Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістрСторінка1/12
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Навігація по даній сторінці:
 • ЗМІСТ

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор

_____________Ф.О.Журавка

«___»_____________ 2013 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»


ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Виконав студент 5 курсу, група – МОА-21 ____________А. О. Карпенко «___»_____________ 2013 р.

Керівник дипломної роботи ____________ Ю. С. Серпенінова

«___»_____________ 2013 р.

Консультант з охорони праці та

безпеки в надзвичайних ситуаціях ______________ Т. В. Турченюк

«___»_____________ 2013 р.

Суми – 2013

РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить – 101 сторінку, 7 таблиць, 22 рисунки, список літератури з 60 найменувань, 6 додатків.

Актуальність теми визначається тим, що видатки бюджетних установ – один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, які пов’язані з організацією обліку та контролю видатків досліджуваної установи.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність та обліковий процес видатків Сумської обласної державної адміністрації.

Метою дипломної роботи є дослідження організації обліку і контролю видатків в Сумській обласній державній адміністрації та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення, а також аналіз системи охорони праці установи.

Методи дослідження – порівняння, аналізу і синтезу – для виявлення спільних та відмінних рис у наукових підходах до організації бухгалтерського обліку; індукцію, дедукцію, узагальнення – при формуванні висновків. Для розкриття змісту категорій організації облікового процесу застосовано метод системного підходу.

За результатами дослідження сформульовані висновки:


 • видатки – це кошти, які держава спрямовує на здійснення різноманітних програм і заходів, що розробляються та затверджуються органами влади на новий бюджетний період;

 • основою для класифікації видатків бюджетних установ у системі бухгалтерського обліку є класифікація видатків відповідно до кодів економічної класифікації видатків;

 • за результатами проведеного в роботі аналізу основних показників фінансової діяльності досліджуваної установи можна стверджувати про їх відповідність нормативним значенням, що характеризує фінансовий стан установи як достатньо стабільний;

 • основним фінансовим планом установи є кошторис, який містить загальну суму асигнувань і надходжень і розподіл видатків для належного функціонування установи;

 • характерною особливістю обліку видатків в установі є їх поділ на касові та фактичні загального та спеціального фондів;

 • порядок проведення контролю за видатками в установі відповідає загальноприйнятим методикам бухгалтерського обліку, інструкціям та іншим нормативно-правовим актам;

 • з метою підвищення ефективної організації обліку видатків доповнено Наказ про облікову політику положеннями за визначеними напрямами щодо організації обліку видатків у установі;

 • розкрито основні розбіжності у складанні звітності щодо обліку витрат за національним законодавством та за міжнародними стандартами;

 • запропоновано створити службу внутрішнього контролю в установі, та розроблено напрямки його застосування: бухгалтерський та адміністративний контроль;

 • проаналізовано систему охорони праці в досліджуваній установі.

Одержані результати можуть бути використані установою для покращення проведення інвентаризації і підвищення ефективності обліку діяльності.

Результати здійсненого дослідження були висвітлені у статті за темою «Напрями удосконалення доходів і видатків бюджетних установ», надрукованої у Матеріалах науково-практичної конференції «Європейська наука ХХІ – 2013».

Ключові слова: видатки, витрати, кошторис доходів і видатків, загальний і спеціальний фонди, касові та фактичні видатки, ревізія, контроль.

ЗМІСТ

1.2 Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю видатків бюджетних установ 13

ДОДАТКИ 93
ВСТУП

Гарантією ефективної реалізації державою своїх функцій є раціональне та своєчасне використання бюджетних ресурсів. Обґрунтований розподіл державних коштів вимагає постійного пошуку напрямів удосконалення, аналізу показників ефективності та узагальнення набутого досвіду різних країн світу.

Облік бюджетних коштів дає змогу отримати вичерпну інформацію про виконання кошторису видатків бюджету, їх наявність та порядок розподілу. На основі цих даних здійснюється контроль за збереженням, цільовим використанням фінансових ресурсів державних установ. Від того, яким чином буде вирішене дане питання, залежить успішне функціонування бюджетної установи чи організації, тому якісна організація обліку і контролю видатків є актуальною на сьогодні, і має важливе значення для держави в цілому.

На сьогодні підвищується інтерес вчених до теоретичних та практичних питань з використання бюджетних коштів державними та місцевими бюджетами, пошуку ефективних шляхів удосконалення планування, розподілу та здійснення видаткової частини бюджету в умовах ринкових відносин.

Дослідженням питань організації обліку видатків бюджетних установ займаються багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, зокрема, О. Д. Василик, Ф. Ф. Бутинець, О. В. Кравченко, М. І. Карліна, П. Й. Атамас, Р. Т. Джога та ін.

Окремі аспекти організації контролю за витрачанням бюджетних коштів відображені у працях М. Каленського, Є. Калюги, В. Мунтіяна, В. Симоненка, В. Кравченка та ін.

Метою дипломної роботи є дослідження організації обліку і контролю видатків в Сумській обласній державній адміністрації (Сумська ОДА) та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення, а також аналіз системи охорони праці установи.

Реалізація мети вимагає вирішення ряду завдань, головними з яких є: • вивчення законодавчих та нормативних документів щодо організації обліку і контролю видатків в установі;

 • аналіз стану організації обліку видатків у досліджуваній установі;

 • розгляд організацію контролю та проведення ревізії видатків в установі;

 • визначення шляхів удосконалення організації обліку і контролю видатків на даному підприємстві;

 • аналіз системи охорони праці в установі;

 • дослідження санітарно-гігієнічних умов праці на виробництві;

 • оцінка рівня безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність та обліковий процес видатків Сумської обласної державної адміністрації.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних питань, які пов’язані з організацією обліку та контролю видатків досліджуваної установи.

В основу дослідження покладено такі методи, як збір фактів (спостереження, реєстрація, вимірювання), опис і аналіз фактів. Також використані методи: порівняння, аналізу і синтезу – для виявлення спільних та відмінних рис у наукових підходах до організації бухгалтерського обліку; індукцію, дедукцію, узагальнення – при формуванні висновків.

Інформаційною базою підготовки дипломної роботи стали інформація з різноманітних наукових публікацій, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, Міністерства статистики, Державної податкової адміністрації та ін., праці вітчизняних та іноземних вчених.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка