Дипломна робота спеціаліста на тему „Скачати 147.93 Kb.
Дата конвертації05.02.2019
Розмір147.93 Kb.
ТипДиплом


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І.МЕЧНИКОВА

 

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

спеціаліста

 

на темуОсобливості передачі порівняння при перекладі художнього тексту з англійської мови на російську та українську

 

English simile in Russian and Ukrainian translations of the belles-lettres text’ 

                                                                                                                            Виконала:

        студентка V курсу

                                                                                                                  денної форми навчання

      напряму підготовки

035.04.Германські

мови (переклад включно)                                                                                ГОРБАТЮК Н.  

 

                                                                                                                   Науковий керівник:

                                                                                                                  к.ф.н., доцент

                                                                                                                  ЄРЬОМЕНКО С.В.

        …………………….

 

                                                                                                                  Рецензент:                                                                                                                  к.ф.н., доцент

      ТОМЧАКОВСЬКИЙ О.Г.  

                                                                                                                   

 


Рекомендовано до захисту:

Захищено на засіданні ЕК № ……

Протокол засідання кафедри

теорії та практики перекладуПротокол № …... від ……………….

Оцінка (національна шкала)...………№ ……. від………………..

ESTC.............…………………………

Кількість балів.....................................Завідувач кафедри

Голова ЕК

………..      д.ф.н., проф. Матузкова О.П.

………..      к.ф.н., доц. Гринько О.С.  

               

 

ОДЕСА   2017ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І Теоретичні передумови дослідження 7

1.1. Поняття «порівняння», класифікація порівнянь 7

1.2. Способи передачі порівняння як стилістичного прийому

в мові перекладу 14


Розділ ІІ Способи перекладу порівнянь у романі Рея

Бредбері «Марсіанські хроніки» 19

2.1 Роман Рея Бредбері «Марсіанські хроніки» та аналіз порівнянь 19

2.2 Способи перекладу порівнянь у романі «Марсіанські хроніки»

Рея Бредбері 27


Висновки 42

Список використаної літератури 45

Summary 50


ВСТУП

Вивчення стилістичних особливостей художньої літератури будь-якої мови завжди було важливою та навіть невід’ємною частиною повного пізнання іншої культури у певну історичну епоху. Особливо важливим є дослідження образності окремих народів, адже саме завдяки ним можливо зрозуміти їх унікальне сприйняття оточуючого середовища.

Порівняння це один з найчастотніших та найпоширеніших способів передачі образності в усіх жанрах художньої літератури. Адже порівняння, зазвичай, досить легко знайти в тексті, завдяки його структурним особливостям, а також воно більш зрозуміле для читача, на відміну від схожої на порівняння метафори, бо часто називає підставу для зіставлення двох предметів чи явищ. Завдяки порівнянню автор може познайомити читача з новим для нього явищем чи предметом, порівняння також допомагає читачеві буквально занурюватися у атмосферу художнього твору.

Порівняння також достатньо яскраво підкреслює індивідуальний стиль письменника. Саме тому його передача у мові оригіналу є дуже складною та відповідальною задачею для перекладача. Адже саме від перекладача буде залежати адекватне сприйняття читачем творчості іншомовного письменника. Адекватна передача і структури, і образу порівняння часто пов’язана з великими труднощами, а іноді й зовсім неможлива через суттєві відмінності мов оригіналу та перекладу, тому перекладачу доводиться вдаватися до певних перекладацьких трансформацій або компенсації даного стилістичного засобу при повній неможливості передачі того чи іншого порівняння у мові перекладу. Особливо часто таке трапляється у разі наявності розгорнутих, художніх та авторських порівнянь, які, зазвичай, є найчастотнішими у художніх текстах. А тому їх переклад потребує особливої уваги, а також неабиякого таланту та вмінь перекладача.

На превеликий жаль, порівняння не дуже часто досліджується окремо як один з найголовніших та найяскравіших засобів створення образності. Однак, воно часто згадується у контексті метафори. Існують навіть численні суперечки щодо визначення порівняння. Деякі дослідники називають його одним з тропів, а деякі відносять його до лексичних образних засобів. Проте, незважаючи на високу частотність використання у різноманітних видах тексту, порівнянню та особливо способам його передачі у мові перекладу присвячена досить невелика кількість наукових робіт. Тому різноманітні дослідження на дану тему є актуальними та затребуваними як для українських, так і для російських вчених.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що порівняння є поширеним засобом передачі образності та індивідуального стилю письменника у літературі та дуже часто не має аналогу в мові перекладу, але не є дослідженим у повні мірі. Тому спосіб передачі порівнянь з англійської мови на російську та українську мови представляє певні труднощі навіть для досвідчених перекладачів, що пов’язано з системними розбіжностями мов оригіналу та перекладу. Також порівняння способів перекладу даного стилістичного засобу російською та українською мовами дає можливість краще проаналізувати доречність та адекватність обох варіантів перекладу, а також яскраво продемонструвати розбіжності двох даних мов та їх спільні риси.

Метою даної роботи було розглянути способи перекладу порівнянь з англійської мови на російську та українську мови на прикладі художнього твору, а саме роману Рея Бредбері «Марсіанські хроніки».

Дана мета обумовлює наступні завдання:

– визначення поняття «порівняння» у різних авторів;

– розгляд численних класифікацій порівнянь;

– аналіз структурних особливостей порівнянь в англійській та російській/українській мовах;

– виділення способів передачі порівнянь з англійської мови на російську та українську мови;

– порівняння частотності використання тих чи інших способів перекладу російською та українською мовами;

– аналіз способів передачі порівнянь при перекладі фантастичного роману Рея Бредбері «Марсіанські хроніки».

Дана робота робить певний внесок у розвиток теорії перекладознавства, оскільки у ній здійснено спробу створити власну робочу класифікацію способів передачі порівнянь з англійської мови на російську/українську. Також предметом дослідження є достатньо сучасний художній твір, який ще не досліджувався у контексті стилістичних прийомів.

Практична цінність роботи полягає у можливості використання її положень у процесі викладання таких курсів, як «Порівняльна стилістика», «Порівняльна лексикологія» англійської, російської та української мов; у процесі викладання теорії та практики перекладу та основної мови на старших курсах.

Робота виконана у межах міжкафедральної наукової теми кафедри теорії та практики перекладу «Лінгвокультура та переклад у сучасному парадигмальному просторі».

Об’єктом дослідження є фантастичний роман видатного американського письменника Рея Бредбері «Марсіанські хроніки», його переклад на російську мову, виконаний Л. Ждановим, а також переклад українською мовою, виконаний О. Терехом. Предметом дослідження роботи є порівняння у даному романі.

Під час написання даної роботи використовувалися метод аналізу та синтезу теоретичного матеріалу, метод порівняння, метод суцільної вибірки, кількісний та описовий методи, контекстуально-інтерпретаційний метод.

Структура роботи зумовлена метою та завданнями і складається зі вступу, двох розділів, чотирьох підрозділів, висновку та списку використаної літератури. У першому розділі представлені теоретичні обґрунтування дослідження. Ми розглядаємо пояснення терміна «порівняння» у різних авторів та їх роль у художньому тексті та індивідуальному стилі письменника, звертаємось до численних та різноманітних класифікацій порівнянь як в англійській, так і в російській мові, розглядаємо труднощі, які можуть виникнути при перекладі порівнянь. У цьому розділі наявна інформація про метафору та способи її передачі у мові перекладу як спорідненого порівнянню стилістичного засобу. Ми також надаємо власну класифікацію способів перекладу порівнянь у художньому тексті з англійської мови на російську.

У другому розділі ми надаємо коротку характеристику досліджуваному художньому твору, аналізуємо види англійських порівнянь за різноманітними класифікаціями та визначаємо частотність використання різних типів порівнянь за структурою, базуючись на матеріалі даного роману, а також надаємо відсоткове співвідношення частотності їх використання. Ми також розглядаємо способи перекладу, які були використані для передачі наявних у романі порівнянь на російську та українську мови, та коментуємо їх вибір перекладачем. У цьому ж розділі ми виявили частотність використання виділених нами способів передачі порівняння у мові перекладу та їх відсоткове співвідношення. Ми також надаємо статистичні дані про розбіжності у частотності використання тих чи інших способів перекладу порівнянь російською та українською мовами.

Список використаної літератури складається з 51 позиції.

Текст дипломної роботи складається з 52 сторінок.

ВИСНОВКИ

У даній роботі ми спробували дати визначення поняттю «порівняння», класифікувати порівняння за розрядами, створити власну робочу класифікацію способів передачі порівнянь у мові перекладу, а також проаналізувати частотність використання даних способів та видів порівнянь.

Дослідження проводилося на прикладі фантастичного роману Рея Бредбері «Марсіанські хроніки». При аналізі способів перекладу порівнянь з англійської мови на російську, ми використовували переклад Л. Жданова. При аналізі способів перекладу порівнянь з англійської мови на українську, ми використовували переклад О. Терех.

Ми розглянули різноманітні визначення даного терміна на основі досліджень І.Р.Гальперіна, М.Д. Коваля, Ю.М. Скребнева, А.Н. Мороховського, а також способи класифікації порівнянь, запропоновані І. В. Арнольд, А. Н. Мороховським та І. Б. Голуб.

Щодо виділення способів передачі порівнянь у мові перекладу та проблем, які виникають при перекладі стилістичних засобів, ми зверталися до досліджень В. Н. Комісарова, Ю. В. Піввуєвої та О. В. Двойніної, С. П. Романової та А. Л. Коралової, Е. М. Коломійцевої, Т. А. Казакової.

У ході досліджено було проаналізовано всі наявні у романі порівняння. Усього ми розглянули 248 порівнянь. Нами була проаналізовано частотність використання у даному художньому тексті різних видів порівнянь, класифікованих за своєю структурою.

Найчастотнішим видом порівнянь виявилося порівняння, побудоване за допомогою сполучника like. Всього ми знайшли 168 випадки використання даного виду у тексті, що становить 67,74%. Така частотність введення порівняння у текст даним способом обумовлена можливістю вказати рису, за якою порівнюються предмети чи явища, а також можливістю для читача з легкістю впізнати даний стилістичний засіб. На другому місці за частотністю використання порівняння, побудоване за допомогою порівняльної конструкції as if – 29 випадків, що становить 11,69%. Такі результати обумовлені особливостями індивідуального стилю письменника, для якого характерним є використання складних та ускладнених речень з розгорнутими авторськими порівняннями.

Менш за все у даному художньому творі використовувалися порівняння, побудовані за допомогою дієслів to seem, to resemble та порівняльної конструкції as though. Кожен з цих видів порівняння зустрічається у тексті лише 1 раз, що становить 0,4%. Порівняння, яке побудовано за допомогою дієслів, не називає спільну ознаку зіставлених предметів чи явищ, а також не є очевидним для читача.

Стосовно способів перекладу порівняння українською мовою, найчастіше перекладач користувався способом повного перекладу – 134 випадки, що становить 54%. Другим за частотністю використання був спосіб структурного перетворення. Всього було знайдено 36 прикладів такого способу, що у відсотковому співвідношенні становить 14%. Часте використання даних способів перекладу обумовлено бажанням перекладача зберегти і образ, і образність порівняння, а також у повній мірі відтворити для читача індивідуальний стиль письменника. Деякі структурні зміни були необхідними через системні розбіжності мови оригіналу та мови перекладу.

Менш за все при передачі порівняння українською мовою було застосовано опущення, а також переклад епітетом. У тексті було виявлено лише 9 випадків використання опущення, які склали 4%, та 5 випадків використання перекладу епітетом, що становить 2%. Дані способи передачі порівняння іноді є виправданими через системні розбіжності мов оригіналу та перекладу. Вони також часто потребують певної компенсації для збереження загальної образності цілого художнього тексту.

Частотність способів перекладу на російську мову не дуже відрізняється. Найчастотнішим способом перекладу також є спосіб повного перекладу. У романі він зустрічається 120 разів, що становить 48%. Другим за частотністю використання виявився описовий спосіб перекладу. Ми знайшли 43 випадки його використання у тексті, що становить 17%. Описовий спосіб дозволяє зберегти образ та образність порівняння при втраті самого порівняння як стилістичного засобу.

Найменш частотними, як і в українському варіанті перекладу, виявилися переклад епітетом та опущення, які зустрічалися 7 та 1 раз відповідно. У відсотковому співвідношенні це становить 3% та 1%.

Цікавим виявився той факт, що, незважаючи на спорідненість російської та української мов, а також схожі результати по частотності використання тих чи інших способів перекладу, перекладачі досить рідко використовували один і той же спосіб передачі порівняння у мові перекладу. З 248 знайдених нами у романі порівнянь лише 82 з них перекладачі передають однаковим способом, що у відсотковому співвідношенні становить лише 33%. У 166 випадках спосіб перекладу був різним, що становить 67%.

У результаті нашого дослідження ми виявили, що не існує точних та чітких правил для передачі порівнянь з англійської мови на російську та українську мови. На обраний спосіб перекладу впливають не тільки об’єктивні причини, такі як авторський стиль, відмінності у сприйнятті світу носіями різних мов тощо, а й суб’єктивний вибір перекладача.

Ми також звернули увагу на розбіжності російської та української мов, зважаючи на спосіб перекладу, який використовував перекладач для передачі того чи іншого порівняння.

Перспективи роботи вбачаються у зверненні до інших творів письменника та їх російських та українських перекладів.СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 384 с.

 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.

 3. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский // Електронний ресурс. Режим доступу: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/breusdoc.shtml

 4. Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей /

В. В. Виноградов. – М.: Гослитиз-дат, 1981. – 614 с.

 1. Винокур Г. О. О языке художественной литературы / Г. О. Винокур. – М. : Высш. шк.,1991. – 448 с.

 2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1978. – 459 с.

 3. Гвоздев А.И. Очерки по стилистике русского языка. - М., 1985.

 4. Головня А.В. Способы передачі культурного компонента порівняння при перекладі художньої прози Редьярда Кіплінга //Електронний ресурс. Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/10772/2/%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%AF%20%D0%90.%D0%92%20-%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf

 5. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. Учебное пособие. – М.: Рольф; Айрис-пресс, 1997. – 448 с.

 6. Гуревич В.В. English Stylistics. Стилистика английского языка: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 72 с.

 7. Долгова А.О. Градация устойчивых сравнений по степени идиоматичности (на материале русской, английской и немецкой фразеологии) / А.О. Долгова // Веснiк БДУ. Серія 4: Фiлологiя. Журналiстіка. Педагогiка. – 2005. – № 1. – С. 71–76.

 8. Дубенко О.Ю. Поріняльна стилістика англійської і української мов. Вид. 2-е перероб. і допов. Навч. посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2011. – 328 с.

 9. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посібник. ..... Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88 с.

 10. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2004 – 239 с.

 11. Загнітко А. Лінгвістика тексту: Навчальний посібник. – Донецьк: Дон НУ, 2003. – 158 с.

 12. Зайцева В.А., Шерстюк О.И. Некоторые стилистические приемы передачи языковой образности и экспрессии художественного текста // Лингвистическая теория и образовательная практика: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. О. И. Уланович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С.130-133

 13. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. – 224 с.

 14. Зражевская Т.А., Беляева Л.М. Трудности перевода с английского языка на русский (на материале газетных статей). – М.: Международные отношения, 1972 – 122 с.

 15. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – Спб: «Издательство Союз», 2001. – 320 с.

 16. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. –Вінниця: Нова Книга, 2003. – 608 с.

 17. Карпа І.Б. Теоретичний курс англійської мови: стилістика / І.Б. Карпа. – Дрогобич, 2012. – 56 с.

 18. Коломейцева Е.М., Макеева М.Н. Лексические проблемы перевода с английского языка на русский: Учеб. пособие. Тамбов: Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 92 с.

 19. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский: Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 127 с.

 20. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Междунар. отношения, 1980. – 166 с.

 21. Кравець О.Б. Теоретичний курс англійської мови: стилістика / О.Б. Кравець. – Дрогобич, 2011. – 202 с.

 22. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка: Учеб. пособие для студентов филол. фак. ун-тов, ин-тов и фак. ин. яз. – М.: Высш. шк., 1986. – 144 с.

 23. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту: підручник для студентів старших курсів філологічних спец. – Вінниця : Нова книга, 2004. — 272 с.

 24. Макаренко Е.А., Богданова О.Г. Стилистика английского языка. Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. – 92 с.

 25. Мороховский А.Н., Воробьева О.П. Стилистика английского языка. – Киев: Вища школа, 1984. - 241 с.

 26. Паращук В. Ю. Reading and Analyzing English Texts. – Кіровоград, 2004. – 201 с.

 27. Пиввуева Ю.В., Двойнина Е.В. Пособие по теории перевода (на английском материале). – М.: Филоматис, 2004. – 304 с.

 28. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 29. Рецкер Я. И. Пособие по переводу с английского языка на русский язык. – М.: Просвещение, 1982. – 159 с.

 30. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода/ Дополнение и комментарии Д.И.Ермоловича. – 3-е изд., стереотип. – М.: «Р. Валент», 2007. – 244 с.

 31. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка. – М.: Астрель, 2003. – 221 с.

 32. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с.

 33. Стилистика английского языка/ А.Н. Мороховский, О.П. Воробьёва, Н.Н. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – К.: Вища школа, 1984. – 247 с.

 34. Трибуханчик А.М. Курс стилістики англійської мови (для денного відділення). – Ніжин, НДУ ім.. Гоголя 2006.— 96 с.

 35. У Яньжун. Способы перевода сравнений на примере романа Цянь Чжуншу «осажденная крепость» // Вестн. МГЛУ 2013. – С.129-133.

 36. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: (Лингвистические проблемы). – М: Филология, 2002. – 416 с.

 37. Федорцова В.Н., Кощеева Е.А. Перевод авторских сравнений с английского языка на русский.— Самара: Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 15, №2(4), 2013. – С.1060-1062.

 38. Черноусова О. Н. Семантика компонентов образных сравнений устной речи донских казаков// Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. – 2014. №1(20). – С.14-19.

 39. Швачко С. О. Методичні вказівки з стилістики англійської мови: для студ. ІV курсу денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 1998. — 49 с.

 40. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. (Газетно-информационный и военно-публицистический перевод.) – М.: Воениздат, 1973. – 280 с.

 41. Croft W., Cruse D.A. Cognitive Linguistics. — New York: Cambridge University Press, 2004. — 356 p.

 42. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York, London: Prentice Hall, 1988. – 292 p.
 1. Bradbury R. The Martian Chronicles. – New York: Bantam/Spectra, 1984 – 182 р.

 2. Бредбері Р. Марсіанські хронічки. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. – 392 с.

 3. Брэдбери Р. Марсианские хроники. – М.: ЭКСМО, 2013. – 230 с. 1. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е изд., дополненное. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 2002. – 709 с.

 2. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 576 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка