Державний вищий навчальний закладСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Орієнтовний перелік індивідуальних контрольних завдань


  1. Правовий режим сільськогосподарських угідь.

38.Сутність та співвідношення понять “землі житлової та громадської забудовиˮ та “землі населених пунктівˮ.

39.Зонування земель в межах населених пунктів.

40.Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

41.Правовий режим земель рекреаційного призначення.

42.Правовий режим прибережних захисних смуг.

43.Особливості правового режиму земель енергетики.

44.Правовий режим земель оборони.

45.Правовий режим земель промисловості.

46.Правовий режим земель транспорту.чення та права емфітевзису.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ


Індивідуально-консультативні заняття – це вид навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, у тому числі практичних, а також тих, що винесені на поточний або підсумковий контроль.

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх знань із дисципліни та розвитку індивідуальних творчих здібностей і логічного мислення. За необхідності індивідуальні заняття можуть проводитися одночасно з декількома студентами.

До індивідуальних завдань відносять написання рефератів, аналіз та вирішення практичних завдань, підготовку до участі в наукових конференціях, олімпіадах тощо. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Консультація – це форма навчального заняття, при якій студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

На консультаціях проводиться робота щодо підвищення теоретичного рівня знань студентів, які мають можливість отримати детальне пояснення незрозрозумілого для них навчального матеріалу, способів розв’язування задач.

З приводу виконання індивідуальних завдань консультації студентів проводяться:

при виборі теми реферату та в процесі роботи над ним;

у процесі підготовки доповідей для участі в наукових конференціях;

з метою правильного бібліографічного оформлення списку використаної літератури;

для інших цілей.

На консультаціях викладач може проводити ліквідацію заборгованостей за темами дисципліни у студентів.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література


  1. Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР / Г. А. Аксененок. – М. : Госюриздат, 1958. – 424 с.

47.Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / В. І. Андрейцев. – К. : Знання, 2005. – 445 с.

48.Бороданов Н. М. Основы земельного права / Н. М. Бороданов. – М. : Юрид. лит., 1970. – 72 с.

49.Вовк Ю. А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общая часть / Ю. А. Вовк. – Харків : Вища школа, 1986. – 169 с.

50.Григорьев В. К. Советское земельное право / В. К. Григорьев. – М., Юрид. лит. – 1957. – 251 с.

51.Екологічне право: Особлива частина : підруч. для студ. юрид. вузів і фак. Повний акад. курс / за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К. : Істина, 2001. – 544 с.

52.Экологическое право Украины : учебное пособие. – Харьков : Одиссей, 2007 – 464 с.

53.Евтихиев И. И. Земельное право / И. И. Евтихиев. – М. ; Петроград : Государственное издательство, 1923. – 185 с.

54.Ерофеев Б. В. Земельное право : учебник для вузов / под ред. акад. Г. В. Чубукова. – М. : Новый юрист, 1998. – 544 с.

55.Ерофеев Б. В. Основы земельного права (теоретические вопросы) / Б. В. Ерофеев. – М. : Юрид. лит., 1971. – 328 с.

56.Земельне право : підручник / за ред. В. І. Семчика, П. Ф. Кулинича. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2001. – 424 с.

57.Земельное право : учебник для студ. юрид. вузов и фак. / Институт государства и права АН СССР / [Г. А. Аксененок, Г. С. Башмаков, В. А. Кикоть, М. И. Козырь, О. С. Колбасов] ; Г. А. Аксененок (ред.). – М. : Юридическая литература, 1969. – 471 с.

58.Земельне право : підручник / [М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Н. О. Багай, Г. В. Анісімова, А. П. Гетьман та ін.] ; за ред М. В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

59.Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / упорядник А. М. Мірошниченко. Науковий редактор В. В. Носік. – К. : Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720 с.

60.Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. В. І. Семчика. – [3-тє вид., перероб. і доп.] – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. – 896 с.

61.Земельное законодательство зарубежных стран / ред. : Г. А. Аксененок, Н. И. Краснов, Л. П. Фомина. – М. : Наука, 1982. – 408 с.

62.Земельное право / ред. Г. А. Аксененок. – М. : Юрид. лит., 1972. – 232 с.

63.Земельное право России : учебник по специальности “Правоведение” / под редакцией В. В. Петрова. – М. : Стоглавь, 1995. – 300 с.

64.Земельное право Украины : учеб. пособие / [А. М. Беженарь, Е. С. Бердников, Л. А. Бондарь и др.] ; под ред. А. А. Погребного, И. И. Каракаша. – К. : Истина, 2002. – 496 с.

65.Земельное право : учебник для вузов / отв. ред. д-р юрид. наук, профессор С. А. Боголюбов. – М. : Издательская группа “Норма-Инфра”, 1998. – 400 с.

66.Иконицкая И. А. Основы земельного права Российской Федерации : учебное пособие / И. А. Иконицкая. – М. : Юристь, 1997. – 120 с.

67.Індиченко П. Д. Радянське земельне право / П. Д. Індиченко. – К. : Вища школа, 1971. – 174 с.

68.Крассов О. И. Земельное право / О. И. Крассов. – М., 2000. – 624 с.

69.Мальцев В. И. Советское земельное право / В. И. Мальцев. – М., 1970. – 48 с.

70.Мірошниченко А. М. Земельне право : навчальний посібник / А. М. Мірошниченко. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

71.Мірошниченко А. М. Земельне право : підручник / А. М. Мірошниченко. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

72.Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за ред. В. М. Кравчука. – К., 2007. – 632 с.

73.Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / [Л. О. Бондар, А. П. Гетьман, В. Г. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред. В. В. Медведчука. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

74.Общая теория советского земельного права / [Г. А. Аксененок, Н. И. Краснов, И. А. Иконицкая] ; Институт государства и права АН СССР. – М. : Наука, 1983. – 360 с.

75.Осипов Н. Т. Теоретические проблемы советского земельного права / Н. Т. Осипов. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 158 с.

76.Полянская Г. Н. Земельное право / Г. Н. Полянская. – М., 1947. – 152 с.

77.Природноресурсове право України : навч. посіб. / за ред. І. І. Каракаша. – К. : Істина, 2005. – 376 с.

78.Советское земельное право / под ред. В. П. Балезина, Н. И. Краснова. – М. : Юрид. лит, 1986. – 304 с.

79.Советское земельное право / под ред. проф. В. С. Шелестова. – Харьков : Вища школа, 1981. – 232 с.

80.Советское земельное право : учебник для средних юридических школ / отв. ред. А. А. Руссол. – М. : Юрид. лит., 1965. – 240 с.

81.Советское земельное право : учебник ; под ред. Н. И. Краснова. – М. : Юрид. лит., 1981. – 464 с.

82.Станкевич Н. Г. Земельное право Республики Беларусь : учеб. пособие / Н. Г. Станкевич. – Минск : Амалфея, 2000. – 480 с.

83.Станкевич Н. Г. Земельное право : учебное пособие / Н. Г. Станкевич. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 544 с.

84.Федорченко М. Земельне право : посібник для практиків у 2 т. / М. Федорченко, О. Янов ; за заг. ред. М. Федорченка. – К., 2006. – Т. 1 : Земельні відносини в населених пунктах. – 380 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка