Державний вищий навчальний закладСторінка3/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни чи дискусію навколо заздалегідь визначених тем, за якими студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів), а також формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Основною метою семінарського заняття є розширення, поглиблення та деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та під час самостійної роботи, спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, формування вмінь і навичок практичного застосування отриманих знань.

Проведення практичного заняття ґрунтується на завчасно підготовленому методичному матеріалі – практичних завданнях, спрямованих на виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями. Практичне заняття передбачає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участі студентів, вирішення завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Методика вирішення практичних завдань. Більшість завдань, що містяться в даних методичних вказівках, описують різні, але пов’язані життєві ситуації. Тому слід послідовно дослідити всі епізоди, визначивши взаємні права і обов’язки учасників відносин по кожному з них. Лише спираючись на зроблені при розгляді кожного епізоду висновки, можна в цілому розв’язати задачу. Саме так рекомендуємо вирішувати кожне практичне завдання.

Фабула задачі зазвичай викладається зі значним ступенем узагальнення. Деякі обставини, що мають правове значення, в ній навмисно не наведені, тому що обсяг вказівок не дозволяє навести стільки ж відомостей про факти, скільки їх міститься, наприклад, у мотивувальній частині рішення суду. У деяких випадках вказівка на певні фактичні обставини не зроблена навмисно, щоб перевірити здатність студента вирішувати задачу за різними варіантами.

У випадках, коли практичне завдання допускає певну двозначність, необхідно виходити з того, що обставини, які в завданні не згадані, не траплялися. Наприклад, у завданні сказано “уклали договір”, але не написано, що договір був нотаріально посвідчений. У такому разі доцільно вважати, що договір не був нотаріально посвідченим. Не завжди зрозуміло, в який саме часовий період склалися ті чи інші обставини. Якщо в задачі вказана дата – слід вирішувати її, застосовуючи законодавство, що діяло у відповідний період. Проте, якщо на час лише опосередковано вказує назва неіснуючого органу, застарілого нормативно-правового акта тощо, то допускається вирішення задачі так, наче обставини існують на даний час. У будь-якому випадку недопустимим є застосування до одних і тих самих правовідносин норм, що діяли в різний час. Загалом основна вимога до тлумачення умов задачі – студент має зазначити, як саме він розуміє двозначність, і, враховуючи це, вирішити задачу.

Аграрне право – комплексна галузь права, що включає норми багатьох інших галузей: конституційного, цивільного, земельного, фінансового, адміністративного, екологічного тощо. Відповідно, норми, які регулюють аграрні правовідносини, описані у фабулі практичного завдання, зазвичай містяться у різних нормативно-правових актах. Відтак питання пошуку та тлумачення правових норм під час розв’язання практичних завдань є не тільки складним етапом їх вирішення, а й предметом наукових досліджень. Тому воно не може бути розглянуте у межах цих вказівок. Варто лише зазначити, що досить часто зміст правового припису є неочевидним, а іноді правовий припис взагалі не можна розуміти буквально, як він викладений. Ми рекомендуємо ознайомитися не лише з текстом нормативного акта, але й зрозуміти його зміст та значення.

При вирішенні практичних завдань можуть виникати колізії між різними правовими нормами, що регулюють одні й ті самі правовідносини. Правила вирішення правових колізій існують, вони вироблені доктриною та юридичною практикою (ієрархічний і темпоральний принципи, принцип переваги спеціальної норми над загальною (змістовний принцип) та ін.). Частина з них випливає із положень законодавства, а деякі – з логічних міркувань, оскільки існують об’єктивні закономірності існування системи права.

Ієрархічний принцип вирішення колізій має безумовну перевагу над темпоральним та змістовним. Водночас заздалегідь визначена ієрархія між темпоральним та змістовним принципами вирішення колізій відсутня. У деяких випадках прийнятий пізніше закон скасовує дію існуючих спеціальних положень, в інших – ні. У кожному випадку колізії слід, використовуючи різні способи тлумачення, з’ясовувати співвідношення між принципами, що перебувають у колізії.

Також слід зазначити, що далеко не завжди можна однозначно встановити, який закон (норма) є загальним, а який – спеціальним. Напевно, спеціальною можна вважати лише таку норму, правила якої сформульовані на основі якихось міркувань та базуються на особливих обставинах. Якщо це не так, до норми, що регулює вужче коло суспільних відносин, слід ставитися так, як і до більш загальної.

Не завжди очевидною є і перевага прийнятого пізніше акта. Так, Цивільний та Господарський кодекси прийняті в один день, тому навряд чи можна вважати, що більш пізній кодекс (в даному випадку – Господарський) краще враховує обставини, що склалися. Є й інші проблеми у застосуванні темпорального принципу: наприклад, не завжди зрозуміло, чи є “новою” норма старої редакції, відтворена в новій редакції акта тощо.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Предмет, метод і система аграрного права України

Заняття 1

План

1.Історія становлення та юридична природа аграрного права України як галузі права.

2.Предмет аграрного права. Методи правового регулювання аграрних відносин.

3.Принципи аграрного права.

4.Система аграрного права України. Аграрне право як наука і навчальна дисципліна.


Основна література: 1–13.

Додаткова література: 4; 28; 31; 59; 62; 69; 76–79; 81; 83; 84; 89; 123; 126; 127; 170–174; 188; 193; 204; 206; 211; 224; 227; 258; 259; 268; 269; 272; 273; 284–286; 290.


Тема 2. Джерела аграрного права України. Аграрні правовідносини

Заняття 2

План

 1. Поняття та види джерел аграрного права України.

5.Поняття та особливості аграрного законодавства України.

6.Шляхи вдосконалення аграрного законодавства України.

7.Поняття й особливості аграрних правовідносин, їх класифікація.

8.Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.


Практичне завдання 1


Громадянка Волошина В. є власницею будинку в с. Вирішальне. Її сусід, громадянин Хромов Х., займається бджільництвом та має пасіку. З 2005 року бджоли перешкоджають Волошиній знаходитися на власній присадибній ділянці та в будинку через укуси. Вона неодноразово зверталася з цього приводу до сільської ради та за медичною допомогою до лікарні.

Зрештою, Волошина звернулася до суду з позовом. Громадянка просила зобов’язати Хромова усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою позивача, встановити для Хромова обмеження в користуванні його земельною ділянкою, зобов’язати останнього утримувати пасіку за межами земельної ділянки та стягнути з відповідача матеріальну шкоду в розмірі 93,50 грн. та моральну шкоду в розмірі 3 000 грн.Хромов позов не визнав, мотивуючи це тим, що він дотримується ветеринарно-санітарних правил утримання пасік. Суду було надано виписку із медичної картки про те, що Волошина знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом укус бджолами, а також представлено для ознайомлення ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку Хромова.

Якими нормативно-правовими актами слід керуватися при вирішенні даного спору? Проаналізуйте позовні вимоги громадянки Волошиної. Яке рішення повинен прийняти суд?

Практичне завдання 2


Загальними зборами членів сільськогосподарського виробничого кооперативу “Аграрник” було прийнято рішення про створення в с. Пекарі Роменського району СГВК “Аграрник” та затвердження його статуту. Положенням статуту кооперативу було зокрема передбачено право членів кооперативу на щорічну відпустку тривалістю 18 календарних днів. Установчі документи кооперативу були передані для державної реєстрації державному реєстратору Роменського району. Державний реєстратор відмовив у реєстрації СГВК “Аграрник” на тій підставі, що положення статуту кооперативу порушують право його членів на відпочинок, встановлюючи тривалість відпустки меншу, ніж передбачено трудовим законодавством.

Якими нормативно-правовими актами регулюються трудові відносини членів та найманих працівників сільськогосподарського виробничого кооперативу? Чи правомірна відмова державного реєстратора в реєстрації СГВК “Аграрник”?

Практичне завдання 3


Директор сільськогосподарського ТОВ “Надія” видав наказ, яким встановив систему штрафів, які мають застосовуватися до працівників за вчинення дисциплінарних правопорушень. Так, за розкрадання товарно-матеріальних цінностей передбачалося стягнення у 10-кратному розмірі від вартості викраденого, за появу на робочому місці в нетверезому стані – в розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на місяць тощо. Стягнення зверталися на суму заборгованості по заробітній платі, а також, оскільки більшість працівників ТОВ – це орендодавці майнових і земельних паїв – то і на їх майно, передане ТОВ в оренду. Так, забивалася належна працівникам і здана в оренду велика рогата худоба, її м’ясо реалізовувалося, а за рахунок отриманих коштів погашалися суми покладених штрафів.

Складіть проект загальнонаглядового акта прокурорського реагування на описані правопорушення. Яка роль локальних актів у регулюванні аграрних відносин та якими вимогам вони повинні відповідати?

Практичне завдання 4


Загальні збори сільськогосподарського виробничого кооперативу “Благо” розглянули зміни до статуту і затвердили такі поправки до його положень: 1) порядок вступу до кооперативу і виходу з нього, а також розміри та порядок надання вступного внеску і паю повинні визначатися в кожному окремому випадку залежно від матеріального становища заявників; 2) осіб, яких було виключено із кооперативу, вдруге не приймати в кооператив; 3) осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності, в кооператив не приймати, а таких його членів з кооперативу виключити. Затверджені зміни до статуту були передані на державну реєстрацію.

Чи повинен бути зареєстрований цей документ? Яка юридична сила актів органів управління СГВК? За яких умов акти органів управління СГВК можуть визнаватися джерелами аграрного права? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 5


Член сільськогосподарського виробничого кооперативу Винокуров В. звернувся до суду з позовом до СГВК про стягнення 1 200 грн. При обґрунтуванні своїх вимог він послався на те, що працював у СГВК ветеринарним лікарем. У серпні – вересні 2011 р. він перебував у черговій відпустці, у грудні 2011 р. з поважних причин залишив роботу.

По закінченні року підприємство позбавило його права на оплачувану відпустку. У зв’язку з цим Винокуров просив суд стягнути з СГВК 1 200 грн. Представник підприємства не визнав позовних вимог і пояснив, що Винокуров вийшов із кооперативу за власним бажанням і у 2011 р. не виконав норм обов’язкової участі, за що був позбавлений оплати щорічної відпустки. Заява позивача про те, що він через поважні причини залишив роботу в СГВК, не знайшла підтвердження в матеріалах справи.Які нормативні акти повинен застосовувати суд при вирішенні цієї справи? Чи підлягає задоволенню позов Винокурова?
Основна література: 1–8; 10; 12.

Додаткова література: 3; 4; 7; 19; 20; 31; 59; 60; 69; 76–79; 81; 83; 84; 89; 123; 124; 127; 128; 163; 170–174; 180; 203; 204; 206; 224; 231; 242; 245; 247; 256–260; 268; 269; 272; 273.


Тема 3. Правові основи державного регулювання аграрного виробництва

Заняття 3

План

 1. Поняття і зміст аграрної політики держави.

9.Співвідношення державного управління АПК і державного регулювання агропромислового виробництва.

10.Принципи, форми й методи державного регулювання сільськогосподарського виробництва.

11.Правовий статус і повноваження органів загальної компетенції у сфері управління сільськогосподарським виробництвом.

12.Правовий статус і повноваження органів спеціальної компетенції у сфері управління сільськогосподарським виробництвом.

13.Правовий статус і повноваження контрольно-інспекційних органів у сфері АПК.

Практичне завдання 1


Фермерське господарство “Нібулон” звернулося до комісії при Сумському регіональному відділенні Українського державного фонду підтримки фермерських господарств з проханням надати фінансову підтримку господарству. У листі зазначається, що господарство функціонує в аграрному секторі економіки другий рік. Кошти йому необхідні для сплати чергового кредитного платежу банку, закупівлі ще одного комбайна та будівництва корівника. Фінансова допомога покращить становище ФГ “Нібулон”. Зараз воно перебуває на межі банкрутства. Відповідна справа перебуває на розгляді в господарському суді.

Якими нормативно-правовими актами регулюється питання державної підтримки фермерських господарств? Чи має ФГ “Нібулон” право на отримання фінансової допомоги від Українського державного фонду підтримки фермерських господарств? Яке рішення повинна прийняти комісія при регіональному відділенні Фонду?

Практичне завдання 2


Гр. Коломойцев В., мешканець с. Низи Сумського району, утримував у своєму господарстві для потреб сім’ї свійських сільськогосподарських тварин. У зв’язку з потребою родини в грошах він вирішив отримати необхідну грошову суму за рахунок продажу м’ясопродуктів від забою частини худоби. Забій Коломойцев В. здійснив на території господарства у тваринницькому приміщенні, де знаходилася худоба.

Ліцензований лікар ветеринарної медицини Редька О., переконавшись у безпечності м’ясних продуктів, видав Коломойцеву В. ветеринарне свідоцтво із зазначенням у ньому можливості перевезення, реалізації продуктів забою (м’яса телятини та баранини) на ринках м. Сум. У свою чергу, підприємець Онацький М. продав ці м’ясні продукти на центральному ринку м. Сум.

Головним державним інспектором Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області при проведенні перевірки було встановлено, що ветеринарне свідоцтво було видано за відсутності паспорта на велику рогату худобу та ветеринарних карток до паспортів, реєстраційного свідоцтва на вівцю, а також той факт, що тварини не були належним чином ідентифіковані. Крім того, були відсутні відомості про перезабійний ветеринарний огляд тварин та проведення ветеринарно-санітарної експертизи м’ясних продуктів. Як наслідок, це дало можливість реалізувати продукти забою на ринку міста загальною масою 370 кг.

Яких аграрних правовідносин стосується задача? Вимоги яких нормативно-правових актів були порушені за її умовами? Кого, за які діяння і до якої відповідальності необхідно притягнути?

Практичне завдання 3


У зв’язку з виявленням у господарствах м. Черкас західного кукурудзяного жука в населеному пункті було запроваджено карантинний режим. Державний фітосанітарний інспектор Тарасов Т. в порядку інспектування в межах карантинної зони проводив перевірку транспортного засобу приватного підприємця Іванова І., у якому він виявив кукурудзу. Іванов пояснив, що кукурудзу він вирощує за містом з метою подальшої реалізації в Черкасах, тому ніяких документів на продукцію в нього немає.

Державний інспектор взяв на вибір кілька качанів кукурудзи для фітосанітарної експертизи. За результатами проведених дій та висновку експертизи інспектор обмежився видачею підприємцю акта фітосанітарного контролю, згідно з яким кукурудза Іванова відповідала фітосанітарним нормам, а тому він отримав право реалізовувати її на своїх торговельних точках та зберігати продукцію на складі.

Прокурор м. Черкас Грачов Г. за результатами перевірки за порушення Тарасовим спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, склав протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення. Рішенням суду на державного інспектора було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Якими нормативно-правовими актами визначаються правові засади карантину рослин та здійснення фітосанітарного контролю? Чи порушено норми законодавства підприємцем та державним інспектором? Чи є підстави для притягнення Іванова до відповідальності? Чи правомірні дії прокурора та рішення суду? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 4


16 липня 2010 року працівниками міліції було складено протокол про те, що громадянин Ліхтаренко Р. на ринку в смт. Демидівка Демидівського району Рівненської області здійснював господарську діяльність без державної реєстрації та без відповідної ліцензії, а саме: здійснював реалізацію фунгіциду “Татту” виробництва фірми “Bayer” для захисту томатів і картоплі, який містить стимулятор росту. Усі матеріали справи орган внутрішніх справ направив до суду.

Ліхтаренко в суді пояснив, що 16 липня 2010 року здійснював роздрібну торгівлю фунгіцидами, але власником даного товару є ТОВ “Фірма “Агрохімзахист”, яка має всі необхідні документи на здійснення такого виду підприємницької діяльності. Про це він повідомив працівникам міліції, але його пояснень до уваги вони не взяли і склали протокол про адміністративне правопорушення. У матеріалах справи була присутня відповідна ліцензія, видана товариству. Однак документи, що підтверджували б допуск Ліхтаренка до роботи з пестицидами та агрохімікатами, суду не надавалися.Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини, пов’язані з виробництвом, обігом і застосуванням пестицидів та агрохімікатів? Який орган здійснює ліцензування діяльності, пов’язаної з їх виробництвом та торгівлею? Які документи в даному випадку повинен мати Ліхтаренко? Чи є підстави для притягнення до юридичної відповідальності Ліхтаренка та ТОВ “Фірма “Агрохімзахист”? Яке рішення має прийняти суд? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 5


Управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації запропонувало ТОВ “Прогрес” передбачити у бізнес-плані господарської діяльності обсяг продажу державі основних видів продукції, середню врожайність зернових культур, продуктивність поголів’я худоби, собівартість продукції, кількість робітників. Директор товариства, вважаючи, що обсяг продажу продукції державі повинно визначати саме господарство, оскаржив дії управління.

Прокоментуйте ситуацію і дайте обґрунтовану відповідь. Які нормативні акти встановлюють компетенцію управління райдержадміністрації?
Основна література: 1–8; 10–13.

Додаткова література: 4; 16–18; 21; 31; 44; 55; 61; 113–115; 125; 126; 129; 132–135; 142; 139–151; 158; 160; 165; 178; 192; 209; 212; 218; 221–223; 229; 231; 239; 240; 246; 251; 276.


Тема 4. Правові основи проведення аграрної реформи. Правове регулювання переходу до ринку в АПК

Заняття 4

План

 1. Поняття, зміст та періодизація аграрної реформи. Основні напрями її подальшого розвитку в Україні.

14.Загальна характеристика переходу до ринку в АПК. Правове забезпечення інфраструктури аграрного ринку.

15.Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки.

16.Правове регулювання ринку зерна.

17.Правове регулювання ринку цукру.

18.Правове регулювання ринку алкоголю і тютюну.

Практичне завдання 1


ТОВ “Сільськогосподарська дорадча служба “Агроконсалтинг” здійснювало діяльність з надання дорадчих послуг у Конотопському районі Сумської області. Для надання вказаних послуг приватним домогосподарствам, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування м. Конотопа товариство створило і зареєструвало ТОВ “Сільсько-господарська дорадча служба “Агроконсалтинг-плюс”.

У зв’язку зі здійсненням дорадчої діяльності ТОВ “СДС “Агроконсалтинг-плюс” без отримання власного сертифіката на право надання дорадчих послуг сертифікат ТОВ “СДС “Агроконсалтинг” було анульовано. У видачі окремого сертифіката ТОВ “СДС “Агроконсалтинг-плюс” відмовили через невідповідність поданих документів вимогам законодавства.Якими нормативно-правовими актами регулюється здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні? Який орган видає сертифікати на право надання дорадчих послуг? Чи правомірні його дії в даному випадку? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 2


АТ “Універсальний сільськогосподарський оптово-продовольчий ринок “Херсонщина”, створене у 2000 році, подало до Міністерства аграрної політики і продовольства України документи з метою одержання статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції. Під час перевірки документів товариства з’ясувалося, що стосовно нього господарським судом Херсонської області порушено провадження у справі про банкрутство. Мінагрополітики прийняло наказ про недопущення даного претендента до участі в конкурсі щодо набуття відповідного статусу. Згідно з іншим наказом Міністерства переможцем оголошеного конкурсу визнано Приватне підприємство “Оптовий ринок сільськогосподарської продукції “Рідний край”.

АТ “Херсонщина” оскаржило накази в судовому порядку. У суді представник позивача надав докази покращення фінансового стану товариства та його можливий вихід із кризи на стадії санації. Відповідач позов не визнав і подав зустрічний позов з вимогою зміни товариством свого найменування.Якими нормативно-правовими актами регулюється функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції? Який порядок набуття особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції? Як суд має вирішити справу за основним та зустрічним позовами?

Практичне завдання 3


ТОВ “Лоза винограду” (м. Інкерман) займалося виробництвом виноробної продукції. Товариство прийняло рішення започаткувати виробництво нової колекції вин із трьох видів. Для виготовлення столового сухого вина “Інкерманська фортеця” було використано відбірний висушений виноград. При виготовленні марочного вина “Древній Інкерман” використали виноматеріали із двох сортів винограду. А для виготовлення колекційного вина “Скарб Інкерману” використали спеціально відібране марочне вино 5-річної витримки, яке перелили в сувенірні пляшки. Проведено відповідне етикетування продукції та підготовлено її до продажу.

За результатами перевірки діяльності ТОВ “Лоза винограду” щодо виробництва вина, проведеної органом ліцензування, було анульовано ліцензію товариства на його виготовлення. Крім того, орган ліцензування звернувся до суду з позовом про стягнення з товариства штрафу за виготовлення фальсифікованої колекції вина та його конфіскації і переробки.Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини у сфері виноградарства та виноробства? Чи допустило товариство порушення законодавства в цій сфері? Який орган уповноважений здійснювати ліцензування виробництва виноробної продукції? Чи правомірні його дії щодо анулювання ліцензії? Чи правильно сформульовані ним позовні вимоги? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 4


ТОВ “Зерновий склад “Семенівський елеватор” здійснювало діяльність із приймання, зберігання та відвантаження зерна. Після порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство товариства для відновлення платоспроможності боржника планом санації передбачалося продовження елеватором діяльності зі зберігання зерна. З метою сертифікації даних послуг, через закінчення строку дії попереднього сертифіката, необхідні документи було подано безпосередньо до уповноваженого органу. Однак у встановлений строк орган сертифікації не повідомив про своє рішення заявника. У зв’язку з цим та в цілях недопущення невиконання плану санації елеватор розпочав приймати зерно від виробників вже наступного дня.

Державний інспектор сільського господарства здійснив перевірку діяльності елеватора на стан дотримання вимог сертифікації на відповідність послуг зі зберігання зерна. У зв’язку з тим, що сертифікація таких послуг не була проведена, а діяльність з їх надання здійснювалася, державний інспектор видав товариству припис про усунення порушень законодавства.Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність на ринку зерна та які його суб’єкти? Який порядок сертифікації послуг зі зберігання зерна та який орган держави його здійснює? Чи мав право елеватор надавати такі послуги, враховуючи його фінансовий стан? Чи правомірно було видано припис державним інспектором?

Практичне завдання 5


ТОВ “Сумицукор” 30.12.2009 придбало в Лохвицького цукрового заводу 17 тонн цукру за 60 690 грн. (з ПДВ) для його наступного роздрібного продажу. Товариство реалізувало кінцевому споживачу 5 тонн цукру за ціною 3,60 грн. (з ПДВ) за 1 кг, а решту – за ціною 4,20 грн. (з ПДВ) за 1 кг.

У зв’язку з порушенням вимог щодо порядку встановлення цін Державна інспекція з контролю за цінами в Полтавській області звернулася до суду з позовом про стягнення штрафу з Лохвицького цукрозаводу в розмірі 121 380 грн., а Державна інспекція з контролю за цінами в Сумській області – з позовом про стягнення штрафу з ТОВ “Сумицукор” у розмірі 136 800 грн.Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність щодо виробництва та реалізації цукру? Чи були допущені порушення законодавства в даному випадку? Чи обґрунтовано подано позови державними інспекціями з контролю за цінами і суди якої юрисдикції повинні їх розглядати? Які рішення вони мають прийняти? Відповіді обґрунтуйте.
Основна література: 1–8; 10–13.

Додаткова література: 2; 3; 15; 23; 25; 26; 29; 30; 45; 49; 63; 64; 69; 86; 98; 102–104; 107; 109; 113–115; 117–121; 140; 146; 163; 167; 175; 177; 182; 184; 191–198; 212; 220; 225; 226; 238; 246; 289.


Тема 5. Організаційно-правові форми господарювання в аграрному секторі економіки. Правове становище суб’єктів аграрного права

Заняття 5–6

План семінарського заняття 1

 1. Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права. Види організаційно-правових форм господарювання в АПК.

 2. Особливості правового статусу суб’єктів сільськогосподарського виробництва.

 3. Загальні засади створення та припинення суб’єктів сільськогосподарського виробництва.

Практичне завдання 1


Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Надія” 12.01.2010 уклав з ТОВ “Спецзапчастина” договір купівлі-продажу зернозбирального комбайна “Лан” вартістю з ПДВ 250 тис. грн. з відстроченням платежу на 3 місяці від дати передачі комбайна. 28.01.2010 комбайн був переданий кооперативу. У передбачений договором строк СГОК не розрахувався за придбаний комбайн. 18.08.2010 ТОВ “Спецзапчастина” звернулося до господарського суду із заявою про визнання сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Надія” банкрутом.

Чи може СГОК “Надія” бути визнаний банкрутом? Яке рішення має прийняти господарський суд?

Практичне завдання 2


Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Зоря” 25.05.2010 уклало з Приватним підприємством “Сільмашлюкс” договір купівлі-продажу двобарабанного зернозбирального комбайна “Єнісей-954” вартістю 625 тис. грн. (з ПДВ) з датою розрахунку за сільськогосподарську техніку протягом 5 днів після її передачі покупцю. 28.05.2010 згідно з актом приймання-передачі комбайн був переданий товариству. У визначений договором строк СТОВ не розрахувалося за придбану техніку. Приватне підприємство заходів щодо стягнення з товариства заборгованості за договором не вживало. Однак 06.09.2010 ПП “Сільмашлюкс” звернулося до господарського суду із заявою про визнання СТОВ “Зоря” банкрутом.

Чи може СТОВ “Зоря” бути визнано банкрутом? Яке рішення має прийняти господарський суд?

Практичне завдання 3


ПАТ “Добробут” звернулося із заявою до правління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Весна” про вступ до цього кооперативу. 28.07.2010 правління СГОК “Весна” прийняло рішення про прийняття ПАТ “Добробут” у члени кооперативу, а 30.07.2010 це рішення було затверджене загальними зборами кооперативу, після чого ПАТ “Добробут” сплатило вступний та пайовий внески.

У ході прокурорської перевірки діяльності ПАТ “Добробут” було встановлено, що за результатами 2009 звітного податкового року товариство отримало дохід у розмірі 253 782 грн. 75 коп., зокрема від реалізації сільськогосподарської продукції – 232 565 грн. 36 коп., у тому числі від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва –164 958 грн. 79 коп. Прокурор району виніс подання на рішення правління СГОК “Весна” про прийняття ПАТ “Добробут” у члени кооперативу, мотивуючи це тим, що ПАТ “Добробут” не відповідає критеріям сільськогосподарського товаровиробника, передбаченим чинним законодавством.Чи обґрунтоване подання прокурора? Яке рішення має прийняти правління СГОК?

Практичне завдання 4


Сільськогосподарський кооператив “Весна” з метою державної реєстрації подав необхідні документи державному реєстратору. Однак у реєстрації кооперативу було відмовлено на тій підставі, що в статуті не визначено, який саме сільськогосподарський кооператив створюється.

Чи законні дії райдержадміністрації? Які юридичні ознаки властиві сільськогосподарським кооперативам? Які види сільськогосподарських кооперативів передбачені чинним законодавством?

Практичне завдання 5


Громадяни Калугіна Л., Новосельцев А. та Самохвалов Ю. вирішили створити сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю. Калугіна та Новосельцев як засновники внесли до статутного фонду СТОВ кошти в розмірі 400 тис. грн. Самохвалов вніс до статутного фонду посівний матеріал зернових культур на суму 200 тис. грн. СТОВ взяло в оренду земельну ділянку площею 240 га і засіяло її ячменем.

Після збирання врожаю Калугіна та Новосельцев запропонували Самохвалову закупити свиней і годувати їх вирощеним ячменем. Самохвалов вважав, що така діяльність буде невигідна для підприємства і вирішив вийти із членів СТОВ. При виході із товариства Самохвалов став вимагати повернення статутного внеску у грошовій формі, а також третини зібраного урожаю. Калугіна та Новосельцев відмовилися виконувати вимоги Самохвалова через те, що господарство починає новий вид діяльності (тваринництво) і не має вільних коштів. Самохвалов подав позов до суду.Яке рішення прийме суд? Дайте аргументовану відповідь.

План семінарського заняття 2


 1. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

19.Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств.

20.Правове становище господарських товариств в АПК.

21.Правовий статус сільськогосподарських кооперативів. Споживча кооперація в АПК.

22.Правовий статус фермерських господарств.

23.Правовий статус особистих селянських господарств.

Практичне завдання 1


Фермер с. Середняки Полтавської області Трофимов В. вирішив зайнятися торгівлею, забоєм та утилізацією свиней. З цією метою він додатково зареєстрував своє фермерське господарство як господарство з відгодівлі свиней. Через 1 місяць діяльності господарства Трофимов вирішив одночасно організувати в розташованих поруч селах Коновалове та Ветхалівка окремі місця забою тварин. Лікар ветеринарної медицини видав Трофимову довідку щодо задовільного ветеринарно-санітарного стану місць забою.

Протягом першого тижня функціонування на новостворений у с. Ветхалівка пункт забою мешканець села Федоров М. привіз двох свиней: племінну та товарну. Однак Трофимов прийняв на забій лише племінну свиню через відсутність серед інших документів на товарну свиню реєстраційного свідоцтва. За цей самий період на пункті забою в с. Коновалове забоїв здійснено не було.

Головний державний інспектор ветеринарної медицини здійснив перевірку господарства Трофимова. Державний інспектор виявив факти нездійснення реєстрації господарств в селах Коновалове та Ветхалівка. Трофимов пояснив, що в даних селах знаходяться лише місця забою свиней, організовані для зручності ведення господарства в с. Середняки. Незважаючи на пояснення, інспектор видав Трофимову припис про усунення порушень законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин.

Чи дотримано фермером Трофимовим порядок ідентифікації та реєстрації свиней? Чи обґрунтована відмова Трофимова у прийнятті до забою товарної свині Федорова? Чи правомірні дії державного інспектора ветеринарної медицини? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 2


У жовтні 2002 р. гр. Петренко вступив до сільськогосподарського виробничого кооперативу “Слобожанська зоря”, сплативши вступний внесок у розмірі 1 000 грн. та пайовий внесок у розмірі 2 500 грн.

20.09.2010 гр. Петренко подав до правління СГВК заяву про вихід з кооперативу та повернення йому вступного та пайового внесків. Правління СГВК прийняло рішення про припинення членства гр. Петренка та повернення йому пайового внеску у грошовій формі, визначивши при цьому, що, відповідно до статуту, пайовий внесок буде повернуто у грудні 2012 р.Чи законне рішення правління СГВК?

Практичне завдання 3


11.01.2010 за рішенням Низівської сільської ради вчителю місцевої загальноосвітньої школи Крамаренку для ведення особистого селянського господарства була передана у власність земельна ділянка розміром 2 га та видано державний акт про право приватної власності на неї. Особисте селянське господарство Крамаренка було взяте на облік Низівською сільрадою.

Вирощений у 2010 р. на цій ділянці цукровий буряк Крамаренко продав Низівському цукрозаводу, виручивши при цьому 18 тис. грн.

01.11.2010 начальник управління Пенсійного фонду в Сумському районі наклав на Крамаренка адміністративний штраф у розмірі 340 грн. за ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду та несплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

У якому порядку здійснюється пенсійне страхування та забезпечення членів особистого селянського господарства? Чи законні дії начальника управління Пенсійного фонду?

Практичне завдання 4


Цегельний завод, який декілька років не працював, перебував на балансі державного відгодівельного підприємства. Районна державна адміністрація прийняла рішення про безкоштовну передачу цього заводу як недіючого комунальному підприємству “Капітал-менеджмент”.

Чи правомірне рішення райдержадміністрації?

Практичне завдання 5


Голова фермерського господарства Нахлібний Н. розірвав шлюб зі своєю дружиною – вчителькою місцевої школи. Членами господарства були Нахлібний, його дружина та 16-річний син. Дружина у вільний від роботи час також брала участь у діяльності фермерського господарства. При розподілі майна у судовому порядку дружина Нахлібного вимагала, крім своєї частки в загальному майні, визнати за нею право власності на 1/2 частину земель господарства, надвірних і господарських приміщень на 16-річного сина, який буде проживати з нею.

Яке рішення прийме суд? Дайте аргументовану письмову відповідь.
Основна література: 1–8; 10; 12.

Додаткова література: 1; 3; 5; 6; 8; 22; 24; 48; 50–52; 66; 67; 70; 73–85; 89; 91; 92; 98–100; 106–108; 116; 122; 126; 131; 132; 134; 136; 152–157; 163–165; 170–174; 176; 179; 183; 187; 189–191; 202; 204–207; 219; 221–223; 228; 230; 232; 252–255; 260–267; 269–271; 274; 275; 278–283.


Тема 6. Правовий режим земель, які використовуються сільськогосподарськими комерційними організаціями, та охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві

Заняття 7

План

 1. Поняття земель сільськогосподарського призначення та їх правовий режим.

 2. Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення.

 3. Правове регулювання діяльності, пов’язаної з використанням пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві.

 4. Правове регулювання заходів щодо охорони довкілля в сільському господарстві.

Практичне завдання 1


В урочищі “Червона зірка” в с. Книшівка Гадяцького району Полтавської області в 1970 р. була змонтована меліоративна система. У комунальну власність меліоративна система була передана КСП “Червона зірка” вже непрацюючою, в незадовільному технічному стані, що підтверджується актом приймання-передачі від 23.01.2004.

28.10.2009 Книшівська сільська рада прийняла рішення про списання матеріальних цінностей. Даним рішенням надано згоду на списання з балансу сільської ради внутрішньогосподарської меліоративної системи балансовою вартістю 34 473 грн. шляхом її ліквідації як такої, що не придатна для подальшого використання як технологічно цілісна інженерна інфраструктура. На момент прийняття цього рішення меліоративна система була зношена на 95 %, у зв’язку з чим її подальша експлуатація за первісним призначенням була неможливою.

Прокурором Гадяцького району було виявлено порушення порядку списання основних меліоративних фондів, зокрема з цією метою не створювалася спеціальна комісія при районному управлінні сільського господарства. 13.08.2010 прокурор району вніс подання на рішення Книшівської сільської ради, яке було відхилене на сесії сільради. У зв’язку з цим прокурор району звернувся до суду з позовом про визнання незаконним рішення сільради від 28.10.2009.

Представник відповідача вважав позовні вимоги безпідставними, оскільки вони були обґрунтовані неіснуючими нормативно-правовими актами. Меліоративна система на момент списання перебувала у власності територіальної громади с. Книшівка. Це підтверджується актом передачі-приймання меліорованих земель від 23.01.2004, рішенням Гадяцької районної ради від 27.04.2004 про затвердження акта приймання-передачі внутрішньогосподарської меліоративної системи, рішенням Книшівської сільради від 25.06.2008 про прийняття необоротних активів у комунальну власність та взяття їх на баланс. Сільська рада, списавши меліоративну систему, реалізувала своє право розпорядження комунальним майном територіальної громади села.Дайте правову оцінку діям сільської ради? Яке рішення повинен прийняти суд за позовом прокурора? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 2


Товариство з обмеженою відповідальністю “Лайн Агро” (м. Маріуполь) займалося виробництвом гербіцидів. З метою державної реєстрації водорозчинних гранул нового гербіциду “Ларокс” товариство звернулося із заявою та доданими документами до Міністерства екології та природних ресурсів України. Міністерство відмовило товариству в реєстрації на підставі того, що сама хімічна сполука гербіциду – метсульфурон-метил – не пройшла державну реєстрацію. Товариство звернулося до суду з позовом про зобов’язання Мінприроди провести державну реєстрацію гербіциду “Ларокс”. Свій позов ТОВ “Лайн Агро” обґрунтовувало тим, що воно подало Мінприроди необхідний пакет документів, але відповідач відмовив у реєстрації з підстав, не передбачених законодавством.

Яке рішення у справі має прийняти суд? Відповідь обґрунтуйте.

Практичне завдання 3


Між Цюрупинським міжрайонним управлінням водного господарства та фермерським господарством “Конвалія” 28.04.2010 було укладено договір підряду щодо надання послуг, пов’язаних з подачею води на поливання сільськогосподарських культур. Відповідно до договору за 7 робочих днів до початку поливного періоду фермерське господарство зобов’язувалося надати до управління водного господарства дозвіл на спеціальне водокористування.

Державна екологічна інспекція в Херсонській області при здійсненні перевірки ФГ “Конвалія” виявила порушення господарством дотримання вимог природоохоронного законодавства. В акті перевірки від 31.03.2011 зазначалося, що в період з квітня до серпня 2010 року господарство здійснювало полив сільськогосподарських культур без дозволу на спеціальне водокористування, внаслідок чого використано 19 790 м³ поверхневих вод.

Згідно з розрахунком, зробленим державною інспекцією з охорони навколишнього природнього середовища в Херсонській області, ФГ “Конвалія” внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів у період з квітня до серпня 2010 року заподіяно державі збитків на суму 261 422 грн.

Херсонська міжрайонна природоохоронна прокуратура подала позов в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в Херсонській області до ФГ “Конвалія” про стягнення 261 422 грн. У судовому засіданні представник ФГ “Конвалія” проти позову заперечував і зазначив, що господарство не здійснювало забору чи скидання вод, а проводило лише полив сільськогосподарських культур відповідно до умов договору від 28.04.2010.Дайте правову оцінку діям фермерського господарства, контрольно-інспекційних органів та прокуратури. Яке рішення у справі повинен прийняти суд?

Практичне завдання 4


Розпорядженням голови Добропільської райдержадміністрації від 22.04.2011 громадянину Зубову З. було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га поблизу с. Октябрьське Добропільського району для ведення особистого селянського господарства. З 14 до 18 березня 2011 року Зубов розорав земельну ділянку з метою вирощування на ній сільськогосподарських культур, внаслідок чого було знищено 96 нір сурків-бабаків. Це підтверджується актом від 03.09.2010, яким на території балки мисливських угідь, де розташована розорана ділянка, встановлено чисельність нір та кількість сурків-бабаків, та актом обстеження балки і виявлення відсутності нір від 25.03.2011, проведеного директором колективного підприємства “Мисливсько-риболовецьке господарство українського товариства мисливців та рибалок” Добропільського району, мисливознавцем Красноармійського лісництва у Добропільському районі, старшим єгерем та єгерями обходів № 1, 2 КП “Мисливсько-рибальське господарство”.

8 червня 2011 року Добропільський міжрайонний прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах Новоторецької сільської ради, КП “Мисливсько-рибальське господарство” до Зубова про стягнення шкоди, заподіяної знищенням об’єктів тваринного світу. Відповідно до розрахунку розміру збитків, завданих внаслідок знищення нір сурків-бабаків, проведеного спеціалістом державної екологічної інспекції в Донецькій області, розмір збитків становив 336 тис. грн. Прокурор вважав, що Зубов під час здійснення сільськогосподарської діяльності знищив популяцію тварин сурків-бабаків, чим заподіяв шкоду державі на вищезазначену суму.

У судовому засіданні представники від Новоторецької сільської ради визнали факт самовільного зайняття Зубовим земельної ділянки. Однак, проти позовних вимог Добропільського міжрайонного прокурора вони заперечували, вказали на відсутність договору мисливсько-риболовецького господарства із сільською радою про розташування на землях ради мисливських угідь. З пояснень у суді голови Новоторецької сільської ради, свідчень землевпорядника сільради та наданих сільрадою документів випливає, що знаки про розташування мисливських угідь на території земель ради відсутні, про розробки проектів розташування мисливських угідь, заселення їх дикою фауною в сільську раду не повідомлялось.

Зубов позов також не визнав, стверджуючи, що розорана ним ділянка належить до земель сільськогосподарського призначення, тому заборони на її передачу в користування чи власність громадянам не існувало. Крім того, на ділянці були відсутні нори бабака.Дайте всебічну правову оцінку ситуації, що склалася. Яке рішення у справі має прийняти суд? Відповіді обґрунтуйте.

Практичне завдання 5


15.06.2011 прокурором Лутугінського району Луганської області до Державної екологічної інспекції в Луганській області було направлено вимогу про виділення спеціаліста для участі у проведенні прокуратурою району перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю “Браво”. На підставі вимоги прокуратури начальником Державної екологічної інспекції в Луганській області 17.06.2011 видано наказ про відрядження до прокуратури Лутугінського району працівника інспекції для участі в перевірці.

17.06.2011 помічник прокурора Лутугінського району та старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції в Луганській області прибули до СТОВ “Браво”, де зареєструвалися в журналі проведення перевірок. Помічник прокурора передав директору товариства Злобі Д. вимогу прокурора від 16.06.2011, в якій повідомлялося про проведення 17.06.2011 прокуратурою району перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства, в тому числі у сфері поводження з відходами. Також товариство повинно було надати помічнику прокурора всю необхідну документацію.

Помічник прокурора запропонував директору товариства проїхати до земельної ділянки, на яку здійснювався несанкціонований вивіз відходів птахогосподарства. Злоба відмовився виїхати разом з помічником прокурора та інспектором на місце перевірки. Однак згодом керівник з’явився на земельній ділянці, де здійснювалися заміри несанкціонованого розміщення відходів.

За результатами перевірки державним інспектором за участі помічника прокурора та в присутності директора СТОВ “Браво” було складено акт позапланової перевірки від 17.06.2011, від підписання якого Злоба відмовився. Вказаний акт перевірки містив загальні відомості про СТОВ “Браво”, наявність дозволу на розміщення відходів у 2011 році, а також дані з акта обстеження засміченої земельної ділянки від 17.06.2011, який є додатком до акта перевірки. Всі матеріали перевірки, а також розрахунок розміру шкоди, здійснений на вимогу прокурора, були направлені до прокуратури Лутугінського району для прийняття рішення в порядку прокурорського нагляду.

05.07.2011 до суду було подано позов, у якому СТОВ “Браво” просить суд визнати наказ Державної екологічної інспекції в Луганській області від 17.06.2011 щодо проведення позапланової перевірки недійсним, а дії Державної екологічної інспекції в Луганській області по проведенню позапланової перевірки СТОВ “Браво” незаконними.

Чи була законною проведена перевірка? Якими положеннями законодавства товариство може обґрунтувати свою позицію у справі в суді?

Виходячи з умов задачі складіть акт прокурорського реагування. Як має реагувати товариство на такий акт, якщо в його основу будуть покладені матеріали перевірки, зібрані з порушенням існуючих нормативно-правових актів?
Основна література: 1–13.

Додаткова література: 9; 10; 25; 26; 60; 94–98; 109; 152; 182; 184; 186; 206.


Тема 7. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства

Заняття 8

План

 1. Поняття юридичної відповідальності за порушення агарного законодавства.

24.Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.

25.Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.

26.Цивільно-правова відповідальність за аграрні правопорушення.

27.Адміністративно-правова відповідальність за порушення аграрного законодавства.

28.Кримінально-правова відповідальність за порушення аграрного законодавства.

Практичне завдання 1


Член сільськогосподарського кооперативу агроном Сосюва В. звернувся до прокуратури зі скаргою у зв’язку з порушенням кооперативом трудового законодавства України щодо тривалості робочого дня. У скарзі було зазначено, що в період посівної кампанії правління кооперативу, посилаючись на положення Статуту і Правил внутрішнього розпорядку, примушувало його працювати 10 годин на день. При цьому надбавку за понаднормовий час агроному не виплатили.

Яке рішення має прийняти прокурор? Чи є законними положення локальних актів кооперативу?

Практичне завдання 2


Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку сільськогосподарського виробничого кооперативу “Щедрість” були передбачені: трудовий розпорядок (початок та закінчення робочого дня, тривалість робочого часу та часу відпочинку – щоденного, тижневого, щорічного), а також заходи впливу, в тому числі й виключення з кооперативу за порушення трудової дисципліни.

У період збирання зернових комбайнер цього кооперативу Єлісєєв Є., який працював цілодобово без зміни, з’їхав комбайном у траншею, у зв’язку з цим комбайн одержав серйозні ушкодження. Правління кооперативу розцінило поведінку Єлісєєва як порушення трудової дисципліни і прийняло рішення про виключення його із кооперативу. Не погодившись із рішенням правління, Єлісєєв звернувся до суду із заявою про поновлення його на роботі.Дайте відповідь на такі запитання. Чи порушив Єлісєєв дисципліну праці? Чи правомірне рішення правління кооперативу? Який порядок оскарження його рішень? Яке рішення має прийняти суд?

Практичне завдання 3


Громадяни Городецький А. і Ситник А. були притягнуті до кримінальної відповідальності. У рахунок відшкодування шкоди суд постановив стягнути з Городецького та Ситника на користь сільськогосподарського виробничого кооперативу “Радість” солідарно 18 314 грн.

Суд визнав Городецького винним у тому, що він, працюючи на фермі СГВК “Радість”, відігрівав у корівнику водопостачальну трубу і через необережність підпалив солому, якою були обгорнуті труби. У результаті пожежі згоріло приміщення, 7 корів, завдано матеріальних збитків на суму 18 314 грн.

Суд визнав Ситника винним у тому, що він на посаді бригадира тваринницької ферми СГВК “Радість” несумлінно поставився до виконання своїх обов’язків щодо забезпечення ферми належним протипожежним знаряддям. У результаті цього в корівнику виникла пожежа і СГВК була заподіяна шкода.

Вину Городецького і Ситника в знищенні майна СГВК через необережність і халатність було доведено.

Громадяни оскаржили вирок суду в частині задоволення цивільного позову, вважаючи, що суд необґрунтовано стягнув з них матеріальну шкоду в солідарному порядку.

Вони просили обмежити матеріальну відповідальність середньомісячною заробітною платою, посилаючись на те, що збитки заподіяні ними ненавмисно.Якими нормативними актами повинен користуватися апеляційний суд при розгляді скарги Городецького і Ситника? Чи підлягає їх скарга задоволенню?

Практичне завдання 4


Доярка сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “ЛюксАгро” Бугай Т. не вийшла на роботу без поважних причин. Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку правління товариства оштрафувало її на 50 грн. і відрахувало із заробітної плати 150 грн. за вартість молока, яке господарство втратило через те, що корови, яких вона обслуговувала, не були подоєні.

Бугай звернулася до суду з позовом про скасування рішення правління СТОВ і положень Правил внутрішнього трудового розпорядку, якими передбачено штраф за порушення трудової дисципліни.Яке рішення має прийняти суд? Дайте правову оцінку ситуації.

Практичне завдання 5


Наказом голови фермерського господарства за систематичне порушення правил внутрішнього трудового розпорядку (поява на роботі в нетверезому стані) механізаторів Каряку К. і Мазайла М. було позбавлено грошової премії та двох днів щорічної відпустки.

Чи відповідає наказ голови фермерського господарства вимогам діючого законодавства? Надайте письмову відповідь з цього питання.
Основна література: 1–8; 10; 12.

Додаткова література: 123; 131; 173; 203; 224.


Заняття 9

Орієнтовний перелік індивідуальних контрольних завдань

 1. Юридична природа аграрного права.

 2. Галузеві принципи аграрного права.

 3. Поняття та особливості аграрного законодавства України.

 4. Шляхи вдосконалення аграрного законодавства України.

 5. Поняття та зміст аграрної політики держави.

 6. Правовий статус і повноваження Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 7. Правовий статус і повноваження Державної інспекції сільського господарства України.

 8. Правове регулювання ринку цукру.

 9. Правове регулювання ринку зерна.

 10. Особливості правового регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка