Державний стандарт україни документаціяСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.7 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3

7.14 Список авторів

7.14.1 Імена та прізвища, посади, вчені ступені, вчені звання авторів у списку розміщують стовпцем. Ліворуч указують посади, вчені ступені, вчені звання, далі залишають вільне місце для особистих підписів, праворуч указують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища авторів. Біля кожного прізвища в дужках указують фактичну частину звіту, підготовлену конкретним автором.

Якщо автор працює в іншій організації (що відрізняється від тієї, де складено звіт) там же в дужках наводять назву цієї організації.

Якщо до списку авторів включено фізичну особу, у дужках(після назви виконаної нею чистини звіту) вказують її домашню адресу.

7.14.2 Приклад оформлення списку авторів наведено в додатку Г.

7.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

7.15.1 Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч - їх детальну розшифровку.7.16 Додатки

7.16.1 Додатки слід оформлювати як продовження звіту на його наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті звіту.

7.16.2 Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово "Додаток __" і велика літера, що позначає додаток.

7.16.3 Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною звіту, такий додаток повинен мати титульний аркуш, у якому подають всі дані за 3.2.2 за винятком наведених у переліках д) і к) (наведене у переліках м) і н) подають на розсуд автора (авторів) додатку).

Титульний аркуш такої частини оформлюють згідно з вимогами 7.13, у цьому разі після номера частини повинні бути надруковані великими літерами слово "ДОДАТОК __" та його назва (якщо є) (див. додаток В.2), або слово "ДОДАТКИ".

Якщо додаток (оформлюваний як частина звіту) підготовлено іншим автором (авторами), ніж основний текст звіту, і його не передбачається перетворити в самостійний звіт, всі дані, що подаються на титульному аркуші додатку наводять, відносячи їх тільки до автора (авторів) додатку а у списку авторів подають відповідне згадування щодо автора (авторів) додатку.

7.16.4 Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ,Є,З,І,Ї,Й,О,Ч,Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д.

Один додаток позначається як додаток А.

7.16.5 Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

7.16.6 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку до вимог 7.4. У цьому разі перед кожним номером ставлять означення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатку А; Г.3.1 - підрозділ 3.1 додатку Г; Д.4.1.2 - пункт 4.1.2 додатку Д; Ж.1.3.3.4 - підпункт 1.3.3.4 додатку Ж.

7.16.7 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Г.3 - третій рисунок додатку Г; таблиця А.2 - друга таблиця додатку А; формула (А.1) - перша формула додатку А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: "... на рисунку А.2 ...", "... на рисунку А.1 ..." - якщо рисунок єдиний у додатку А; "... в таблиці Б.3 ...", або "... в табл. Б.3 ..."; "... за формулою (В.1) ..." , "... у рівнянні Г.2 ...".

7.16.8 Переліки, примітки і виноски в тексті додатку оформлюють і нумерують відповідно до вимог 7.7, 7.8, 7.9.

7.16.9 Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатку.

7.16.10 Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документу вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "ДОДАТОК __" і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу нумерують продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

7.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)

7.17.1 Оформлення обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) - згідно з вимогами чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

 

Додаток А

(довідковий)

Приклад складення реферату на звіт про НДР

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 379 с., 5 рис., 2 табл., 2 додатки, 18 джерел.

Об`єкт дослідження - пластини кремнію, на яких виготовлені фотоперетворювачі.

Мета роботи - визначення впливу структурних дефектів у кремнії на електричні характеристики фотоперетворювачів і пошук оптимальної методики дослідження p-n переходів.

Метод дослідження - статистичний аналіз електричних характеристик.

Дефекти, що найбільш погіршують к.к.д. фотоперетворювачів, це: включення другої фази, дефекти упаковки, дислокації з густиною, що перевіщує1,5*10-4 г/см3 . Встановлено, що пластини фотоперетворювачів з високим значенням к.к.д. мають хорошу структуру; показано, що домішкові хмари і преципітати не чинять такого шкідливого, впливу на електричні властивості фотоперетворювачів; виявлено, що виділення другої фази , дефекти упаковки, велике забруднення кремнієвих пластин неконтрольованими домішками погіршують електричні характеристики фотоперетворювачів; показано, що візуалізація p-n переходів може бути здійснена в режим вторинної електронної емісії; запропонована оптимальна методика використання растрового електронного мікроскопа для візуалізації p-n переходу, його профілю, структурних дефектів.

Результати НДР упроваджені в технології виробництва кремнієвих пластин, що застосовуються в сонячних батареях.

Прогнозні припущення щодо розвитку об`єкта дослідження - пошук оптимальної технології виробництва пластин без дефектів.

КРЕМНІЙ, ПЛАСТИНИ, ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ДЕФЕКТИ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ p-n ПЕРЕХОДУ.

Умови одержання звіту: за договором. 252171, Київ-171, вул. Горького, 180, УкрІНТЕІ.

Додаток Б

(довідковий)

Приклад змісту першої частини звіту,

який складається з кількох частин

Зміст

Частина 1Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів .............. 5

Вступ........................................................................................................................... 6

1 Огляд праць з електронного документообігу...................................................... 9

2 Постановка задачі створення макету гіпертекстової системи для

підтримки електронного документообігу................................................................11

3 Модель електронного документообігу................................................................ 13

4 Архітектура гіпертекстової системи для електронного документообігу ........ 15

4.1 Подання текстових і графічних документів у вигляді об`єктів гіпертексту. 15

4.2 Зберігання і пошук гіпердокументів................................................................. 16

4.2.1 Підсистема зберігання і пошук гіпердокументів.......................................... 16

4.2.2 Пошук об`єктів гіпертексту в інтерактивному режимі та в режимі

запиту........................................................................................... 17

Частина 2

5 Приклад гіпертекстової системи електронного документообігу................. 22

Висновки....................................................................................... 42

Перелік посилань............................................................................. 43

Додаток А Опис макету гіпертекстової системи "Ділові листи"................... 45

Рисунок 1.1 Приклад концептуального типу ЛИСТ - ОФЕРТА.................... 10

Рисунок 2.1 Компліментарна база даних................................................ 16

Додаток В

(довідковий)

Приклад оформлення титульних аркушів

В.1 Титульний аркуш першої частини звіту

УДК 629.7.064.56:546281 : 001.891

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0189100397

Інв. №


Міністерство освіти України

Запорізький індустріальний інститут

(ЗП)

330006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 205; тел. (0612) 32 70 87;факс 35 30 14; телекс 12 74 50

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЗП

д-р техн. наук, проф.

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.12.20

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУВивчення впливу якості монокристалічного кремнію

на характеристики фотоперетворювачів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ

У КРЕМНІЇ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

(проміжний)

Частина 1

Декан факультету

д-р техн. наук, проф. (підпис) В. Охріменко

(дата)


Керівник НДР

Зав. Лабораторією

канд. техн. наук, доцент (підпис) М.Лук`яненко

(дата)


1993

Рукопис закінчено 25 листопада 1993 р.

Цей звіт підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.

В.2 Титульний аркуш другої частини звіту

УДК 629.7.064.56:546281 : 001.891

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0189100397

Інв. №


Міністерство освіти України

Запорізький індустріальний інститут

(ЗП)

330006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 205; тел. (0612) 32 70 87;факс 35 30 14; телекс 12 74 50

ЗВІТ


ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Вивчення впливу якості монокристалічного кремнію

на характеристики фотоперетворювачів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ

У КРЕМНІЇ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

(проміжний)

Частина 2

ДОДАТОК А

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ p-n ПЕРЕХОДІВ

НА ПЛАСТИНАХ КРЕМНІЮ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

В.3 Титульний аркуш звіту про ДКР для випадку,

якщо звіти випускаються окремими томами зібрання

УДК 007.51.001.6:681.3

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0316110417

Інв. №


Академія наук України

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова

252207, м. Киів-207, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 266 40 98;

факс 266 17 23

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. Директора

Інститут кібернетики

ім. В.М.Глушкова АН України

д-р техн. наук, проф.

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.10.18

ЗВІТ


ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ

Розробити дослідний зразок комплексу засобів автоматизації

процесів прийняття рішень у керування, проектуванні

і наукових дослідженнях

ПОРІВНЯЛЬНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВАРІАНТІВ

КОМПЛЕКСУ ЗАБОСІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(проміжний)

Том 2


Керівник ДКР

зав. відділом 11

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


Зав. Відділом 14 (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


1993

В.4 Титульний аркуш звіту про ДКР (із зібрання звітів),

якщо титульний аркуш має продовження

УДК 007.51.001.6:681.3

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0316110417

Інв. №

Академія наук України

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова

252207, м. Киів-207, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 266 40 98;

факс 266 17 23

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. Директора

Інститут кібернетики

ім. В.М.Глушкова АН України

д-р техн. наук, проф.

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.10.18

ЗВІТ

ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУРозробити дослідний зразок комплексу засобів автоматизації

процесів прийняття рішень у керування, проектуванні

і наукових дослідженнях

РОЗРАХУВАТИ НАДІЙНОСТІ ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКСУ

ЗАСОБУВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(проміжний)

Том 3

Керівник ДКРзав. відділом 11

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)

Зав. відділом 06

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


  

Продовження на наступній сторінці

В.4 Продовження титульного аркуша звіту про ДКР із зібрання звітів

Продовження титульного аркуша

Зав. відділом 15

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)

1993


Рукопис закінчено 28 жовтня 1993 р.

В.6 Титульний аркуш звіту про НДР

УДК 002.53:510.631:681.3.016:001.891/.892

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0217100482

Інв. №


Київська міська державна адміністрація

Інститут прикладної інформатики

(ІПрІн)

252004, м. Киів-4, вул. Червоноармійська, 23-Б;

тел. (044) 221 21 54

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПрІн

чл.-кор. НАН України

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.09.22

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУДослідження і розробка об'єктно-орієнтованої моделі і засобів

керування трансакціями для розподілених баз даних і знань

в регіональних автоматизованих системах

("РУТА")

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ

У ГІПЕРТЕКСТІ І РОЗРОБКА МАКЕТУ СИСТЕМИ

(проміжний)

Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. фіз.-мат. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)

  


1993

Рукопис закінчено 5 вересня 1993 р.

В.7 Титульний аркуш звіту про НДР, якщо назва звіту

збігається з назвою роботи

УДК 002.53:510.631:681.3.016:001.891/.892

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0217100482

Інв. №


Київська міська державна адміністрація

Інститут прикладної інформатики

(ІПрІн)

252004, м. Киів-4, вул. Червоноармійська, 23-Б;

тел. (044) 221 21 54

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПрІн

чл.-кор. НАН України

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.12.15

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ

МОДЕЛІ І ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ І ЗНАНЬ

В РЕГІОНАЛЬНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

("РУТА")

(заключний)

Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. фіз.-мат. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


1993

Рукопис закінчено 5 грудня 1993 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПрІн, протокол від 93.12.10 №7

В.8 Титульний аркуш звіту про НДР, складеного фізичною особою

УДК 581.55:332.31:001.891.57

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації ХХХХХХ ХХХХХ

Інв. №


Микола Сидоренко

252093, м. Киів-93, вул. Вишгородська, буд. 42, кв. 39;

  

ЗВІТ


ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Розробка мови моделювання і аналізу конфліктів

в економіці лісового біогеоценозу

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВІДОМИХ ПОСТАНОВОК ЗАДАЧ

ПРОГНОЗУ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТІВ

  


(підпис) М. Сидоренко

(дата)


  

1993


Рукопис закінчено 18 жовтня 1993 р.

Додаток Г

(довідковий)

Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. техн. наук, доцент (підпис) М. Лук'яненко

(дата) (реферат, вступ, висновки, рекомендації, розд. 1)

Відповідальний виконавець

ст. наук. співроб.

канд. техн. наук (підпис) І. Стрельникова

(дата) (розд. 2)

Провідний інженер (підпис) О. Сагайдачний

(дата) (розд. 4)

Зав. лабораторією (підпис) М. Плющ

(дата) (розд. 3, завод чистих металів, м. Запоріжжя)

Провідний науковий

співробітник

канд. техн. наук (підпис) Ф. Клименко

(дата) (додаток А, завод чистих металів, м. Запоріжжя)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка