності комерційних банків є отримання прибутку, який, в свою чергу, забезпечує створення фондів та резервів банку у разі виникнення непередбачуваних збитків, а також стимулює діяльність управлінського персоналу відносно зниження витрат і підвищення рівня конкурентоспроможності.

Він є основним джерелом фінансування розвитку банку, удосконалення його матеріально-технічної бази та забезпечення всіх форм інвестування.

Актуальність обраної теми пов’язана з великою кількістю протиріч щодо процесу формування банківського прибутку, розподілу та використання, адже ефективність зазначених процесів забезпечує досягнення стратегічних цілей діяльності банківської установи. Керівництво банку має здійснювати оптимальне розміщення наявних ресурсів, за якого досягається запланований рівень прибутку банку. З цією метою необхідне багатостороннє дослідження факторів впливу на прибуток, а також побудова дієвої системи управління прибутком.

Предмет – процес формування та використання банківського прибутку.

Об’єкт – прибуток банку.

Мета написання роботи - дослідження теоретико-практичних аспектів формування і використання прибутку банку та удосконалення процесу управління банківським прибутком.

При написанні роботи використовувались спеціальні та загальні наукові методи дослідження: синтез та аналіз - при дослідженні й узагальнені вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо формування та використання прибутку банку, методи оцінювання та порівняння - при аналізі прибутку банку, метод абстрагування - при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків, табличний та графічні методи, тощо.

Інформаційну базу склали праці вітчизняних та зарубіжних авторів, чинна законодавчої бази України, статистичні збірники, звітність банку, підручники, посібники, публікації в мережі Інтернет, періодичні видання.

За результатами дослідження сформулювані висновки щодо процесу формування та використання прибутку та розроблено пропозиції щодо їх подальшого удосконалення.

У роботі детально проаналізовано фінансовий стан ПАТ «Умовний банк», та проведено оцінку якості прибутку банку.

Дослідивши теоретичні основи формування та використання прибутку банку, було встановлено, що важливим моментом в управлінні прибутком є правильний його розподіл і використання, для досягнення максимальних показників діяльності банку адже він потрібен для створення виплати дивідендів, резервних фондів, стимулювання керівництва та працівників до вдосконалення та розширення операцій, підвищення якості послуг, що надаються скорочення витрат і, зрештою, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення капіталу, що дозволяє поліпшувати якість та розширити обсяги наданих послуг.
Ключові слова: банківський прибуток, склад прибутку, формування прибутку, використання банківського прибутку, якість прибутку.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Випускна робота


на тему: ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-92

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Півень Є.В.

Суми – 2013 рокуДержавний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

_____________Т.А.Васильєва

«___»_____________ 20___ р.


З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


Півню Євгену Володимировичу
1. Тема роботи: Джерела формування та напрями використання прибутку банку

керівник роботи:

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета – дослідження теоретико-практичних аспектів формування і використання прибутку банку та удосконалення процесу управління банківським прибутком.

Об’єкт – прибуток банку.

Предмет – процес формування та використання банківського прибутку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: визначити сутність та склад прибутку, розглянути джерела формування прибутку комерційного банку, дослідити напрямки використання банківського прибутку.

Розділ 2: провести оцінку фінансового стану ПАТ «Умовний банк», дослідити склад та структуру прибутку ПАТ «Умовний банк», здійснити аналіз ефективності використання прибутку ПАТ «Умовний банк».

Розділ 3: удосконалити процес формування прибутку ПАТ «Умовний банк» та оптимізувати процес використання прибутку шляхом оцінки його якості.

Розділ 4: Ознайомитися з правовими та організаційними основами охорони праці у ПАТ «Умовний банк», провести аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в банку, дослідити профілактику травматизму та професійних захворювань в банку.

5. Перелік графічного матеріалу.

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання «___ » _________ 20___ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка
Завершення І розділу випускної роботи

До 03.02.2013


Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

30.04.2013


Проходження переддипломної практики

06.05 -02.06.2013


Подання на кафедру звіту про проходження переддипломної практики

03.06.2013


Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці»

04.06.2013


Завершення ІІІ розділу випускної роботи

До 03.06.2013


Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

03.06.2013


Попередній захист випускних робіт на кафедрі

10.06.2013


Погодження розділу «Охорона праці» з консультантом

11.06.2012


Подання випускної роботи на кафедру

14.06.2013


Захист роботи на засіданні ДЕК

24.06-30.06.2013

Студент ___________ Є.В.Півень

( підпис )

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО ПРИБУТКУ…………..

11


1.1

Сутність та склад банківського прибутку………………….….

11

1.2

Джерела формування прибутку комерційного банку………...

16

1.3

Напрями використання банківського прибутку………..……..

24

Висновки до розділу 1………………………………………….

27

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»……………..……….………………………….

29


2.1

Місце ПАТ «Умовний банк» в банківській системі України…………………………………………………………..

29


2.2

Склад та структура прибутку ПАТ «Умовний банк»…………………

35

2.3

Аналіз ефективності використання прибутку ПАТ «Умовний банк»……………..……………………………………

40


Висновки до розділу 2………………………………………….

46

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»…………………………………….…….……..

48


3.1

Удосконалення процесу формування прибутку ПАТ «Умовний банк»……………………………...…...........................

48


3.2

Оптимізація процесу використання прибутку шляхом оцінки його якості у ПАТ «Умовний банк»………………………...…

54

Висновки до розділу 3………………………………………….

64

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ У ВІДДІЛЕННІ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»…………………………....................................

65


4.1

Правові та організаційні основи охорони праці у відділенні ПАТ «Умовний банк»…………………………………………………..

65


4.2

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у відділенні ПАТ «Умовний банк»…………………………………………………..

69


4.3

Профілактика травматизму та професійних захворювань у відділенні ПАТ «Умовний банк»……………………...……………….

63

Висновки до розділу 4………………………………………….

74

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...

75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..

77

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..

84

ВСТУП


Головною метою діяльності комерційного банку є отримання прибутку, що, в свою чергу, забезпечує створення резервів та фондів банку у разі непередбачуваних збитків, а також стимулює підвищення рівня конкурентоспроможності та діяльність управлінського персоналу щодо зниження витрат.

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку банківської установи, забезпечення всіх форм інвестування, удосконалення її матеріально-технічної бази.

Актуальність обраної теми пов’язана з великою кількістю протиріч щодо поняття «прибуток банку», процесу його формування, використання та розподілу, адже раціональне споживання прибутку забезпечить досягнення мети діяльності банку. Управління банку повинне здійснювати оптимальне розміщення ресурсів, за якого досягається планований рівень банківського прибутку. Для цього потрібно багатосторонньо досліджувати фактори впливу на прибуток банку, а також побудувати дієву систему управління прибутком.

Проблемою формування та використання банківського прибутку займаються зарубіжні та вітчизняні науковці, а саме: Бланк І.А., Роуз П.С., Ковальова В.В., Криклій О.А., Моляков Д.С., Поддєрьогін А.М. та інші. Незважаючи на велику кількість теоретичних праць та практичну значимість аналізу формування та використання банківського прибутку на сьогодні залишаються невирішеними питання щодо політики управління прибутку та напрямків його використання.

Метою написання роботи э дослідження теоретико-практичних аспектів формування і використання прибутку банку та удосконалення процесу управління банківським прибутком.

У відповідності до поставленої мети сформульовані наступні завдання:

- розглянути сутність прибутку як економічної категорії;

- розглянути фактори, що впливають на формування прибутку;

- ознайомитися з інформаційним та організаційним забезпеченням аналізу прибутку;

- розглянути механізм управління розподілом прибутку;

- визначити основні шляхи покращення використання прибутку;

- розглянути систему управління охороною праці в банку;

- провести аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в банку;

- дослідити профілактику професійних захворювань та травматизму в банку.

Об’єктом дослідження є прибуток банку.

Предметом виступає процес формування та використання банківського прибутку.

При написанні роботи використовувались спеціальні та загальні наукові методи: синтез та аналіз - при дослідженні й узагальнені вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо формування та використання прибутку банку, оцінювання та порівняння при аналізі прибутку банку, абстрагування та логічні при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків та графічні, тощо.

Інформаційну базу склали праці зарубіжних та вітчизняних авторів, чинна законодавчої бази України, статистичні збірники, звітність банку, підручники, посібники, публікації в мережі Інтернет, періодичні видання.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОГО ПРИБУТКУ

1.1 Сутність та склад банківського прибутку

Прибуток - одна з фундаментальних економічних категорій сучасності, що вирізняється складною якісною структурою. Прибуток будучи головною рушійною силою економіки, забезпечує інтереси держави, персоналу і власників підприємств, банків.

Необхідно зазначити, що прибуток має історичний характер, як і всі інші економічні категорії. По-перше,дана категорія з'являється лише за капіталізму у вигляді перетвореної форми додаткової вартості; по-друге, — категорія «прибуток» конкретизується у процесі еволюції капіталістичних способів виробництва.

Розглядаючи сутність поняття «прибуток», можна стверджувати, що дана категорія є однією з найскладніших в економіці. Протягом декількох століть економістами досліджувалась його сутність та висловлювались різні концепції формування прибутку, але і на даний час в економічній літературі все ще існують різноманітні точки зору щодо цієї економічної категорії.

У підручниках і наукових статтях часто категорія «прибуток» нерозривно пов'язується з категорією доходу, капіталу, відсотка й багатьма іншими. У практичному ж плані прибуток визначається як різниця між загальним доходом від реалізації товарів і послуг та сукупними витратами. Отже, слід розглянути основні визначення прибутку, що наведені в наукових працях і нормативних документах.

Зважаючи на те, що отримання прибутку є головною метою діяльності комерційних банків, зазначимо що прибуток є важливим індикатором ефективності діяльності банку та основним показником, що узагальнює результати його діяльності. Прибуток має універсальне значення та дає повне уявлення про характер, обсяги, зміст, та функціональну спрямованість діяльності банківських установ.

Згідно з визначенням яке формулюється у положеннях Національного банку України: «Прибуток банку це перевищення доходів банку над витратами. Прибуток формується в результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності банку» [1].

В Інструкції «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» від 10.11.2011 № 373 прибуток розглядається як об’єкт обліку, і визначається як сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [2].

Поняття «прибуток банку» досить часто використовується в економічних джерелах для відображення якості діяльності банківської установи. Більша частина науковців трактують визначення прибутку з точки зору бухгалтерського підходу.

Визначення банківського прибутку можна зустріти в Банківській енциклопедії за редакцією Мороза А. М. : «прибуток банків – це перевищення їх доходів над витратами» [3].

Визначення прибутку банку в Енциклопедії банківської справи України за редакцією Стельмаха В.С. наводиться як: «перевищення доходів банку над витратами (різниця між ними) до сплати податку на прибуток» [4].

Досліджуючи сутність прибутку, можна зробити висновок, що дана категорія розглядається також з позиції визначення розміру прибутку. Цей підхід є достатньо обґрунтованим, та все ж таки не може бути єдиним критерієм у визначенні сутності поняття «прибуток банків». Прибуток повинен розглядатися в трьох аспектах:

- як відображення ефективного управління діяльністю банківської установи;

- як вираження результатів фінансової діяльності банку;

- як джерело самофінансування.

В останньому випадку чистий прибуток потрібно розглядати як дешеве джерело у капіталі банку для фінансування його потреб.

Отже, опрацьовуючи наукові джерела, стосовно визначення сутності прибутку, як економічної категорії, можна дійти висновку, що визначенням, яке повністю розкриває зміст поняття прибуток з позиції діяльності банку, є визначення, наведене Криклій О. А. : «прибуток – це виражений у грошовій формі дохід власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності» [5].

До складу доходів банку відносяться:

- відсотки за надані кредити;

- відсотки, сплачених банками-кореспондентами;

- плата за розрахункове та касове обслуговування клієнтів;

- позитивні курсові різниці від операцій з іноземною валютою;

- доходи від операцій з цінними паперами;

- доходи від трастових, лізингових, факторингових, операцій та інформаційно-консультаційних послуг;

- доходи від участі в діяльності інших організацій, та інші.

До складу витрат банку відносяться:

- виплати відсотків за пасивними операціями (за поточними та депозитними рахунками, депозитними сертифікатами, облігаціями);

- плата за кредитні ресурси, що отримані від інших банків та від центрального банку;

- комісія за операціями з іноземною валютою;

- оплата послуг за кореспондентські послуги;

- оплата послуг обчислювальних центрів, поштових, аудиторських, телеграфних організацій;

- витрати на інкасацію виручки;

- витрати на рекламу;

- витрати на утримання апарату;

- витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів;

- витрати на амортизаційні відрахування основних фондів;

- витрати, пов’язані з виготовленням та впровадженням платіжно-розрахункових документів;

- платежі зі страхування діяльності банків та майна;

- інші витрати (штрафи, що сплачені за порушення правил ведення операцій, збитків від списання безнадійної заборгованості, тощо).

До складу балансового прибутку банку також включається:

- прибуток госпрозрахункових підприємств банків (розрахункові центри, друкарні);

- прибуток, який залишився після сплати податків, використовується для формування резервного фонду, фонду розвитку, виплати дивідендів, матеріальне стимулювання [6].

Функції, які виконує прибуток, розкривають його економічний зміст. До головних функцій прибутку можна віднести:

- розподільча ( її зміст полягає в тому , що банківська установа розподіляє прибуток , котрий отримало в результаті своєї діяльності на прибуток котрий залишається в розпорядженні банку, та прибуток який сплачується до різних бюджетів та фондів;

- стимулююча (полягає в тому, що спрямовується на зниження витрат банку, запровадженням інновацій, та нових продуктів);

- оцінююча (полягає в тому що прибуток банку використовується як оціночний показник , який характеризує ефект його діяльності) [7].

Забезпечення прибутковості комерційного банку це головне завдання, яке ставить перед собою керівництво. Як цільовий показник може обиратися абсолютний показник прибутку, та найчастіше використовують відносні показники, такі як прибуток на акціонерний капітал, або дохід на одну акцію. Як правило, цільові показники розраховуються на основі результатів діяльності минулих років та зіставляються з показниками інших банків.

Для оцінки успіхів в діяльності банків переважно використовуються показники прибутку, не зважаючи на ряд певних недоліків які їм властиві. Одним із головних недоліків є те, що на практиці показниками прибутку можна достатньо легко маніпулювати, з метою отримання неправдивих (фальсифікованих) результатів. Використовуючи різні методи які можуть бути абсолютно законними, можна перетворити збиток по окремим статтям бухгалтерського обліку у звітній прибуток і навпаки. Отже дані, які свідчать про прибуток можуть мати досить сумнівний характер, щодо результатів діяльності установи.

Прибутковість можна легко поліпшити, якщо фінансувати зростання за рахунок боргу, а не нарощування власного капіталу. Може відбуватися зростання доходу з розрахунку на одну акцію, але внаслідок підвищеного фінансового ризику курс акцій знижується. Внаслідок зростання показника прибутку наступає криза ліквідності, тобто показник прибутку не враховує чинник ризику. Прибуток повинен бути збалансований з чинником ризику.

Критерій прибутку не повинен використовуватися як об’єктивний показник перспективності бізнесу. Прибуток показує результати минулої діяльності комерційних банків, як і відносні показники, а не майбутній потенціал установи. Зосередження зусиль на прибутковості, як на головній меті, призводить до особливого стилю керівництва, що буде зорієнтований на короткострокову перспективу. Спеціалісти банку повинні без надмірних зусиль піднімати доходи установи шляхом скорочення витрат на впровадження банківського продукту. Значні успіхи в підвищенні рівня доходів можуть свідчити не про збільшений потенціал банку, а швидше про уповільнення майбутнього розвитку в банківських установах.

Банки, що піклуються про підтримання свого іміджу, головною задачею ставлять перед собою досягнення планових показників обсягів прибутку, продаж, розміру ринкової частки. Пріоритети даних показників головним чином залежать від стратегії розвитку банку.

Можна зазначити, що високі значення одного або двох показників є ненадійним індикатором успіху банківської установи в майбутній перспективі.

1.2 Джерела формування прибутку комерційного банку

Для оцінки доходів банку необхідно розрахувати загальну суму доходів, отриману ними за досліджуваний період, із наступним поділом на види доходів, які надійшли від проведення різних видів банківських операцій.

Розмір прибутку комерційного банку напряму залежить від його доходів, які в свою чергу пов’язані з розміром відсоткової ставки за наданими кредитами, інвестиційною діяльністю банку, величиною і структурою активів банку.

Згідно з Постановою НБУ «Про затвердження правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України» від 18.06.2003 №255, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів) [8]. Усі доходи поділяються на:

- небанківські;

- банківські;

До небанківських доходів можуть включатися інші доходи, що не мають відношення до основної діяльності банку і забезпечують здійснення банківської діяльності.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка