Державний вищий навчальний закладСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
Індивідуально-консультативнИХ ЗАНЯТЬ


Індивідуально-консультативна робота – це вид навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх знань з дисципліни та розвитку логічного мислення. За необхідності індивідуальні заняття можуть проводитися одночасно з декількома студентами.

До індивідуальних завдань належить написання рефератів, аналіз практичних ситуацій, підготовка до участі в олімпіадах, конференціях тощо. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

З курсу “Аграрне право” на індивідуальних заняттях передбачено як проведення усного опитування та вирішення тестових завдань, так і підготовку й захист рефератів – доповідей з будь-якого питання теми заняття, що складаються з огляду літературних та інших джерел і спрямовані на створення дискусії навколо ключової проблеми.

Завдання підготувати реферат призначається студенту викладачем або ж може бути обране студентом самостійно. Варто звернути увагу, що остаточна тема реферату не повинна збігатися з рекомендованою сферою дослідження, а бути вужчою і стосуватися конкретних питань.

Текст реферату обсягом 7–10 сторінок виконується за допомогою комп’ютера через 1,5 міжрядкових інтервали з розміром шрифту 14 кеглів і стандартним для ПК відступом першого рядка абзацу – 1,27 см. Вирівнювання основного тексту виконується по ширині, а заголовків розділів – по центру. У всіх варіантах папір стандартного формату А4 (210х297 мм). За відсутності комп’ютера можна скористатися друкарською машинкою або написати текст від руки.

Сторінки повинні відповідати таким параметрам. Формат паперу – А4 (210х297 мм), поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, інтервал між знаками – звичайний (використання розрідженого або ущільненого інтервалу забороняється). Скорочення слів у рефераті, окрім загальноприйнятих, не допускається.Письмове тестування спрямоване на перевірку та оцінку рівня сформованості професійно значущих знань студентів на теоретичному рівні. Тестування покликане розширити рамки і підвищити роль самостійної роботи студентів під час вивчення теоретичного матеріалу, а також рівень індивідуалізації навчання, розширити можливості для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення. Зразок тестового завдання для індивідуального заняття наведено нижче.

Консультація – це форма навчального заняття, при якій студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

На консультаціях проводиться робота з метою підвищенню рівня знань студентів. Студенти мають можливість отримати детальне пояснення незрозрозумілого для них навчального матеріалу, способів розв’язування завдань. Перед модулем та перед іспитом можуть проводитися цільові консультації в активній формі. При цьому при наданні консультації перед виконанням модуля до неї можуть залучатися найбільш підготовлені студенти (за їх бажанням). З приводу виконання індивідуальних завдань консультації студентів проводяться при виборі теми реферату, у процесі підготовки доповідей для участі в наукових студентських конференціях. На консультаціях викладач може проводити ліквідацію заборгованостей за темами дисципліни у студентів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна


  1. Аграрне право : підруч. / [В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.] ; за ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. – Xарків : Право, 2003. – 240 с.

49.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.] ; за ред. В. П. Жушмана, А. М. Статівки. – Xарків : Право, 2010. – 296 с.

50.Аграрне право : підручник / [В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк та ін.] ; за заг ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

51.Аграрне право : підручник / за ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2006. – 448 с.

52.Аграрное право : учебник для вузов / под ред. Г. Е. Быстрова и М. И. Козыря. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Юристъ, 2000. – 534 с.

53.Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2007. – 992 с.

54.Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В. П. Жушман. – [3-тє вид., доп. та переробл.]. – Харків, 2006. – 736 с.

55.Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ. посіб. / В. П. Жушман. – [2 вид., доп. та перероб.]. – Xарків : Одіссей, 2004. – 688 с.

56.Каракаш И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсно-экологических отношений : сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997–2007) / И. И. Каракаш. – Одесса : Феникс, 2007. – 430 с.

57.Козырь М. И. Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития / М. И. Козырь. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Норма, 2008. – 336 с.

58.Політика України у сфері сільського господарства, біоенергетики та харчової промисловості – дослідження, висновки та рекомендації / [Хайнс Штрубенхофф, Стефан фон Крамон-Таубадель, Олег Нів’євський та ін.] ; за ред. Хайнса Штрубенхоффа, Вероніки Мовчан, Ігоря Бурковського. – К. : Видавничий дім “АДЕФ – Україна”, 2009. – 383 с.

59.Рыгалова Л. В. Аграрное право : учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / Л. В. Рыгалова. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 240 с.

60.Семчик В. І. Агропромисловий комплекс: правові питання / В. І. Семчик. – К., 1992. – 242 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка