Державний вищий навчальний закладСторінка6/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Додаткова література


85.Абдраимов Б. Ж. Еще раз о земельном процессе… / Б. Ж. Абдраимов // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 57–64.

86.Абрамович К. О крестьянских сервитутах / К. Абрамович. – СПб. : Типография М. Меркушева, 1895. – 233 с.

87.Адиханов Ф. Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли / Ф. Х. Адиханов // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 32–39.

88.Адиханов Ф. Х. Теоретические проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения / Ф. Х. Адиханов. – Томск : Издательство Томского университета, 1989. – 272 с.

89.Аксененок Г. А. Право государственной собственности на землю в СССР / Г. А. Аксененок. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 307 с.

90.Аксененок Г. А. Рациональное использование сельскохозяйственных земель и охрана почв / Г. А. Аксененок // Советское государство и право. – 1980. – № 6. – С. 43–50.

91.Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / [А. С. Даниленко, Ю. Д. Білик, М. Ю. Гарбуз та ін.] ; за ред. Ю. Д. Білика. – К. : Урожай, 2004. – 96 с.

92.Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация / С. Алексеева // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30–33.

93.Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні : навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. – К. : Істина, 1999. – 320 с.

94.Андрейцев В. І. Суверенній Україні – нову “Земельну Конституцію” (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) / В. І. Андрейцев // Право України. – 1999. – № 9. – С. 58–65.

95.Анисимов А. П. Зонирование территорий городских и сельских поселений: виды и правовое значение / А. П. Анисимов // Право и экономика. – 2004. – № 6. – С. 58–64.

96.Бакай О. А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову / О. А. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 105–106.

97.Бакай О. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах / О. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 37–40.

98.Балезин В. П. Правовой режим земель городской застройки / В. П. Балезин. – М. : Госюриздат, 1968. – 194 с.

99.Балезин В. П. Правовой режим земель населенных пунктов / отв. ред. Н. И. Краснов. – М. : Юрид. лит., 1980. – 96 с.

100.Балезин В. П. Правовой режим земель сельских населённых пунктов / В. П. Балезин. – М. : Изд-во Московского госуд. ун-та, 1972. – 224 с.

101.Балюк Г. І. До створення правового механізму охорони і використання радіоактивно забруднених територій і земель / Г. І. Балюк // Сучасні проблеми охорони земель : матеріали Міжнародної конференції. – Вінниця, 1995. – С. 641–642.

102.Балюк Г. І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України / Г. І. Балюк // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 3–5.

103.Балюк Г. І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України / Г. І. Балюк // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 157–160.

104.Балюк Г. І. Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора / Г. І. Балюк, О. В. Єлісєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 61. – С. 75–79.

105.Балюк Г. І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) / Г. І. Балюк // Земельне право. – 2007. – № 1. – С. 12–18.

106.Балюк Г. І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства / Г. І. Балюк // Земельне право. – 2006. – № 6. – С. 49–56.

107.Баронова Т. В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру / Т. В. Баронова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 62. – С. 132–135.

108.Бахуринська М. М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України / М. М. Бахуринська // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 15–18.

109.Бахуринська М. М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України / М. М. Бахуринська // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 187–190.

110.Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні / М. Бахуринська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2006. – Випуск 71. – С. 102–105.

111.Бахуринська М. М. Концесія як перспективна правова форма землекористування / М. М. Бахуринська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 31. – С. 380–388.

112.Бевз О. В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки / О. В. Бевз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 58. – С. 107–109.

113.Бевз О. В. Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки / О. В. Бевз // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (м. Івано-Франківськ, 19–20 жовтня 2007 року). – Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 210–214.

114.Безбах В. В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки (Проблемы регламентации и преобразований) / В. В. Безбах ; Гос. ком. СССР по нар. образованию. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 144 с.

115.Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин / А. Бейкун // Право України. – 2000. – № 3. – С. 45–48.

116.Бердников Є. Трансформація інституту постійного землекористування у зв’язку з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердников, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60–66.

117.Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15–18.

118.Берлач А. І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України / А. І. Берлач // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 4. – С. 21–23.

119.Білан Н. М. Актуальність теоретичної розробки поняття “правовий режим земель” / М. М. Білан // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції / відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 109–114.

120.Билимович А. Землеустроительные задачи и землеустроительное законодательство / А. Билимович. – К. : Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 198 с.

121.Быстров Г. Е. Земельная реформа в России: правовая теория и практика / Г. Е. Быстров // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 46–58.

122.Быстров Г. Е. Собственность юридических лиц на земли сельскохозяйственного назначения и правовое обезземеливание крестьянства / Г. Е. Быстров // Экологическое право. – 2003. – № 1. – С. 14–19.

123.Быстров С. В. Отвод и изъятие земельных участков (в городах и поселках городского типа) / Г. Е. Быстров. – М. : Издательство литературы по строительству, 1966. – 148 с.

124.Бычкова Ц. В. Эффективность сельскохозяйственного производства и вопросы земельной собственности / Ц. В. Бычкова // Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики : материалы Межгосударственной научно-практической конференции (Кацивели, 27–31 октября 1993 г.). – К. : СОПС Украины, АН Украины, 1993. – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – С. 82–84.

125.Бычкова Ц. В. Правовая охрана земель / Ц. В. Бычкова, П. Ф. Кулинич. – К. : Знание, 1984. – 17 с.

126.Бондар Л. О. Правове регулювання справляння земельного податку за намиті або насипані (штучно утворені) земельні ділянки / Л. О. Бондар // Земельне право. – 2007. – № 1. – С. 47–51.

127.Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми / О. Бондар // Право України. – 2000. – № 6. – С. 53–55.

128.Бородіна О. М. Законодавчо-інституціональне регулювання земельних відносин: досвід країн ЄС та уроки для України / О. М. Бородіна // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 39–42.

129.Бочков И. В. Право пользования землями промышленного, транспортного и другого несельскохозяйственного специального назначения / И. В. Бочков. – М. : Россельхозиздат, 1964. – 17 с.

130.Будзілович І. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1994. – № 10. – С. 63–67.

131.Будзілович І. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства (до 75-річчя прийняття Кодексу) / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1998. – № 2. – С. 93–97.

132.Будзілович І. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1998. – № 7. – С. 24–29.

133.Бусуйок Д. В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами / Д. В. Бусуйок // Стан та перспективи розвитку аграрного права : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. З. Янчука (Київ, 26–27 травня 2005 р.) / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К. : Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – С. 133–136.

134.Бусуйок Д. В. Обмеження прав на землю за законодавством України : монографія / Д. В. Бусуйок. – К. : ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 144 с.

135.Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять “емфітевзис” та “суперфіцій” у Земельне право: сучасний стан та перспективи розвитку / Д. Бусуйок // Право України. – 2006. – № 8. – С. 102–104.

136.Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю / Д. Бусуйок // Право України. – 2004. – № 9. – С. 97–100.

137.Велігодський Д. Правове регулювання земельних відносин у Криму в 1920 р. / Д. Велігодський // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип. 40. – С. 141–148. – Серія юридична.

138.Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 88–93.

139.Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Юридичний вісник України. – 2002. – 31 серпня – 6 вересня. – С. 88–93.

140.Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / О. А. Вівчаренко. – Івано-Франківськ : ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

141.Владимирский-Буданов М. Сельское землевладение в Западной Руси до половины ХVI в. / М. Владимирский-Буданов. – К., 1891. – 416 с.

142.Владимирский-Буданов М. Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной России XVI в. / М. Владимирский-Буданов. – К., 1911. – 24 с.

143.Вовк О. К вопросу о субъектах, осуществляющих право граждан на землю / О. Вовк // Хозяйственное право. – 1997. – № 2. – С. 22–25.

144.Вовк О. О гарантиях прав собственников земельных участков и землепользователей / О. Вовк // Бизнес-Информ. – 1997. – № 15. – С. 33–35.

145.Вовк О. Право громадян на землю в сільській місцевості (проблемні питання) / О. Вовк // Право України. – 1997. – № 6. – С. 46–48.

146.Волынцева А. В. Признание ранее возникших прав как принцип государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: проблемы применения / А. В. Волынцева // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 3. – С. 43–46.

147.Волков Г. А. Правовые проблемы разграничения земель на категории в свете реформы местного самоуправления / Г. А. Волков // Экологическое право. – 2006. – № 3. – С. 16–18.

148.Волков Г. А. Правовые проблемы разграничения земель на категории по целевому назначению / Г. А. Волков // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 29–32.

149.Волков Г. А. Приобретение права собственности на землю по давности владения / Г. А. Волков // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 64–68.

150.Волков Г. А. Проблемы государственной регистрации прав на землю / Г. А. Волков // Экологическое право России на рубеже ХХI века : сборник научных статей / под ред. А. К. Голиченкова. – М. : Зерцало, 2000. – С. 182–200.

151.Волков Г. А. Проблемы совершенствования правового регулирования публичных сервитутов для обеспечения строительства и функционирования линейных сооружений / Г. А. Волков, А. К. Голиченков, Д. В. Хаустов // Экологическое право. – 2006. – № 2. – С. 16–25.

152.Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920 р. / О. Волошко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 127–131.

153.Гавриш Н. Ґрунти як об’єкт правової охорони / Н. Гавриш // Вісник Львівського університету. – 2000. – Вип. 35. – С. 346–349. – Серія юридична.

154.Гавриш Н. С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів / Н. С. Гавриш // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – Вип. 9. – С. 249–252.

155.Гальчинська Н. Ю. Правове регулювання земельних відносин у господарській діяльності промислових підприємств в Україні / Н. Ю. Гальчинська // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 254–257.

156.Галятин М. Ю. США: правовое регулирование использования земель / М. Ю. Галятин. – М., 1991. – 251 с.

157.Гамбург Л. Магістратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII–XVIII століть / Л. Гамбург // Право України. – 2000. – № 4. – С. 110–114; 132.

158.Гамбург Л. Формування кадрового складу та визначення спеціалізації статутних судів на Лівобережній Україні в судовій реформі 1760–1763 рр. / Л. Гамбург // Право України. – 2004. – № 6. – С. 106–109.

159.Гапотченко Т. Правові форми забезпечення раціонального використання й охорони земель транспорту / Т. Гапотченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 60–63.

160.Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю / О. Гафурова // Право України. – 2003. – № 1. – С. 68–72.

161.Герман И. Е. Кадастр, межевание и ипотека во Франции (к отчету о заграничной поездке № 2) / И. Е. Герман. – М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – 87 с.

162.Герман И. Е. Крестьянское землеустройство : курс / И. Е. Герман. – Москва : Типолитография В. Рихтера, 1909. – 208 с.

163.Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України : навч. посібник / А. П. Гетьман. – Харків : Основа, 1998. – 208 с.

164.Глотова Е. В. К вопросу о правовом обеспечении аренды земли в Украине / Е. В. Глотова // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – Вип. 9. – С. 299–303.

165.Головач І. Право власності на землю: європейський та американський досвід / І. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 5. – С. 28–29.

166.Горбатович С. М. Про досвід Польщі щодо ефективного управління земельними ресурсами та можливості його впровадження в Україні / С. М. Горбатович // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 3. – С. 87–89.

167.Греков Л. Д. До питання розмежування земель державної і комунальної власності / Л. Д. Греков, А. Д. Юрченко // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 101–103.

168.Греков Л. Економічне стимулювання раціонального використання земель / Л. Греков, А. Юрченко, А. Мірошниченко // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 1. – С. 34–38.

169.Греков Л. Д. Проблеми постреформенного вдосконалення державної політики щодо земельних відносин і землекористування в аграрній сфері / Л. Д. Греков, А. М. Мірошниченко, А. Д. Юрченко // Земельне право. – 2008. – № 2. – С. 28–41.

170.Гринько С. В. Загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації право на землю / С. В. Гринько // Вісник Київськго національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 54. – С. 123–125.

171.Гринько С. В. Правові аспекти реєстрації прав на землю : монографія / С. В. Гринько. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 172 с.

172.Гринько С. В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять / С. В. Гринько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 43. – С. 33–36.

173.Грищук Н. В. Іспанський реєстр власності: чим може скористатися український законодавець? / Н. В. Грищук // Землевпорядний вісник. – 2002. – № 4. – С. 41–45.

174.Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні / Н. Грищук // Право України. – 2006. – № 1. – С. 145–149.

175.Гряда Э. А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской Федерации / Э. А. Гряда // Экологическое право. – 2006. – № 5. – С. 14–15.

176.Гудзенко М. С. Подсобное хозяйство граждан / М. С. Гудзенко, М. В. Шульга. – М. : Юрид. лит., 1983. – 128 с.

177.Гуз І. Проблеми оподаткування земельним податком / І. Гуз // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 52–62.

178.Гуменюк В. І. Практика вирішення справ, пов’язаних із застосуванням Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки” / В. І. Гуменюк // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 6. – С. 19–29.

179.Гуревський В. К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод / В. К. Гуревський // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 5–14.

180.Гуревський В. К. Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок / В. К. Гуревський // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 56–58.

181.Гуревський В. К. Право власника на забудову земельної ділянки / В. К. Гуревський // Земельне право. – 2007. – № 1. – С. 19–24.

182.Гуревський В. К. Правове регулювання обігу земельних ділянок / В. К. Гуревський // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 98–102.

183.Гусаков В. Довідник. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів (зонінг) / В. Гусаков, У. Валетта, В. Нудельман та ін. – К., 1996. – 86 с.

184.Даниленко А. С. Методичні роз’яснення щодо заповнення форми договору оренди землі / А. С. Даниленко, М. Ю. Гарбуз, В. В. Жмуцький та ін. // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 2. – С. 42–58.

185.Дегтярев И. Б. Земельное право и учет земель / И. Б. Дегтярев, Л. И. Осипов. – М. : Колос, 1970. – 271 с.

186.Демиденко О. В. Необхідність законодавчого забезпечення захисту ґрунтів при проведенні земельної реформи / О. В. Демиденко // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 3. – С. 17–18.

187.Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві (правові питання) / [Ю. С. Шемшученко, В. Л. Мунтян, М. І. Малишко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук Ю. С. Шемшученка. – К. : Урожай, 1981. – 168 с.

188.Евтихиев И. И. Управление в области планировки и застройки городов / И. И. Евтихиев. – М. : Госюриздат, 1958. – 28 с.

189.Єлісєєва О. В. Правове регулювання добровільної відмови від права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі / О. В. Єлісєєва // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 184 –187.

190.Єлісєєва О. В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб / О. В. Єлісєєва // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28–29 квітня 2004 р.) : збірник наукових праць : у 2 ч. / редкол. : С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К. : Національна академія управління, 2004. – Ч. 2. – С. 423–429.

191.Єлькін С. В. Застосування ландшафтного підходу до регулювання земельних відносин в умовах адаптації правової системи України до ACQUIS COMMUNAUTAIRE / С. В. Єлькін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2008. – Т. 21(60). – № 2. – С. 262–273. – Серия “Юридические науки”.

192.Єлькін С. В. Юридична природа ландшафту в контексті співвідношення дефініцій “земля”, “землі”, “земельна ділянка” / С. В. Єлькін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2010. – Т. 23(62). – № 1. – С. 231–238. – Серия “Юридические науки”.

193.Ерофеев Б. В. Правовой режим земель городов / Б. В. Ерофеев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 199 с.

194.Жариков Ю. Г. Закон на страже землепользования. Предупреждение земельных правонарушений / Ю. Г. Жариков. – М. : Юрид. лит., 1985. – 198 с.

195.Завгородняя В. Н. Право собственности на землю иностранных лиц и вопросы национальной безопасности / В. Н. Завгородняя, Е. А. Самойленко // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – С. 235–238.

196.Заєць О. Деякі особливості правового статусу суб’єктів правовідносин у сфері земельної реформи / О. Заєць // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 9. – С. 32 –35.

197.Заєць О. І. Земельна реформа як предмет правового регулювання / О. І. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 35–40.

198.Заєць О. І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : монографія / О. І. Заєць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 185 с.

199.Заєць О. І. Правові засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин / О. І. Заєць // Актуальні проблеми муніципального управління : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2006 р.) / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 101–103.

200.Заєць О. І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі / О. І. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 59. – С. 148–151.

201.Заєць О. І. Правосуб’єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення / О. І. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 54. – С. 111–114.

202.Зак А. Крестьянский поземельный банк (1883–1910) / А. Зак. – М., 1911. – 580 с.

203.Заставська Л. П. Право власності на землю в сучасний період / Л. П. Заставська // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94–96.

204.Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : науково-навчальний посібник / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

205.Ибрагимов К. Х. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны / К. Х. Ибрагимов, А. К. Ибрагимов // Право и политика. – 2004. – № 4. – С. 82–85.

206.Іванова Є. О. Правові засади використання земель житлової і громадської забудови органами місцевого самоврядування / Є. О. Іванова // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28–29 квітня 2004 р.) : збірник наукових праць : у 2 ч. / редкол. : С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К. : Національна академія управління, 2004. – Ч. 2. – С. 417–423.

207.Іванова Є. О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах / Є. О. Іванова // Земельне право. – 2006. – № 4. – С. 18 –27.

208.Иванова Т. Г. Правовое регулирование межевания / Т. Г. Иванова // Экологическое право. – 2003. – № 2. – С. 16–24.

209.Иконицкая И. А. Новое законодательство о земле / И. А. Иконицкая. – М. : Знание, 1992. – 64 с.

210.Иконицкая И. А. Разрешение земельных споров / И. А. Иконицкая. – М. : Юрид. лит., 1973. – 104 с.

211.Ильин А. В. К вопросу о залоге земель сельскохозяйственного назначения / А. В. Ильин // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 38–45.

212.Ільїна Н. Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України / Н. Л. Ільїна // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 31. – С. 362–367.

213.Ільїна Н. Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки / Н. Л. Ільїна // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 163–165.

214.Ільків Н. В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів / Н. В. Ільків, О. В. Ільницький // Земельне право. – 2006. – № 8. – С. 10–17.

215.Ільків Н. В. Право на забудову земельної ділянки як баланс приватних та публічних інтересів / Н. В. Ільків // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 224–230.

216.Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення : історико-правові аспекти / Н. Ільницька // Вісник Львівського університету. – 2001. – Вип. 36. – С. 419–422. – Серія юридична.

217.Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа / Н. Ільницька // Право України. – 2000. – № 8. – С. 60–64.

218.Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / Н. Ільницька // Вісник Львівського університету. – 2000. – Вип. 35. – С. 350–355. – Серія юридична.

219.Ільницький О. В. Поєднання приватних та публічних інтересів при вирішенні земельних спорів з використанням адміністративної позасудової форми / О. В. Ільницький // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 185–191.

220.Індиченко П. Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861–1917) / П. Д. Індиченко. – К. : Вид-во Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, 1959. – 100 с.

221.Казанцев Н. Д. Правовая охрана природы в СССР / Н. Д. Казанцев. – М. : Знание, 1967. – 64 с.

222.Каракаш І. І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок / І. І. Каракаш // Земельне право. – 2007. – № 3. – С. 52–58.

223.Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України / І. Каракаш // Право України. – 2001. – № 3. – С. 83–85.

224.Кармазин Р. Законодавчі перспективи землеустрою як механізму ефективного використання земель / Р. Кармазин // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 29–31.

225.Кассо Л. Здания на чужой земле / Л. Кассо. – М. : Изд. книжного магазина И. К. Голубева под фирмою “Правоведение”, 1905. – 48 с.

226.Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України / О. Клименко // Право України. – 2004. – № 9. – С. 71–76.

227.Клюкин Б. Д. Правовые проблемы земельной реформы в СССР / Б. Д. Клюкин // Материалы международного семинара “Земельная реформа и проблемы земельного законодательства” (Москва, 10–14 июня 1991 г.). – М. : Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 61–70.

228.Клюкин Б. Д. США: правовое регулирование сельского хозяйства / Б. Д. Клюкин. – М. : Наука,1973. – 280 с.

229.Коваленко Т. О. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства: колізії законодавчого регулювання / Т. О. Коваленко // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 249–253.

230.Коваленко Т. О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття / Т. О. Коваленко // Актуальні питання приватизації та оцінки земель : збірник наукових праць / за ред. Б. А. Семенюка. – Суми : Мрія-1; 1999. – С. 48–54.

231.Коваленко Т. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Т. Коваленко // Право України. – 2006. – № 12. – С. 83–86.

232.Коваленко Т. О. Правові питання доступу до земельних ділянок / Т. О. Коваленко // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 71–76.

233.Коваленко Т. О. Право на землю і банкрутство: теоретичні та практичні проблеми / Т. О. Коваленко // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 15–24.

234.Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини / О. Ковалишин // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 3. – С. 23–25.

235.Ковальський Д. Поняття об’єкта земельно-процесуальних правовідносин / Д. Ковальський // Юридична Україна. – 2004. – № 10. – С. 50–53.

236.Ковальський Д. Проблемні питання порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб / Д. Ковальський // Юридична Україна. – 2003. – № 9. – С. 36–40.

237.Ковальчук Т. Г. Окремі питання правового регулювання інституційно-функціонального забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення / Т. Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 66. – С. 75–81.

238.Ковальчук Т. Г. Правове забезпечення запобігання надмірній концентрації земельних ділянок у власності громадян та юридичних осіб як гарантія ефективного використання та охорони земель в Україні / Т. Г. Ковальчук // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 68–71.

239.Ковальчук Т. Г. Правове забезпечення організаційно-технічних засобів охорони земель / Т. Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 59. – С. 164–167.

240.Ковальчук Т. Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості / Т. Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 55. – С. 165–168.

241.Ковальчук Т. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій / Т. Ковальчук // Право України. – 1999. – № 8. – С. 28–31.

242.Ковальчук Т. Г. Правові аспекти ґрунтозахисних гарантій охорони земель / Т. Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 58. – С. 112–116.

243.Ковальчук Т. Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель / Т. Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68–72.

244.Ковальчук Т. Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок / Т. Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 54. – С. 119–122.

245.Козырь О. М. Особенности правового режима земель поселений / О. М. Козырь // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 27–34.

246.Козырь О. М. Особенности регулирования сделок с землей земельным законодательством / О. М. Козырь // Экологическое право. – 2003. – № 4. – С. 7–16.

247.Козьмук П. Ф. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них / П. Ф. Козьмук, А. П. Козьмук. – Чернівці : Букрек, 2004. – 224 с.

248.Козьмук П. Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах в сучасних умовах / П. Ф. Козьмук // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 2. – С. 31–33.

249.Кокотов Б. В. Фермерская аренда в США / Б. В. Кокотов // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 95–101.

250.Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову / К. Колесніченко // Право України. – 2001. – № 4. – С. 36–39.

251.Колотинская Е. Н. Правовые основы земельного кадастра в России / Е. Н. Колотинская. – М. : Изд-во МГУ, 1968. – 270 с.

252.Колотинская Е. Н. Правовые основы советского земельного кадастра / Е. Н. Колотинская. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 102 с.

253.Кондратець Є. Б. Проблеми приватизації земель в контексті Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року / Є. Б. Кондратець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 52. – С. 38–42.

254.Копылов А. В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном российском гражданском праве / А. В. Копылов. – М. : Статут, 2000. – 255 с.

255.Корнеев А. Л. Некоторые вопросы изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд / А. Л. Корнеев // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 68–70.

256.Костяшкін І. О. До питання трансформації колективної власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін // Земельне право. – 2007. – № 3. – С. 20–26.

257.Костяшкін І. О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні / І. О. Костяшкін // Земельне право. – 2007. – № 8–9. – С. 33–39.

258.Коцюба О. П. Особисте землекористування громадян / О. П. Коцюба. – К. : Урожай, 1984. – 160 с.

259.Краснов Н. И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к рыночной экономике / Н. И. Краснов // Государство и право. – 1994. – № 7. – С. 53–60.

260.Краснов Н. И. Правовой режим земель специального назначения / Н. И. Краснов. – М. : Госюриздат, 1961. – 215 с.

261.Краснов Н. И. Процессуальные вопросы советского земельного права / Н. И. Краснов, И. А. Иконицкая. – М. : Наука, 1975. – 150 с.

262.Крассов О. И. Понятие и содержание правового режима земель / О. И. Крассов // Экологическое право. – 2003. – № 1. – С. 20–24.

263.Крассов О. И. Правовой режим земель государственного лесного фонда / О. И. Крассов. – М. : Наука, 1985. – 234 с.

264.Крассов О. И. Право частной собственности на землю в США / О. И. Крассов // Государство и право. – 1993. – № 2. – С. 97–105.

265.Крассов О. И. Право частной собственности на землю / О. И. Крассов. – М. : Юристь, 2000. – 379 с.

266.Кулинич П. Визначення цільового призначення земельних ділянок при видачі селянам державних актів на право власності на землю / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 4. – С. 9–16.

267.Кулинич П. Ф. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні / П. Ф. Кулинич // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 30–39.

268.Кулинич П. Ф. Державна реєстрація прав на нерухомість: принципи “єдиного вікна” та перспективи їх реалізації в Україні / П. Ф. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 3. – С. 15–19.

269.Кулинич П. Ф. Державні акти на землю в системі виникнення земельних прав: минуле, сьогодення, майбутнє / П. Ф. Кулинич // Земельне право. – 2006. – № 5. – С. 29–39.

270.Кулинич П. Ф. Закон про оренду землі: як він захищає селянина / П. Ф. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 3. – С. 31–38.

271.Кулинич П. Ф. Земельний кодекс України: п’ять років застосування / П. Ф. Кулинич // Земельне право. – 2006. – № 8. – С. 3–9.

272.Кулинич П. Новий Земельний кодекс України: яким йому бути? / П. Кулинич // Право України. – 2000. – № 10. – С. 50–54.

273.Кулинич П. Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект / П. Ф. Кулинич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 51–61.

274.Кулинич П. Право стати фермером: як його реалізувати / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 3. – С. 20–23.

275.Кулинич П. Правовий режим єдиних земельних масивів / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 3. – С. 24–30.

276.Кулинич П. Правовий режим земельних ділянок, наданих громадянам для садівництва / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. – № 5. – С. 21–25.

277.Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. – № 2. – С. 20–27.

278.Кулинич П. Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель в земельному праві України / П. Кулинич // Право України. – 2004. – № 8. – С. 45–49.

279.Кулинич П. Ф. Закон України “Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” : науково-практичний коментар / П. Ф. Кулинич. – К., 2004. – 38 с.

280.Кулинич П. Про правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок в Україні / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. – № 2. – С. 17–20.

281.Кулинич П. Ринок земель як об’єкт правового регулювання / П. Кулинич // Право України. – 2005. – № 11. – С. 39–44.

282.Кулинич П. Скільки ж коштує безплатна земля з точки зору закону і чиновника / П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. – № 5. – С. 9–14.

283.Кулинич П. Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України / П. Ф. Кулинич // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 25–33.

284.Кулинич П. Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення / П. Ф. Кулинич // Землевпорядний вісник. – 1999. – № 4. – С. 11–14.

285.Кулинич П. Ф. Правове регулювання та шляхи вдосконалення приватизації сільськогосподарських земель / П. Ф. Кулинич // Актуальні питання приватизації та оцінки земель : збірник наукових праць / за ред. Б. А. Семенюка. – Суми : Мрія-1; 1999. – С. 16–22.

286.Кулинич П. Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика, шляхи вдосконалення / П. Ф. Кулинич // Земельне право. – 2007. – № 6. – С. 45–51.

287.Кучер О. Особливості охорони земель у США / О. Кучер // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 1. – С. 53–58.

288.Лагоднюк О. А. Рекомендації щодо встановлення прибудинкових територій / О. А. Лагоднюк // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 57–60.

289.Лейба Л. В. Деякі питання судового захисту земельних прав / Л. В. Лейба // Земельне право. – 2006. – № 4. – С. 11–17.

290.Лейба Л. В. Земельні спори та порядок їх вирішення : монографія / Л. В. Лейба ; за ред. проф. М. В. Шульги. – Харків : Право, 2007. – 160 с.

291.Лейба Л. В. Проблеми гарантування земельних прав / Л. В. Лейба // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 19–21.

292.Лугина О. Захист прав землевласників у разі самовільного використання належних їм земельних ділянок / О. Лугина // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. – № 5. – С. 85–88.

293.Лугина О. В. Проблеми нормативного визначення терміна “самовільне зайняття земельних ділянок” / О. В. Лугина // Земельне право. – 2007. – № 3. – С. 59–65.

294.Луняченко А. В. Захист земельних прав шляхом визнання угоди недійсною / А. В. Луняченко // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 91–93.

295.Луняченко А. В. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / А. В. Луняченко // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 56–64.

296.Луняченко А. Правове становище громадян України як суб’єктів права власності на землю / А. Луняченко // Юридический вестник. – 2001. – № 1. – С. 114–117.

297.Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. – 2004. – № 1. – С. 73–77.

298.Марусенко Р. І. Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням / Р. І. Марусенко // Земельне право. – 2007. – № 1. – С. 37–46.

299.Меркулова О. Правовий режим несільськогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств / О. Меркулова, А. Мірошниченко // Земельне право. – 2007. – № 8–9. – С. 40–50.

300.Минаева А. А. Понятие “правовой режим земель” и его значение в земельном праве / А. А. Минаева // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 40–45.

301.Мисник Н. Н. Еще раз о соотношении гражданского и земельного законодательства при регулировании земельных отношений / Н. Н. Мисник // Государство и право. – 2006. – № 9. – С. 18–25.

302.Мірошниченко А. М. Вирішення та усунення колізій між нормами, вміщеними до актів земельного та господарського законодавства / А. М. Мірошниченко // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 230–234.

303.Мірошниченко А. М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків / А. М. Мірошниченко // Земельне право. – 2006. – № 7. – С. 45–55.

304.Мірошниченко А. М. Колізії прав на земельну ділянку та прав на розташовані на ній будівлі і споруди / А. М. Мірошниченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 4. – С. 83–89.

305.Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні / А. М. Мірошниченко. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ , 2010. – 270 с.

306.Мірошниченко А. М. Порівняльно-правовий аналіз поняття “експропріація” (на прикладі експропріації земельних ділянок) / А. М. Мірошниченко, П. В. Пушкар // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 3. – С. 54–63.

307.Мірошниченко А. М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення /А. М. Мірошниченко, А. Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2006. – № 12. – С. 59–75.

308.Москаленко А. Еволюція орендного землекористування: зарубіжний та вітчизняний досвід / А. Москаленко // Економіка України. – 2001. – № 9. – С. 89–97.

309.Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / за ред. В. В. Носіка. – К. : Кондор, 2004. – 252 с.

310.Нікітюк Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в Україні / Г. Нікітюк // Право України. – 1999. – № 6. – С. 58–60.

311.Носік В. Земельна ділянка як об’єкт права власності / В. Носік // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. – № 1. – С. 38–40.

312.Носік В. Земельні торги: поняття і юридичне значення / В. Носік // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. – № 2. – С. 37–39.

313.Носік В. Конституційно-правові засади формування ринку землі / В. Носік // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С. 13–15.

314.Носік В. Новели в законодавстві України з оцінки земель / В. Носік // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 3. – С. 39–44.

315.Носік В. Правовий режим земельної ділянки для особистого селянського господарства / В. Носік // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. – № 5. – С. 26–30.

316.Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи / В. Носік // Право України. – 2006. – № 11. – С. 94–98.

317.Носік В. Самочинне будівництво: поняття і юридичні наслідки / В. Носік // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 4. – С. 24–27.

318.Носік В. В. Виникнення прав на землю: теоретичні і практичні аспекти / В. В. Носік // Право України. – 2004. – № 9. – С. 81–85.

319.Носік В. В. Захист права власності на землю юридичних осіб в суді / В. В. Носік // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. – № 2. – С. 174–181.

320.Носік В. В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу / В. В. Носік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – Випуск 50. – С. 87–89. – Серія “Юридичні науки”.

321.Носік В. В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов’язок? / В. В. Носік // Право України. – 2004. – № 5. – С. 127–131.

322.Носік В. В. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн / В. В. Носік, А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко // Земельне право. – 2006. – № 4. – С. 55–89.

323.Носік В. В. Правові аспекти іпотеки землі України / В. В. Носік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 10. – С. 56–65.

324.Носік В. В. Правові питання державної землевпорядної експертизи / В. В. Носік // Право України. – 2003. – № 1. – С. 63–67.

325.Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: монографія / В. В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

326.Носік В. В. Правові питання ринкового обігу земельних ділянок / В. В. Носік // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 51–56.

327.Носік В. В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика / В. В. Носік // Земельне право. – 2006. – № 5. – С. 47–58.

328.Носік В. В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської орієнтації / В. В. Носік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 56. – С. 18–21.

329.Носік В. В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. Носік, Т. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – С. 48–53.

330.Носік В. В. Юрисдикція судових органів у здійсненні прав власника на землю від імені Українського народу / В. В. Носік // Судово-правова реформа в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Крайового суду Буковини (Чернівці, 26–28 травня 2004 року). – Чернівці, 2004. – С. 269–277.

331.Оверковська Т. Юридична природа понять “забруднення” та “псування” земель / Т. Оверковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2006. – Випуск 71. – С. 105–109.

332.Оренда землі в Україні (правовий і економічний аспекти) / [І. С. Будзілович, Д. С. Добряк, П. П. Маракулін та ін.]. – К. : Інститут землеустрою УААН, 1994. – 235 с.

333.Основы теории градостроительства / [З. Н. Яргина, Я. В. Косицкий, В. В. Владимиров и др.] ; под ред. З. Н. Яриной. – М., 1986. – 326 с.

334.Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVII столітті / Я. Падох. – Львів : Українознавча бібліотека НТШ, 1994. – 198 с.

335.Пащенко О. М. Особливості правового режиму земель оборони / О. М. Пащенко // Земельне право. – 2007. – № 1 . – С. 32–36.

336.Пейчев К. Правове регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки / К. Пейчев // Право України. – 2003. – № 8. – С. 58–60.

337.Пейчев К. Правові проблеми визначення поняття відчуження земельних ділянок / К. Пейчев // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 47–51.

338.Планування територій на місцевому рівні: Громада, Влада і Бізнес / за ред. М. С. Федорченка, О. В. Янова. – К. : ГО ІРЦ “Реформування земельних відносин в Україні”, 2008. – 320 с.

339.Погрібний С. О. Право земельного сервітуту за українським земельним законодавством / С. О. Погрібний // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 34–41.

340.Право землепользования в СССР и его виды / ред. : Г. А. Аксененок, Н. И. Краснов. – М. : Юрид. лит., 1964. – 548 с.

341.Правовое зонирование города. Введение в проблемы градорегулирования в рыночных условиях / под ред. Э. К. Трутнева. – М. : Фонд “Институт экономики города”, 2002. – 106 с.

342.Раджиньери М. П. Предоставление земель в частную собственность в ходе земельной реформы (Итальянский опыт) / М. П. Раджиньери // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 136–140.

343.Радченко К. Г. Тенденції розвитку законодавства України у сфері землеустрою / К. Г. Радченко // Землевпорядний вісник. – 2003. – № 4. – С. 45–52.

344.Регулювання земельних відносин у місті / Ю. Дехтяренко, О. Драпіковський, І. Іванова. – К. : Основи, 1997. – 139 с.

345.Ріпенко А. І. Юридичне визначення території населеного пункту / А. І. Ріпенко // Митна справа. – 2009. – № 1. – С. 87–89.

346.Ромадин М. С. Некоторые проблемы принудительного прекращения прав на землю в Российской Федерации / М. С. Ромадин // Государство и право. – 2003. – № 11. – С. 90–96.

347.Самойленко Є. А. Зонування в межах населених пунктів за земельним та містобудівним законодавством України: питання формування єдиного понятійного апарату / Є. А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1. – С. 124–127.

348.Самойленко Є. А. Перспективи функціонування державного земельного (іпотечного) банку України: правовий аспект / Є. А. Самойленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 листопада 2009 р.) : у 2 т. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – Т. 2. – С. 61–62.

349.Самойленко Є. А. Поняття та сутність зонування земель: проблеми поєднання підходів містобудівної та юридичної науки / Є. А. Самойленко // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 6. – С. 27–30.

350.Самойленко Є. А. Юридична конструкція зонування земель в системі земельного та містобудівного законодавства / Є. А. Самойленко // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1. – С. 86–89.

351.Сахаров П. Д. Землеустроительный процесс в СССР / П. Д. Сахаров. – М. : Юрид. лит., 1968. – 160 с.

352.Семчик В. Комплексне дослідження процесів становлення відносин власності в українських землях / В. Семчик, П. Кулинич // Право України. – 2003. – № 1. – С. 154–155.

353.Семчик В. І. Організаційно-правові проблеми становлення і розвитку іпотеки в АПК / В. І. Семчик // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 10–17.

354.Семчик В. І. Соціально-правові гарантії земельної власності і землекористування / В. І. Семчик // Землевпорядний вісник. – 1997. – № 1. – С. 23–25.

355.Сидор В. Д. Державна реєстрація застави земельної ділянки / В. Д. Сидор // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 33. – С. 417–421.

356.Сидор В. Д. Розгляд судами земельних спорів / В. Д. Сидор // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 24–26.

357.Силенок О.І. Деякі аспекти розвитку законодавства про земельну реформу / О. І. Силенок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 1998. – Випуск 35. – С. 58–64.

358.Сыродоев Н. А. О соотношении земельного и гражданского законодательства / Н. А. Сыродоев // Государство и право. – 2001. – № 4. – С. 28–35.

359.Снідевич О. Землевпорядні позови у цивільному процесі України / О. Снідевич // Право України. – 2006. – № 6. – С. 69–72.

360.Снідевич О. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин / О. Снідевич // Право України. – 2006. – № 2. – С. 98–101.

361.Снідевич О. С. Предметна компетенція суду у справах, пов’язаних із земельними правовідносинами / О. С. Снідевич // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Видавничий дім “Юридична книга”, 1999. – Випуск 4. – С. 245–254.

362.Станкевич Н. Г. Вещные права на землю граждан в гражданском и земельном законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь / Н. Г. Станкевич // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 88–95.

363.Станкевич Н. Г. Публичные и частноправовые начала в преподавании курса “Земельное право” / Н. Г. Станкевич // Экологическое право. – 2004. – № 6. – С. 54–56.

364.Старостенко Д. М. Онтологічний аспект звичаєвого регулювання земельно-межових відносин / Д. М. Старостенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 59. – С. 161–164.

365.Стасюк Р. Відповідальність за земельні правопорушення / Р. Стасюк // Юридична Україна. – 2003. – № 4. – С. 61–64.

366.Сторожук В. Селянські ліси: сучасні проблеми в дзеркалі реформи земельних відносин [Електронний ресурс] / В. Сторожук, М. Попков. – Режим доступу : http://www.fmsc.com.ua/fmsc_articles/ prochee/selyanski_lisi.html. – Заголовок з екрана.

367.Суров А. Ф. Правовые проблемы регулирования охраны и использования земель обороны и безопасности / А. Ф. Суров, А. С. Шестерюк // Экологическое право. – 2006. – № 5. – С. 10–14.

368.Суханов Е. А. Вещные права в новом Земельном кодексе России / Е. А. Суханов // Экологическое право. – 2003. – № 1. – С. 50–53.

369.Суховірський Б. І. Використання знімків високої роздільної здатності для обліку та оцінки земельних ресурсів районного рівня / Б. І. Суховірський, С. В. Крисенко, Г. О. Городиський // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 3. – С. 24–27.

370.Титова Н. До концепції основного земельного закону України / Н. Титова // Право України. – 2000. – № 4. – С. 68–73.

371.Титова Н. Землі як об’єкт правового регулювання / Н. Титова // Право України. – 1998. – № 4. – С. 10–15.

372.Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти / Н. Титова // Право України. – 2002. – № 4. – С. 70–76.

373.Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми / Н. Титова // Право України. – 2004. – № 3. – С. 71–78.

374.Третяк А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навчальний посібник / А. М. Третяк. – К. : Аграрна наука, 2002. – 280 с.

375.Тригуб Є. О. Історія виникнення іпотеки та її законодавче закріплення в українському законодавстві / Є. О. Тригуб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 31. – С. 279–286.

376.Федорченко М. С. Набувальна давність у земельному праві України : науково-практичний коментар / М. С. Федорченко. – К. : ГО ІРЦ “Реформування земельних відносин в Україні”, 2007. – 64 с.

377.Фролов М. О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства / М. О. Фролов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 3. – С. 73–79.

378.Хапіцька З. С. Охорона земель у системі управління земельними ресурсами / З. С. Хапіцька // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 3. – С. 11–12.

379.Харьков В. Правовое регулирование земельных сервитутов в гражданском и земельном законодательстве / В. Харьков // Хозяйство и право. – 2000. – № 9. – С. 29–35.

380.Цемко В. П. Право сільськогосподарського використання землі в Українській РСР / В. П. Цемко. – К. : Наукова думка, 1975. – 280 с.

381.Чашкова С. Ю. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности на землю / С. Ю. Чашкова // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 2. – С. 52–57.

382.Черемшинський М. Еволюція кадастрових систем та питання кадастрової реформи в Україні / М. Черемшинський // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. – № 2. – С. 40–44.

383.Черемшинський М. Кадастр та нові технології отримання просторової інформації / М. Черемшинський // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 3. – С. 51–59.

384.Черемшинський М. Системи кадастру та реєстрації: можливі альтернативи? / М. Черемшинський // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. – № 1. – С. 47–51.

385.Чічеріна М. О. Прибережні захисні смуги річок як зони обмеженої господарської діяльності / М. О. Чічеріна // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 245–248.

386.Шмигова О. Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування / О. Шмигова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Випуск 74–76. – С. 95–101.

387.Штукатурова А. І. Правова природа зонування земель населених пунктів / А. І. Штукатурова // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 248–250.

388.Шульга А. М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок / А. М. Шульга // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 65–70.

389.Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Харьков : Фирма “Консум”, 1998. – 224 с.

390.Шульга М. В. Питання приватизації земельних ділянок громадянами / М. В. Шульга // Земельне право. – 2007. – № 4–5. – С. 47–56.

391.Шульга М. В. Сучасні проблеми регулювання земельних відносин / М. В. Шульга // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : у 2 ч. / [Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, О. С. Новоторов та ін.] ; відпов. ред. Б. М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 65–67.

392.Юрченко А. Д. До питання переоформлення правовстановлюючих документів на землю у випадках укладення цивільно-правових угод (полемічні погляди) / А. Д. Юрченко // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 1. – С. 71–72.

393.Юрченко А. Д. Досвід регулювання земельних відносин у провінції Саскачеван Канади / А. Д. Юрченко // Землевпорядний вісник. – 2002. – № 1. – С. 25–28.

394.Юрченко А. Д. Зарубіжний досвід правового регулювання встановлення меж адміністративно-територіальних утворень / А. Д. Юрченко, А. М. Мірошниченко // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 40–48.

395.Юрченко А. Д. Організаційно-правові засади визначення обсягів прав на землю територіальних громад / А. Д. Юрченко, А. М. Мірошниченко // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 3. – С. 7–14.

396.Юрченко А. Д. Щодо окремих питань вдосконалення земельного законодавства України / А. Д. Юрченко, А. М. Мірошниченко // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 4. – С. 69–75.

397.Яницький В. Земельна правоздатність громадян / В. Яницький // Право України. – 2006. – № 11. – С. 98–101.

398.Яницький В. П. Правові наслідки порушення порядку набуття права приватної власності на землю / В. П. Яницький // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – Випуск 33. – С. 411–417.

399.Ясинская Г. Ф. Право землепользования рабочих и служащих, проживающих в сельской местности / Г. Ф. Ясинская. – М., 1973. – 111 с.


Навчальне видання

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Методичні вказівки
щодо проведення семінарських (практичних)
та індивідуальних занять

Укладач


Самойленко Євген Анатолійович
Редагування Г. М. Нужненко

Технічне редагування І. О. Кругляк

Комп’ютерна верстка Н. А. Височанська

Підписано до друку 16.04.2013. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.


Обл.-вид. арк. 3,61. Умов. друк. арк. 4,38. Зам. № 1231

Видавець і виготовлювач

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 61-93-37Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 3160 від 10.04.2008

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка