Державний вищий навчальний закладСторінка3/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни чи дискусію навколо заздалегідь визначених тем, за якими студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів), а також формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Основною метою семінарського заняття є розширення, поглиблення та деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та під час самостійної роботи, спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, формування вмінь і навичок практичного застосування отриманих знань.

Проведення практичного заняття ґрунтується на завчасно підготовленому методичному матеріалі – практичних завданнях, спрямованих на виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями. Практичне заняття передбачає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участі студентів, вирішення завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Методика вирішення практичних завдань. Більшість завдань, що містяться в даних методичних вказівках, описують різні, але пов’язані життєві ситуації. Тому слід послідовно дослідити всі епізоди, визначивши взаємні права і обов’язки учасників відносин по кожному з них. Лише спираючись на зроблені при розгляді кожного епізоду висновки, можна в цілому розв’язати задачу. Саме так рекомендуємо вирішувати кожне практичне завдання.

Фабула задачі зазвичай викладається зі значним ступенем узагальнення. Деякі обставини, що мають правове значення, в ній навмисно не наведені, тому що обсяг вказівок не дозволяє навести стільки ж відомостей про факти, скільки їх міститься, наприклад, у мотивувальній частині рішення суду. У деяких випадках вказівка на певні фактичні обставини не зроблена навмисно, щоб перевірити здатність студента вирішувати задачу за різними варіантами.

У випадках, коли практичне завдання допускає певну двозначність, необхідно виходити з того, що обставини, які в завданні не згадані, не траплялися. Наприклад, у завданні сказано “уклали договір”, але не написано, що договір був нотаріально посвідчений. У такому разі доцільно вважати, що договір не був нотаріально посвідченим. Не завжди зрозуміло, в який саме часовий період склалися ті чи інші обставини. Якщо в задачі вказана дата – слід вирішувати її, застосовуючи законодавство, що діяло у відповідний період. Але якщо на час лише опосередковано вказує назва неіснуючого органу, застарілого нормативно-правового акта тощо, то допускається вирішення задачі так, наче обставини існують на даний час. У будь-якому випадку недопустимим є застосування до одних і тих самих правовідносин норм, що діяли в різний час. Загалом основна вимога до тлумачення умов задачі – студент має зазначити, як саме він розуміє двозначність, і, виходячи з цього, вирішити задачу.

При вирішенні практичних завдань можуть виникати колізії між різними правовими нормами, що регулюють одні й ті самі правовідносини. Правила вирішення правових колізій існують, вони вироблені доктриною та юридичною практикою (ієрархічний і темпоральний принципи, принцип переваги спеціальної норми над загальною (змістовий принцип) та ін.). Частина з них випливає із положень законодавства, а деякі – з логічних міркувань, оскільки існують об’єктивні закономірності існування системи права.

Ієрархічний принцип вирішення колізій має безумовну перевагу над темпоральним та змістовим. Водночас заздалегідь визначена ієрархія між темпоральним та змістовим принципами вирішення колізій відсутня. У деяких випадках прийнятий пізніше закон скасовує дію існуючих спеціальних положень, в інших – ні. У кожному випадку колізії слід із застосуванням різних способів тлумачення з’ясовувати співвідношення між принципами, що перебувають у колізії.

Також необхідно зазначити, що далеко не завжди можна однозначно встановити, який закон (норма) є загальним, а який – спеціальним. Напевно, спеціальною можна вважати лише таку норму, правила якої сформульовані на основі якихось міркувань та базуються на особливих обставинах. Якщо це не так, до норми, що регулює вужче коло суспільних відносин, треба ставитися так, як і до більш загальної.

Не завжди очевидною є і перевага прийнятого пізніше акта. Так, Цивільний та Господарський кодекси прийняті в один день, тому навряд чи можна вважати, що більш пізній кодекс (у даному випадку – Господарський) краще враховує обставини, що склалися. Є й інші проблеми у застосуванні темпорального принципу: наприклад, не завжди зрозуміло, чи є “новою” норма старої редакції, відтворена в новій редакції акта, тощо.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Земельне право в правовій системі України

Заняття 1

План

1.Історія становлення та юридична природа земельного права України.

2.Предмет земельного права та методи правового регулювання земельних відносин.

3.Принципи земельного права.

4.Система земельного права України. Земельне право як наука й навчальна дисципліна.

5.Співвідношення земельного права із суміжними галузями права.
Основна література: 1–35.

Додаткова література: 1–312.


Тема 2. Джерела земельного права України

Заняття 2

План

 1. Поняття та види джерел земельного права.

6.Конституція України як джерело земельного права.

7.Закони України як джерела земельного права.

8.Підзаконні акти як джерела земельного права.

9.Інші джерела земельного права.


Практичне завдання 1


У 1997 році між Україною і Румунією було підписано Договір про добросусідство і співробітництво, згідно з яким острів Зміїний визнавався територією України.

Однак у 2004 році Румунія звернулася до Міжнародного суду ООН з меморандумом про розмежування континентального шельфу і виключної морської економічної зони в районі острова Зміїний у Чорному морі.

У 2006 році Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум. За переконанням Румунії, острів Зміїний не є островом, а скелею. Українська сторона доводила, що Зміїний все ж таки є островом. Причому довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1 058 км, а румунської – 258 км. За переконанням України, спірні території континентального шельфу необхідно поділити у пропорції 1 до 3, а саме: 53,3 тис. км2 – за Україною, 21,9 тис. км2 – за Румунією.

У 2009 році Міжнародний суд ООН прийняв рішення з цього спору. Згідно з рішенням Суду острів Зміїний визнаний частиною території України, однак не може враховуватися під час делімітації континентального шельфу та виключної морської економічної зони України та Румунії.Визначте характер суспільних відносин, що виникли у зв’язку з островом Зміїний?

Чи є тут земельні правовідносини?

Чи можна застосовувати норми земельного законодавства України до врегулювання спору щодо острова Зміїний?

Практичне завдання 2


Для ведення особистого селянського господарства громадянин Безсонов Б. з 1985 року добросовісно, відкрито і безперервно користується земельною ділянкою площею 0,5 га в с. Коновалово Гадяцького району Полтавської області.

З метою набуття угіддя у власність за давністю користування він подав заяву до Середняківської сільської ради, на що отримав відмову. Безсонов подав до суду позов про визнання права власності на фактично використовувану земельну ділянку за давністю користування. Суд вимогу позивача не задовольнив, мотивуючи своє рішення відсутністю в Безсонова достатніх правових підстав для отримання ділянки за набувальною давністю.Чи правильне рішення прийняли сільська рада та суд першої інстанції? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання 3


З квітня 1978 року громадянин Цабенко В. Т., що проживав у селі Машівка, як член колгоспу “Промінь” користувався присадибною земельною ділянкою в розмірі 0,40 га. У 2002 році громадянин Цабенко В. Т. помер, а розташований на земельній ділянці житловий будинок успадкував його син, Цабенко І. В. Оформивши спадщину на житловий будинок, він вирішив приватизувати земельну ділянку, що знаходиться під будинком. Проте Машівська сільська рада прийняла рішення про відмову Цабенку І. В. у приватизації земельної ділянки, оскільки її розміри перевищують норми, передбачені для присадибних земельних ділянок Земельним кодексом України.

Цабенко І. В. звернувся зі скаргою до районної ради, проте остання відмовила йому на тій підставі, що розгляд подібних скарг не належить до її компетенції. Відмову районної ради Цабенко І. В. оскаржив до суду.Чи мають значення для описаної ситуації законодавчі акти, що втратили чинність? Порівняйте положення старого та діючого земельних кодексів України в частині визначення ними компетенції районних рад та норм безоплатної передачі земельних ділянок.

Чи можуть бути приватизовані правомірно надані в користування присадибні земельні ділянки, що перевищують норми, встановлені чинним Земельним кодексом?

Вирішіть справу.

Практичне завдання 4


У березні 1999 року громадянин Фірташ Ф. отримав у постійне користування земельну ділянку площею 2 га для ведення селянського (фермерського) господарства. З 1 січня 2002 року вступив у дію Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. Відповідно до Перехідних положень нового кодексу громадяни, які до набрання ним чинності мали у постійному користуванні земельні ділянки, повинні були до 1 січня 2005 року оформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них.

22 вересня 2005 року Фірташ переоформив право постійного землекористування, уклавши договір оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства терміном на 5 років.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України було визнано неконституційним. Фермер Фірташ звернувся до юридичної фірми для отримання консультації: чи може він знову оформити право постійного користування земельною ділянкою, якою він зараз змушений користуватися на умовах оренди, оскільки право оренди значно звужує його права на використання землі, що суперечить ст. 22 Конституції України.

Яка юридична природа і місце рішень Конституційного Суду України в системі джерел земельного права України? Які юридичні наслідки визнання Конституційним Судом України нормативно-правового акта чи його частини неконституційним? Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію для Фірташа.

Практичне завдання 5


Громадяни України Шарапов, Шаш та Шарков (без будь-яких дозволів уповноважених органів) почали будувати житлові будинки на території національного природного парку “Синевир”. Оскільки названі дії громадян не відповідали правовому режиму національного природного парку, Адміністрація парку звернулась із вимогою припинити самовільне будівництво, знести споруди та привести земельні ділянки у попередній стан.

Шарапов, Шаш та Шарков відмовилися виконати зазначені вимоги, мотивуючи це тим, що відповідно до ст. 13 Конституції України земля є власністю Українського народу, а вони як громадяни України і частина Українського народу мають право користуватись землею. Крім того, відповідно до ст. 8 Конституції України її норми є нормами прямої дії, тому ніяких додаткових законодавчих чи підзаконних актів для набуття права на користування землею їм не потрібно.

З метою вирішення справи та з’ясування змісту ст. 8, 13 Конституції України Адміністрація національного природного парку “Синевир” звернулася до Конституційного Суду України.

Яка роль та значення Конституції України серед джерел земельного права України? Чи відповідають вимогам чинного законодавства дії Шарапова, Шаша та Шаркова? Чи правомірні вимоги Адміністрації національного природного парку “Синевир”? Яке рішення повинен прийняти Конституційний Суд України? Вирішіть справу.
Основна література: 1–5; 7; 9–26; 28–34.

Додаткова література: 3; 9; 16; 30; 41; 93; 108; 122; 135; 139; 174; 195; 196; 216; 217; 219; 220; 224; 228; 229; 231; 271; 279; 281; 282; 284; 285; 287; 309.


Тема 3. Правові основи державного управління в галузі використання та охорони земель

Заняття 3

План

 1. Поняття, функції та система органів державного управління у сфері земельних ресурсів.

10.Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень.

11.Планування використання земель. Зонування земель.

12.Правові основи землеустрою.

13.Державна реєстрація прав на землю. Ведення державного земельного кадастру.

14.Державний контроль за використанням та охороною земельних ресурсів. Моніторинг земель.

Практичне завдання 1


Громадянка Олефіренко на земельній ділянці, переданій їй на праві приватної власності для обслуговування жилого будинку і господарських споруд (присадибній ділянці), встановила торговий кіоск.

Під час проведення перевірки державний інспектор сільського господарства склав протокол про притягнення громадянки до відповідальності у вигляді штрафу за використання земельної ділянки не за цільовим призначенням та за самочинне будівництво. Крім того, громадянка Олефіренко була попереджена про те, що у випадку неусунення даних порушень її позбавлять права власності на земельну ділянку.

Олефіренко оскаржила постанову державного інспектора про притягнення її до відповідальності до суду. Вона вважає, що як власниця має право будувати на земельній ділянці.

Які права та обов’язки мають власники земельних ділянок?

Чи відбулися в даному випадку порушення земельного законодавства?

Вирішіть справу. Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 2


Згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації громадянину Сидоренку С. на підставі проекту відведення було надано в користування земельну ділянку. Сторонами було укладено договір оренди земельної ділянки.

Прокурор району вніс подання на розпорядження голови райдержадміністрації. Подання було обґрунтовано тим, що згідно з витягом Державного земельного кадастру земельна ділянка була розташована на пасовищних угіддях. А згідно із Земельним кодексом України такі ділянки громадяни можуть орендувати лише для сінокосіння та випасання худоби. У дійсності ділянка використовувалася Сидоренком як рілля. За поданням прокурора району голова держадміністрації скасував своє попереднє розпорядження. Незважаючи на це, Сидоренко С. продовжував використовувати земельну ділянку.

За постановою державного інспектора сільського господарства на нього було накладено адміністративне стягнення за самовільне використання земельної ділянки. Постанову про накладення адміністративного стягнення Сидоренко С. оскаржив до суду.

Яким чином має бути вирішена дана справа? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання 3


Громадянин Тарасюк Т. звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію присадибної земельної ділянки. Сільська рада надала дозвіл на розробку проекту відведення, а після розробки, погодження та експертизи проекту затвердила його. На замовлення Тарасюка Т. було виготовлено державний акт про право власності на земельну ділянку, який був зареєстрований у встановленому порядку. Проте до отримання державного акта Тарасюк Т. зник зі свого постійного місця проживання і через три роки був оголошений у судовому порядку померлим.

У січні 2013 року єдиний спадкоємець Тарасюка Т. Тарасюк А. звернувся до державної нотаріальної контори за оформленням спадщини на приватизовану земельну ділянку. Нотаріус відмовився включати до свідоцтва про право на спадщину земельну ділянку, пояснивши, що Тарасюк Т. не мав права власності на неї. Отже, Тарасюк А. земельну ділянку не успадкував.Чи правильною є позиція нотаріуса? Як може захистити свої інтереси спадкоємець? Яким документом посвідчується право власності на земельну ділянку? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 4


Громадянин Курасов В. звернувся з інформаційним запитом про наявність земель запасу в межах та за межами населених пунктів Зіньківського району Полтавської області.

Начальник відділу Держземагентства в Зіньківському районі під час особистого прийому повідомив, що незайнятих земельних ділянок за межами населених пунктів у районі немає, а також зазначив, що серед даних про використання земель у районному відділі в наявності є лише документи державної статистичної звітності, оскільки відповідні суб’єкти систематично не подають земельно-правову інформацію до органів земельних ресурсів.Дайте правову оцінку діям начальника територіального органу Держземагентства з посиланням на норми чинного законодавства.

Практичне завдання 5


У зв’язку з ліквідацією однієї з шахт у Кремінському районі Луганської області відбулося значне загазування приповерхневого шару ґрунту та просідання поверхні, що призвело до надходження шахтних газів до житлових будинків мешканців села Михайлівки, розтріскування фундаментів стін та перекосу деяких будинків, господарських приміщень, а також до настання загрози їх руйнування.

Під час проведення ряду перевірок дотримання земельного законодавства з боку шахт (Шахта ім. М. М. Капустіна, “Комсомольська”, “Комісарівська”) було виявлено, що згадані підприємства не беруть участі в розробці місцевих, регіональних та загальнодержавних програм поводження з відходами; не передбачено в поточному році рекультивації земель промислових майданчиків шахт, породних відвалів та їх озеленення.

Водночас моніторинг земель, зайнятих шахтами, що ліквідуються, здійснюється лише на шахті “Кремінна”, але на більшості з них відсутній контроль виконання робіт з відновлення стану земель з боку керівництва компанії “Краснодонвугілля”.

Після чергових звернень на загальних зборах жителів села Михайлівки було прийнято рішення про звернення до прокурора Луганської області з вимогою про притягнення винних у порушеннях осіб до кримінальної відповідальності. Вони вимагали також від сільської ради здійснення землеохоронних та природоохоронних заходів, аби запобігти підтопленню територій та просіданню земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт.Чи є правомірними вимоги жителів с. Михайлівки?

Які органи державного управління уповноважені здійснювати контроль у сфері використання та охорони земель у даному випадку?

Вирішіть справу. Відповіді обґрунтуйте.
Основна література: 4; 10; 12–14; 17–18; 20; 22–24; 32–34.

Додаткова література: 8; 10; 20–22; 28; 38; 42; 66; 84–87; 89; 114; 162; 163; 165; 167; 182; 190; 193; 236; 237; 240; 250; 255; 259–262; 269; 280; 294–296; 300.


Тема 4. Право власності на землю

Заняття 4

План

 1. Право власності на землю, його об’єкти, суб’єкти і зміст.

 2. Право приватної власності на землю.

 3. Право державної і комунальної власності на землю.

 4. Право спільної власності на землю.

 5. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

Практичне завдання 1


Державне підприємство “Гребінкабургазпром” звернулося до Гребінківської районної державної адміністрації з клопотанням видати розпорядження, яке б забезпечувало працівникам підприємства безперешкодний доступ у будь-яку пору року до підземного магістрального трубопроводу, який проходить через розпайовані землі сільськогосподарського призначення району, для його експлуатації та обслуговування.

Райдержадміністрація відмовилася видати таке розпорядження, посилаючись на те, що: по-перше, це особиста справа власників землі, в діяльність яких втручатися заборонено, і які (ділянки) вже не належать до державної власності; по-друге, використання цих земель структурними підрозділами ДП “Гребінкабургазпром” забезпечується встановленим законодавством режимом охоронних зон трубопроводів.Прокоментуйте описану ситуацію та дайте власний правовий висновок.

Практичне завдання 2


10.08.2012 розпорядженням Лебединської районної державної адміністрації 23 громадянам було надано в приватну власність земельні ділянки за межами м. Лебедина.

Бішкінська сільська рада Лебединського району звернулася до суду із позовом про визнання недійсним даного розпорядження Лебединської райдержадміністрації, посилаючись на те, що цим розпорядженням було надано земельні ділянки в приватну власність за рахунок земель запасу Бішкінської сільської ради.

У судовому засіданні було встановлено, що розмежування земель державної та комунальної власності в Лебединському районі Сумської області не проводилось.

Яким чином має бути вирішена справа в суді?

Практичне завдання 3


У червні 2002 року громадянин Петренко приватизував присадибну ділянку, що була в його користуванні. У липні 2011 року він вирішив продати будинок громадянину Наливайку. Однак нотаріус відмовився посвідчувати договір купівлі-продажу, оскільки ділянці, на якій розміщувався будинок, не було присвоєно кадастрового номера.

Дайте правову оцінку діям нотаріуса. Якщо його відмова правомірна, поясніть, які дії має вчинити Петренко для відчуження майна в даній ситуації.

Практичне завдання 4


Конотопська міська рада прийняла рішення про передачу громадянину Сидоренку у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Громадянин Кириченко звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання незаконним та скасування даного рішення, оскільки воно порушує його права як власника сусідньої ділянки.

Однак суд відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, мотивуючи своє рішення тим, що його позов не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.Хто є суб’єктом права комунальної власності на землю? Чи правильне рішення прийняв суд?

Практичне завдання 5


Громадяни Дикий Д. та Вдала В. вирішили одружитися та укласти шлюбний договір. При цьому на момент одруження наречений мав депозит у банку на 580 тис. грн., а наречена володіла на праві приватної власності земельною ділянкою з розміщеним на ній двоповерховим котеджем. За умовами шлюбного договору, укладеного після одруження, чоловік одержував в особисту приватну власність двоповерховий котедж дружини, а дружина отримувала виключні права на розпорядження частиною депозиту чоловіка в розмірі 320 тис. грн.

Дайте правову оцінку зазначеним вище умовам шлюбного договору.
Основна література: 1–35.

Додаткова література: 1; 5; 12; 27–29; 36; 44; 46; 53; 55; 58–60; 65; 80; 110; 118; 137; 138; 141; 178; 179; 244; 263; 265; 287; 293; 308.


Тема 5. Право землекористування

Заняття 5

План

 1. Поняття, принципи і види права землекористування.

15.Право постійного користування земельною ділянкою.

16.Право оренди земельної ділянки.

17.Особливості концесійного землекористування.

18.Право земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію.


Практичне завдання 1


Сумська міська рада уклала з ТОВ “Альянс” договір оренди земельної ділянки. За умовами даного договору міська рада на підставі рішення від 03.01.2007 № 12-55/07 надавала товариству в оренду строком на три роки земельну ділянку площею 900 м2, розташовану в м. Суми, для будівництва офісного приміщення.

ТОВ “Альянс” звернулося до Сумської міської ради з клопотанням про поновлення на три роки договору оренди земельної ділянки. Однак міська рада ухилилася від розгляду цього клопотання.

Товариство звернулося з позовом до Сумської міської ради про зобов’язання укласти зазначену угоду. У суді представник ТОВ “Альянс” обґрунтував його позицію. Товариство належним чином виконувало умови договору оренди, вчасно сплачувало орендну плату, а тому має право на відновлення договірних відносин, що було передбачено положеннями договору оренди земельної ділянки.

Яке рішення має прийняти? Чому?

Практичне завдання 2


Громадянка Сосєдова С., член садівничого кооперативу “Квітковий сад”, на належній їй на праві приватної власності земельній ділянці вирощувала рідкісні квіти. Сосєдова вирішила побудувати на власній ділянці літню кухню. У зв’язку з цим та з метою складування будівельних матеріалів вона звернулася до своєї сусідки Сумчук М. з пропозицією щодо встановлення земельного сервітуту терміном на 2 роки. Громадянка Сумчук відмовилася від укладання відповідного договору.

Сосєдова звернулася з позовом до суду щодо встановлення земельного сервітуту в судовому порядку на частину земельної ділянки Сумчук.Чи підлягає позов задоволенню? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання 3


Керівництво бази відпочинку “Береги” вирішило обнести парканом територію бази та встановити плату за прохід цією територією. Таке рішення викликало протести мешканців селища Сонячне, оскільки дістатися до річки Ворскли і здійснити свої законні права природокористування вони можуть, лише пройшовши через територію бази відпочинку. Інші шляхи недоступні через специфіку рельєфу місцевості.

При спробі групи мешканців пройти до річки через територію бази відпочинку без внесення плати за такий прохід вони були затримані охороною. Деяким із них при цьому були завдані легкі тілесні ушкодження. Обидві сторони конфлікту звернулися до місцевої прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти опонентів.

Мешканець селища Сонячне Біловол А. звернувся до суду із позовом про усунення перешкод у здійсненні права загального природокористування.

Чим повинні керуватися органи прокуратури при вирішенні питання про порушення кримінальної справи?

Яке рішення повинен прийняти суд за поданим позовом?

Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 4


Громадянин Петров П. отримав у квітні 2000 року в результаті виділення в натурі земельної частки (паю) земельну ділянку, на якій поряд з ріллею була розміщена водойма (2 га) та частина внутрігосподарського шляху КСП, що згодом було реформовано в інше підприємство.

Петров уклав договір оренди землі з громадянином Міщенком М. Договір було складено в письмовій формі та посвідчено нотаріально. У зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок хвороби Міщенко М. вирішив передати частину орендованої земельної ділянки в суборенду громадянину Сивому С., уклавши з ним відповідний договір, який також був посвідчений нотаріально. Але після того, як Сивого С. засудили до позбавлення волі за пограбування, земельну ділянку, яка була надана в суборенду Сивому С., виявила бажання обробляти його сестра – Сива С. Громадянин Міщенко М. звернувся до суду з метою розірвання договору суборенди земельної ділянки, оскільки не бажає мати справу із сім’єю злочинця.Яким чином дану справу має вирішити суд? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання 5


Між Конотопською міською радою та громадянином Жудіним строком на 45 років було укладено договір емфітевзису. Через рік Жудін вирішив продати право емфітевзису громадянину Громову. Про свій намір Жудін 11 липня 2011 року у письмовій формі повідомив Конотопську міськраду. Не отримавши відповіді від неї, 29 серпня 2011 року Жудін здійснив відчуження права користування чужою ділянкою для сільськогосподарських потреб на користь Громова на підставі відповідного договору. 1 вересня 2011 року Конотопська міськрада звернулася до суду з позовом про визнання недійсною угоди між Жудіним та Громовим, оскільки вона була укладена з порушенням законодавства.

Яке рішення має прийняти суд? Відповідь обґрунтуйте.
Основна література: 1–35.

Додаткова література: 2; 7; 11; 23–26; 31; 32; 40; 43; 45; 58–60; 79; 99; 108; 132; 141; 173; 223; 246; 247; 252; 265; 291.


Тема 6. Правове регулювання обігу земельних ділянок. Підстави та порядок набуття і припинення прав на землю

Заняття 6

План

 1. Поняття та види обігу земельних ділянок.

19.Набуття і припинення права власності на землю.

20.Набуття і припинення права постійного користування землею.

21.Набуття і припинення права оренди землі.

Практичне завдання 1


Гордієнко В. вирішив продати належну йому на праві приватної власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, оскільки у зв’язку із погіршенням стану здоров’я більше не міг її обробляти. Разом із покупцем земельної ділянки Руслановим П. він звернувся до нотаріуса для посвідчення договору купівлі-продажу. Але приватний нотаріус відмовив у посвідченні даного договору, оскільки, відповідно до чинного законодавства, забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, і такий договір буде недійсним. Тоді Гордієнко В. вирішив обміняти земельну ділянку на автомобіль Русланова П. із доплатою, але нотаріус відмовився посвідчувати і цей договір.

На яких положеннях земельного законодавства базується відмова нотаріуса посвідчити договори?

На які земельні ділянки розповсюджується заборона щодо їх відчуження? Які наслідки укладення угод із порушенням цієї заборони?

Практичне завдання 2


Фермерське господарство на території смт. Володимирець придбало нежитлову будівлю, яку згодом ввело в експлуатацію як продовольчий магазин. Голова фермерського господарства звернувся до селищної ради з клопотанням про передачу безкоштовно у приватну власність земельної ділянки площею 0,2 га для обслуговування магазину його жінці як члену фермерського господарства в рахунок земельної частки (паю). Селищна рада відмовила у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що: по-перше, земельна ділянка знаходиться у центрі селища; по-друге, землі фермерського господарства розташовані за межами населенного пункту. Голова господарства оскаржив відмову в суді.

Яке рішення має прийняти суд у справі? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання 3


Мешканець с. Низи Сумського району громадянин Беркович звернувся до сільської ради із заявою про надання йому в оренду земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби. При цьому голова сільської ради повідомив Берковичу про те, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів.

Дайте правову оцінку відповіді сільського голови.

Практичне завдання 4


ТОВ “Готельний комплекс “Зустріч” на підставі договору оренди користувалося комунальною земельною ділянкою площею 1,5 га із земель громадської забудови для обслуговування та експлуатації споруд комплексу. Товариство звернулося до міської ради з клопотанням про прямий продаж земельної ділянки, що орендувалася.

Міська рада відмовила товариству в задоволенні клопотання, мотивуючи це тим, що: по-перше, земельна ділянка знаходиться в історичній частині міста; по-друге, деякі споруди комплексу не використовуються товариством, а передані в оренду іншим суб’єктам.Дайте аналіз правових позицій обох сторін.

Практичне завдання 5


Мешканка селища Щасливе Грунь М. А. як член колгоспу з 1973 р. користувалася присадибною земельною ділянкою в розмірі 0,57 га. Після смерті Грунь М. А. у 1999 році її сину, Груню С. В., що успадкував розташований на земельній ділянці житловий будинок, рішенням Щасливської селищної ради від 27.08.99 земельна ділянка була надана в постійне користування: 0,15 га біля успадкованого будинку – як присадибна ділянка, решта земельної ділянки – для ведення особистого підсобного господарства. Державний акт на право постійного користування не видавався.

Рішенням тієї ж ради від 03.12.99 вказані земельні ділянки були передані Груню С. В. у приватну власність. Державний акт на право приватної власності не видавався.

У серпні 2008 року до Щасливської селищної ради звернувся із заявою про надання у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд Терещук І. Г. Його заява була задоволена, і в січні 2009 року Терещуку І. Г. було видано Державний акт на право приватної власності на землю.

Грунь С. В., вважаючи, що Терещуку І. Г. надана частина належних йому земельних ділянок, звернувся до суду з позовом про захист права власності на земельну ділянку та визнання рішення про надання земельної ділянки Терещуку І. Г. незаконним.Розкрийте процедури набуття права постійного користування земельними ділянками та процедуру “спрощеної” приватизації земельних ділянок.

Вирішіть справу.
Основна література: 1–5; 7; 9–26; 28–35.

Додаткова література: 8; 63; 94; 95; 97; 105; 106; 116; 152; 161; 170; 227; 241; 251; 303; 305; 310.


Тема 7. Правове забезпечення охорони земельних ресурсів

Заняття 7

План

 1. Поняття і зміст правової охорони земель.

22.Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель.

23.Охорона земель при здійсненні господарської діяльності.

24.Консервація та рекультивація земель.

25.Правова охорона ґрунтів.


Практичне завдання 1


Фермерське господарство громадянина Петренка уклало договори оренди земельних часток (паїв) із дев’ятьма селянами строком на п’ять років. Після завершення строку договору оренди при поверненні земельних ділянок селяни з’ясували, що господарство не дотримувалося сівозмін, зокрема протягом кількох років підряд сіяло соняшник, що призвело до виснаження ґрунтів та значної втрати їх родючості.

Вважаючи свої права порушеними, селяни звернулися до фермерського господарства з вимогою відновити стан земельної ділянки або компенсувати збитки, заподіяні виснаженням ґрунтів.

Петренко відмовився виконати вимоги селян, зазначаючи, що в договорах оренди земельних часток (паїв) не передбачалось обов’язку фермерського господарства зберігати родючість ґрунтів. Крім того, протягом п’яти років він сплачував селянам орендну плату, за рахунок якої вони і повинні відновити родючість своїх земельних ділянок. З метою захисту свої прав селяни звернулися до суду.

Чи правомірні дії фермерського господарства? Чи порушені права селян-орендодавців земельних часток (паїв)? Яке рішення має прийняти суд? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 2


При проведенні планової перевірки державним інспектором сільського господарства було складено протокол про порушення громадянином Кривородьком К. норм чинного земельного законодавства. Зокрема було встановлено, що на земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка належить йому на праві приватної власності, здійснюється вирощування рапсових культур. Крім того, з частини земельної ділянки площею 0,7 га було знято ґрунт, місцезнаходження якого встановити не вдалося.

З пояснень Кривородька стало відомо, що дана земельна ділянка зараз перебуває в користуванні у його товариша – громадянина Мотіна М. Однак договору оренди між ними укладено не було. Тому про все, що вказано в протоколі, Кривородьку нічого не було відомо.

На підставі складеного протоколу державний інспектор наклав на Кривородька стягнення у вигляді штрафу та звернувся до суду з позовом про позбавлення його права власності на земельну ділянку.

Прокоментуйте кожен епізод фабули задачі.

Що необхідно розуміти під ефективним і раціональним використанням земельної ділянки? Чи правильно було складено протокол державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель у частині визначення винної особи?

Яке рішення має бути прийняте судом? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 3


Громадянин Алфімов А., мешканець села Вишняки Бородянського району Київської області, для отримання статусу особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, вивіз із зони відчуження вантажівку радіаційно-забрудненого ґрунту і розсипав його поблизу своєї садиби. Надмірне радіоактивне забруднення земель було виявлено під час проведення моніторингу земель. Враховуючи дану обставину, природоохоронний прокурор звернувся із позовною заявою до суду з вимогою про конфіскацію земельної ділянки, як такої, що сприяла вчиненню правопорушення.

У відзиві на позовну заяву прокурора Алфімов зазначив, що нанесення ґрунту здійснювалося з метою проведення рекультивації земель.Які порушення були допущені в даній ситуації? Яке рішення у справі має прийняти суд? Вирішіть справу.

Практичне завдання 4


ПАТ “Компанія “Райз” здійснювала вирощування технічних олійних культур на приватній земельній ділянці, наданій для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

За результатами перевірки додержання вимог земельного законодавства державним інспектором сільського господарства встановлено, що вирощування сільськогосподарських культур призводить до поступової деградації земель, оскільки воно здійснюється без проведення сівозмін. Підтримання сталого рівня врожайності здійснюється за допомогою щорічного завезення на земельну ділянку нового родючого шару ґрунту. Представник компанії зауважив, що в діях товариства немає правопорушення.Проаналізуйте правомірність дій ПАТ “Компанія “Райз”. Які заходи щодо охорони земель повинні здійснювати власники на землях сільськогосподарського призначення?

Обґрунтуйте подальші дії державного інспектора.

Практичне завдання 5


Громадяни Соловей С., Горобець Г., Орел О. та Ведмідь В., власники сусідніх земельних ділянок у м. Києві, звернулись із листом до міської ради. У листі вони зазначили, що внаслідок будівництва багатоповерхових жилих будинків на суміжній території відбувається погіршення гідрологічного стану ґрунтів: підтоплення земель, відсутність стоку дощової води, сповзання ґрунтів на схилах.

За результатами аналізу проектної документації на будівництво було виявлено, що забудовник ТОВ “Київжитлобуд” не проводив геологічні дослідження стану земель. У листі ставилася вимога про відкликання дозволу на будівництво, зважаючи на те, що останнє порушує вимоги законодавства щодо охорони земель.Чи є в діях забудовника склад правопорушення? Яке рішення повинно бути прийнято радою? Які способи захисту прав мешканців можуть бути використані в даному разі? Відповіді обґрунтуйте.
Основна література: 1–35.

Додаткова література: 4; 17; 51; 53; 68; 69; 102; 136; 154; 155; 157–159; 245; 289.


Модульна контрольна робота

Заняття 8

Орієнтовний перелік індивідуальних контрольних завдань

 1. Юридична природа земельного права.

 1. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

 2. Підзаконні акти як джерела земельного права.

 3. Державна реєстрація права власності на земельні ділянки.

 4. Правовий статус і повноваження Державного агентства земельних ресурсів України.

 5. Правові основи ведення державного земельного кадастру.

 6. Право власності на землю Українського народу, його юридична природа та місце в системи речових прав на нерухоме майно.

 7. Правовий режим спільної часткової власності на земельну ділянку.

 8. Порівняльно-правова характеристика орендного та концесійного землекористування.

 9. Співвідношення права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та права емфітевзису.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка