Державний вищий навчальний закладСторінка6/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Додаткова


  1. Абова Т. Е. Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и практики / Т. Е. Абова // Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 71–81.

61.Аграрная реформа в Российской Федерации: правовые проблемы и решения. – М. : ИГП РАН, 1998. – 223 с.

62.Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика. – К. : Наукова думка, 1998. – 244 с.

63.Адміністративна юрисдикція в АПК України : навчальний посібник / В. І. Курило, В. К. Шкарупа, О. Ю. Піддубний ; за ред. В. К. Шкарупи. – К. : Магістр XXI століття, 2008. – 688 с.

64.Акопов Д. Р. Особенности правового регулирования труда руководителей государственных унитарных предприятий / Д. Р. Акопов, Е. М. Акопова // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 55–59.

65.Андреев Ю. Н. Правовое регулирование труда в производственных сельскохозяйственных кооперативах / Ю. Н. Андреев // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 63–70.

66.Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование) / Л. И. Антонова. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 152 с.

67.Артиш В. І. Лізинг у матеріально-технічному забезпеченні фермерів / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 30–32.

68.Асташкін С. Додержання законодавства про оренду і орендні відносини в сільському господарстві / С. Асташкін // Право України. – 1993. – № 1. – С. 16–18.

69.Бакай І. Конституційні засади забезпечення екологічної безпеки в сільському господарстві / І. Бакай // Право України. – 1997. – № 12. – С. 10–14.

70.Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб’єктів / А. Барабаш // Право України. – 2001. – № 2. – С. 76–79.

71.Барабаш А. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України. – 2003. – № 5. – С. 57–61.

72.Батигіна О. Правове становище агроторгових домів / О. Батигіна // Право України. – 2006. – № 3. – С. 39–43.

73.Батигіна О. Розвиток законодавства щодо оптової реалізації аграрної продукції: історико-правовий аналіз / О. Батигіна // Право України. – 2004. – № 12. – С. 48–51.

74.Батигіна О. М. Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції / О. М. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 91−93.

75.Безух О. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті інтеграції до світової економіки / О. Безух // Право України. – 2008. – № 10. – С. 78–85.

76.Бейкун А. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу: поняття і суть / А. Бейкун // Право України. – 1997. – № 9. – С. 26–28; 35.

77.Бейкун А. Поняття державного регулювання діяльності обласної ланки агропромислового комплексу як цілісної правової категорії / А. Бейкун // Право України. – 1999. – № 9. – С. 35–38.

78.Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК / А. Бейкун // Право України. – 1998. – № 11. – С. 42–46.

79.Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин / А. Бейкун // Право України. – 2000. – № 3. – С. 45–48.

80.Бейкун А. Л. Реформування структури державного управління АПК / А. Л. Бейкун // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 2. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1998–1999. – С. 163–168.

81.Беляева З. С. Крестьянское (фермерское) хозяйство: изменения правового статуса / З. С. Беляева // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 51–58.

82.Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 11. – С. 55–57.

83.Берлач А. Організаційно-правові та соціальні проблеми формування і діяльності селянського (фермерського) господарства / А. Берлач // Право України. – 1998. – № 8. – С. 40–42.

84.Берлач А. Правове забезпечення земельної та аграрної реформ в Україні / А. Берлач // Право України. – 1998. – № 11. – С. 125–128.

85.Берлач А. Трансформація власності в аграрній сфері економіки: необхідність, соціальні та правові проблеми / А. Берлач // Право України. – 1998. – № 3. – С. 22–24.

86.Берлач Н. Шляхи вдосконалення державної політики в лізингових відносинах АПК України / Н. Берлач // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С. 219–221.

87.Быстров Г. Е. Вопросы теории аграрного права и методики его преподавания в юридических вузах России / Г. Е. Быстров // Государство и право. – 1998. – № 11. – С. 58–71.

88.Бистров Г. Щодо проекту Програми створення та функціонування ринку зерна держав-учасниць СНД / Г. Бистров, А. Статівка // Право України. – 2001. – № 8. – С. 64–67.

89.Бичкова Ц. Зовнішньоекономічні зв’язки в агрокомплексі: що на користь, а що на шкоду? / Ц. Бичкова // Право України. – 1992. – № 3. – С. 9–12.

90.Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства / Ц. Бичкова // Право України. – 1996. – № 7. – С. 38–40.

91.Браніцький О. Деякі аспекти правового становища спеціалістів сільського господарства як суб’єктів аграрних правовідносин / О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 21–24.

92.Браніцький О. Класифікація прав і обов’язків спеціалістів сільського господарства / О. Браніцький // Право України. – 2005. – № 6. – С. 106–109.

93.Браніцький О. Правове становище спеціалістів сільського господарства: підходи до розуміння / О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 66–68.

94.Браніцький О. Тенденції законодавчого закріплення правового становища спеціалістів сільського господарства / О. Браніцький // Право України. – 2004. – № 11. – С. 70–74.

95.Бугера С. Державне регулювання у галузі бджільництва: необхідність, проблеми, можливості розвитку / С. Бугера // Право України. – 2006. – № 11. – С. 131–133.

96.Бугера С. Оранізаційно-правові питання вдосконалення державного регулювання в галузі бджільництва / С. Бугера // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 85–88.

97.Бугера С. І. Актуальні організаційно-правові питання розвитку галузі бджільництва / С. І. Бугера // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11. – С. 50–56.

98.Бугера С. І. Державне регулювання в галузі бджільництва: Україна і зарубіжний досвід / С. І. Бугера // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 102–106.

99.Бугера С. І. Історичні та організаційно-правові аспекти розвитку галузі бджільництва України / С. І. Бугера // Підприємництво, господарство і право. – 2006 . – № 8. – С. 172–175.

100.Бугера С. І. Особливості державного регулювання в галузі бджільництва: організаційно-правовий аспект / С. І. Бугера // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 11. – С. 92–96.

101.Бугера С. І. Стан організаційно-правового забезпечення галузі бджільництва: історія та сучасність / С. І. Бугера // Право України. – 2007. – № 3. – С. 139–142.

102.Бугера С. І. Удосконалення державного регулювання в галузі бджільництва / С. І. Бугера // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 124–127.

103.Вакарін С. Організаційно-правові питання реформування державного управління в сфері економіки України / С. Вакарін // Право України. – 2000. – № 10. – С. 38–40.

104.Васильєва В. Г. Реформа АПК: її наслідки, проблеми, перспективи / В. Г. Васильєва // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 4. – С. 8–11.

105.Веденин Н. Н. Договорные отношения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / Н. Н. Веденин // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 38–45.

106.Великанова М. Співвідношення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт із договором підряду / М. Великанова // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 11. – С. 44–47.

107.Войтович І. І. Механізми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / І. І. Войтович // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України (Львів. філіал) / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів : ЛФ УАДУ ; Кальварія, 2001. – Вип. 6. – С. 159–171.

108.Гайдуцький П. І. Приватизація власності в АПК / П. І. Гайдуцький, М. Г. Лобас. – К., 1994. – 207 с.

109.Гафурова О. В. Правове регулювання оплати праці в сільськогосподарських виробничих кооперативах / О. В. Гафурова // Юридична Україна. – 2004. – № 8. – С. 55–61.

110.Гафурова О. В. Правові засади кооперативного самоврядування / О. В. Гафурова // Юридична Україна. – 2004. – № 1. – С. 54–57.

111.Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю / О. Гафурова // Право України. – 2003. – № 1. – С. 68–72.

112.Герасименко В. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності / В. Герасименко, Е. Луб’яна, М. Солощук та ін. // Право України. – 1999. – № 7. – С. 77–80.

113.Герасименко В. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок / В. Герасименко, О. Нестеренко, М. Солощук // Право України. – 2003. – № 6. – С. 57–61.

114.Гойчук О. І. Продовольча безпека та необхідність її правового забезпечення / О. І. Гойчук, В. І. Курило // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 3–5.

115.Головко Н. В. Значення біржової торгівлі в закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб / Н. В. Головко // Актуальні питання реформування правової системи України: V міжнарод. наук.-практич. конф. студ. та молод. учених, 30–31 травня 2008 р. : тези доповід. – Л., 2008. – С. 232–330.

116.Гориславська І. Правове забезпечення лізингових правовідносин в АПК України / І. Гориславська // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 99–101.

117.Гречко В. В. Правове становище підсобних господарств / В. В. Гречко. – К. : Політвидав України, 1985. – 68 с.

118.Грущинський Я. М. Сутність інвестиційних відносин у сільському господарстві / Я. М. Грущинський // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 46. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – С. 444–449.

119.Гутаріна К. На шляху вдосконалення аграрного і земельного законодавства / К. Гутаріна // Адвокат. – 2005. – № 5. – С. 14–17.

120.Гуткевич С. А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере / С. А. Гуткевич // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 100–108.

121.Демьяненко В. Н. Колхозное право / В. Н. Демьяненко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун–та, 1975. – 253 с.

122.Демьяненко В. Н. Правовые проблемы “разгосударствления” колхозов / В. Н. Демьяненко // Государство и право. – 1992. – № 12. – С. 54–63.

123.Долгий О. Реформуванню аграрного сектору економіки держави – надійний правовий захист / О. Долгий // Право України. – 2000. – № 4. – С. 23–26.

124.Духневич А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільської кооперації у формі кредитних спілок / А. Духневич // Право України. – 2001. – № 9. – С. 41–44.

125.Єрмоленко В. До питання нормативного визначення поняття приватного сільськогосподарського підприємства / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 44–47.

126.Єрмоленко В. Категорія “сільськогосподарська діяльність” в аграрному праві / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 124–127.

127.Єрмоленко В. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / В. Єрмоленко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 46–49.

128.Єрмоленко В. Майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 3–6.

129.Єрмоленко В. Правове положення приватно-орендних сільськогосподарських підприємств / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 48–51.

130.Єрмоленко В. Правове регулювання селекційної діяльності в рослинництві / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 53–56.

131.Єрмоленко В. Правовий захист селекційних досягнень в тваринництві / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 29–32.

132.Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 65–69.

133.Єрмоленко В. Проблеми укладання договорів оренди із Спілкою співвласників майнових паїв / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 1619.

134.Єрмоленко В. Проблеми укладання договорів оренди майнових паїв аграрними підприємствами / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 3741.

135.Єрмоленко В. Роль зовнішньої форми у генезисі майнових правовідносин / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 77–82.

136.Єрмоленко В. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 58–61.

137.Єрмоленко В. Щодо концепції аграрних майнових відносин / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 53–55.

138.Єрмоленко В. М. Внутрішні майнові правовідносини в фермерському господарстві / В. М. Єрмоленко // Адвокат. – 2005. – № 12. – С. 9–11.

139.Єрмоленко В. М. Майнова правосуб’єктність сільськогосподарських комерційних підприємств / В. М. Єрмоленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 424–430.

140.Єрмоленко В. М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика : монографія / В. М. Єрмоленко. – К. : Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с.

141.Єрмоленко В. М. Методологічні аспекти дослідження організаційно-правової форми підприємств / В. М. Єрмоленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 292–297.

142.Єрмоленко В. М. Об’єкт в майнових правовідносинах / В. М. Єрмоленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 22. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 306–313.

143.Єрьоменко В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних сільгосппідприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах / В. Єрьоменко // Право України. – 1997. – № 6. – С. 51–55.

144.Жушман В. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми / В. Жушман, В. Уркевич // Право України. – 2004. – № 6. – С. 46–50.

145.Жушман В. Правові проблеми і рішення в проведенні аграрної реформи / В. Жушман, М. Шульга // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4(22). – С. 126–135.

146.Земко А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств / А. Земко // Право України. – 2003. – № 8. – С. 70–72.

147.Земко А. Социально-экономические задачи подсобных производств и промыслов / А. Земко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2003. – № 9. – С. 72–74.

148.Земко А. М. Про особливості правого регулювання трудових відносин працівників та членів сільськогосподарських підприємств / А. М. Земко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : в 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 23–26.

149.Земляков Г. Л. Лизинг в сельском хозяйстве России: правовое регулирование / Г. Л. Земляков. – М. : Право и государство, 2004. – 215 с.

150.Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : Логос, 2001. – 380 с.

151.Зубатенко О. Правове забезпечення державної підтримки господарської діяльності кооперативів в Україні / О. Зубатенко // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С. 141–143.

152.Іванишин В. В. Становлення державного лізингу в агропромисловому виробництві / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С. 74–79.

153.Иконицкая И. А. Договоры в сфере земельных отношений в сельском хозяйстве / И. А. Иконицкая, Н. И. Краснов // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 29–41.

154.Ільницька Н. Гарантії прав сторін за договором оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення: окремі аспекти / Н. Ільницька // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 11. – С. 58–61.

155.Ільницька Н. Оренда як правова форма використання землі у сучасний період / Н. Ільницька // Право України. – 2000. – № 8. – С. 60–64.

156.Ільницька Н. Особливості оренди земель сільськогосподарського призначення: проблеми вдосконалення їх правового регулювання / Н. Ільницька // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. – С. 61–63.

157.Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств / І. Каракаш // Право України. – 1998. – № 12. – С. 58–61.

158.Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації / Т. Коваленко // Право України. – 2003. – № 6. – С. 33–37.

159.Коваленко Т. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств / Т. Коваленко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 87–91.

160.Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 56–66.

161.Коваленко Т. О. Захист майнових прав селян у процесі аграрної реформи / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 1. – С. 48–58.

162.Коваленко Т. О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств / Т. О. Коваленко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 87–91.

163.Коваленко Т. О. Реалізація права на земельну частку (пай) / Т. О. Коваленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 388–391.

164.Ковальчук Т. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст / Т. Ковальчук // Право України. – 1997. – № 5. – С. 22–24.

165.Кодавбович В. Правові проблеми створення і функціонування кооперативів / В. Кодавбович // Право України. – 1991. – № 12. – С. 8–10.

166.Козырь М. И. Аграрная реформа и развитие организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства в России / М. И. Козырь // Государство и право. – 1994. – № 4. – С. 70–81.

167.Козырь М. И. Закон о сельскохозяйственной кооперации: содержание и основные направления функционирования / М. И. Козырь // Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 78–87.

168.Корнієнко В. Проблеми приватизації і землі / В. Корнієнко, З. Самчук // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 6. – С. 22–23.

169.Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально-технічного забезпечення АПК / Г. Корнієнко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 45–49.

170.Корнієнко Г. С. Правові проблеми матеріально-технічного забезпечення селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3 . – С. 22–23.

171.Корнієнко Г. С. Правові проблеми фінансового забезпечення фермерства в умовах ринку / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 61–64.

172.Косенко В. В. Інфраструктура аграрного ринку: ідентифікація понятійного апарату / В. В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – № 2(17) : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 30–33.

173.Косенко В. В. Інфраструктурна сфера АПК : пріоритетні напрями державної політики та перспективи розвитку / В. В. Косенко, Л. М. Мілаш // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ УАДУ, 2002. – № 2(13) : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 80–83.

174.Косенко В. В. Розвиток кооперативних підприємств в аграрній сфері / В. В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – № 2(24) : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 251–256.

175.Кокотов Б. В. Фермерская аренда в США / Б. В. Кокотов // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 95–101.

176.Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально-технічного забезпечення АПК / Г. Корнієнко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 45–49.

177.Корнієнко Г. С. Правові проблеми матеріально-технічного забезпечення селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3 . – С. 22–23.

178.Корнієнко Г. С. Правові проблеми фінансового забезпечення фермерства в умовах ринку / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 61–64.

179.Кулинич П. Науково-практичний коментар до Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки” / П. Кулинич // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 17–26.

180.Кулинич П. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектору економіки / П. Кулинич // Право України. – 2000. – № 4. – С. 26–30.

181.Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств / П. Кулинич // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 63–69.

182.Курило В. І. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки / В. І. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 133–137.

183.Курило В. І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма : монографія / В. І. Курило. – К. : Магістр XXI століття, 2007. – 312 с.

184.Курило В. І. Деякі питання змісту державного контролю у сільському господарстві України / В. І. Курило // Адвокат. – 2007. – № 4. – С. 12–15.

185.Курило В. І. Діяльність органів адміністративної юрисдикції в агропромисловому комплексі / В. І. Курило, О. Ю. Піддубний // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 66–69.

186.Курило В. І. До питання розмежування предметів аграрного та адміністративного права / В. І. Курило // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 45–48.

187.Курило В. І. До поняття адміністративної юрисдикції у сільському господарстві / В. І. Курило // Вісник прокуратури – 2007. – № 7. – С. 113–118.

188.Курило В. І. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки / В. І. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 77–82.

189.Курило В. І. Збереженість сільськогосподарської продукції: організаційно-правові аспекти / В. І. Курило // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 102–105.

190.Курило В. І. Організаційно-правові аспекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств : монографія / В. І. Курило. – К. : НАУУ, 2005. – 92 с.

191.Курило В. І. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства / В. І. Курило // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 43–47.

192.Курило В. І. Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В. І. Курило, В. Н. Большаков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – С. 422–426.

193.Курило В. І. Правове становище сільськогосподарських інспекцій: проблеми удосконалення / В. І. Курило // Право України. – 1999. – № 6. – С. 87–89.

194.Курман Т. Удосконалення механізму ціноутворення в АПК як засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / Т. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 53–55.

195.Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : монографія / Т. В. Курман. – Xарків : СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 208 с.

196.Курман Т. В. Щодо планування маркетингу в АПК / Т. В. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 62–64.

197.Кучерук К. І. Договір у сфері агропромислового комплексу України / К. І. Кучерук // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 12. – К., 2001. – С. 568–572.

198.Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання : монографія / М. А. Латинін. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 376 с.

199.Латинін М. А. Вплив держави на аграрні перетворення в Україні в період власного державотворення та в радянські часи / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць НАДУ / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 155–161.

200.Латинін М. А. Законодавче забезпечення функціонування механізму державної підтримки розвитку аграрного сектору економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2005. – № 3. – С. 272–281.

201.Латынин Н. А. Инвестиции – основной фактор развития аграрной экономики Украины в современных условиях / Н. А. Латынин // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2002. – № 2. – С. 86–88.

202.Латинін М. А. Концептуальні підходи щодо розвитку аграрного сектору економіки / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2004. – № 3. – С. 27–33.

203.Латинін М. А. Механізми реалізації державної технічної політики в аграрному секторі економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – № 1. – С. 32–38.

204.Латинін М. А. Оцінка методів та засобів державного регулювання аграрного сектору / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць : у 2 ч. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2005. – № 2. – Ч. 2. – С. 157–165.

205.Латинін М. А. Результативність державних механізмів регулювання розвитку аграрного сектору під час входження в систему ринкових відносин / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 4. – С. 126–136.

206.Латинін М. А. Результативність державної технічної політики в АПК України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць : у 2 ч. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 2. – Ч. 1. – С. 182–190.

207.Латинін М. А. Ринкові та державні механізми регулювання аграрного сектору / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць : у 2 ч. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2004. – № 2. – Ч. 2. – С. 37–43.

208.Латинін М. А. Сутність, механізм розроблення і стан виконання державних цільових програм підтримки розвитку агарного сектору економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 1. – С. 316–324.

209.Латинін М. А. Теоретико-методологічні підходи щодо вимірювання ефективності розвитку аграрного виробництва / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2005. – № 1. – С. 171–177.

210.Латинін М. А. Трансформація системи державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2005. – № 1. – С. 108–115.

211.Лебідь В. Земельноправові аспекти реалізації права на ведення особистого підсобного господарства / В. Лебідь // Право України. – 2001. – № 11. – С. 86–88.

212.Лебідь В. Щодо правової природи особистого селянського господарства / В. Лебідь // Право України. – 2002. – № 9. – С. 68–73.

213.Лебідь В. І. До питання про право на ведення особистого підсобного господарства громадян / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 7. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – С. 341–347.

214.Лебідь В. І. Окремі питання реалізації права на ведення особистого підсобного господарства / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 11. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 398–401.

215.Лебідь В. І. Особисте селянське господарство чи особисте підсобне господарство? / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – С. 329–332.

216.Лебідь В. І. Правові аспекти оподаткування громадян, які здійснюють ведення особистих підсобних господарств в Україні / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 392–397.

217.Лесечко М. Д. Цінова політика в агропромисловому комплексі України / М. Д. Лесечко, І. І. Войтович // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України (Львів. філіал) / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів : ЛФ УАДУ ; Кальварія, 2000. – Вип. 4. – С. 142–149.

218.Логуш Л. Правове регулювання реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї за комерцiйним законодавством США / Л. Логуш // Право України. – 2002. – № 3. – С. 162–165.

219.Ломакіна І. Державно-правове регулювання сільського господарства України / І. Ломакіна // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С. 138–140.

220.Лямцева Т. Особенности предпринимательской деятельности государственных сельскохозяйственных предприятий / Т. Лямцева // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 1. – С. 62–64.

221.Лямцева Т. Хозяйственная деятельность государственных сельхозпредприятий и ее правовая основа / Т. Лямцева // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 5. – С. 57–59.

222.Макаренко П. Про власність і аграрне підприємництво в умовах перехідної економіки / П. Макаренко // Економіка України. – 1998. – № 6. – С. 65–71.

223.Марченко С. І. Правові засади здійснення товарного сільськогосподарського виробництва / С. І. Марченко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 травня 2005 р.) / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 177–182.

224.Марченко С. І. Соціолого-правові аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / С. І. Марченко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 375–381.

225.Мацько М. А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання) / М. А. Мацько. – К. : Знання, 1991. – 48 с.

226.Мачина Г. Форми організації правової допомоги у сільському господарстві Хмельниччини / Г. Мачина // Право України. – 1992. – № 3. – С. 33–34.

227.Медведєва М. Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства / М. Медведєва // Право України. – 2004. – № 9. – С. 138–142.

228.Мельник О. Загальна характеристика договорів у сфері науково–технічної діяльності / О. Мельник // Право України. – 2003. – № 11. – С. 72–75.

229.Мірошниченко О. А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві в умовах ринку / О. А. Мірошниченко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 16. – К., 2005. – С. 616–623.

230.Мірошниченко О. А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України та в країнах СНД (порівняльний аспект) / О. А. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 36–41.

231.Мірошниченко О. А. Особливості правового регулювання робочого часу сільськогосподарських працівників / О. А. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 69–73.

232.Мірошниченко О. А. Положення про трудову дисципліну сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України / О. А. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 13–19.

233.Мірошниченко О. А. Правове регулювання виникнення трудових відносин сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України / О. А. Мірошниченко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – С. 351–358.

234.Моліцький С. Реформування агропромислового комплексу / С. Моліцький // Вісник прокуратури. – 2005. – № 1. – С. 70–73.

235.Мороз Л. Н. О различиях в правовом статусе крестьянского и фермерского хозяйств / Л. Н. Мороз // Государство и право. – 1994. – № 8–9. – С. 89–97.

236.Нагребельний В. П. Правове впровадження ринкових відносин в сільському господарстві / В. П. Нагребельний, В. З. Янчук // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 4. – К., 1993. – С. 40–48.

237.Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” / [авт. та упоряд. В. М. Єрмоленко, А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич] ; за заг. ред. А. М. Статівки. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 352 с.

238.Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / за ред. В. В. Носіка. – К. : Кондор, 2004. – 252 с.

239.Нацюк А. А. Значення локальних нормативно-правових актів у процесі реформування аграрних відносин / А. А. Нацюк // Держава і право : збірник наукових праць. Випуск 10. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 397–406.

240.Ніщимна С. Праворегулювання державного кредитування сільського господарства: зарубіжний досвід / С. Ніщимна // Право України. – 2006. – № 10. – С. 138–141.

241.Носік В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. Носік, Т. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – С. 48–53.

242.Онищенко О. Про підприємницькі форми господарювання в аграрній сфері / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України. – 1997. – № 4. – С. 50–60.

243.Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні : монографія / кол. авторів ; за ред. В. І. Семчика. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

244.Павлова Э. И. Внутрихозяйственные отношения в сельскохозяйственных потребительских кооперативах / З. С. Беляева, Э. И. Павлова, В. В. Устюкова // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 38–44.

245.Павлова Э. И. Зарубежный опыт правового регулирования аренды сельскохозяйственных земель / Э. И. Павлова // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 62–69.

246.Палладина М. И. О некоторых проблемах правового статуса сельскохозяйственных унитарных предприятий и кооперативов / М. И. Палладина // Государство и право. – 2009. – № 5.– С. 48–54.

247.Палладина М. И. О юридических категориях и терминах в аграрном праве / М. И. Палладина // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 42–48.

248.Панькова Л. О. Аграрні біржі: історико-правовий аспект / Л. О. Панькова // Держава і право : збірник наукових праць. Випуск 17. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – С. 323–328.

249.Панькова Л. О. Правове становище аграрних бірж у контексті аграрного права України / Л. О. Панькова // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 18–21.

250.Панькова Л. О. Правові аспекти діяльності агроторгових домів як складової біржового ринку України / Л. О. Панькова // Юридична Україна. – 2004. – № 8. – С. 61–65.

251.Пешко А. В. Особливості здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі / А. В. Пешко, А. В. Назаренко // Актуальні проблеми державного управління. – № 3(26). – Харків, 2005. – С. 281–290.

252.Погрібний О. Аграрне право: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Погрібний // Право України. – 2008. – № 5. – С. 40–44.

253.Пожидаєва М. А. Правовий аналіз сутності фіксованого податку / М. А. Пожидаєва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 9. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 278–281.

254.Поливодский А. А. О проблемах трансформации форм собственности в сельском хозяйстве / А. А. Поливодский // Государство и право. – 1999. – № 3 – С. 104–112.

255.Поліводський О. Поняття та види організації договірних зв’язків у системі АПК / О. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С. 85–88.

256.Поліводський О. Трансформація форм власності у сільському господарстві / О. Поліводський, А. Дмитрієва // Право України. – 1998. – № 6. – С. 6–9.

257.Поліводський О. А. Договір міни як форма реалізації сільгосппродукції в Україні (проблеми правового регулювання) / О. А. Поліводський // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 3. – С. 25–28.

258.Поліводський О. А. Організація договірних зв’язків в АПК / О. А. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С. 85–88.

259.Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції з використанням біржових торгів / О. А. Поліводський // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 10. – К., 1999. – С. 397–403.

260.Поліводський О. А. Щодо питання про види договорів на реалізацію товарної сільськогосподарської продукції / О. А. Поліводський // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 9. – К., 1998. – С. 376–379.

261.Поляков Б. Як вирішувати трудові спори у виробничих кооперативах / Б. Поляков // Право України. – 1991. – № 4. – С. 25–28.

262.Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посібник / кол. авт. ; за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

263.Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр ХХІ століття, 2006. – 384 с.

264.Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России. Правовые вопросы / отв. ред. З. С. Беляева, И. А. Иконицкая. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1998. – 168 с.

265.Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві / за ред. В. І. Семчика. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с.

266.Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України / Т. П. Проценко. – К. : ІДП НАН України, 2000. – 80 с.

267.Проценко Т. П. Правові питання залучення додаткових коштів сільськогосподарськими кооперативами з метою використання їх в інноваційних цілях / Т. П. Проценко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – С. 456–462.

268.Радченко В. Ринкові проблеми інвестування агробізнесу / В. Радченко // Економіка України. – 2000. – № 2. – С. 55–62.

269.Радчук О. Правове регулювання договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції громадянами / О. Радчук // Право України. – 1991. – № 10. – С. 34–36.

270.Раянов Ф. М. Предмет и система сельскохозяйственного права : учеб. пособие / Ф. М. Раянов. – Уфа, 1980. – 80 с.

271.Регіональна політика розвитку аграрної сфери : монографія / [Г. І. Мостовий, Л. М. Анічін, Г. О. Андрусенко та ін.] ; за заг. ред. проф. Г. І. Мостового. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 262 с.

272.Риманов О. Ю. Функціонування спеціального режиму оподаткування в аграрному секторі / О. Ю. Риманов // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 63–69.

273.Романко С. Особливості економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції / С. Романко // Право України. – 2007. – № 6. – С. 85–88.

274.Романко С. М. Правове забезпечення зміни сільського господарства України на екологічно безпечне / С. М. Романко // Юридична Україна. – 2006. – № 7. – С. 65–71.

275.Романко С. М. Проблеми визначення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції, її якості та безпеки / С. М. Романко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 72–76.

276.Рябко Л. Правова природа договору лізингу / Л. Рябко // Право України. – 2000. – № 1. – С. 70–72.

277.Рябченко О. Зміст державного регулювання господарської діяльності / О. Рябченко // Право України. – 2006. – № 1. – С. 81–84.

278.Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку / О. Самойлюк // Право України. – 2005. – № 1. – С. 43–44.

279.Сафонов І. Державна заставна закупівля зерна – важливий захід підтримки аграрних товаровиробників / І. Сафонов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 77–80.

280.Сафонов І. Державна підтримка виробника сільськогосподарської продукції є конче необхідною / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 3. – С. 53–56.

281.Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 6. – С. 54–57.

282.Сафонов І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб підтримки аграрних товаровиробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50–53.

283.Святоцкая Т. К. Ответственность должностных лиц в колхозах / Т. К. Святоцкая. – М. : Юрид. лит-ра, 1972. – 86 с.

284.Святоцький О. Про концепцію аграрної і земельної реформи в Україні / О. Святоцький, В. Семчик // Право України. – 1997. – № 11. – С. 24–26.

285.Святченко Л. До питання легального закріплення поняття “цукробуряківництво” / Л. Святченко // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С. 82–85.

286.Семчик В. Метод функціонально-правового аналізу і практика застосування в аграрному праві / В. Семчик // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 3(6). – С. 38–45.

287.Семчик В. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні / В. Семчик // Право України. – 1999. – № 5. – С. 34–38.

288.Сєніна Г. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері / Г. В. Сєніна. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 127 с.

289.Сільськогосподарські підприємства: реорганізація та створення / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 8. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 480 с.

290.Скидан О. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання / О. Скидан // Право України. – 2006. – № 4. – С. 52–56.

291.Сонін О. Правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів / О. Сонін // Право України. – 1992. – № 1. – С. 15–17.

292.Сонюк В. Правове регулювання оренди майна в аграрному секторi економiки: шляхи вдосконалення / В. Сонюк // Право України. – 2002. – № 3. – С. 114–116.

293.Станіславський В. Організаційно-правова система насінницької діяльності / В. Станіславський // Право України. – 2006. – № 12. – С. 41–45.

294.Станіславський В. Організаційно-правові вимоги щодо суб’єктів насінництва / В. Станіславський // Право України. – 2007. – № 2. – С. 56–60.

295.Станіславський В. Правовий аспект поняття насінництва та його ознаки / В. Станіславський // Право України. – 2006. – № 9. – С. 114–118.

296.Станіславський В. Принципи правового регулювання насінницької діяльності / В. Станіславський // Право України. – 2006. – № 6. – С. 55–59.

297.Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних господарств громадян / А. Статівка // Право України. – 2000. – № 5. – С. 27–29.

298.Статівка А. Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах / А. Статівка // Право України. – 2001. – № 10. – С. 29–32.

299.Статівка А. Деякі аспекти посилення державного регулювання в процесі аграрних перетворень / А. Статівка, Т. Лямцева // Право України. – 2001. – № 6. – С. 57–59; № 7. – С. 116.

300.Стативка А. Договоры на реализацию сельскохозяйственной продукции / А. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 2. – С. 17–22.

301.Стативка А. Н. Некоторые проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза / А. Н. Стативка, И. А. Шумило // Государство и право. – 2008. – № 1. – С. 76–81.

302.Стативка А. О договоре на создание племенных сельскохозяйственных животных / А. Стативка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 52–53.

303.Статівка А. Поняття гарантій суб’єкта договірних відносин в АПК та їх класифікація / А. Статівка // Право України. – 1998. – № 5. – С. 33–36.

304.Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / А. Статівка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 7–9.

305.Статівка А. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські торговельні організації: проблемні питання / А. Статівка // Право України. – 2003. – № 4. – С. 42–45.

306.Статівка А. Співвідношення інтересів, суспільних відносин і правової форми в АПК / А. Статівка // Право України. – 1997. – № 11. – С. 87–90.

307.Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : монография / А. Н. Стативка. – Харьков : Право, 1997. – 240 с.

308.Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей / А. Н. Стативка. – Харьков : Право, 1999. – 124 с.

309.Стативка А. Н. Предварительный договор и его использование в АПК / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 4. – С. 19–21.

310.Статівка М. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС / М. Статівка, І. Шумило // Право України. – 2005. – № 8. – С. 132–135.

311.Титова Н. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення / Н. Титова // Право України. – 2000. – № 2. – С. 25–27.

312.Титова Н. Сільськогосподарські кооперативи: їх правове забезпечення / Н. Титова // Право України. – 1991. – № 6. – С. 20–22.

313.Титова Н. Селянське (фермерське) господарство України: правова регламентація, поняття, ознаки, перспективи / Н. Титова // Право України. – 1995. – № 9–10. – С. 14–16.

314.Титова Н. Фермерство в США: державний захист прав фермерів / Н. Титова, Л. Логуш // Право України. – 1993. – № 4. – С. 30–32.

315.Титова Н. І. Аграрне законодавство України / Н. І. Титова // Право України. – 1995. – № 1. – С. 6–9.

316.Титова Н. І. До питання та характеристики аграрного законодавства України / Н. І. Титова, А. А. Нацюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 11. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 393–398.

317.Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права / В. Уркевич // Право України. – 2008. – № 9. – С. 76–81.

318.Уркевич В. Внутрішні аграрні правовідносини: підходи до розуміння / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 57–59.

319.Уркевич В. До питання про локальні нормативні акти, що регулюють майнові відносини у сільськогосподарському кооперативі / В. Уркевич // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 9. – С. 65–67.

320.Уркевич В. До питання про можливість відчуження членом сільськогосподарського кооперативу права на пай / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 97–98.

321.Уркевич В. До питання про співвідношення права власності сільськогосподарського кооперативу та майнових прав його членів / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 54–55.

322.Уркевич В. Досвід законодавчого регулювання сільськогосподарської кооперації в Російській Федерації / В. Уркевич // Юридична Україна. – 2004. – № 10. – С. 43–45.

323.Уркевич В. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу: сутність та правова регламентація / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 69–73.

324.Уркевич В. Окремі правові питання припинення членства в сільськогосподарських підприємствах / В. Уркевич // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 125–132.

325.Уркевич В. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві / В. Уркевич // Право України. – 2005. – № 1. – С. 80–82.

326.Уркевич В. Про деякі правові аспекти виникнення права членства у сільськогосподарських кооперативах / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 40–41.

327.Уркевич В. Про елементи внутрішніх аграрних управлінських правовідносин / В. Уркевич // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 83–86.

328.Уркевич В. Про правове регулювання трудових відносин членів сільськогосподарських підприємств / В. Уркевич // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 70–74.

329.Уркевич В. Про правові підстави та порядок добровільного припинення членства у сільськогосподарських підприємствах / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 57–59.

330.Уркевич В. Реалізація принципу відкритості і доступності членства у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу: сучасний зміст та правове регулювання / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 52–54.

331.Уркевич В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин : монографія / В. Ю. Уркевич. – Харків, 2007. – 496 с.

332.Уркевич В. Ю. Про класифікацію аграрних правовідносин / В. Ю. Уркевич // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 4. – С. 81–84.

333.Уркевич В. Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти : моногр. / В. Ю. Уркевич. – Xарків : Одіссей, 2004. – 120 с.

334.Устюкова В. В. Правосубъектность крестьянского хозяйства / В. В. Устюкова // Государство и право. – 1992. – № 1. – С. 54–61.

335.Ушачев И. Г. Агропромышленный комплекс и проблемы вступления России в ВТО / И. Г. Ушачев // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 73–78.

336.Фаршатов И. А. Правовые основы социального развития села / И. А. Фаршатов. – М., 1991. – 286 с.

337.Федорович В. Регулювання створення, реорганізації та припинення сільськогосподарських кооперативів: правові питання / В. Федорович // Право України. – 1998. – № 1. – С. 53–56.

338.Федорович В. І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в України / В. І. Федорович. – Львів : Атлас, 1998. – 142 с.

339.Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення : навч.-практ. посіб. / [М. В. Шульга, В. П. Жушман, П. Ф. Кулинич та ін.] ; за заг. ред. М. В. Шульги, В. П. Жушмана. – Xарків : Одіссей, 2004. – 424 с.

340.Хвасенко А. Майновi вiдносини в особистих селянських господарствах: деякi питання / А. Хвасенко // Право України. – 2002. – № 5. – С. 96–98.

341.Хвасенко А. О понятии личного подсобного хозяйства граждан / А. Хвасенко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 34–36.

342.Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян / А. Хвасенко // Право України. – 2002. – № 4. – С. 40–42.

343.Чабаненко М. Імперативний та диспозитивний способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права як галузі / М. Чабаненко // Право України. – 2004. – № 11. – С. 109–112.

344.Чабаненко М. Про метод в аграрному праві / М. Чабаненко // Право України. – 2004. – № 1. – С. 122–124.

345.Чабаненко М. М. Щодо питання про зміст методу аграрного права / М. М. Чабаненко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 33–37.

346.Чичкин А. В. Правовое регулирование социального развития села / А. В. Чичкин. – М. : Право и государство, 2005. – 216 с.

347.Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві / О. Шевченко // Право України. – 1999. – № 8. – С. 24–27.

348.Шевченко Я. М. Правові проблеми колективної власності в Україні / Я. М. Шевченко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 50–51.

349.Янчук В. Аграрно-господарче право – навчальна дисципліна / В. Янчук // Право України. – 2000. – № 2. – С. 38–42.


Навчальне видання

АГРАРНЕ ПРАВО


Методичні вказівки
щодо проведення семінарських (практичних)
та індивідуально-консультативних занять

Укладач


Самойленко Євген Анатолійович

Редагування Г. М. Нужненко

Технічне редагування І. О. Кругляк

Комп’ютерна верстка Н. А. Височанська

Підписано до друку 18.04.2013. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 4,00. Умов. друк. арк. 4,75. Зам. № 1232

Видавець і виготовлювач

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 61-93-37Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 3160 від 10.04.2008


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка