Державного вищого навчального закладуСкачати 192.08 Kb.
Дата конвертації17.11.2018
Розмір192.08 Kb.
ТипКодекс

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

Затверджено:

Наказом ректора Державного вищого

навчального закладу

«Національний гірничий університет»

від « 30 » листопада 2017 р. № 18-ВРКОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Дніпро - 2017І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей кодекс містить описання сукупності принципів та правил поведінки співробітників та студентів Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (далі – Університету), спрямованих на формування самостійної та відповідальної особистості, спроможної навчатися, навчати і здійснювати наукові дослідження, дотримуючись етичних та правових норм.

2. Університет усвідомлює власну відповідальність за формування українського суспільства як тепер, так і у майбутньому, формуючи ціннісні орієнтації та уявлення співробітників та студентів нашого університету, які сприятимуть розвитку таких особистісних чеснот як відповідальність, чесність, почуття обов’язку. Ці чесноти дозволяють робити наше академічне середовище справедливим та застосовувати меритократичні підходи до управління людьми.

3. Кодекс орієнтований на створення умов, за яких повага до авторського права, самостійність у навчанні та дослідженнях, чесність у поводженні з колегами, товаришами та іншими членами суспільства є природним станом працівників нашого університету та здобувачів освіти.

4. Кодекс складений на підставі Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»

5. Дотримання принципів та правил поведінки, які описані у цьому Кодексі, є необхідним як в стінах Університету, так і за його межами.ІІ ПРИНЦИПИ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1 Етичною вважається така поведінка викладачів та студентів Університету, яка відповідає сукупності моральних правил та звичаїв нашої академічної спільноти.

2.2. Гідними зразками поведінки для викладачів Університету є такі:

- бути відповідальними громадянами, непохитно дотримуючись Конституції та законів України;

- сприяти розвитку та поширенню вжитку української мови у науковій, освітній, адміністративній діяльності та у побуті;

- дотримуватися нормативно-правових актів України та внутрішніх наказів, які регламентують діяльність працівників вищої школи;

- забезпечувати необхідний рівень професійної активності та результативності, бути зразком професійної поведінки для власних студентів, відповідно до займаної посади;

- бути патріотом та виховувати у студентів почуття любові до України, повагу її Конституції та законів;

- працювати на благо суспільства та Української Держави;

- підтримувати атмосферу творчої свободи, довіри та взаємної поваги в університетському товаристві;

- не красти чужих ідей, думок та результатів праці, не видавати вже відомі наукові факти за нові, дотримуватися викладених у даному Кодексі норм академічної доброчесності;

- допомагати іншим людям;

- шанувати інших людей так само, як поважаєш себе, не зважаючи на їхній майновий чи соціальний стан;

- поважати право власності,

- берегти майно університету, примножувати його та передавати прийдешнім поколінням викладачів та студентів;

- бути справедливими та неупередженими під час ухвалення рішень, керуючись у першу чергу інтересами суспільства, а не власними;

- не використовувати надані повноваження для завдання шкоди іншим людям або отримання неправомірної вигоди;

- не дискримінувати інших людей за їхні переконання, расову або статеву приналежність.

2.3. Гідними зразками поведінки для студентів Університету є такі:

- бути відповідальними громадянами, непохитно дотримуючись Конституції та законів України;

- спілкуватися українською мовою та сприяти її поширенню та розвитку;

- дотримуватися нормативно-правових актів України та внутрішніх наказів, які регламентують діяльність та поведінку здобувачів вищої освіти;

- бути патріотом України, поважати її Конституцію та закони;

- працювати на благо суспільства та Української Держави;

- підтримувати атмосферу творчої свободи, довіри та взаємної поваги в університетському товаристві;

- не списувати, не красти чужих ідей, думок та результатів праці, не видавати вже відомі наукові факти за нові, дотримуватися викладених у даному Кодексі норм академічної доброчесності;

- допомагати іншим людям;

- шанувати інших людей так само, як поважаєш себе, не зважаючи на їхній майновий чи соціальний стан;

- поважати право власності,

- берегти майно університету, зокрема майно гуртожитків, та передавати його прийдешнім поколінням викладачів та студентів;

- не використовувати надані повноваження для завдання шкоди іншим людям або отримання неправомірної вигоди;

- не дискримінувати інших людей за їхні переконання, расову або статеву приналежність.


IІІ ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

3.1 Ознакою приналежності до академічної спільноти Університету є здатність сприймати думки, що відрізняються від власних, шанувати такі особливості поведінки та життя інших, що не порушують принципи, викладені у даному Кодексі. Ця здатність називається толерантністю та має забезпечувати справедливість у стосунках між людьми, зміцнювати взаємну довіру та корпоративні дух та культуру.

3.2 Справедливість має поєднувати чесність, мудрість, доброту та неупередженість. Справедливість є притаманною властивістю людини, а забезпечення справедливості – визнається найголовнішим обов’язком керівництва Університету, кожного співробітника та студента.

3.3 Чесність є моральною чеснотою, яка поєднує у собі принциповість, правдивість, вірність зобов’язанням, щирість перед іншими людьми та самим собою.

3.4 Доброта є чеснотою, яка полягає у дружньому та позитивному ставленні до людей, чутливості до їхніх переживань, думок та відчуттів.

3.5 Мудрість означає поєднання досвіду, знання, обачності та інтуїції, які допомагають людині діяти чесно та справедливо.

3.6. Неупередженість є практичним втіленням справедливості в ситуації, коли одна людина зобов’язана оцінити діяльність або наміри іншої людини.
ІV АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ

4.1. Академічна доброчесність викладачів та студентів Університету базується на засудженні практик плагіату в науковій та навчальній діяльності.

4.2. Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених Законом України «Про освіту» [3], Законом України «Про вищу освіту» [4] та іншими законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

4.3. Науково- педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету зобов'язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти [4].

4.3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає [3]:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

4.4. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання [4].

4.4.1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
4.5. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

- фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

4.6. Університет зобов’язується вживати заходів з забезпечення академічної доброчесності, зокрема шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників, роботах здобувачів вищої освіти та притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності [4].


V ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАГІАТУ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОТИДІЇ ЙОМУ

5.1. Плагіат є актом шахрайства.

5.2. Шахрайство є несумісним з принципами академічної доброчесності, адже воно знищує взаємну довіру, поширює несправедливість, заперечує принциповість, унеможливлює правдивість та щирість.

5.3. Плагіатом академічною спільнотою Університету вважаються такі випадки [1]:

- привласнення чужих слів та ідей, коли ці чужі слова чи ідеї копіюються, без згадки про автора (першоджерело);

- представлення існуючих ідей або результатів наукової діяльності як нових;

- звернення до чиєїсь роботи як до своєї власної;

- відсутність правильно оформленого цитування (без лапок);

- навмисне надання невірної інформації про джерело цитування;

- заміна окремих слів, за одночасного збереження самої структури речення, без зазначення джерела;

- запозичення половини та більше слів або ідей з джерела, що становить більшу частину роботи.

5.4 Для забезпечення академічної доброчесності викладачі та студенти Університету користуються такими процедурами протидії плагіату, що наведені нижче.

1) інформаційно-роз’яснювальна робота щодо неприпустимості порушення норм академічної доброчесності, яку здійснюють куратори академічних груп;

2) вимоги викладачів до якості виконання завдань студентами, формалізовані у робочих програмах дисциплін та методичних рекомендаціях;

3) роз’яснювальна робота органів студентського самоврядування;

4) перевірка змісту студентських робіт на відповідність вимогам до оформлення та цитування джерел;

5) навчання студентів основам академічного письма з роз’ясненням того, що необхідно робити для уникнення плагіату;

6) обов’язкова перевірка усіх журнальних статей, тез доповідей, курсових робіт та проектів, кваліфікаційних робіт на відсутність плагіату за допомогою автоматизованих баз даних та відповідного програмного забезпечення;

7) обов’язкова перевірка усіх дисертаційних робіт на відсутність плагіату за допомогою автоматизованих баз даних та відповідного програмного забезпечення;

8) створення та постійне оновлення бази даних академічних текстів працівників та студентів університету.

5.5. Відповідальність за плагіат покладається як на особу, яка вдалася до такої практики, так і на особу (осіб), яка сприяла їй у цьому.

VІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

- позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.


6.1.2. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій раді Університету, науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки та отримують догану від керівництва Університету [5].

6.1.3. У разі, якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки та отримують догану від керівництва Університету [5].

6.1.4. Для запобігання виникненню описаних вище ситуацій, як можуть завдати шкоди академічній репутації Університету, в ньому передбачено створення постійно діючої Комісії з етики та академічної доброчесності (далі – Комісія) при Центрі забезпечення якості вищої освіти Університету

6.1.5. У випадку, коли виявлено плагіат у науковій праці співробітника університету, справа одразу передається до спеціально створеної Комісії з етики (далі – Комісія).

6.2. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

-повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

- відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);

- позбавлення академічної стипендії;

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

7.2.1. У випадку, коли виявлено ознаки плагіату у роботі студента (рефераті, курсовій роботі або курсовому проекті, тезах доповіді на студентську конференцію, есе, звіті про проходження практики, контрольній або іншій підсумковій роботі), яка подається на оцінювання викладачу кафедри, обов’язком викладача є виконання комплексу таких дій:

1) Повідомлення студента про виявлення плагіату у його роботі.

2) Збереження роботи студента протягом терміну, визначеного нормативними документами університету ( від одного до трьох років – в залежності від типу роботи).

3) Постановка вимоги до студента повторно виконати роботу з дотриманням норм академічної доброчесності (на розгляд викладача залишається питання про необхідність зміни завдання для роботи).

4) Інформування студента про зниження підсумкової оцінки за використання плагіату: такий студент не може розраховувати на оцінку, що перевищує 73 бали (оцінка D)

5) Інформування студента, що у разі незгоди з рішенням викладача, той має право написати заяву на ім’я декана факультету та вимагати розгляду власної справи на засіданні Комісії з академічної доброчесності відповідного факультету.

6.2.2. У випадку, коли виявлено плагіат у кваліфікаційній роботі здобувача вищої освіти справа одразу передається до спеціально створеної Комісії з академічної доброчесності факультету.
VІІ ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗАКЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1 Студент на початку вивчення дисципліни повинен отримати можливість ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, вимогами викладача, критеріями оцінювання та засобами діагностики результатів навчання.

7.2. Обов’язок протидії списуванню студентами на контрольних роботах (екзаменах та заліках) покладається на осіб (викладачів та співробітників університету), які проводять заняття з такими студентами, а також на інших студентів, які навчаються та є свідками академічної недоброчесності.

7.3. Викладач має право вимагати від студента здати роботу дочасно та залишити аудиторію у випадку, якщо ним виявлено такі ознаки недобросовісного виконання контрольних (екзаменаційних/залікових) робіт:

- розмови з іншими студентами та порушення режиму тиші;

- користування зовнішніми джерелами інформації, які заборонено використовувати під час виконання роботи;

- вихід з аудиторії без дозволу викладача.

7.3.1. Викладач має право поставити студенту незадовільну оцінку за перелічені вище порушення правил етичної поведінки.

7.4. Студент має право на отримання від викладача роз’яснень про причини отримання низької/незадовільної оцінки.

7.5. Студент має право на перездачу заліку або іспиту, а також на складання заліку/іспиту перед комісією викладачів.

7.6. У випадку виникнення сумнівів у студента стосовно справедливості оцінювання результатів навчання, студент має право подати письмову скаргу до деканату з вимогою переглянути отриманий результат.

7.7. Після отримання письмової скарги:

7.7.1. Декан створює Комісію з академічної доброчесності (Далі – КАД) у складі трьох фахових спеціалістів з компетенцій, що розглядаються в конкретній навчальній дисципліні, а також трьох представників студентського самоврядування факультету.

7.7.2. Викладач, на якого подано скаргу, не бере участі у роботі КАД.

7.7.3. Протягом трьох робочих днів від моменту подання скарги КАД вивчає об’єктивність оцінювання викладачем результатів навчання студента з визначеної дисципліни на підставі затвердженої діагностики та подає свій аргументований висновок до деканату у письмовій формі.

7.7.4. При виявленні членами КАД відхилення оцінки результатів навчання студента від оцінки викладача у один бал (окрім випадків, коли таке відхилення якісно змінює оцінку - з нижчого рівня засвоєння компетенції на вищий рівень) до відомості заноситься результат оцінювання викладача.

7.7.5. При виявленні членами КАД відхилення оцінки результатів навчання від оцінки викладача в один бал, за умови якісної зміни оцінюваних результатів навчання у бік підвищення або заниження (з вищого рівня засвоєння компетенції на нижчий рівень ), до відомості заноситься результат оцінювання комісії з академічної доброчесності.

7.7.6. При виявленні членами КАД відхилення оцінки результатів навчання від оцінки викладача більш ніж в один бал до відомості заноситься результат оцінювання комісії з академічної доброчесності.

7.7.7. У випадку, коли думки членів КАД розділилися порівну та вони не можуть дійти до спільного висновку, вирішальним стає голос декана факультету.

7.7.8. При виявленні комісією з академічної доброчесності необґрунтованого завищення або заниження викладачем оцінки студенту декан факультету зобов’язаний вжити дисциплінарних заходів стосовно такого викладача. Викладач повинен надати завідувачу своєї кафедри та декану факультету пояснювальну записку про причини необ’єктивного оцінювання результатів навчання студента. Повторне порушення тим самим викладачем норм академічної доброчесності щодо об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів зобов’язує декана факультету клопотати перед керівництвом Університету про винесення догани цьому викладачу.

7.7.9. У випадку, коли оцінка роботи студента залишається такою самою, як і попередня, то КАД своїм рішенням зменшує оцінку студента на 5 балів і саме така оцінка заноситься до відомості.
VIII ОРГАНИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
8.1. Для забезпечення дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу в Університеті створюються постійні та тимчасові органи контролю за дотриманням академічної доброчесності:

- Комісія з етики;

- Комісія з академічної доброчесності.

8.2. Постійним органом контролю за дотриманням академічної доброчесності є Комісія з етики. Комісія з етики входить до складу підрозділу Університету, який займається оцінюванням якості вищої освіти у закладі вищої освіти.

8.3. До складу Комісії з етики входять проректор з наукової роботи, декани факультетів та голови рад студентського самоврядування факультетів.

8.4. До компетенції Комісії належать випадки виявлення плагіату у кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти або наукових працях співробітників університету.

8.5. Комісія з етики на підставі доповідної записки особи, що виявила плагіат, не пізніше трьох днів з моменту отримання інформації створює експертну групу для розгляду справи.

8.6. До складу експертної групи мають увійти п’ятеро осіб, зокрема три викладачі та два представники студентського самоврядування. Не припускається участь у експертній групі осіб, в яких існує конфлікт (потенційний конфлікт) інтересів з особою, справа якої розглядається. У випадку, якщо особа має конфлікт (потенційний конфлікт) інтересів з членом експертної групи, вона повинна письмово повідомити про голові Комісії з зазначенням причин. На підставі такого повідомлення голова Комісії зобов’язаний внести зміни до складу експертної групи.

8.7. Експертна група має розглянути матеріали щодо підозри у плагіаті протягом трьох днів з моменту формування групи та не пізніше наступного дня після ухвалення рішення надати письмовий висновок голові Комісії.

8.8. Комісія розглядає висновок експертної групи протягом найближчих двох робочих днів після його отримання та затверджує його шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У випадку, коли Комісія не затверджує висновку експертної групи кожний член комісії, який проголосував «проти» зобов’язаний надати обґрунтоване письмове пояснення своєї відмови до кінця дня засідання комісії.

8.9. Якщо висновок позитивний стосовно кваліфікаційної роботи студента (плагіат підтверджується), то декан відповідного факультету - член Комісії - зобов’язаний підготувати проект наказу про відрахування студента.

8.10. Якщо висновок позитивний стосовно наукової роботи співробітника, то голова Комісії зобов’язаний подати службову записку на ім’я ректора з пропозицією про винесення догани та/або звільнення співробітника., а також застосування дисциплінарних заходів до тих осіб, які сприяли порушнику.

8.11. Комісія з академічної доброчесності є тимчасовою структурою, яка діє при Вченій раді факультету.

8.12. Комісія з академічної доброчесності створюється деканом для розгляду справ, пов’язаних з виникненням суперечок стосовно об’єктивності оцінювання викладачем робіт студентів.

8.13. У випадках, коли викладач та студенти належать до різних факультетів, створюється міжфакультетська Комісія з академічної доброчесності.

8.14. Декан створює Комісію з академічної доброчесності у складі трьох фахових спеціалістів з компетенцій, що розглядаються в конкретній навчальній дисципліні, а також трьох представників студентського самоврядування факультету.

8.15. У випадку створення міжфакультетської Комісії з академічної доброчесності до її складу входять по три викладачі та по три представники студентського самоврядування від кожного факультету. Очолює таку спільну комісію перший проректор Університету.

IX ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 При написанні даного Кодексу було враховано рекомендації [2] Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України за результатами дослідження практик академічної доброчесності у вишах України.9.2. Кодекс ухвалений рішенням Вченої ради Університету та є обов’язковим для виконання усіма співробітниками та студентами нашого навчального закладу.

Використані джерела

  1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism/

  2. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України. - Електронний ресурс. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/08/09/academichna-dobrochesnist.pdf

  3. Закон України «Про освіту». - Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

  4. Закон України «Про вищу освіту» - Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

  5. Лист Міністерства освіти і науки України керівникам закладів вищої освіти «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» від 26.10.2017 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка