Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (назва окр)Сторінка1/10
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(повна назва інституту/факультету)

БІОБЕЗПЕКИ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

(повна назва кафедри)«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ Худецький І.Ю.

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________2016 р.
Дипломна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

(назва ОКР)

зі спеціальності 7.05100307 «Медичні прилади і системи»______________(код і назва спеціальності)

на тему: Фантом для відпрацювання методики візуалізації метастазів печінки з використанням наночастинок_

Виконав (-ла): студент (-ка) _6_ курсу, групи __ БП-41с_____

(шифр групи)

Йолтуховський Микола Олегович__________________________________ ________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Науковий керівник _проф д.б.н Орел В.Е.___________________ ____________(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант з економічних питань проф., д.е.н. Семенченко Н.В. ___________(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Консультант з охорони праці доц., к.т.н. Демчук Г.В________ ________(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)


Консультант нормоконтроль _ асист._Захарчук Н.В _______________

(назва розділу) (науковий ступінь, вчене звання, , прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент ст..викл. Маріц Н.О.(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)
Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________(підпис)

Київ – 2016 рокуНаціональний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”

Факультет (інститут) _Факультет біомедичної інженерії_______

Кафедра __Біобезпеки і здоровя людини__________

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст__________________________

Напрям підготовки 6.051003 Приладобудування_______________

Спеціальність 7.05100307 «Медичні прилади і системи»____
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_________ Худецький І.Ю

(підпис) (ініціали, прізвище)

2016 р.


ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

Йолтуховському Миколі Олеговичу

(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема роботи «Фантом для відпрацювання методики візуалізації метастазів печінки з використанням наночастинок»

керівник роботи Орел Валерій Емануїлович, проф.., д.б.н..(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «18» листопада 2015р. № 3166с

2. Строк подання студентом роботи 25 січня 2016 р.

3. Вихідні дані до роботи: результати практики, модель фантому, модель штучних метастазів,їх технічні характеристики та технологія виготовлення .

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити) Огляд теоретичних відомостей по заданій тематиці, огляд матеріалів та методів за допомогою яких було виготовлено фантом та штучні метастази, розрахунки параметру візуалізації, вибір оптимального діагностичного комплексу та розробити основні засади розділу охорони праці та безпеки життєдіяльності, розробити техніко-економічне обґрунтування та питання організації виробництва фантому підвести загальні висновки.

5. Перелік графічного матеріалу таблиці, рисунки.

6. Консультанти розділів роботи


Розділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

Охорони праці

Демчук Г.В

доц., к.т.н

Економічних питань

Семенченко Н.В.

проф., д.е.н.

Нормоконтроль

асист. Захарчук Н.В.6. Дата видачі завдання 11 листопада 2015 р.

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломного проекту (роботи)

Строк виконання
етапів роботи

Примітка

1

Отримання завдання на ДР

11.11.2015
2

Огляд теоретичних відомостей по заданій тематиці.

11.11.2015- 20.11.2015
3

Вибір оптимальної методики для виготовленя тканеєквівалентного фантому

20.11.2015- 27.11.2015
4

Розробка та виготовлення штучних метастаз

27.11.2015- 04.12.2015
5

Проведення досліджень за допомогою різних діагностичних комплексів та приладів

04.12.2015- 11.12.2015
6

Проведення розрахунків параметру візуалізації, обгрунтування отриманих даних

11.12.2015- 25.12.2015
7

Охорони праці та безпеки життєдіяльності.

25.12.2015-30.12.2015
8

Техніко-економічне обґрунтування та питання організації виробництва

30.12.2015-

11.01.2016


9

Формування загальних висновків та оформлення роботи

11.01.2016-

19.01.2016


10

Подання ДР на рецензію. Отримання рецензії.

19.01.2016
11

Подання в електронному вигляді ДР та анотації до неї на сайт кафедри.

22.01.2016
12

Подання пакету документів по ДР до захисту в ЕК

25.01.2016
13

Захист ДР в ЕК

02.02.2016Студент ____________ Йолтуховський М.О.(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник роботи ____________ Орел В. Е.(підпис) (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ
Робота надає відомості про розробку та виготовлення ткане еквівалентного фантому для дослідження комп’ютерних зображень метастаз та судин печінки.

Роздільна здатність методів променевої діагностики обмежена при клінічних ситуаціях виявлення метастазів. На першому етапі дослідження здійснюють ультразвукове дослідження (як найменш інвазивне, більш доступне і необтяжливе для пацієнта, при необхідності отримання уточнюючої інформації проводять комп'ютерну томографію (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ). Ці методи дослідження дозволяють з часткою ймовірності виявляти освіти не менше 10 мм в діаметрі. У сумнівних ситуаціях доводиться повторно виконувати УЗД і вдаватися до більш інвазивних процедур, таких як, прицільна біопсія під контролем УЗД ,КТ або МРТ.

Метою даної роботи є розробка тканинноеквівалентного фантому печінки з метастазами та наночастинками для дослідження в ньому контрасту візуалізованих медичних зображень метастазів.

Розмір пояснювальної записки становить 92 сторінки. Записка містить 30 ілюстрацій та 37 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 27 джерел.

Ключові слова: контраст, зображення, фантом, метастази, печінка.

ABSTRACT
The work provides information on the development and production of tissue equivalent phantom to study computer images of blood vessels and liver metastasis.

Resolution is limited methods of radiation diagnosis in clinical situations detect metastases. In the first stage of the study carried out ultrasound (the least invasive, more affordable and burdensome for the patient, the need for specifying information transmitting computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI). These methods allow us to detect the probability of Education at least 10 mm in diameter. In doubtful situations have to repeatedly perform ultrasound and resort to more invasive procedures such as biopsy under ultrasound, CT or MRI.

The aim of this work is to develop tkanynnoekvivalentnoho phantom liver metastases and nanoparticles for research in its medical imaging contrast visualized metastases.

Size explanatory notes is 92 pages. Note contains 30 figures and 37 tables. In general, processed and used 27 sources.

Keywords: contrast images, phantom, metastases, liver.


Пояснювальна записка
до дипломної роботи

на тему: Фантом для відпрацювання методики візуалізації метастазів печінки з використанням наночастинок


Київ – 2016 року

ЗМІСТПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка