Державний вищий навчальний закладСторінка1/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
    Навігація по даній сторінці:
  • ЗМІСТ

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра державно-правових дисциплінАГРАРНЕ ПРАВО
Методичні вказівки
щодо проведення семінарських (практичних)
та індивідуально-консультативних занять
Для студентів 3 курсу
напряму підготовки “Правознавство”
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
усіх форм навчання

Суми


ДВНЗ “УАБС НБУ”

2013


УДК 349.42

А25
Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 4 від 20.12.2012.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін, протокол № 5 від 14.12.2012.
Укладач

Є. А. Самойленко, асистент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
Рецензенти:

В. М. Завгородня, кандидат юридичних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

А. Л. Чернявський, кандидат юридичних наук,
Севастопольський інститут банківської справи
Української академії банківської справи НБУ


А25
Аграрне право [Текст] : методичні вказівки щодо проведення семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”; [уклад. Є. А. Самойленко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – 75 с.
Видання містить тематичний план дисципліни, методичні вказівки щодо проведення семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять, список рекомендованої літератури.

Спрямоване на формування теоретичних знань та закріплення необхідних практичних навичок з дисципліни “Аграрне право”.

Призначене для студентів 3 курсу напряму підготовки “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” всіх форм навчання.

УДК 349.42

© ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, 2013

ЗМІСТ

ВСТУП 6


ЗМІСТ 4

ВСТУП 6


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ


СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 11

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 13

Тема 1. Предмет, метод і система аграрного права України 13

1.Історія становлення та юридична природа аграрного права України як галузі права. 13

2.Предмет аграрного права. Методи правового регулювання аграрних відносин. 13

3.Принципи аграрного права. 13

4.Система аграрного права України. Аграрне право як наука і навчальна дисципліна. 13

Тема 2. Джерела аграрного права України. Аграрні правовідносини 13

1.Поняття та види джерел аграрного права України. 13

5.Поняття та особливості аграрного законодавства України. 13

6.Шляхи вдосконалення аграрного законодавства України. 13

7.Поняття й особливості аграрних правовідносин, їх класифікація. 13

8.Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин. 13

Тема 3. Правові основи державного регулювання аграрного виробництва 16

1.Поняття і зміст аграрної політики держави. 16

9.Співвідношення державного управління АПК і державного регулювання агропромислового виробництва. 16

10.Принципи, форми й методи державного регулювання сільськогосподарського виробництва. 16

11.Правовий статус і повноваження органів загальної компетенції у сфері управління сільськогосподарським виробництвом. 16

12.Правовий статус і повноваження органів спеціальної компетенції у сфері управління сільськогосподарським виробництвом. 16

13.Правовий статус і повноваження контрольно-інспекційних органів у сфері АПК. 16

Тема 4. Правові основи проведення аграрної реформи. Правове регулювання переходу до ринку в АПК 19

1.Поняття, зміст та періодизація аграрної реформи. Основні напрями її подальшого розвитку в Україні. 19

14.Загальна характеристика переходу до ринку в АПК. Правове забезпечення інфраструктури аграрного ринку. 19

15.Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки. 19

16.Правове регулювання ринку зерна. 19

17.Правове регулювання ринку цукру. 19

18.Правове регулювання ринку алкоголю і тютюну. 19

Тема 5. Організаційно-правові форми господарювання в аграрному секторі економіки. Правове становище суб’єктів аграрного права 22

1.Поняття і класифікація суб’єктів аграрного права. Види організаційно-правових форм господарювання в АПК. 22

2.Особливості правового статусу суб’єктів сільськогосподарського виробництва. 22

3.Загальні засади створення та припинення суб’єктів сільськогосподарського виробництва. 22

1.Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. 24

19.Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств. 24

20.Правове становище господарських товариств в АПК. 24

21.Правовий статус сільськогосподарських кооперативів. Споживча кооперація в АПК. 24

22.Правовий статус фермерських господарств. 24

23.Правовий статус особистих селянських господарств. 24

Тема 6. Правовий режим земель, які використовуються сільськогосподарськими комерційними організаціями, та охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві 26

1.Поняття земель сільськогосподарського призначення та їх правовий режим. 26

2.Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення. 26

3.Правове регулювання діяльності, пов’язаної з використанням пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві. 26

4.Правове регулювання заходів щодо охорони довкілля в сільському господарстві. 26

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства 31

1.Поняття юридичної відповідальності за порушення агарного законодавства. 31

24.Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві. 31

25.Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств. 31

26.Цивільно-правова відповідальність за аграрні правопорушення. 31

27.Адміністративно-правова відповідальність за порушення аграрного законодавства. 31

28.Кримінально-правова відповідальність за порушення аграрного законодавства. 31

1.Юридична природа аграрного права. 33

2.Галузеві принципи аграрного права. 33

3.Поняття та особливості аграрного законодавства України. 33

4.Шляхи вдосконалення аграрного законодавства України. 33

5.Поняття та зміст аграрної політики держави. 33

6.Правовий статус і повноваження Міністерства аграрної політики та продовольства України. 33

7.Правовий статус і повноваження Державної інспекції сільського господарства України. 33

8.Правове регулювання ринку цукру. 33

9.Правове регулювання ринку зерна. 33

10.Особливості правового регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств. 33

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 34

Тема 8. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності 34

1.Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва. 34

29.Правове регулювання племінної справи у тваринництві. 34

30.Правове регулювання бджільництва. 34

31.Правове регулювання виробництва рибної продукції. 34

32.Правове регулювання ветеринарної медицини. 34

33.Охорона прав на штами мікроорганізмів. 34

1.Загальна характеристика правового регулювання галузі рослинництва. 37

2.Правове регулювання насінництва. 37

3.Правове регулювання захисту сільськогосподарських рослин. 37

4.Охорона прав на сорти рослин. 37

5.Правові аспекти вирощування наркотичних рослин. 37

Тема 9. Правове регулювання фінансової діяльності та оподаткування сільськогосподарських підприємств 40

1.Поняття та загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання. 40

34.Внутрішні і зовнішні фінансові правовідносини суб’єктів аграрного господарювання. 40

35.Особливості фінансування господарської діяльності державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. 40

36.Податкові відносини сільськогосподарських підприємств. 40

Тема 10. Аграрно-договірні зобов’язання в АПК 43

1.Поняття, ознаки та види договорів, що укладаються сільськогосподарськими організаціями. 43

37.Загальна характеристика договірних відносин, пов’язаних з реалізацією сільськогосподарської продукції. 43

38.Загальна характеристика договірних відносин, пов’язаних із забезпеченням сільськогосподарських підприємств засобами виробництва. 43

39.Загальна характеристика договірних відносин, пов’язаних з наданням послуг у сфері сільськогосподарського виробництва. 43

40.Загальна характеристика кредитних правовідносин у сфері АПК. 43

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання 45

1.Поняття, види та форми зовнішньоекономічної діяльності у сфері АПК. 45

41.Правове регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів агробізнесу. 45

42.Правове регулювання здійснення іноземних інвестицій в АПК. 45

43.Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів аграрного підприємництва у вільних економічних зонах. 45

Тема 12. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції 47

1.Поняття та зміст якості та безпечності сільськогосподарської продукції. 47

44.Правове регулювання запровадження у виробництво сільськогосподарської продукції генетично модифікованих організмів. 47

45.Стандартизація і сертифікація як нормативні засади якості та безпечності сільськогосподарської продукції. 48

Тема 13. Правове регулювання соціального розвитку села 50

1.Поняття соціального розвитку села та правові засади його забезпечення. 50

46.Правовий режим об’єктів соціальної сфери на селі. 50

47.Правове регулювання житлового та шляхового будівництва на селі. 50

48.Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села. 50

1.Правове регулювання бджільництва. 52

2.Правове регулювання насінництва. 52

3.Охорона прав на сорти рослин. 52

4.Порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку. 52

5.Реалізація сільськогосподарської продукції на основі договорів контрактації. 52

6.Правове регулювання експортно-імпортних операцій суб’єктів агробізнесу. 52

7.Правові основи використання ГМО при виробництві сільськогосподарської продукції. 52

8.Поняття та зміст якості та безпечності сільськогосподарської продукції. 52

9.Правовий режим об’єктів соціальної сфери на селі. 52

10.Правові проблеми зайнятості сільського населення. 52

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
Індивідуально-консультативнИХ ЗАНЯТЬ 53

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55

1.Аграрне право : підруч. / [В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.] ; за ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. – Xарків : Право, 2003. – 240 с. 55

49.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.] ; за ред. В. П. Жушмана, А. М. Статівки. – Xарків : Право, 2010. – 296 с. 55

50.Аграрне право : підручник / [В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк та ін.] ; за заг ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. 55

51.Аграрне право : підручник / за ред. О. О. Погрібного. – К. : Істина, 2006. – 448 с. 55

52.Аграрное право : учебник для вузов / под ред. Г. Е. Быстрова и М. И. Козыря. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Юристъ, 2000. – 534 с. 55

53.Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2007. – 992 с. 55

54.Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В. П. Жушман. – [3-тє вид., доп. та переробл.]. – Харків, 2006. – 736 с. 55

55.Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ. посіб. / В. П. Жушман. – [2 вид., доп. та перероб.]. – Xарків : Одіссей, 2004. – 688 с. 55

56.Каракаш И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсно-экологических отношений : сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997–2007) / И. И. Каракаш. – Одесса : Феникс, 2007. – 430 с. 55

57.Козырь М. И. Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития / М. И. Козырь. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Норма, 2008. – 336 с. 55

58.Політика України у сфері сільського господарства, біоенергетики та харчової промисловості – дослідження, висновки та рекомендації / [Хайнс Штрубенхофф, Стефан фон Крамон-Таубадель, Олег Нів’євський та ін.] ; за ред. Хайнса Штрубенхоффа, Вероніки Мовчан, Ігоря Бурковського. – К. : Видавничий дім “АДЕФ – Україна”, 2009. – 383 с. 55

59.Рыгалова Л. В. Аграрное право : учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / Л. В. Рыгалова. – М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 240 с. 55

60.Семчик В. І. Агропромисловий комплекс: правові питання / В. І. Семчик. – К., 1992. – 242 с. 55

1.Абова Т. Е. Производственные кооперативы в России. Правовые проблемы теории и практики / Т. Е. Абова // Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 71–81. 56

61.Аграрная реформа в Российской Федерации: правовые проблемы и решения. – М. : ИГП РАН, 1998. – 223 с. 56

62.Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика. – К. : Наукова думка, 1998. – 244 с. 56

63.Адміністративна юрисдикція в АПК України : навчальний посібник / В. І. Курило, В. К. Шкарупа, О. Ю. Піддубний ; за ред. В. К. Шкарупи. – К. : Магістр XXI століття, 2008. – 688 с. 56

64.Акопов Д. Р. Особенности правового регулирования труда руководителей государственных унитарных предприятий / Д. Р. Акопов, Е. М. Акопова // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 55–59. 56

65.Андреев Ю. Н. Правовое регулирование труда в производственных сельскохозяйственных кооперативах / Ю. Н. Андреев // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 63–70. 56

66.Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследование) / Л. И. Антонова. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 152 с. 56

67.Артиш В. І. Лізинг у матеріально-технічному забезпеченні фермерів / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2001. – № 10. – С. 30–32. 56

68.Асташкін С. Додержання законодавства про оренду і орендні відносини в сільському господарстві / С. Асташкін // Право України. – 1993. – № 1. – С. 16–18. 56

69.Бакай І. Конституційні засади забезпечення екологічної безпеки в сільському господарстві / І. Бакай // Право України. – 1997. – № 12. – С. 10–14. 56

70.Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб’єктів / А. Барабаш // Право України. – 2001. – № 2. – С. 76–79. 56

71.Барабаш А. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України. – 2003. – № 5. – С. 57–61. 56

72.Батигіна О. Правове становище агроторгових домів / О. Батигіна // Право України. – 2006. – № 3. – С. 39–43. 56

73.Батигіна О. Розвиток законодавства щодо оптової реалізації аграрної продукції: історико-правовий аналіз / О. Батигіна // Право України. – 2004. – № 12. – С. 48–51. 56

74.Батигіна О. М. Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції та сировини за допомогою оптового ринку сільськогосподарської продукції / О. М. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 91−93. 56

75.Безух О. Проблеми правового забезпечення державного регулювання і державного управління у сфері підприємницької діяльності у контексті інтеграції до світової економіки / О. Безух // Право України. – 2008. – № 10. – С. 78–85. 57

76.Бейкун А. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу: поняття і суть / А. Бейкун // Право України. – 1997. – № 9. – С. 26–28; 35. 57

77.Бейкун А. Поняття державного регулювання діяльності обласної ланки агропромислового комплексу як цілісної правової категорії / А. Бейкун // Право України. – 1999. – № 9. – С. 35–38. 57

78.Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК / А. Бейкун // Право України. – 1998. – № 11. – С. 42–46. 57

79.Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин / А. Бейкун // Право України. – 2000. – № 3. – С. 45–48. 57

80.Бейкун А. Л. Реформування структури державного управління АПК / А. Л. Бейкун // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 2. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1998–1999. – С. 163–168. 57

81.Беляева З. С. Крестьянское (фермерское) хозяйство: изменения правового статуса / З. С. Беляева // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 51–58. 57

82.Берлач А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 11. – С. 55–57. 57

83.Берлач А. Організаційно-правові та соціальні проблеми формування і діяльності селянського (фермерського) господарства / А. Берлач // Право України. – 1998. – № 8. – С. 40–42. 57

84.Берлач А. Правове забезпечення земельної та аграрної реформ в Україні / А. Берлач // Право України. – 1998. – № 11. – С. 125–128. 57

85.Берлач А. Трансформація власності в аграрній сфері економіки: необхідність, соціальні та правові проблеми / А. Берлач // Право України. – 1998. – № 3. – С. 22–24. 57

86.Берлач Н. Шляхи вдосконалення державної політики в лізингових відносинах АПК України / Н. Берлач // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С. 219–221. 57

87.Быстров Г. Е. Вопросы теории аграрного права и методики его преподавания в юридических вузах России / Г. Е. Быстров // Государство и право. – 1998. – № 11. – С. 58–71. 58

88.Бистров Г. Щодо проекту Програми створення та функціонування ринку зерна держав-учасниць СНД / Г. Бистров, А. Статівка // Право України. – 2001. – № 8. – С. 64–67. 58

89.Бичкова Ц. Зовнішньоекономічні зв’язки в агрокомплексі: що на користь, а що на шкоду? / Ц. Бичкова // Право України. – 1992. – № 3. – С. 9–12. 58

90.Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства / Ц. Бичкова // Право України. – 1996. – № 7. – С. 38–40. 58

91.Браніцький О. Деякі аспекти правового становища спеціалістів сільського господарства як суб’єктів аграрних правовідносин / О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 21–24. 58

92.Браніцький О. Класифікація прав і обов’язків спеціалістів сільського господарства / О. Браніцький // Право України. – 2005. – № 6. – С. 106–109. 58

93.Браніцький О. Правове становище спеціалістів сільського господарства: підходи до розуміння / О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 66–68. 58

94.Браніцький О. Тенденції законодавчого закріплення правового становища спеціалістів сільського господарства / О. Браніцький // Право України. – 2004. – № 11. – С. 70–74. 58

95.Бугера С. Державне регулювання у галузі бджільництва: необхідність, проблеми, можливості розвитку / С. Бугера // Право України. – 2006. – № 11. – С. 131–133. 58

96.Бугера С. Оранізаційно-правові питання вдосконалення державного регулювання в галузі бджільництва / С. Бугера // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 85–88. 58

97.Бугера С. І. Актуальні організаційно-правові питання розвитку галузі бджільництва / С. І. Бугера // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11. – С. 50–56. 58

98.Бугера С. І. Державне регулювання в галузі бджільництва: Україна і зарубіжний досвід / С. І. Бугера // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 102–106. 58

99.Бугера С. І. Історичні та організаційно-правові аспекти розвитку галузі бджільництва України / С. І. Бугера // Підприємництво, господарство і право. – 2006 . – № 8. – С. 172–175. 58

100.Бугера С. І. Особливості державного регулювання в галузі бджільництва: організаційно-правовий аспект / С. І. Бугера // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 11. – С. 92–96. 59

101.Бугера С. І. Стан організаційно-правового забезпечення галузі бджільництва: історія та сучасність / С. І. Бугера // Право України. – 2007. – № 3. – С. 139–142. 59

102.Бугера С. І. Удосконалення державного регулювання в галузі бджільництва / С. І. Бугера // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 124–127. 59

103.Вакарін С. Організаційно-правові питання реформування державного управління в сфері економіки України / С. Вакарін // Право України. – 2000. – № 10. – С. 38–40. 59

104.Васильєва В. Г. Реформа АПК: її наслідки, проблеми, перспективи / В. Г. Васильєва // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 4. – С. 8–11. 59

105.Веденин Н. Н. Договорные отношения в сфере реализации сельскохозяйственной продукции / Н. Н. Веденин // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 38–45. 59

106.Великанова М. Співвідношення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт із договором підряду / М. Великанова // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 11. – С. 44–47. 59

107.Войтович І. І. Механізми оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / І. І. Войтович // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України (Львів. філіал) / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів : ЛФ УАДУ ; Кальварія, 2001. – Вип. 6. – С. 159–171. 59

108.Гайдуцький П. І. Приватизація власності в АПК / П. І. Гайдуцький, М. Г. Лобас. – К., 1994. – 207 с. 59

109.Гафурова О. В. Правове регулювання оплати праці в сільськогосподарських виробничих кооперативах / О. В. Гафурова // Юридична Україна. – 2004. – № 8. – С. 55–61. 59

110.Гафурова О. В. Правові засади кооперативного самоврядування / О. В. Гафурова // Юридична Україна. – 2004. – № 1. – С. 54–57. 59

111.Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю / О. Гафурова // Право України. – 2003. – № 1. – С. 68–72. 59

112.Герасименко В. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності / В. Герасименко, Е. Луб’яна, М. Солощук та ін. // Право України. – 1999. – № 7. – С. 77–80. 60

113.Герасименко В. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок / В. Герасименко, О. Нестеренко, М. Солощук // Право України. – 2003. – № 6. – С. 57–61. 60

114.Гойчук О. І. Продовольча безпека та необхідність її правового забезпечення / О. І. Гойчук, В. І. Курило // Адвокат. – 2006. – № 3. – С. 3–5. 60

115.Головко Н. В. Значення біржової торгівлі в закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб / Н. В. Головко // Актуальні питання реформування правової системи України: V міжнарод. наук.-практич. конф. студ. та молод. учених, 30–31 травня 2008 р. : тези доповід. – Л., 2008. – С. 232–330. 60

116.Гориславська І. Правове забезпечення лізингових правовідносин в АПК України / І. Гориславська // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 99–101. 60

117.Гречко В. В. Правове становище підсобних господарств / В. В. Гречко. – К. : Політвидав України, 1985. – 68 с. 60

118.Грущинський Я. М. Сутність інвестиційних відносин у сільському господарстві / Я. М. Грущинський // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 46. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – С. 444–449. 60

119.Гутаріна К. На шляху вдосконалення аграрного і земельного законодавства / К. Гутаріна // Адвокат. – 2005. – № 5. – С. 14–17. 60

120.Гуткевич С. А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере / С. А. Гуткевич // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 6. – С. 100–108. 60

121.Демьяненко В. Н. Колхозное право / В. Н. Демьяненко. – Саратов : Изд-во Сарат. ун–та, 1975. – 253 с. 60

122.Демьяненко В. Н. Правовые проблемы “разгосударствления” колхозов / В. Н. Демьяненко // Государство и право. – 1992. – № 12. – С. 54–63. 60

123.Долгий О. Реформуванню аграрного сектору економіки держави – надійний правовий захист / О. Долгий // Право України. – 2000. – № 4. – С. 23–26. 60

124.Духневич А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільської кооперації у формі кредитних спілок / А. Духневич // Право України. – 2001. – № 9. – С. 41–44. 60

125.Єрмоленко В. До питання нормативного визначення поняття приватного сільськогосподарського підприємства / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 44–47. 61

126.Єрмоленко В. Категорія “сільськогосподарська діяльність” в аграрному праві / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 124–127. 61

127.Єрмоленко В. Концептуальні засади правового регулювання селекційної діяльності / В. Єрмоленко // Право України. – 2005. – № 3. – С. 46–49. 61

128.Єрмоленко В. Майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 3–6. 61

129.Єрмоленко В. Правове положення приватно-орендних сільськогосподарських підприємств / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 48–51. 61

130.Єрмоленко В. Правове регулювання селекційної діяльності в рослинництві / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 53–56. 61

131.Єрмоленко В. Правовий захист селекційних досягнень в тваринництві / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 29–32. 61

132.Єрмоленко В. Правовий режим майна фермерського господарства / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 65–69. 61

133.Єрмоленко В. Проблеми укладання договорів оренди із Спілкою співвласників майнових паїв / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 16–19. 61

134.Єрмоленко В. Проблеми укладання договорів оренди майнових паїв аграрними підприємствами / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 37–41. 61

135.Єрмоленко В. Роль зовнішньої форми у генезисі майнових правовідносин / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 77–82. 61

136.Єрмоленко В. Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 6. – С. 58–61. 61

137.Єрмоленко В. Щодо концепції аграрних майнових відносин / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 53–55. 61

138.Єрмоленко В. М. Внутрішні майнові правовідносини в фермерському господарстві / В. М. Єрмоленко // Адвокат. – 2005. – № 12. – С. 9–11. 61

139.Єрмоленко В. М. Майнова правосуб’єктність сільськогосподарських комерційних підприємств / В. М. Єрмоленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – С. 424–430. 61

140.Єрмоленко В. М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика : монографія / В. М. Єрмоленко. – К. : Магістр ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с. 62

141.Єрмоленко В. М. Методологічні аспекти дослідження організаційно-правової форми підприємств / В. М. Єрмоленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 292–297. 62

142.Єрмоленко В. М. Об’єкт в майнових правовідносинах / В. М. Єрмоленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 22. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 306–313. 62

143.Єрьоменко В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних сільгосппідприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах / В. Єрьоменко // Право України. – 1997. – № 6. – С. 51–55. 62

144.Жушман В. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми / В. Жушман, В. Уркевич // Право України. – 2004. – № 6. – С. 46–50. 62

145.Жушман В. Правові проблеми і рішення в проведенні аграрної реформи / В. Жушман, М. Шульга // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4(22). – С. 126–135. 62

146.Земко А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств / А. Земко // Право України. – 2003. – № 8. – С. 70–72. 62

147.Земко А. Социально-экономические задачи подсобных производств и промыслов / А. Земко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2003. – № 9. – С. 72–74. 62

148.Земко А. М. Про особливості правого регулювання трудових відносин працівників та членів сільськогосподарських підприємств / А. М. Земко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : в 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 23–26. 62

149.Земляков Г. Л. Лизинг в сельском хозяйстве России: правовое регулирование / Г. Л. Земляков. – М. : Право и государство, 2004. – 215 с. 62

150.Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В. В. Зіновчук. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : Логос, 2001. – 380 с. 63

151.Зубатенко О. Правове забезпечення державної підтримки господарської діяльності кооперативів в Україні / О. Зубатенко // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С. 141–143. 63

152.Іванишин В. В. Становлення державного лізингу в агропромисловому виробництві / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С. 74–79. 63

153.Иконицкая И. А. Договоры в сфере земельных отношений в сельском хозяйстве / И. А. Иконицкая, Н. И. Краснов // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 29–41. 63

154.Ільницька Н. Гарантії прав сторін за договором оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення: окремі аспекти / Н. Ільницька // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 11. – С. 58–61. 63

155.Ільницька Н. Оренда як правова форма використання землі у сучасний період / Н. Ільницька // Право України. – 2000. – № 8. – С. 60–64. 63

156.Ільницька Н. Особливості оренди земель сільськогосподарського призначення: проблеми вдосконалення їх правового регулювання / Н. Ільницька // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. – С. 61–63. 63

157.Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських підприємств / І. Каракаш // Право України. – 1998. – № 12. – С. 58–61. 63

158.Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації / Т. Коваленко // Право України. – 2003. – № 6. – С. 33–37. 63

159.Коваленко Т. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств / Т. Коваленко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 87–91. 63

160.Коваленко Т. О. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 56–66. 63

161.Коваленко Т. О. Захист майнових прав селян у процесі аграрної реформи / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 1. – С. 48–58. 63

162.Коваленко Т. О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств / Т. О. Коваленко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 87–91. 63

163.Коваленко Т. О. Реалізація права на земельну частку (пай) / Т. О. Коваленко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 388–391. 63

164.Ковальчук Т. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст / Т. Ковальчук // Право України. – 1997. – № 5. – С. 22–24. 64

165.Кодавбович В. Правові проблеми створення і функціонування кооперативів / В. Кодавбович // Право України. – 1991. – № 12. – С. 8–10. 64

166.Козырь М. И. Аграрная реформа и развитие организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства в России / М. И. Козырь // Государство и право. – 1994. – № 4. – С. 70–81. 64

167.Козырь М. И. Закон о сельскохозяйственной кооперации: содержание и основные направления функционирования / М. И. Козырь // Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 78–87. 64

168.Корнієнко В. Проблеми приватизації і землі / В. Корнієнко, З. Самчук // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 6. – С. 22–23. 64

169.Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально-технічного забезпечення АПК / Г. Корнієнко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 45–49. 64

170.Корнієнко Г. С. Правові проблеми матеріально-технічного забезпечення селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3 . – С. 22–23. 64

171.Корнієнко Г. С. Правові проблеми фінансового забезпечення фермерства в умовах ринку / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 61–64. 64

172.Косенко В. В. Інфраструктура аграрного ринку: ідентифікація понятійного апарату / В. В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – № 2(17) : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 30–33. 64

173.Косенко В. В. Інфраструктурна сфера АПК : пріоритетні напрями державної політики та перспективи розвитку / В. В. Косенко, Л. М. Мілаш // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ УАДУ, 2002. – № 2(13) : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 80–83. 64

174.Косенко В. В. Розвиток кооперативних підприємств в аграрній сфері / В. В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – № 2(24) : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 251–256. 64

175.Кокотов Б. В. Фермерская аренда в США / Б. В. Кокотов // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 95–101. 65

176.Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально-технічного забезпечення АПК / Г. Корнієнко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 45–49. 65

177.Корнієнко Г. С. Правові проблеми матеріально-технічного забезпечення селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3 . – С. 22–23. 65

178.Корнієнко Г. С. Правові проблеми фінансового забезпечення фермерства в умовах ринку / Г. С. Корнієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 61–64. 65

179.Кулинич П. Науково-практичний коментар до Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки” / П. Кулинич // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С. 17–26. 65

180.Кулинич П. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектору економіки / П. Кулинич // Право України. – 2000. – № 4. – С. 26–30. 65

181.Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств / П. Кулинич // Юридична Україна. – 2003. – № 11. – С. 63–69. 65

182.Курило В. І. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки / В. І. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 133–137. 65

183.Курило В. І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма : монографія / В. І. Курило. – К. : Магістр XXI століття, 2007. – 312 с. 65

184.Курило В. І. Деякі питання змісту державного контролю у сільському господарстві України / В. І. Курило // Адвокат. – 2007. – № 4. – С. 12–15. 65

185.Курило В. І. Діяльність органів адміністративної юрисдикції в агропромисловому комплексі / В. І. Курило, О. Ю. Піддубний // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 66–69. 65

186.Курило В. І. До питання розмежування предметів аграрного та адміністративного права / В. І. Курило // Юридична Україна. – 2004. – № 5. – С. 45–48. 65

187.Курило В. І. До поняття адміністративної юрисдикції у сільському господарстві / В. І. Курило // Вісник прокуратури – 2007. – № 7. – С. 113–118. 65

188.Курило В. І. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки / В. І. Курило // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 77–82. 66

189.Курило В. І. Збереженість сільськогосподарської продукції: організаційно-правові аспекти / В. І. Курило // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 102–105. 66

190.Курило В. І. Організаційно-правові аспекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств : монографія / В. І. Курило. – К. : НАУУ, 2005. – 92 с. 66

191.Курило В. І. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства / В. І. Курило // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 43–47. 66

192.Курило В. І. Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В. І. Курило, В. Н. Большаков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2009. – С. 422–426. 66

193.Курило В. І. Правове становище сільськогосподарських інспекцій: проблеми удосконалення / В. І. Курило // Право України. – 1999. – № 6. – С. 87–89. 66

194.Курман Т. Удосконалення механізму ціноутворення в АПК як засіб державної підтримки аграрних товаровиробників / Т. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 53–55. 66

195.Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : монографія / Т. В. Курман. – Xарків : СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 208 с. 66

196.Курман Т. В. Щодо планування маркетингу в АПК / Т. В. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 62–64. 66

197.Кучерук К. І. Договір у сфері агропромислового комплексу України / К. І. Кучерук // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 12. – К., 2001. – С. 568–572. 66

198.Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання : монографія / М. А. Латинін. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 376 с. 66

199.Латинін М. А. Вплив держави на аграрні перетворення в Україні в період власного державотворення та в радянські часи / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць НАДУ / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 155–161. 66

200.Латинін М. А. Законодавче забезпечення функціонування механізму державної підтримки розвитку аграрного сектору економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2005. – № 3. – С. 272–281. 67

201.Латынин Н. А. Инвестиции – основной фактор развития аграрной экономики Украины в современных условиях / Н. А. Латынин // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2002. – № 2. – С. 86–88. 67

202.Латинін М. А. Концептуальні підходи щодо розвитку аграрного сектору економіки / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2004. – № 3. – С. 27–33. 67

203.Латинін М. А. Механізми реалізації державної технічної політики в аграрному секторі економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – № 1. – С. 32–38. 67

204.Латинін М. А. Оцінка методів та засобів державного регулювання аграрного сектору / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць : у 2 ч. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2005. – № 2. – Ч. 2. – С. 157–165. 67

205.Латинін М. А. Результативність державних механізмів регулювання розвитку аграрного сектору під час входження в систему ринкових відносин / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 4. – С. 126–136. 67

206.Латинін М. А. Результативність державної технічної політики в АПК України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць : у 2 ч. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 2. – Ч. 1. – С. 182–190. 67

207.Латинін М. А. Ринкові та державні механізми регулювання аграрного сектору / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць : у 2 ч. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2004. – № 2. – Ч. 2. – С. 37–43. 67

208.Латинін М. А. Сутність, механізм розроблення і стан виконання державних цільових програм підтримки розвитку агарного сектору економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 1. – С. 316–324. 67

209.Латинін М. А. Теоретико-методологічні підходи щодо вимірювання ефективності розвитку аграрного виробництва / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2005. – № 1. – С. 171–177. 67

210.Латинін М. А. Трансформація системи державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України / М. А. Латинін // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2005. – № 1. – С. 108–115. 68

211.Лебідь В. Земельноправові аспекти реалізації права на ведення особистого підсобного господарства / В. Лебідь // Право України. – 2001. – № 11. – С. 86–88. 68

212.Лебідь В. Щодо правової природи особистого селянського господарства / В. Лебідь // Право України. – 2002. – № 9. – С. 68–73. 68

213.Лебідь В. І. До питання про право на ведення особистого підсобного господарства громадян / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 7. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – С. 341–347. 68

214.Лебідь В. І. Окремі питання реалізації права на ведення особистого підсобного господарства / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 11. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 398–401. 68

215.Лебідь В. І. Особисте селянське господарство чи особисте підсобне господарство? / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – С. 329–332. 68

216.Лебідь В. І. Правові аспекти оподаткування громадян, які здійснюють ведення особистих підсобних господарств в Україні / В. І. Лебідь // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 392–397. 68

217.Лесечко М. Д. Цінова політика в агропромисловому комплексі України / М. Д. Лесечко, І. І. Войтович // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України (Львів. філіал) / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів : ЛФ УАДУ ; Кальварія, 2000. – Вип. 4. – С. 142–149. 68

218.Логуш Л. Правове регулювання реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї за комерцiйним законодавством США / Л. Логуш // Право України. – 2002. – № 3. – С. 162–165. 68

219.Ломакіна І. Державно-правове регулювання сільського господарства України / І. Ломакіна // Підприємництво, господарство, право. – 2009. – № 10. – С. 138–140. 69

220.Лямцева Т. Особенности предпринимательской деятельности государственных сельскохозяйственных предприятий / Т. Лямцева // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 1. – С. 62–64. 69

221.Лямцева Т. Хозяйственная деятельность государственных сельхозпредприятий и ее правовая основа / Т. Лямцева // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 5. – С. 57–59. 69

222.Макаренко П. Про власність і аграрне підприємництво в умовах перехідної економіки / П. Макаренко // Економіка України. – 1998. – № 6. – С. 65–71. 69

223.Марченко С. І. Правові засади здійснення товарного сільськогосподарського виробництва / С. І. Марченко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 травня 2005 р.) / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 177–182. 69

224.Марченко С. І. Соціолого-правові аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників / С. І. Марченко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 375–381. 69

225.Мацько М. А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання) / М. А. Мацько. – К. : Знання, 1991. – 48 с. 69

226.Мачина Г. Форми організації правової допомоги у сільському господарстві Хмельниччини / Г. Мачина // Право України. – 1992. – № 3. – С. 33–34. 69

227.Медведєва М. Міжнародно-правова регламентація захисту результатів інноваційних біотехнологічних розробок у галузі сільського господарства / М. Медведєва // Право України. – 2004. – № 9. – С. 138–142. 69

228.Мельник О. Загальна характеристика договорів у сфері науково–технічної діяльності / О. Мельник // Право України. – 2003. – № 11. – С. 72–75. 69

229.Мірошниченко О. А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві в умовах ринку / О. А. Мірошниченко // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 16. – К., 2005. – С. 616–623. 69

230.Мірошниченко О. А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України та в країнах СНД (порівняльний аспект) / О. А. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 36–41. 69

231.Мірошниченко О. А. Особливості правового регулювання робочого часу сільськогосподарських працівників / О. А. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2006. – № 5. – С. 69–73. 70

232.Мірошниченко О. А. Положення про трудову дисципліну сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України / О. А. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 13–19. 70

233.Мірошниченко О. А. Правове регулювання виникнення трудових відносин сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України / О. А. Мірошниченко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 33. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – С. 351–358. 70

234.Моліцький С. Реформування агропромислового комплексу / С. Моліцький // Вісник прокуратури. – 2005. – № 1. – С. 70–73. 70

235.Мороз Л. Н. О различиях в правовом статусе крестьянского и фермерского хозяйств / Л. Н. Мороз // Государство и право. – 1994. – № 8–9. – С. 89–97. 70

236.Нагребельний В. П. Правове впровадження ринкових відносин в сільському господарстві / В. П. Нагребельний, В. З. Янчук // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 4. – К., 1993. – С. 40–48. 70

237.Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” / [авт. та упоряд. В. М. Єрмоленко, А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич] ; за заг. ред. А. М. Статівки. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 352 с. 70

238.Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / за ред. В. В. Носіка. – К. : Кондор, 2004. – 252 с. 70

239.Нацюк А. А. Значення локальних нормативно-правових актів у процесі реформування аграрних відносин / А. А. Нацюк // Держава і право : збірник наукових праць. Випуск 10. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 397–406. 70

240.Ніщимна С. Праворегулювання державного кредитування сільського господарства: зарубіжний досвід / С. Ніщимна // Право України. – 2006. – № 10. – С. 138–141. 70

241.Носік В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. Носік, Т. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – С. 48–53. 70

242.Онищенко О. Про підприємницькі форми господарювання в аграрній сфері / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України. – 1997. – № 4. – С. 50–60. 71

243.Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні : монографія / кол. авторів ; за ред. В. І. Семчика. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с. 71

244.Павлова Э. И. Внутрихозяйственные отношения в сельскохозяйственных потребительских кооперативах / З. С. Беляева, Э. И. Павлова, В. В. Устюкова // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 38–44. 71

245.Павлова Э. И. Зарубежный опыт правового регулирования аренды сельскохозяйственных земель / Э. И. Павлова // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 62–69. 71

246.Палладина М. И. О некоторых проблемах правового статуса сельскохозяйственных унитарных предприятий и кооперативов / М. И. Палладина // Государство и право. – 2009. – № 5.– С. 48–54. 71

247.Палладина М. И. О юридических категориях и терминах в аграрном праве / М. И. Палладина // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 42–48. 71

248.Панькова Л. О. Аграрні біржі: історико-правовий аспект / Л. О. Панькова // Держава і право : збірник наукових праць. Випуск 17. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – С. 323–328. 71

249.Панькова Л. О. Правове становище аграрних бірж у контексті аграрного права України / Л. О. Панькова // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 6. – С. 18–21. 71

250.Панькова Л. О. Правові аспекти діяльності агроторгових домів як складової біржового ринку України / Л. О. Панькова // Юридична Україна. – 2004. – № 8. – С. 61–65. 71

251.Пешко А. В. Особливості здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі / А. В. Пешко, А. В. Назаренко // Актуальні проблеми державного управління. – № 3(26). – Харків, 2005. – С. 281–290. 71

252.Погрібний О. Аграрне право: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Погрібний // Право України. – 2008. – № 5. – С. 40–44. 71

253.Пожидаєва М. А. Правовий аналіз сутності фіксованого податку / М. А. Пожидаєва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 9. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 278–281. 71

254.Поливодский А. А. О проблемах трансформации форм собственности в сельском хозяйстве / А. А. Поливодский // Государство и право. – 1999. – № 3 – С. 104–112. 72

255.Поліводський О. Поняття та види організації договірних зв’язків у системі АПК / О. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С. 85–88. 72

256.Поліводський О. Трансформація форм власності у сільському господарстві / О. Поліводський, А. Дмитрієва // Право України. – 1998. – № 6. – С. 6–9. 72

257.Поліводський О. А. Договір міни як форма реалізації сільгосппродукції в Україні (проблеми правового регулювання) / О. А. Поліводський // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 3. – С. 25–28. 72

258.Поліводський О. А. Організація договірних зв’язків в АПК / О. А. Поліводський // Право України. – 1999. – № 5. – С. 85–88. 72

259.Поліводський О. А. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції з використанням біржових торгів / О. А. Поліводський // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 10. – К., 1999. – С. 397–403. 72

260.Поліводський О. А. Щодо питання про види договорів на реалізацію товарної сільськогосподарської продукції / О. А. Поліводський // Правова держава : щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Випуск 9. – К., 1998. – С. 376–379. 72

261.Поляков Б. Як вирішувати трудові спори у виробничих кооперативах / Б. Поляков // Право України. – 1991. – № 4. – С. 25–28. 72

262.Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посібник / кол. авт. ; за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 624 с. 72

263.Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Магістр ХХІ століття, 2006. – 384 с. 72

264.Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России. Правовые вопросы / отв. ред. З. С. Беляева, И. А. Иконицкая. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1998. – 168 с. 72

265.Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві / за ред. В. І. Семчика. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 216 с. 72

266.Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України / Т. П. Проценко. – К. : ІДП НАН України, 2000. – 80 с. 73

267.Проценко Т. П. Правові питання залучення додаткових коштів сільськогосподарськими кооперативами з метою використання їх в інноваційних цілях / Т. П. Проценко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – С. 456–462. 73

268.Радченко В. Ринкові проблеми інвестування агробізнесу / В. Радченко // Економіка України. – 2000. – № 2. – С. 55–62. 73

269.Радчук О. Правове регулювання договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції громадянами / О. Радчук // Право України. – 1991. – № 10. – С. 34–36. 73

270.Раянов Ф. М. Предмет и система сельскохозяйственного права : учеб. пособие / Ф. М. Раянов. – Уфа, 1980. – 80 с. 73

271.Регіональна політика розвитку аграрної сфери : монографія / [Г. І. Мостовий, Л. М. Анічін, Г. О. Андрусенко та ін.] ; за заг. ред. проф. Г. І. Мостового. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 262 с. 73

272.Риманов О. Ю. Функціонування спеціального режиму оподаткування в аграрному секторі / О. Ю. Риманов // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 63–69. 73

273.Романко С. Особливості економіко-правового механізму забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції / С. Романко // Право України. – 2007. – № 6. – С. 85–88. 73

274.Романко С. М. Правове забезпечення зміни сільського господарства України на екологічно безпечне / С. М. Романко // Юридична Україна. – 2006. – № 7. – С. 65–71. 73

275.Романко С. М. Проблеми визначення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції, її якості та безпеки / С. М. Романко // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 72–76. 73

276.Рябко Л. Правова природа договору лізингу / Л. Рябко // Право України. – 2000. – № 1. – С. 70–72. 73

277.Рябченко О. Зміст державного регулювання господарської діяльності / О. Рябченко // Право України. – 2006. – № 1. – С. 81–84. 73

278.Самойлюк О. Виробничі кооперативи: стан та перспективи розвитку / О. Самойлюк // Право України. – 2005. – № 1. – С. 43–44. 73

279.Сафонов І. Державна заставна закупівля зерна – важливий захід підтримки аграрних товаровиробників / І. Сафонов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 77–80. 74

280.Сафонов І. Державна підтримка виробника сільськогосподарської продукції є конче необхідною / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 3. – С. 53–56. 74

281.Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 6. – С. 54–57. 74

282.Сафонов І. Удосконалення правового регулювання цін і ціноутворення – важливий засіб підтримки аграрних товаровиробників / І. Сафонов // Право України. – 2005. – № 9. – С. 50–53. 74

283.Святоцкая Т. К. Ответственность должностных лиц в колхозах / Т. К. Святоцкая. – М. : Юрид. лит-ра, 1972. – 86 с. 74

284.Святоцький О. Про концепцію аграрної і земельної реформи в Україні / О. Святоцький, В. Семчик // Право України. – 1997. – № 11. – С. 24–26. 74

285.Святченко Л. До питання легального закріплення поняття “цукробуряківництво” / Л. Святченко // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С. 82–85. 74

286.Семчик В. Метод функціонально-правового аналізу і практика застосування в аграрному праві / В. Семчик // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – № 3(6). – С. 38–45. 74

287.Семчик В. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні / В. Семчик // Право України. – 1999. – № 5. – С. 34–38. 74

288.Сєніна Г. В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері / Г. В. Сєніна. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 127 с. 74

289.Сільськогосподарські підприємства: реорганізація та створення / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 8. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 480 с. 74

290.Скидан О. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання / О. Скидан // Право України. – 2006. – № 4. – С. 52–56. 74

291.Сонін О. Правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів / О. Сонін // Право України. – 1992. – № 1. – С. 15–17. 74

292.Сонюк В. Правове регулювання оренди майна в аграрному секторi економiки: шляхи вдосконалення / В. Сонюк // Право України. – 2002. – № 3. – С. 114–116. 74

293.Станіславський В. Організаційно-правова система насінницької діяльності / В. Станіславський // Право України. – 2006. – № 12. – С. 41–45. 75

294.Станіславський В. Організаційно-правові вимоги щодо суб’єктів насінництва / В. Станіславський // Право України. – 2007. – № 2. – С. 56–60. 75

295.Станіславський В. Правовий аспект поняття насінництва та його ознаки / В. Станіславський // Право України. – 2006. – № 9. – С. 114–118. 75

296.Станіславський В. Принципи правового регулювання насінницької діяльності / В. Станіславський // Право України. – 2006. – № 6. – С. 55–59. 75

297.Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних господарств громадян / А. Статівка // Право України. – 2000. – № 5. – С. 27–29. 75

298.Статівка А. Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах / А. Статівка // Право України. – 2001. – № 10. – С. 29–32. 75

299.Статівка А. Деякі аспекти посилення державного регулювання в процесі аграрних перетворень / А. Статівка, Т. Лямцева // Право України. – 2001. – № 6. – С. 57–59; № 7. – С. 116. 75

300.Стативка А. Договоры на реализацию сельскохозяйственной продукции / А. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 2. – С. 17–22. 75

301.Стативка А. Н. Некоторые проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза / А. Н. Стативка, И. А. Шумило // Государство и право. – 2008. – № 1. – С. 76–81. 75

302.Стативка А. О договоре на создание племенных сельскохозяйственных животных / А. Стативка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 52–53. 75

303.Статівка А. Поняття гарантій суб’єкта договірних відносин в АПК та їх класифікація / А. Статівка // Право України. – 1998. – № 5. – С. 33–36. 75

304.Статівка А. Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах / А. Статівка // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 7–9. 75

305.Статівка А. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські торговельні організації: проблемні питання / А. Статівка // Право України. – 2003. – № 4. – С. 42–45. 75

306.Статівка А. Співвідношення інтересів, суспільних відносин і правової форми в АПК / А. Статівка // Право України. – 1997. – № 11. – С. 87–90. 76

307.Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка : монография / А. Н. Стативка. – Харьков : Право, 1997. – 240 с. 76

308.Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей / А. Н. Стативка. – Харьков : Право, 1999. – 124 с. 76

309.Стативка А. Н. Предварительный договор и его использование в АПК / А. Н. Стативка // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 4. – С. 19–21. 76

310.Статівка М. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС / М. Статівка, І. Шумило // Право України. – 2005. – № 8. – С. 132–135. 76

311.Титова Н. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення / Н. Титова // Право України. – 2000. – № 2. – С. 25–27. 76

312.Титова Н. Сільськогосподарські кооперативи: їх правове забезпечення / Н. Титова // Право України. – 1991. – № 6. – С. 20–22. 76

313.Титова Н. Селянське (фермерське) господарство України: правова регламентація, поняття, ознаки, перспективи / Н. Титова // Право України. – 1995. – № 9–10. – С. 14–16. 76

314.Титова Н. Фермерство в США: державний захист прав фермерів / Н. Титова, Л. Логуш // Право України. – 1993. – № 4. – С. 30–32. 76

315.Титова Н. І. Аграрне законодавство України / Н. І. Титова // Право України. – 1995. – № 1. – С. 6–9. 76

316.Титова Н. І. До питання та характеристики аграрного законодавства України / Н. І. Титова, А. А. Нацюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 11. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 393–398. 76

317.Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права / В. Уркевич // Право України. – 2008. – № 9. – С. 76–81. 76

318.Уркевич В. Внутрішні аграрні правовідносини: підходи до розуміння / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 57–59. 76

319.Уркевич В. До питання про локальні нормативні акти, що регулюють майнові відносини у сільськогосподарському кооперативі / В. Уркевич // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 9. – С. 65–67. 76

320.Уркевич В. До питання про можливість відчуження членом сільськогосподарського кооперативу права на пай / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 97–98. 77

321.Уркевич В. До питання про співвідношення права власності сільськогосподарського кооперативу та майнових прав його членів / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 8. – С. 54–55. 77

322.Уркевич В. Досвід законодавчого регулювання сільськогосподарської кооперації в Російській Федерації / В. Уркевич // Юридична Україна. – 2004. – № 10. – С. 43–45. 77

323.Уркевич В. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу: сутність та правова регламентація / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 69–73. 77

324.Уркевич В. Окремі правові питання припинення членства в сільськогосподарських підприємствах / В. Уркевич // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1. – С. 125–132. 77

325.Уркевич В. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві / В. Уркевич // Право України. – 2005. – № 1. – С. 80–82. 77

326.Уркевич В. Про деякі правові аспекти виникнення права членства у сільськогосподарських кооперативах / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 2. – С. 40–41. 77

327.Уркевич В. Про елементи внутрішніх аграрних управлінських правовідносин / В. Уркевич // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 черв. 2006 р.) : у 2 т. / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 83–86. 77

328.Уркевич В. Про правове регулювання трудових відносин членів сільськогосподарських підприємств / В. Уркевич // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 70–74. 77

329.Уркевич В. Про правові підстави та порядок добровільного припинення членства у сільськогосподарських підприємствах / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 57–59. 77

330.Уркевич В. Реалізація принципу відкритості і доступності членства у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу: сучасний зміст та правове регулювання / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 52–54. 77

331.Уркевич В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин : монографія / В. Ю. Уркевич. – Харків, 2007. – 496 с. 78

332.Уркевич В. Ю. Про класифікацію аграрних правовідносин / В. Ю. Уркевич // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 4. – С. 81–84. 78

333.Уркевич В. Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти : моногр. / В. Ю. Уркевич. – Xарків : Одіссей, 2004. – 120 с. 78

334.Устюкова В. В. Правосубъектность крестьянского хозяйства / В. В. Устюкова // Государство и право. – 1992. – № 1. – С. 54–61. 78

335.Ушачев И. Г. Агропромышленный комплекс и проблемы вступления России в ВТО / И. Г. Ушачев // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 73–78. 78

336.Фаршатов И. А. Правовые основы социального развития села / И. А. Фаршатов. – М., 1991. – 286 с. 78

337.Федорович В. Регулювання створення, реорганізації та припинення сільськогосподарських кооперативів: правові питання / В. Федорович // Право України. – 1998. – № 1. – С. 53–56. 78

338.Федорович В. І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в України / В. І. Федорович. – Львів : Атлас, 1998. – 142 с. 78

339.Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення : навч.-практ. посіб. / [М. В. Шульга, В. П. Жушман, П. Ф. Кулинич та ін.] ; за заг. ред. М. В. Шульги, В. П. Жушмана. – Xарків : Одіссей, 2004. – 424 с. 78

340.Хвасенко А. Майновi вiдносини в особистих селянських господарствах: деякi питання / А. Хвасенко // Право України. – 2002. – № 5. – С. 96–98. 78

341.Хвасенко А. О понятии личного подсобного хозяйства граждан / А. Хвасенко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 34–36. 78

342.Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян / А. Хвасенко // Право України. – 2002. – № 4. – С. 40–42. 78

343.Чабаненко М. Імперативний та диспозитивний способи правового регулювання на сучасному етапі розвитку аграрного права як галузі / М. Чабаненко // Право України. – 2004. – № 11. – С. 109–112. 78

344.Чабаненко М. Про метод в аграрному праві / М. Чабаненко // Право України. – 2004. – № 1. – С. 122–124. 78

345.Чабаненко М. М. Щодо питання про зміст методу аграрного права / М. М. Чабаненко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 33–37. 79

346.Чичкин А. В. Правовое регулирование социального развития села / А. В. Чичкин. – М. : Право и государство, 2005. – 216 с. 79

347.Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві / О. Шевченко // Право України. – 1999. – № 8. – С. 24–27. 79

348.Шевченко Я. М. Правові проблеми колективної власності в Україні / Я. М. Шевченко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 50–51. 79

349.Янчук В. Аграрно-господарче право – навчальна дисципліна / В. Янчук // Право України. – 2000. – № 2. – С. 38–42. 79


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка