«Дитячі інфекційні хвороби» для студентів VІ курсу зі спеціальності «Лікувальна справа» дніпропетровськ 2015 «затверджую»Скачати 377.45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2017
Розмір377.45 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ДОВІДНИК СТУДЕНТА

з модулю

«Дитячі інфекційні хвороби»

для студентів VІ курсу зі спеціальності «Лікувальна справа»


ДНІПРОПЕТРОВСЬК - 2015
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор ДДМА,

голова ЦМК ДДМА.

член-кореспондент АМН України

професор Т. О. Перцева
«____» ___________2015р.
Довідник студента: «Дитячі інфекційні хвороби» VІ курс (лікувальна справа) / Під ред. Л.Р. Шостакович-Корецької. -Дніпропетровськ: ЦМК ДДМА, 2015.- 22с.

Довідник складений на основі діючого навчального плану та Типової програми з навчальної дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. Містить відомості щодо структури, мети та завдань дисципліни, структуру залікових кредитів, практичних занять і самостійної робо­ти студентів, перелік індивідуальних завдань і засобів діагностики засвоєння навчального матеріалу, перелік практичних навичок у відповідності до вимог ОКХ і ОПП, перелік про­грамних питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль, перелік джерел інформації, шкалу конвертації балів за дисципліну у традиційну (національну) оцінку, а також загальну інформацію щодо навчання студентів на кафедрі інфекційних хвороб за циклом «Дитячі інфекційні хвороби». Призначений для студен­тів 6 курсу, які навчаються за спеціальністю 7.110101 – «Лікувальна справа».


Обговорено та схвалено на методичній нараді кафедри інфекційних хвороб «_____» ________ 2015 р. (Протокол №___)
Завідувач кафедрою

інфекційних хвороб професор Л.Р.Шостакович-Корецька


Схвалено предметною методичною комісією ДДМА з педіатрії «_____ » _______ 2015 р. (Протокол №___)
Голова предметної методичної

комісії з педіатрі професор О.Є.АбатуровЗМІСТ

1.

Загальні відомості та структура дисципліни

4

2.

Мета та завдання дисципліни

4

3.

Структура залікового кредиту модулю «Дитячі інфекційні хвороби»

7

4.

Тематичні плани

7
4.1

Тематичний план практичних занять

7
4.2

Тематичний план самостійної роботи студентів

8

5.

Зміст дисципліни

8
5.1

Змістовий модуль 1. «Диференційна діагностика інфекційних захворювань з екзантемою, дитячих респіраторних інфекцій та нейроінфекцій у дітей. Невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекційних захворюваннях та нейроінфекціях»

8

5.2

Змістовий модуль 2. «Диференційна діагностика гострих кишкових інфекцій (ГКІ) та вірусних гепатитів (ВГ) у дітей. Невідкладні стани при ГКІ та ВГ»

9

5.3

Змістовий модуль 3. «Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей»

10

5.4

Самостійна індивідуальна робота

11

6.

Розподіл балів для оцінки навчальної діяльності студента

12

7.

Перелік практичних навичок, засвоєння яких контролюються під час підсумкового модульного контролю

13


8.

Перелік питань до підсумкового модульного контролю модулю

13

9.

Оцінювання навчальної діяльності студентів

16
9.1

Практичні заняття

169.1.1

Загальна інформація

169.1.2

Критерії оцінки

179.1.3

Перескладання незадовільної оцінки та відпрацьовування пропущених занять

17

9.2

Індивідуальна самостійна робота

179.2.1

Загальна інформація

179.2.2

Критерії оцінки

18
9.3

Підсумковий модульний контроль

189.3.1

Загальна інформація

189.3.2

Критерії оцінки

189.3.3

Перескладання підсумкового модульного контролю

19
9.4

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ECTS та традиційною шкалою

20


10.

Перелік навчально-методичної літератури

21


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна: «Дитячі інфекційні хвороби».

Вивчається на 6 курсі у ХІ або ХІІ семестру.

Програма структурована, складається з 1модуля, 3 змістових модулів, 9 тем.


Навчальний план дисципліни

Загальна кількість годин – 75 годин (2,5 кредити)Структурований план підготовки з навчальної дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби, VІ курс»


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин / з них

Рік навчання

Види контролю

Всього годин / кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ/семін

Модуль

«Дитячі інфекційні хвороби»

Змістових модулів 375/2,5

6

30/8

31

6

Поточний і підсумковий модульний (стандартизовані)


База навчання – кафедра інфекційних хвороб (Міська клінічна лікарня №21 ім. проф. Г.Є. Попкової, вул. Канатна, 17).
Дисципліна викладається українською (вітчизняні студенти), російською (іноземні студенти) та англійською (англомовні студенти) мовами.
Персональний склад кафедри

(підрозділ «Дитячі інфекційні хвороби):

Шостакович-Корецька Людмила Романівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри.

Маврутенков Віктор Володимирович, д.мед.н, доцент, відповідальний за наукову роботу кафедри.

Чергінець Артем Валерійович, к.мед.н., доцент, відповідальний за учбову роботу на кафедрі з циклу «Дитячі інфекційні хвороби» для студентів 5 та 6 курсів, а також лікарів-інтернів, які навчаються за фахом «Педіатрія».

Якуніна Оксана Михайлівна, к.мед.н., асистент, відповідальна за СНТ кафедри.

Будаєва Ірина Василівна, к.мед.н., асистент, відповідальна за лікувальну роботу кафедри

Чикаренко Зоя Олександрівна, асистент, відповідальна за роботу з англомовними студентами.
Детальна інформація про кафедру, а також навчально-методичні матеріали містяться на web-сайті кафедри за адресою: www.dsma.dp.ua, http://infectology.dsma.dp.ua

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Дитячі інфекційні хвороби як навчальна дисципліна:

а) входить як модуль 2 до складу навчальної програми з педіатрії VІ курс за спеціальністю «Лікувальна справа».

б) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, мікробіології, епідеміології, клінічної фармакології, пропедевтичної та загальної педіатрії, нозологічних форм основних дитячих інфекційних хвороб й інтегрується з цими дисциплінами;

в) закріпляє уміння та навички, які визначаються кінцевими цілями вивчення педіатрії як самостійної дисципліни та можуть бути використані при навчанні в інтернатурі та у подальшій професійній діяльності.Мета заключного етапу вивчення дитячих інфекційних хвороб полягає в поглибленні теоретичних знань, удосконаленні і засвоєнні практичних навичок, набутті професійного рівня готовності майбутніх лікарів зі спеціальності «лікувальна справа» до самостійної роботи.

Кінцеві цілі навчальної дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби, 6 курс» ґрунтуються на базі навчальних цілей, визначених в освітньо-професійній програмі (ОПП) та визначаються наступним чином:

 1. Вміти визначати різні клінічні варіанти та типові ускладнення найбільш поширених інфекційних захворювань дитячого віку.

 2. Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях дитячого віку.

 3. Вміти вести медичну документацію у клініці дитячих інфекційних хвороб.

 4. Демонструвати вміння складати план обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених інфекційних захворюваннях дитячого віку.

 5. Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз найбільш поширених інфекційних захворювань дитячого віку.

 6. Вміти діагностувати та надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у клініці дитячих інфекційних хвороб.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

а) лекції

б) практичні заняття

в) семінарські заняття

г) самостійна робота студентів

Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом, під час якого в студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями.

Практичні заняття. За кредитно-модульною системою організації навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань. Тривалість одного практичного заняття згідно навчального плану та з урахуванням нормативів тижневого аудиторного навантаження студентів складає 6,5 академічних годин.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей: вміння визначати етіологічні та патогенетичні фактори інфекційних захворювань дитячого віку, класифікувати та аналізувати типову та атипову клінічну картину, складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень, проводити диференційний діагноз між інфекційними та соматичними захворюваннями дитячого віку, демонструвати володіння комплексного лікування, реабілітації і профілактики захворювань, ставити основний діагноз, визначати ускладнення та невідкладні стани, а також надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах, здійснювати оцінку прогнозу захворювання, демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.Перелік критеріїв діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей регламентується відповідними протоколами за спеціальністю «дитячі інфекційні хвороби» (Наказ МОЗ України №354 «Протоколи з діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей» від 09.07.2004 зі змінами).

Семінарське заняття – така форма учебово-практичних занять, при якій студенти обговорюють повідомлення, доклади та реферати, які виконані ними за результатами учбових або наукових досліджень під керівництвом викладача. Викладач в цьому разі є координатором обговорення теми семинару, підготовка до якого є обов’язковою.

Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливими видами самостійної роботи студентів є підготовка до практичного заняття із застосуванням методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри, опрацювання додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, чергування в клініці поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи у відділеннях інфекційного стаціонару забезпечується викладачами кафедри.

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання. Як індивідуальне завдання в програмі запропоновано: аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріалом клініки, підготовка доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диференційної діагностики та/або лікування, виступ на клінічній лікарській та/або клініко-патологоанатомічній конференції.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по його завершенню на підсумковому контрольному занятті.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.
3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ

«ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»

Тема

Лек

ції

Пр./сем

СРС

Індивід. робота

Змістовий модуль 1. Диференційна діагностика інфекційних захворювань з екзантемою, дитячих респіраторних інфекцій та нейроінфекцій у дітей. Невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекційних захворюваннях

Аналіз кліні-чних випад-ків, робота з архівним матеріалом клініки, підготовка літературно-го огляду по клінічним випадкам, які мають труд-нощі дифе-рентційної діагностики та/або лікування, виступ на клінічній лікарській та/або клініко-патологоана-томічній конференції


Тема 1. Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми

2

5

3

Тема 2. Диференційна діагностика та невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекціях
5

3

Тема 3. Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей
5

3

Тема 4. Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування
5

3

Змістовий модуль 2. Диференційна діагностика ГКІ та ВГ у дітей. Невідкладні стани при ГКІ та ВГ

Тема 5. Диференційна діагностика ГКІ у дітей. (семінар)
4

3

Тема 6. Невідкладні стани при ГКІ у дітей. Діагностика та лікування (семінар)
2

4

Тема 7. Диференційна діагностика та невідкладні стани при ВГ у дітей
5

3

Змістовий модуль 3. Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей

Тема 8. Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей
5

3

Тема 9. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей

4

2

3

Виконання індивідуальної СРС3

Всього: кредитів ECTS-2,5; годин-75; з них:

6

38

31


4. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
4.1. Тематичний план практичних та семінарських занятьТема

Кільк. годин

1

Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми

5

2

Невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекціях

5

3

Диференційна діагностика нейроінфекцій у дітей

5

4

Невідкладні стани при нейроінфекціях у дітей. Діагностика та лікування

5

5

Диференційна діагностика ГКІ у дітей (семінар)

4

6

Невідкладні стани при ГКІ у дітей. Діагностика та лікування (семінар)

2

7

Дифдіагностика та невідкладні стани при вірусних гепатитах у дітей

5

8

Диференційна діагностика та невідкладні стани при грипі та ГРВІ у дітей

5

9

Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей (семінар)

2
Всього годин

38


4.2. Тематичний план лекційТема

Год.

1

Диференційна діагностика інфекцій з синдромом екзантеми

2

2

Імунопрофілактика інфекційних захворювань

4
Всього

6


4.3. Тематичний план самостійної роботи студентап/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять

28

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Індивідуальна СРС:

Аналіз клінічних випадків, виступ на клінічній конференції, підготовка доповіді


3


Поточний контроль на практичних заняттях

3

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

-

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

31

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Змістовий модуль 1. «Диференційна діагностика інфекційних захворювань з екзантемою, дитячих респіраторних інфекцій та нейроінфекцій у дітей. Невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекційних захворюваннях та нейроінфекціях».

Конкретні цілі:

 1. Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених інфекційних захворювань з синдромом екзантеми, дитячих респіраторних інфекцій та нейроінфекцій у дітей різного віку.

 2. Визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми, дитячих респіраторних інфекціях та нейроінфекціях у дітей.

 3. Демонструвати вміння ведення медичної документації дітей, хворих на інфекційні захворювання з екзантемою, дитячі респіраторні інфекції та нейроінфекції.

 4. Планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених інфекційних захворюваннях з синдромом екзантеми, дитячих респіраторних інфекціях та нейроінфекціях.

 5. Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених інфекційних захворюваннях з екзантемою, дитячих респіраторних інфекціях та нейроінфекціях

 6. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених дитячими респіраторними інфекційними захворюваннями та нейроінфекціями у дітей.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка