Державний закладСкачати 395.49 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.12.2017
Розмір395.49 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3

Державний заклад«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО»

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

____________________________

2014 р.
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА

ОКР "МАГІСТР"

(денної та заочної форм навчання)
Спеціальність: 8.02030304 «Переклад»

Інститут мов світу

Одеса – 2014 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розрахована на вступників до факультету іноземних мов інституту мов світу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». На ОКР «Магістр» на базі диплому ОКР «Бакалавр» з відповідного напряму підготовки.

Вступники на ОКР «Магістр» повинні мати рівень мовленнєвої компетенції та науково-практичної лінгвістичної компетенції в межах повного курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та відповідає Європейському стандарту з володіння іноземною мовою – рівню В2 (Незалежний користувач).

Форма вступних випробувань – тестування, що включає питання трьох рівнів складності з теорії й практики перекладу, загального мовознавства, теоретичної фонетики, граматики, лексикології, стилістики та історії мови.

Тестування проводиться державною та іноземною мовами з метою перевірки теоретичних знань та визначення рівня сформованості іншомовної комунікативної та наукової лінгвістичної компетенції вступників за шкалою і критеріями, які подані у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти і рекомендовані міністерством освіти і науки України №14/18.2-481 від 02.03.2005.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Метою вступного випробування з теорії та практики англійської мови для вступу на навчання за ОКР «Магістр» спеціальності 8. 02030304 «Переклад» (денної та заочної форм навчання) є виявлення готовності і можливості того, хто поступає, засвоїти обрану програму з магістерської підготовки.
До основних завдань вступного випробування з теорії та практики англійської мови для вступу на навчання за ОКР «Магістр» спеціальності 8. 02030304 «Переклад» (денної та заочної форм навчання) можна віднести такі:

- перевірити рівень володіння навчальним матеріалом претендентами на вступ до навчання за програмою з магістерської підготовки в галузі перекладознавства;

- визначити здібності вищезазначених претендентів до науково-дослідницької діяльності;

- виявити галузі їх наукових інтересів;

- виявити здатності претендентів до різноманітних видів аналізу конкретного мовного матеріалу;

- перевірити навички абітурієнтів застосовувати додаткову інформацію в процесі реалізації практичних завдань вступного випробування.2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.02030304 «ПЕРЕКЛАД» (НА БАЗІ ОКР «БАКАЛАВР»)
Абітурієнти, які вступають на ОКР «магістр» зі спеціальності 8.02030304 «Переклад» (на базі ОКР «бакалавр») повинні знати:

• сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв'язок мови і світу; походження і розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і мовлення;

• методологію мовознавства та володіти прийомами наукового дослідження мови;

• функціональні властивості англійської і рідної мов;

• закономірності використання активної лексики, морфолого-синтаксичних структур, та фонетичних механізмів англійської мови на практиці;

• структурної композиції та лінгвістичних особливостей написання іноземною мовою есе, рефератів, протоколів, звітів, кореспонденцію та інших текстів, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

• сучасні наукові методи філологічних досліджень;

• основні категорії та види перекладу;

• особливості жанрів і стилів дискурсів і засоби їх адекватного перекладу з першої іноземної мови на рідну і навпаки;

• особливості перекладацької діяльності;

• актуальні лексико-семантичні, стилістичні та прагматичні проблеми перекладу та можливі шляхи їх подолання;

• особливості лексичної системи та закономірності функціонування одиниць номінації сучасної англійської мови;

• природу граматичних явищ та граматичних процесів в синхронії та діахронії;

• лінгвокраїнознавчі та культурологічні аспекти країни, мова якої вивчається, у порівнянні з лінгвокраїнознавчими та культурологічними аспектами рідної країни;

• особливості комунікативної поведінки співрозмовників в залежності від стилю спілкування, соціального статусу, комунікативної ситуації, індивідуальних характеристик учасників комунікації і т.д.;

• структуру офіційно-ділових паперів та особливості їхнього лексико-граматичного оформлення.


В ході вступного випробування абітурієнти демонструють вміння:

• застосовувати набутий теоретичний матеріал з іноземної мови, теорії і практики перекладу на практиці;

• обирати раціональний спосіб виконання завдання та оцінити результати власної практичної діяльності;

• систематизувати навчальну інформацію;

• відтворювати певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків;

• демонструвати розуміння лінгвістичного матеріалу на рівні аналізу властивостей;

• відшукувати додаткову інформацію та застосовувати її для реалізації поставлених перед ним завдань.

3. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ:

I. Загальне мовознавство

1. Мовознавство і мова. Мовознавство як наука. Лінгвістичні об'єкти та параметри їх опису (лінгвістичні координати). Сутність мови. Система, структура та функції мови.

• Предмет та основні розділи мовознавства. Типи конкретних лінгвістик. Контрастивне, типологічне і порівняльно-історичне мовознавство.

• Місце мовознавства в системі наук. Внутрішня і зовнішня лінгвістика. Підрозділи мови та розділи лінгвістики.

• Неминучість суб’єктивних трактувань і уявлень про мову. Верифікація лінгвістичної теорії.

• Методи проведення лінгвістичних досліджень.

• Мовна діяльність як відмінна риса людини. Види мовної діяльності. Особливості міжмовної міжкультурної комунікації. Мовна здатність.

• Мова і мовлення. Вираження і зміст. Парадигматика і синтагматика. Інваріанти і варіанти. Синхронія і діахронія.

• Спілкування і повідомлення. Комунікація і комуніканти. Різновиди комунікації за каналами зв’язку та матеріальним вираженням повідомлень.

• Онтологічні ознаки мови: субстанціональні (знаковість, членороздільність, системність) і функціональні (комунікативне призначення).

• Знакова природа мови. Двобічність знака: план змісту та план вираження. Види знаків (класифікація). Властивості мовного знаку.

• Мова як система. Різні розуміння системи. Система як взаємозв’язок (Опозиції. Цілісність системи, примат цілого над частинами) та система як упорядкованість. Приклади упорядкованості та невпорядкованості в мові.

• Мова як структура. Розуміння структури як ієрархії, заснованої на співвідношеннях цілого і частини. Основні (рівне твірні) і неосновні (похідні від основних) структурні одиниці. Основні знакові одиниці вертикального ряду: морфема, слово, речення, дискурс (текст). Ознаки основних знакових одиниць (сегментованість, наявність специфічної функції).

• Функції мови. Поняття функції. Система мовних функцій: функції мови (у цілому) і функції одиниць мови; функції загальні та похідні від загальних (або такі, що їх деталізують).

ІІ. Внутрішня структура мови. Фонетика і графіка. Лексична підсистема мови. Лексична семантика. Граматичний лад мови.

• Науки, що вивчають план вираження. Фонетика, графіка та дисципліни, що їх складають. Мінімальні (базові) одиниці. Звук і літера. Звук і фонема. Літера та графема. Алофон та алограф.

• Ієрархія одиниць фонетичної системи: звук (фонема), склад, такт (акцентна група), фраза (інтонаційна група). Інтонація, її компоненти. Наголос, його види. Ієрархія одиниць графічної системи: літера (графема), графічний склад (прихована одиниця, що проявляє себе при переносі слів на наступний рядок «по складах»), графічне слово, пунктуаційна група.

• Породження та сприйняття звуків мови, їх артикуляційна характеристика і класифікація. Акустична характеристика та класифікація звуків мови.

• Функції фонем: конститутивна, дистинктивна (розпізнавальна), делімітативна. Фонемні опозиції та їх нейтралізація. Реалізація фонеми у процесі мовлення.

• Фонетична взаємодія однорівневих звукових сегментів (комбінаторні зміни).

• Фонетична взаємодія однорівневих звукових сегментів (позиційні зміни).

• Структура мовленнєвого апарату та функції його складових.

• Етапи розвитку письма (предметне письмо, піктографія, ідеографія, фонографія).

• Графіка і алфавіти. Транскрипція і транслітерація. Діакритичні знаки (надрядкові, підрядкові). Варіативність літер. Графеми та алографи. Особливості прояву дистинктивної функції у графіці.

• Графіка та орфографія. Принципи орфографії.

• Графічні одиниці більші за графему. Графічний склад і правила переносу. Графічне слово; випадки невідповідності між графічним словом і словоформою (як лексико-граматичною одиницею); проміжні випадки (дефісні написання, чергування злитих і роздільних написань).

• Пунктуаційна група; типи розділових знаків. Графічне оформлення тексту.

• Науки, що вивчають план вираження та план змісту в їх взаємодії. Лексикологія та її складові дисципліни. Лексикографія. Ономастика. Термінологія і терміносистеми. Фразеологія. Етимологія. Лексикографія, типи словників.

• Слово як основна одиниця мови. Критерії визначення слова.

• Поняття лексеми та парадигми. Слово (лексема) і словоформа. Словотвір і словозміна. Лексичне та граматичне значення.

• Система значень слова. Моносемія. Полісемія. Дифузія. Типи лексичних значень слова: пряме, переносне, вільне, зв'язане.

• Обсяг поняття та значення. Лексичне значення слова та його структура. Конотативне та денотативне значення, їх призначення у процесі спілкування.

• Природа виникнення назви. Умотивовані слова та слова з втраченою мотивацією. Поняття внутрішньої форми слова. Втрата мотивації та її причини. Народна етимологія.

• Основні типи словотвору (морфологічний, синтаксичний, морфолого- синтаксичний) та їх різновиди.

• Системні відношення в лексиці. Активна і пасивна лексика. Соціально- територіальна диференціація лексики: загальновживана лексика та лексика обмеженого вживання (діалектизми, професіоналізми, жаргонізми / сленг, арготизми, терміни, спеціальні слова). Класифікація жаргону / сленгу.

• Диференціація лексики за функціональними стилями. Нейтральна та типова лексика для різних функціональних стилів. Емоційно забарвлена лексика.

• Хронологічний розподіл словникового складу мови: неологізми, історизми, архаїзми.

• Основні шляхи змін у словниковому складі мови: словотворення, типи семантичних змін, запозичення.

• Класифікація лексики за її походженням: рідна, запозичена. Причини та шляхи її запозичення. Пуризм та ставлення до нього. Проблема єдності лексико-граматичного ладу мови: "своє" і "чуже" у лексиці та граматиці; ксенолексика (система іншомовних запозичень) і ксенограматика (граматика іноземних слів).

• Фразеологія та ідіоматика. Категоріальні ознаки фразеологізмів та ідіом.

• Підходи до класифікації фразеологізмів.

• Класифікація ідіом (однослівні ідіоми, ідіоми-словосполучення, ідіоми речення). Сфери вживання та функції ідіом.

• Основні одиниці плану змісту: значення морфеми (семема), значення слова, значення речення, значення тексту. Пропозиції та пресупозиції.

• Інваріанти та варіанти у плані змісту. Семема і алосема. Синтагматичні зв'язки та варіювання семем. Семантичний контекст.

• Парадигматичні зв'язки та варіювання семем. Внутрішньознакові зв'язки. Полісемія та її різнови. Полісемія та омонімія. Шляхи виникнення омонімів. Класифікація омонімів.

• Міжзнакові зв'язки (дериваційні). Асиметрія знака в лексиці та граматиці (омонімія, полісемія, синонімія, паронімія).

• Синонімія. Класифікація синонімів. Евфемізми. Табу.

• Антонімія. Класифікація антонімів.

• Полісемія та омонімія. Шляхи виникнення омонімів.

• Теорія семантичного поля. Типи семантичних полів.

• Граматика та її складові дисципліни. Морфологія, синтаксис, граматика тексту (дискурсологія).

• Морфологія. Членування слова (морфемний і словотворчий аналіз). Морфологічна структура слова. Види морфем. Основні морфологічні процеси. Словотворчі та словозмінні афікси.

• Граматичні форми (синтетичні та аналітичні) та граматичні значення. Типи граматичних значень слова та засоби їх вираження.

• Поняття граматичної парадигми. Граматичні опозиції та граматичні категорії.

• Морфологічна структура слова. Види морфем. Основні морфологічні процеси.

• Критерії виділення частин мови.

• Синтаксичні одиниці у порівнянні з морфологічними. Словосполучення (синтагма) (два або більше слова, об'єднаних одним синтаксичним зв'язком). Інші тлумачення синтагми. Класифікація синтагм. Сурядні синтагми. Підрядні синтагми.

• Типи синтаксичних зв'язків у словосполученні.

• Речення і висловлення. Речення і пропозиція. Основні риси речення. Класифікація речень за метою висловлювання.

• Структурно-граматичний поділ речення: члени речення. Актуальне членування речення. Структурні типи речень.

• Дискурсологія. Текст як структурна одиниця. Взаємодія речень у структурі тексту. Надфразові єдності.

• Типи та способи зв'язків між реченнями. Цілісність і членованість тексту.

• Види текстів. Інтертекстуальність.
ІІІ. Мовознавство у ретроспективі та перспективі: мовні вчення стародавності та середньовіччя; мовознавство нового часу; загальне і порівняльно-історичне мовознавство ХІХ ст.; мовознавство XX ст.; перспективи мовознавства і його значення.

• Предмет і методи історії мовознавства як гуманітарної дисципліни.

• Індійська мовознавча традиція.

• Китайська мовознавча традиція.

• Становлення науки про мову в древній Греції.

- Платон, діалог "Кратіл".

- Аристотель і антична теорія номінації. "Поетика" Аристотеля. "Риторика" Аристотеля.

- Вчення античних стоїків про рівні мови.

- Епікур. Теорія виникнення і розвитку мови.

- Олександрійська школа граматики. Діонісій Фракієць.

- Олександрія і Пергам: суперечка "аналогістів" і "аномалістів" про мовний стандарт і звичай вживання одиниць мови.

• Мовознавство давнього Риму. Наукова діяльність Елія Стилона, Аврелія Опилла, Стаберія Ерота, Антонія Гнифона.- Граматичне вчення Марка Теренція Варрона.

- Елій Донат: "Посібник з граматики" як основний шкільний підручник латинської мови в Європі, особливості його композиційної побудови (ars mіnor і ars maіor).

- "Курс граматики" Прісциана - найвизначніша граматика стародавнього світу, підсумковий результат пошуків і досягнень античного мовознавства.

• Розвиток лінгвістичної науки в середньовічній Європі.

• Граматичне вчення модистів (modіstae), дедуктивний аналіз мовного матеріалу. Наукова діяльність Томаса Ерфуртського, Радульфа Бритона, Іоанна Дакійского.

• Граматика Пор-Рояль. "Загальна раціональна граматика" А. Арно і К. Лансло. Вплив граматики Пор-Рояль на подальший розвиток лінгвістики.

• Формування порівняльно-історичного мовознавства.

• Натуралістична філософія мови А. Шлейхера.

• Х. Штейнталь і психологізм в історичному мовознавстві. А.А. Потебня та Харківська лінгвістична школа.

• В. фон Гумбольдт і філософія мови.

• Молодограматичний етап у мовознавстві. Критика молодограматизму.

• Естетична філософія мови (неофілологія). Карл Фосслер. Мова як історико-культурне утворення.

• Структурна лінгвістика. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра. Сепір: питання лінгвістичної теорії, етнології та історії культури. Бенвеніст: досвід поєднання соціологічних ідей Соссюра із принципами порівняльно-історичного мовознавства.

• Празька лінгвістична школа як хронологічно перше об'єднання структуралістів.

• Датська глоссематика. Брендаль, Ульдалль, Єлмслєв.

• Американський структуралізм.

• Генеративна граматика Н. Хомського.

• Радянська лінгвістика.

• Сучасні дослідження у сфері функціональної лінгвістики.

• Комунікативно-діяльнісні теорії мови.

• Когнітивна лінгвістика.

• Психолінгвістика та нейролінгвістика (А. А. Леонтьєв, Л. С. Виготський, А. Р. Лурія.• Сучасна українська лінгвістика.
ІІ. Теорія і практика перекладу

 1. Предмет, об’єкт, завдання та методи лінгвістичної теорії перекладу.

 • Перекладознавство та лінгвістична теорія.

 • Розділи лінгвістичної теорії перекладу: загальна та часткові теорії перекладу.

 • Типи перекладів.

 • Різновиди перекладу в залежності від жанру перекладеного тексту.

 1. Основи теорії закономірних відповідностей.

 • Типи перекладацьких відповідників.

 • Закономірності пропусків і включень при перекладі.

 1. Поняття адекватності і точності перекладу.

 • Поняття адекватності і точності перекладу.

 • Дослівний і буквальний переклад.

 • Прагматичний аспект перекладу

 1. Лексичні трансформації при перекладі.

 • Типи перекладацьких трансформацій.

 • Слово і речення. Залежність перекладу слова від контексту.

 • Вибір слова із синонімічного ряду при перекладі.

 • Контекстуальні заміни при перекладі.

 • Переклад інтернаціоналізмів.

 • Переклад слів, що означають специфічні реалії.

 • Передача власних назв та імен при перекладі

 1. Особливості перекладу вільних та стійких словосполучень.

 • Переклад вільних та стійких словосполучень.

 • Особливості перекладу атрибутивних словосполучень.

 • Переклад стійких словосполучень фразеологічного характеру.

 1. Г раматичні трансформації при перекладі.

 • Граматичні порівняння в процесі перекладу.

 • Порядок слів і структура речення при перекладі.

 • Членування та об'єднання речень при перекладі.

 1. Переклад конструкцій, які не мають формальних відповідників в українській мові.

 • Переклад пасивних конструкцій.

 • Переклад синтаксичних комплексів - інфінітивних, дієприкметникових, герундіальних

 • Переклад абсолютних конструкцій

 1. Використання в процесі перекладу словників і довідкових посібників

 • Основні лексикографічні джерела та довідники перекладознавчого характеру.

 • Новітні технології у перекладі.

 • Використання мережі Інтернет в процесі перекладу.


ІІІ. Теоретична граматика

 1. Grammar in the Systemic Conception of Language

 • Level-stratificational View on Language: Structural Levels and Level Units

 • Grammar as a Linguistic Discipline. Domains of Grammatical Studies

 • Morphology and Syntax

 • Grammar and Its Relation to Other Linguistic Disciplines and Language Levels

 1. Development of Modern Grammatical Theory: Types of Grammar

 • Prescriptive Grammar

 • Descriptive Grammar

 • Comparative and Contrastive Grammar

 • Structural Grammatical Theories: Oppositional Analysis

 • Structural Grammatical Theories: Distributional Analysis

 • Structural Grammatical Theories: IC Analysis

 • Generative Grammar

 • Transformational Grammar

 • Functional Approaches to Grammar. Communicative Grammar.

 1. Paradigmatic and Syntagmatic Relations in Grammar

 2. Grammatical Categories and Problems of Field Structure

 3. The Planes of Content and Expression. Asymmetric Dualism of the Linguistic Sign.

 • Synonymy, Polysemy and Homonymy in Grammar

 1. Morphological Units: the Morpheme and the Word

 • The Morpheme as a Morphological Unit. Types of Morphemes. Morphs and Allomorphs

 • The Word as a Morphological Unit. The Structure of Words. Lexical and Grammatical Aspects of Words

 • Synthetical and Analytical Languages

 1. Lexico-Grammatical Word-Classes: Parts of Speech

 • Main Approaches to Lexico-Grammatical Classification of Words.

 • Principles of Part of Speech Classification

 • Notional and Functional Parts of Speech. General Characteristics of Function Words

 1. The Noun.

 • Part of Speech Characteristics of the Noun

 • Lexico-Grammatical Subclasses of Nouns

 • The category of Number

 • The Category of Case

 • Gender Distinctions of the English Noun

 1. The Verb

 • Part of Speech Characteristics of the Verb.

 • Lexico-grammatical Subclasses of Verbs

 • The Category of Tense

 • The Category of Aspect

 • The Category of Time Correlation

 • The Category of Voice

 • The Category of Mood

 • The Categories of Person and Number

 • Non-finite Forms of the Verb: General Characteristic.

 • The Infinitive

 • The Gerund

 • The Participle

 1. The Pronoun

 • Part of Speech Characteristics of the Pronoun

 • Lexico-Grammatical Subclasses of Pronouns

 • The Notion of Deixis. Types of Deixis and Kinds of Deictic Usage

 1. The Adjective.

 • Part of Speech Characteristics of the Adjective

 • Lexico-Grammatical Subclasses of Adjectives

 • The Category of Comparison

 • Substantivation of Adjectives

 1. The Adverb

 • Part of Speech Characteristics of the Adverb

 • Lexico-Grammatical Subclasses of Adverbs

 • The Category of Comparison

 1. Syntactical Units: the Word-Group/Phrase

 • The Word-Group as a Syntactical Unit. Classification of Word-Groups.

 • Forms and Means of Syntactical Connection in Word-Groups

 1. Syntactical Units: the Sentence

 • The Sentence as a Syntactical Unit. Predicativity as an Essential Part of the Content of the Sentence

 • Classification of Sentences. Structural and Communicative Types of Sentences

 • Non-Sentence Utterances

 • The Simple Sentence. The Structure of the Simple Sentence. Parts of the Sentence. Main and Secondary Parts. Independent Elements

 • The Composite Sentence. The Structure of the Composite Sentence. The Compound Sentence. The Complex Sentence

 1. Syntactical Processes

 1. Actual Syntax: Functional Sentence Perspective

 • Ways of Indicating the Rheme of a Sentence

 • Ways of Indicating the Theme of a Sentence

 1. Semantic Syntax

 • Semantic Aspects of Syntax. Case Grammar and Semantic Syntax.

 • Parts of the Sentence Semantically Considered

 1. Pragmatic Syntax

 • Linguistic Pragmatics and Speech Act Theory

 • Pragmatic Types of Utterances.

 1. The Problem of Supersyntactical Units

 • The Notion of Supersyntactical Unit

 • Supersyntactical Units as Textual Structures

 • Sentence Connection into Supersyntactical Units. Cohesion and Coherence in Discourse
 1. Лексикологія

 1. Лексикологія як галузь лінгвістики.

 • Предмет лексикології.

 • Мета курсу лексикології сучасної англійської мови.

 • Теоретичне та практичне значення лексикології.

 • Зв‘язок лексикології з фонетикою, стилістикою, граматикою та соціолінгвістикою.

 • Основні напрямки розвитку та методи дослідження.

 • Поняття про лексику та лексичну систему.

 • Основні проблеми теорії слова.

 1. Слово як основна одиниця мови.

 • Морфема. Основні типи морфем.

 • Структурні типи слів.

 • Принцип морфологічного аналізу слова.

 • Аналіз за безпосередніми та граничними складовими.

 1. Словотворення.

 • Морфологічне словотворення. Синтактико-морфологічне словотворення. Синтаксичній спосіб словотворення.

 • Комбіноване словотворення.

 • Продуктивні/непродуктивні засоби словотворення в сучасній англійській мові.

 1. Словотворення

 • Складні слова.

 • Морфологічні композити.

 • Морфолого-синтаксичне слово будування (нейтральне, співставне).

 • Синтаксичне слово будування (лексикалізація та фразеологізація словосполучення в складне слово)

 • Афіксація як продуктивний засіб словотворення в сучасній англійській мови. Афікси на напівафікси. Аломорфи.

 • Префіксація. Класифікація префіксів. Їх продуктивність та етимологія.

 • Суфіксація. Класифікація суфіксів. Їх продуктивність та етимологія. Валентність афіксів та основ. Слова-гібриди.

 • Скорочення (абревіація та усічення - афереза, синкопа, апокопа та комбіновані типи); телескопія; редуплікація; зворотнє слово будування; звуконаслідування; конверсія; субстантивація; фразові дієслова.

 1. Етимологія.

 • Поняття про першоелемент мови. Запозичення та їх класифікація за ступенем асиміляції в мові-реципієнті. Джерела запозичень (кельтські, скандинавські, класичні, норманські та ін.). Етимологічні дублети.

 • Інтернаціональна та псевдоінтернаціональна лексика.

 1. Англійська фразеологія.

 • Поняття про фразеологічні одиниці (ФО) мови.

 • Різні класифікації ФО. Категоріальні ознаки ФО.

 • ФО та словосполучення фразеологічного характеру.

 • Семантичні відношення в сфері ФО (полісемія, синонімія, дифузія,

омофразія).

 1. Семантика (Семасіолоія та ономасіологія).

 • Семантична будова слова. Розмежування понять "семантична структура слова" та "структура значення". Основні елементи семантичної структури слова. Основні семантичні структури - моносемія, полісемія, дифузія.

 • Основні типи та напрями семантичних змін слова (розширення або генералізація, звуження або спеціалізація, амеліорація та пейорація).

 1. Лексико-стилістичне розшарування елементів системи англійської мови.

 • Основні стилістичні рівні мови (нейтральна лексика, спеціальна та нестандартна лексика).

 • Нейтральна лексика (поняття норми та базових одиниць мови).

 • Спеціальна лексика (поетичні слова, архаїзми та історизми, термінологія, авторські утворення).

 • Нестандартна лексика (професіоналізми, сленг, діалектна лексика, жаргонізми, вульгаризми).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка